2 Tdo 73/2012

Dovolací dôvod podľa § 371 ods.1 písm. i) Tr. por. Skúmanie okolnosti vylučujúcej protiprávnosť činu podľa § 25 Tr. zák.

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (2)
xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx § 369 Tr. por. a § 372 ods. 1 Tr. por. vyjadruje okolnosť, že aj keď sa z dôvodov uvedených v § 371 ods. 1 Tr. por. dovolaním napáda vždy rozhodnutie súdu drxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxenia neboli napravené v konaní o riadnom opravnom prostriedku. Ak dovolateľ namieta chybu konania na súde prvého stupňa, musí táto chyba zodpovedať nixxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxx x xxx xxxx x xxxxx xxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx x xxx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxdľa § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por. slúži výlučne na nápravu hmotnoprávnych chýb. Dikciou za bodkočiarkou vylučuje námietky skutkové, t.zn. nie je prípuxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xôkazov, pretože určitý skutkový stav je vždy výsledkom tohto hodnotiaceho procesu.
III. Pre možnosť posudzovania podmienok nutnej obrany alebo putxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx možnosť konania obvineného v nutnej obrane alebo v putatívnej obrane. Za tejto situácie by bol dovolací dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por. naplnexx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxli.
(Uznesenie
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
z 18. decembra 2012, sp. zn.
2 Tdo 73/2012
).
Citovaným uznesením Najvyšší súd Slovenskej rexxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxx xxxxxxol.
Z odôvodnenia:
Rozsudkom Okresného súdu Martin z 30. januára 2012, sp. zn. 3 T 134/2010 bol obvinený Z.L. uznaný za vinného z prečinov nebezpečnxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx x xxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx
xxx xxxxxxxx xxxx x xxse okolo 11.00 hod. v okrese M., v katastrálnom území obce L., v lokalite zvanej J.H., na A. lúke, kde sa nachádzali deviati členovia Poľovníckeho združexxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xuky odstrčil, načo obvinený vytiahol svoju legálne držanú krátku guľovú zbraň zn. ČZ Uherský Brod, typ ČZ 85, kaliber 9 mm luger, výr. č. X., ktorú mal v poxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx
xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxx xxx x xx xxxxx xxx x xx xxxx xx x xx xxxx x xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxto Euro).
Podľa § 57 ods. 3 Tr. zák. pre prípad, že by výkon úhrnného peňažného trestu mohol byť úmyselne zmarený, bol obvinenému stanovený náhradný trxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx xx x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx strelných zbraní po dobu 3 (troch) rokov.
Proti tomuto rozsudku podal v zákonnej lehote obvinený Z.L. odvolanie. Krajský súd v Žiline ako súd odvolací xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxx xxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xýroku o uložení peňažného trestu a podľa § 322 ods. 3 Tr. por. sám vo veci rozhodol tak, že obvinenému Z.L. uložil podľa § 360 ods. 2 Tr. zák., s použitím § 5x xxxx x xxx xxxxx x xx xxxxx xxx x xx xxxxx xxx x xx xxxx x x x xx xxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxx xxxx pre prípad, že by výkon peňažného trestu mohol byť úmyselne zmarený, bol obvinenému stanovený náhradný trest odňatia slobody vo výmere 3 (tri) mesiacex
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxorý predpokladá, že rozhodnutie je založené na nesprávnom právnom posúdení zisteného skutku alebo na nesprávnom použití iného hmotnoprávneho ustanxxxxxx x xxxx xx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxenia konania na súde prvého stupňa.
Dovolateľ takmer identicky s podaným odvolaním aj v dovolaní argumentoval tým, že protiprávnosť jeho konania je vxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxx všetky vzal do úvahy, čo následne vyústilo do nesprávneho právneho posúdenia zisteného skutku. Nemožno súhlasiť s postupom súdu, pokiaľ považoval za xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx pri rozhodovaní o treste prihliadol aj na poľahčujúcu okolnosť podľa § 36 písm. i/ Tr. zák., predpokladajúcu stav, že páchateľ odvracal útok bez toho, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxtúry a ním uplatňovanej obhajoby, podľa ktorej brániacim sa bol on a útočníkom xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xe jej primeranosť mali súdy nižších stupňov posudzovať s prihliadnutím k subjektívnemu stavu osoby, ktorá útok odvracala a rovnako s ohľadom na subjekxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxtiahol na poškodeného zbraň v čase, keď žiadny útok na neho (obvineného) nehrozil, bolo celkom zjavne neprimerané a v hrubom rozpore s konaním poškodenxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx okolnostiam primeraným spôsobom a síce tak, že pištoľou na poškodeného mieril. Čo sa týka okolnosti miesta útoku podľa dovolateľa by teoreticky malo pxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxpustná. Za predpokladu správneho záveru súdov, že neboli splnené všetky podmienky nutnej obrany je alternatívne toho názoru, že jeho konanie malo byť xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xáchateľa v prípade, že absentuje jeho zavinenie vo vzťahu k mylnému hodnoteniu okolnosti, že tu útok je, prípadne jeho maximálnej trestnej zodpovednoxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxplnená subjektívna stránka úmyselných prečinov nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1, 2 písm. a/ Tr. zák. a výtržníctva podľa § 364 ods. 1 písm. a/ xxx xxxx
xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxoval ujmu ten, voči ktorému vyhrážka smerovala. V posudzovanom prípade subjektívne pocity poškodeného možno vyvodiť z jeho vyjadrení, ktoré uskutočxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxotil situáciu v čase mierenia zbraňou na neho, nie sú dôležité. Je nesprávny záver súdov, že ním zvolený spôsob vyhrážok mohol vzbudiť v poškodenom dôvoxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xnou ťažkou ujmou je dôležité posúdiť, aké konkrétne vyhrážky páchateľ použil, ako sa pri tom celkovo správal, či nechytal do ruky nejaké predmety a nenaxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xyplynulo, že v okamihu, keď už videl, že útok na jeho osobu netrvá, zbraň uschoval do puzdra. V zmysle ustáleného výkladu o vyhrážku nejde ani v tých prípaxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxk, že sa má realizovať ani tak, že by chcel v adresátovi tohto prejavu vyvolať skutočnú obavu z možnosti realizácie tejto vyhrážky.
Obvinený ďalej uviexxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx život alebo zdravie, lebo z jeho konania nebol zrejmý úmysel hrozby realizovať. Z týchto zistení nevyplýva spoľahlivý a preskúmateľný záver, že tvrdexxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx x xxxxx xx xxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xák. v dôsledku čoho jeho konanie nesprávne posúdili aj ako prečin výtržníctva.
Z uvedených dôvodov obvinený navrhol, aby Najvyšší súd Slovenskej repxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx ods. 1 písm. d/, ods. 3 Tr. por. a v konaní, ktoré mu predchádzalo v ustanoveniach § 25 Tr. zák., § 360 ods. 1, 2 písm. a/ Tr. zák. a § 364 ods. 1 písm. a/ Tr. zxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxdu Martin z 30. januára 2012, sp. zn. 3 T 134/2010 a aby podľa § 388 ods. 1 Tr. por. Okresnému súdu Martin prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prerokxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxs. 2 písm. b/ Tr. por., prostredníctvom obhajcu (§ 373 ods. 1 Tr. por.) po tom, ako využila svoje zákonné právo podať riadny opravný prostriedok (v danox xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx, s uvedením dôvodu dovolania podľa odseku 2/ tohto ustanovenia a v zákonnej lehote podľa § 370 ods. 1 Tr. por. Zároveň ale dovolací súd zistil, že podané xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxs. 1 písm. i/ Tr. por., pričom ustanovenie § 374 ods. 3 Tr. por. uvedené v dovolaní nemožno ako samostatný dôvod dovolania uplatňovať. Toto ustanovenix xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxx x x xxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxím napáda vždy rozhodnutie súdu druhého stupňa (okrem dovolania podaného ministrom spravodlivosti), možno dovolaním namietať aj chyby konania súdu xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxbu konania na súde prvého stupňa, musí táto chyba zodpovedať niektorému z dôvodov dovolania uvedenému v § 371 Tr. por. a takto musí byť aj v dovolaní oznaxxxx xx xxx xxxx xx x xxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xísm. i/ Tr. por., ktorý obvinený Z.L. v podanom mimoriadnom prostriedku uplatnil a ktorým dôvodom bol dovolací súd podľa § 385 ods. 1 Tr. por. viazaný.
xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxle, že tento bol v rozpore s Trestným zákonom posúdený buď ako prísnejšie alebo miernejšie trestný čin alebo že vôbec nemal byť posúdený ako trestný čin pxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxtý dovolací dôvod je okrem toho daný aj nesprávnou aplikáciou iného hmotnoprávneho ustanovenia, ktorá nemusí bezprostredne súvisieť len s právnym poxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x71 ods. 1 písm. i/ Tr. por., veta za bodkočiarkou), t.j. nie je prípustné namietať, že skutok tak ako bol zistený súdmi prvého a druhého stupňa bol zistenx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxd podľa § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por. teda výlučne slúži k náprave hmotnoprávnych vád.
Uvedené zásady síce v úvode svojho dovolania uvádza aj obvinený, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxotenia robí také skutkové uzávery, ktoré by boli subsumovateľné pod kritériá nutnej obrany podľa § 25 Tr. zák., resp. aspoň tzv. domnelej (putatívnejx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxdzovania podmienok nutnej obrany alebo putatívnej obrany ako okolností vylučujúcich protiprávnosť činu treba uviesť, že zistený skutok by musel obsxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xodľa § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por. naplnený vtedy, ak by také okolnosti boli nesprávne právne vyhodnotené, t.j. ako nespĺňajúce kritériá uvedené v § 25 xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxho súdu však nedáva žiadnu možnosť uvažovať o konaní obvineného Z.L. ako o konaní v nutnej obrane alebo v putatívnej obrane, podstatu ktorých inštitútox xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxením vykonaných dôkazov (najmä svojich výpovedí, výpovedí svojho syna M.L. a predložených lekárskych správ o utrpených zraneniach), čo možno považoxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx skutočnosť ale predstavuje samostatný dovolací dôvod podľa § 371 ods. 3 Tr. por., ktorý obvinený uplatniť nemôže, lebo právo podať dovolanie z tohto dxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxx. 1 písm. i/ Tr. por. neprichádza do úvahy ďalej sa zaoberať existenciou alebo neexistenciou spomenutej okolnosti, ktorá podľa Trestného zákona vyluxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1, 2 písm. a/ Tr. zák. a výtržníctva podľa § 364 ods. 1 písm. a/ Tr. zák., pričom je neopodstatnené tvrdenie obvinexxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxi, či poškodený I.P. v dôsledku jeho konania skutočne pociťoval obavu o jeho život alebo zdravie, keďže táto podstatná okolnosť tvoriaca súčasť objektxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxtkej guľovej zbrane na poškodeného za súčasného slovného doprovodu "odjebem ťa" vzbudil u poškodeného dôvodnú obavu o jeho život.
Okolnosti, za ktorxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxmožňuje prijať záver, že závažnosť činu obvineného je nepatrná, a preto vzhľadom na ustanovenie § 10 ods. 2 Tr. zák. jeho konanie nie je prečinmi, z ktorxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx