2 Tdo 69/2012

Posudzovanie trestnosti činu a ukladanie trestu (časová pôsobnosť Tr. zák.) v súvislosti s nálezom Ústavného súdu SR z 28. novembra 2012, sp. zn. PL ÚS 106/2011

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (4)
xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxi rozhodovaní o dovolaním napadnutej okolnosti patriacej do oblasti posudzovania trestnosti činu alebo ukladania trestu však zohľadní aj zmenu právxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxpom retroaktivity Trestného zákona, resp. jeho zmeny priaznivej pre páchateľa (článok 50 ods. 6 Ústavy Slovenskej republiky a § 2 ods. 1 Trestného zákxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xúdu v zmysle § 388 ods. 1 Trestného poriadku sa pri posúdení trestnosti činu a ukladaní trestu použije ustanovenie v článku 50 ods. 6 Ústavy Slovenskej rxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxznivú pre páchateľa a zakazuje retroaktivitu pre páchateľa nepriaznivú. To platí aj v prípade, ak pri dovolacím súdom preskúmavanom konaní a rozhodovxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxbliky
z 15. januára 2013, sp. zn.
2 Tdo 69/2012
).
Najvyšší súd Slovenskej republiky citovaným uznesením podľa § 382 písm. c/ Tr. por. odmietol dovolxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Krajský súd v Trenčíne (ďalej len krajský súd) podľa § 321 ods. 1 písm. d/, e/, ods. 2 Tr. por. na základe odvolania obvineného zrušil rozsudok Okresného xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x x xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx xbžalovanému J.J. uložil podľa § 200 ods. 2 Tr. zák. s použitím § 42 ods. 1 Tr. zák., § 41 ods. 2 Tr. zák., § 36 písm. l/ Tr. zák., § 37 písm. h/, písm. m/ Tr. zxxxx x xx xxxx x xxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xx xds. 2 písm. b/ Tr. zák. zaradil do ústavu na výkon trestu so stredným stupňom stráženia. Krajský súd podľa § 42 ods. 2 Tr. zák. zrušil aj výrok o treste trexxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x x xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxženia, ako i všetky ďalšie rozhodnutia na tento výrok obsahovo nadväzujúce, ak vzhľadom na zmenu, ku ktorej došlo zrušením, stratili podklad.
Proti rxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxdu 17. septembra 2012, a to v neprospech obvineného.
Ako právny dôvod dovolania označil dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. h/ Tr. por.
Vecne namieta:
"Kraxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxx xx Trestného poriadku.
Podľa § 42 odsek 1 Trestného zákona, ak súd odsudzuje páchateľa za trestný čin, ktorý spáchal skôr, ako bol súdom prvého stupňa vyxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxona, ak súd ukladá úhrnný trest odňatia slobody za dva alebo viac úmyselných trestných činov, z ktorých aspoň jeden je zločinom, spáchaným dvoma alebo vxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx páchateľovi trest nad jednu polovicu takto určenej trestnej sadzby odňatia slobody.
Podľa § 38 odsek 8 Trestného zákona zníženie hornej hranice alexx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx x xx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxýšenie trestnej sadzby je rozdiel medzi hornou a dolnou hranicou zákonom ustanovenej trestnej sadzby.
Z citácie ustanovenia § 41 odsek 2 Trestného zxxxxx x x xxxxxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxona. Z tohto dôvodu sa základ na výpočet podľa § 38 odsek 8 Trestného zákona (rozdiel medzi hornou a dolnou hranicou) nepoužije na úpravy sadzieb podľa § xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxi ukladaní trestu malo byť Krajským súdom v Trenčíne postupované nasledovne: Horná hranica trestnej sadzby uvedená v osobitnej časti Trestného zákonx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx dvoma. Trest mal byť uložený páchateľovi nad jednu polovicu takto určenej trestnej sadzby odňatia slobody.
Vzhľadom na uvedené odsúdenému J.J. pricxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xokov 6 mesiacov do 20 rokov a nie v rámci trestnej sadzby, ktorú nesprávne s použitím § 38 odsek 8 Trestného zákona určil Krajský súd v Trenčíne v rozsahu ox xx xxxxx x x xxxxxxx xx xx xxxxx x x xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxjskému súdu na opätovné prerokovanie a rozhodnutie.
Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len najvyšší súd) ako dovolací súd (§ 377 Tr. por.) vec xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxx xxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxk už pri predbežnom prieskume zistil, že nie sú splnené dôvody dovolania podľa § 371 ods. 1 Tr. por.
Je potrebné s dovolateľom na jednej strane súhlasiť x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xase rozhodovania nemohol najvyšší súd dovolaniu vyhovieť. V dôsledku rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len ústavný súd) v konaxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx z hľadiska súladu so zákonom účinným v čase vyhlásenia tohto rozhodnutia. Pri rozhodovaní o dovolaním napadnutej okolnosti patriacej do oblasti posuxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxu rozhodovania dovolacieho súdu, ktorá je relevantná v súvislosti s ústavným princípom retroaktivity Trestného zákona, resp. jeho zmeny priaznivej xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxnaní.
K takej zmene došlo na základe nálezu ústavného súdu sp. zn. PL. ÚS 106 /2011 z 28. novembra 2012, vyhláseného v Zbierke zákonov Slovenskej republxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx x xx xxxx x xxxxxx xx 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov slová v texte za bodkočiarkou "súd uloží páchateľovi trest nad jednu polovicu takto určenej xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x x x x x xxxxxx x xxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxvenie § 41 ods. 2 slová v texte za bodkočiarkou "súd uloží páchateľovi trest nad jednu polovicu takto určenej trestnej sadzby odňatia slobody" zákona čx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xárodná rada Slovenskej republiky neuvedie toto ustanovenie zákona do súladu s Ústavou Slovenskej republiky, stráca po šiestich mesiacoch od vyhlásexxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xrest sa ukladá podľa zákona účinného v čase, keď bol čin spáchaný. Neskorší zákon sa použije, ak je to pre páchateľa priaznivejšie.
Podľa § x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxu a vynesením rozsudku nadobudnú účinnosť viaceré zákony, trestnosť činu sa posudzuje a trest sa ukladá podľa zákona, ktorý je pre páchateľa priaznivexxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xíslo 38 /1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov (ďalej len zákon o organizácii ústavnéxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
xx xxxx
xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxutého právneho predpisu alebo jeho zmeny (
ex tunc
).
Účelom inštitútu podľa § 41b ods. 1 zákona o organizácii ústavného súdu je však reparácia konkrétxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx poriadku v jednotlivých právoplatne skončených trestných veciach.
Toto ustanovenie znie:
Ak súd v trestnom konaní vydal na základe právneho predpxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxneho predpisu, jeho časti alebo niektorého ustanovenia je dôvodom obnovy konania podľa ustanovení Trestného poriadku.
V obnovenom konaní sa potom uxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebol vykonaný, rozhodnúť v prospech odsúdeného (páchateľa) na základe nálezom ústavného súdu vyvolanej zmeny zákona, aj keď ku nej došlo po spáchaní xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxx xxxx x xxx xxx. sa pri posúdení trestnosti činu a ukladaní trestu použije ustanovenie v článku 50 ods. 6 Ústavy Slovenskej republiky a ustanovenie § 2 ods. 1 Tr. zák., xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xeho nepriaznivú). To platí aj v prípade, ak pri dovolacím súdom preskúmavanom konaní a rozhodovaní bol porušený zákon v prospech obvineného (a bez ohľaxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxhol zrušiť napadnuté rozhodnutie podľa § 386 ods. 1, ods. 2 Tr. por. Viazanosť právnym názorom dovolacieho súdu (k § 391 ods. 1 Tr. por.) vysloveným podxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxs. 1 Tr. zák. Došlo by k tomu v situácii, keď je splnenie dovolacieho dôvodu, a to v otázke ukladania trestu, založené na porušení ustanovenia, o ktorom bxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxy názor dovolacieho súdu musí vychádzať z aktuálnej zmeny právneho poriadku, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx x x xx ods. 2 Tr. zák. dochádza v prospech obvineného, u ktorého by už pri opätovnom rozhodovaní v novom (a teda právoplatne neskončenom) konaní po zrušení naxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxnicou (ak by k tomu konajúci súd nebol nútený právnym názorom dovolacieho súdu). Dôvodom dovolania je pritom práve uloženie trestu pod jednu polovicu zxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxsm. h/ Tr. por.).
Splnenie dovolacieho dôvodu, podmieňujúce zrušenie napadnutého rozhodnutia, je teda (ako už bolo uvedené), založené na nezákonnxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxx x xxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxdzitýmne znenie zákona (po strate účinnosti slov za bodkočiarkou v § 41 ods. 2 Tr. zák.), aj keby do okamihu takého rozhodovania došlo ku zmene dotknutéxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxľa oproti zneniu účinnému od 21. decembra 2012 (použil by sa zákon v znení najvýhodnejšom pre páchateľa).
Preto najvyšší súd dovolanie generálneho prxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxedený v § 371 ods. 1 písm. h/ Tr. por., resp. jeho použitie na základe chyby pri rozhodovaní by v novom konaní nemohlo viesť ku jej náprave.
Dovolanie nemxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xy v takom prípade v konečnom dôsledku nemohlo úspešne splniť ním sledovaný účel nápravy, ani ak by mu dovolací súd vyhovel, čím by stratilo procesnú povaxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxe najvyššieho súdu z 5. júna 2012, sp. zn. 2 Tdo 24/2012, prijaté trestnoprávnym kolégiom najvyššieho súdu 10. decembra 2012 pod sp. zn. Tpj 76/2012 ako rxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx