2 Tdo 76/2012

Zákaz zmeny rozhodnutia v neprospech obvineného. Zaradenie páchateľa do ústavu na výkon trestu iného stupňa stráženia

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (4)
xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxadnuté rozhodnutie zrušené len v dôsledku dovolania podaného v neprospech obvineného, môže podľa okolností prípadu a pri viazanosti súdu, ktorému boxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxspech obvineného.
II. Aj keď podľa § 48 ods. 3 písm. b/ Tr. zák. súd zaradí páchateľa obzvlášť závažného zločinu na výkon trestu odňatia slobody do ústaxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx x x xx xxxx x xxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xds. 4 veta posledná Tr. zák. a contrario vyplýva, že súd môže páchateľa obzvlášť závažného zločinu, ktorému bol uložený trest odňatia slobody neprevyxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx januára 2013, sp. zn.
2 Tdo 76/2012
).
Vyššie uvedeným uznesením najvyšší súd o dovolaní generálneho prokurátora SR proti rozsudku Krajského súdu v Bxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxx xx xr. por. porušený zákon v ustanovení § 48 ods. 4 Tr. zák. v prospech obvineného M.V. Zrušil uvedený rozsudok vo výroku o treste odňatia slobody, výroku o sxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x x x2/2011, vo výroku o treste prepadnutia veci. Zrušil aj ďalšie rozhodnutia na zrušené rozhodnutia obsahovo nadväzujúce, ak vzhľadom na zmenu, ku ktorex xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxa:
Rozsudkom Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 2 T 82/2011, zo 6. decembra 2011, sp. zn. 2 T 82/2011, bol obvinený, M.V. uznaný vinným z obzvlášť záxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx xx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx
xxx xxx xxxxxx x011 v čase okolo 18.10 h na futbalovom ihrisku v B.B., časť R., po predchádzajúcom slovnom konflikte vyvolanom obžalovaným M.V., ktorý v tom čase mal najxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxele 2,25 cm v pätke noža do oblasti pod tretím rebrom vľavo s dĺžkou bodného kanála 9 cm, čím P.R. spôsobil bodné poranenie osrdcovníka s bodnou ranou v prexxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xod trojcípou chlopňou, v dôsledku týchto zranení u P.R. došlo ku krvácavému šoku so známkami tamponády srdca, ktorým tento i napriek včasnej odbornej lxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx x xxxxxxxx x xx xxxxx xxx xxx xxx xx xxx xxxxx x xx xxxxx xx xxx xxxxx x xx xxxx xx xxxx x xxx xxxx x x xx xxxx xx xxxx x xxxxx b/ Tr. zák. uložil trest odňatia slobody v trvaní 13 rokov.
Podľa § 48 ods. 4 Tr. zák. obvineného M.V. pre výkon uloženého trestu odňatia slobody zaradix xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxtia veci - jednobritného noža o celkovej dĺžke 17,5 cm s dĺžkou čepele 9 cm s maximálnou šírkou čepele 2,25 cm v pätke noža.
Podľa § 73 ods. 2 písm. c/ Tr. záxx x x xx xxxx x xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xx xxxx x xxx xxxx x x xx xxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx na l rok.
Napokon podľa § 287 ods. l Tr. por. obvinenému M.V. uložil povinnosť nahradiť škodu poškodeným manželom P.R. a S.R. vo výške 74, 32 € a D., zdravxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xx xx xxxxx xxx xx xx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx rozhodoval Krajský súd Banská Bystrica, ktorý ako odvolací súd rozsudkom, sp. zn. 3 To 225/2011, zo 7. marca 2012 podľa § 321 ods. l písm. d/, e/, f/, ods. x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxhľadu a vo výroku o náhrade škody.
Zároveň rozhodujúc podľa § 322 ods. 3 Tr. por. obvinenému M.V. podľa § 145 ods. 2 Tr. zák. s použitím § 36 písm. d/, j/, lx xxx xxxxx x xx xxxxx xxx xx xxx xxxxx x xx xxxx xx xxxx xx xxxx x xxx xxxx x x xx xxxx xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxv.
Podľa § 48 ods. 1, ods. 4 Tr. zák. obvineného M.V. pre výkon uloženého trestu odňatia slobody zaradil do ústavu na výkon trestu odňatia slobody s minixxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxx xxxx x x xx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx
xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxdu poškodeným manželom P.R. a S.R. vo výške 1 623, 88 € a D. zdravotná poisťovňa, a.s. B., IČO X. vo výške 15,33 €.
Zároveň Krajský súd v Banskej Bystrici výxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxx. a uložení ochranného protialkoholického liečenia ústavnou formou podľa § 73 ods. 2 písm. c/ Tr. zák. a § 74 ods. 1 Tr. zák. ponechal nedotknutý.
Rozsxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx
xxxxi rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici (ďalej len krajský súd) podal dovolanie Generálny prokurátor Slovenskej republiky (ďalej len generálny xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx Tr. por.
Vecne argumentuje:
"Po preskúmaní na vec sa vzťahujúceho trestného spisu Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. 2 T 74/2010 a ďalších spisovxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxx x xxveru, že Krajský súd Banská Bystrica porušil zákon v prospech obvineného M. V. v ustanovení § 48 ods. 4 Tr. zák.
Základom na vyslovenie dôvodnosti exisxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx obvinený M.V. bol napriek uloženému trestu odňatia slobody v trvaní 16 rokov, a to za obzvlášť závažný zločin vraždy podľa § 145 ods. 1, ods. 2 písm. c/ Trx xxxx x xxxxxxxx xx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxx x xxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxmálnym stupňom stráženia.
Podľa § 48 ods. 4 Tr. zák. súd môže zaradiť páchateľa aj do ústavu na výkon trestu iného stupňa stráženia, než do ktorého má byx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxnia bude jeho náprava lepšie zaručená.
Takto môže do ústavu na výkon trestu minimálneho stupňa stráženia zaradiť páchateľa aj vtedy, ak bol v poslednýxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxm stupňom stráženia zaradiť páchateľa, ktorému bol uložený trest odňatia slobody na doživotie, alebo páchateľa obzvlášť závažného zločinu, ktorému xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxonávacej vyhlášky č. 368/2008 Z.z. (Poriadok výkonu trestu odňatia slobody), čím dokladá rozdielny spôsob výkonu trestu v ústave s minimálnym a maxixxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx
xxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xp. zn. 3 To 225/2011 zo 7. marca 2012 bol porušený zákon v ustanovení § 48 ods. 4 Tr. zák. v prospech obvineného M.V.,
2./ podľa § 386 ods. 2 Tr. por. zrušil xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx trestu odňatia slobody a
3./ podľa § 388 ods. 1 Tr. por. prikázal Krajskému súdu v Banskej Bystrici, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prerokoval a rozhxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxisov ako dovolateľ) uvádza:
"Odsúdený M.V. spáchal skutok vo veku blízkom veku mladistvých t.j. 18 rokov 3 mesiace. Je zrejmé, že v osobe obvineného sa xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxiktný a prísne formálny výklad ust. § 48 ods. 4 Tr. zák. V prípade mladistvých ide o osobitnú kategóriu páchateľov a platí pre nich odlišný režim zaobcháxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x ústave na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia je pre neho dostatočne prísne a uložený trest vykonávaný v tomto ústave plní svoj účel.
Mám za to, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx x x xx xxs. 1 Tr. zák. Tak, ako už uviedol okresný súd v odôvodnení rozsudku, trestné zákonodarstvo nie je len o potrestaní páchateľa, ale aj o jeho prevýchove. Pxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxrane prísne považujem, rovnako ako skonštatoval okresný súd aj jeho zaradenie do ústavu na výkon trestu odňatia slobody so stredným stupňom stráženiax x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx xxxx x xxxxxxxm na vyššie uvedené skutočnosti by zaradenie páchateľa do ústavu na výkon trestu so stredným resp. maximálnym stupňom stráženia, znamenalo púhu reprexxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx dovolací súd dovolanie odmietol podľa § 382 písm. c/ Tr. por.
Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len najvyšší súd) ako dovolací súd (§ 377 Tr. pxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxtu ustanovenia § 48 ods. 4 Tr. zák. Tá je však tiež súčasťou platného a účinného znenia zákona.
Možnosť zaradenia páchateľa do ústavu na výkon trestu inxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxximku. Páchateľ, ktorému bol uložený trest odňatia slobody na doživotie alebo páchateľ obzvlášť závažného zločinu, ktorému bol uložený trest odňatia xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxký páchateľ môže vykonávať časť trestu odňatia slobody v ústave na výkon trestu s nižším stupňom stráženia až na základe rozhodnutia súdu o zmene spôsobx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxdy v znení neskorších predpisov a po vykonaní polovice trestu v ústave s maximálnym stupňom stráženia v zmysle § 9 ods. 4 písm. c/ tohto zákona.
Zákonný a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xostatočným kritériom pre splnenie podmienky zásadného ovplyvnenia postavenia obvineného, uvedenej v § 371 ods. 5 Tr. por.
Preto je v preskúmavanej xxxx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx
xx xxklade toho najvyšší súd pri použití ustanovení uvedených vo výroku tohto rozsudku vyslovil porušenie zákona napadnutým rozhodnutím v prospech obvinxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxestu odňatia slobody a vo výroku o ochrannom dohľade (neoddeliteľné výroky). Zrušil aj výrok rozsudku okresného súdu o treste prepadnutia veci a okresxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x 391 ods. 1 Tr. por.). Potrebným rozsahom je opätovné rozhodnutie o treste (v celom rozsahu), spôsobe výkonu trestu odňatia slobody a o ochrannom dohľaxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx odlišnosti stíhania a trestania mladistvých a dospelých páchateľov, nakoľko túto vekovú hranicu považuje zákonodarca za určujúcu pre zánik zákonnýxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxu (§ 36 písm. d/ Tr. zák.), ktorú krajský súd pri rozhodovaní zohľadnil.
Iný než striktný výklad ustanovenia poslednej vety § 48 ods. 4 Tr. zák. nepricxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx slobody s maximálnym stupňom stráženia. S neskoršou liberalizáciou podmienok výkonu trestu xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxximeraná prísnosť uloženého trestu bola eliminovaná použitím inštitútu mimoriadneho zníženia trestu podľa § 39 ods. 1 Tr. zák., čo sa však pri výmere txxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxe, týkajúca sa zaradenia obvineného na výkon trestu odňatia slobody (teda pri použití z terminológie uvedenej § 165 ods. 1 Tr. por. ide o výrok o spôsobe xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx x spôsobe výkonu tohto trestu a len v nadväznosti na tieto výroky je vykonateľný aj výrok o ochrannom dohľade uložený podľa § 76 (tu odsek 1) Tr. zák. (neodxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx
xxxxxx dôvodom nemožnosti zrušenia len časti výroku o treste dotknutého právoplatného odsúdenia (v časti týkajúcej sa len jedného z uložených trestov) je prxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xrozsudkom okresného súdu v časti jeho výroku o treste, ktorá nebola rozsudkom odvolacieho súdu dotknutá).
Ak je výrok o treste tvorený súhrnom popri sxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xesp. byť právoplatný len čiastočne.
Keďže by potom v prípade oddeleného zrušenia týkajúceho sa len trestu odňatia slobody nastal stav, v rámci ktoréhx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xrávoplatne rozhodnutej veci v zmysle § 9 ods. 1 písm. e/ Tr. por.
Z vyššie uvedených dôvodov bol zrušený výrok o treste napadnutého rozsudku ako celok (xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxo súdu o treste prepadnutia veci (teda v časti výroku o treste tohto rozsudku, ktorá bola odvolacím súdom ponechaná nedotknutá) a tiež všetky rozhodnutxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx liečení a náhrade škody.
Vzhľadom na tento postup (ako už bolo uvedené) najvyšší súd vec vrátil okresnému súdu, aby ju v potrebnom rozsahu (rozhodnutix x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obmedzenie uvedené v § 48 ods. 4 veta posledná Tr. zák.
To však neznamená, že súd nemôže uložiť obvinenému trest odňatia slobody nižší než aký bol uložexx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx x xxx xor. neplatí v opačnom vyjadrení. Ak bolo teda napadnuté rozhodnutie zrušené len v dôsledku dovolania podaného v neprospech obvineného, môže podľa okoxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx x xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxho.
Zároveň platí, že aj keď podľa § 48 ods. 3 písm. b/ Tr. zák. súd zaradí páchateľa obzvlášť závažného zločinu na výkon trestu odňatia slobody do ústavx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx x x xx xxxx x xxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxovenia § 48 ods. 4 veta posledná Tr. zák. a contrario vyplýva, že súd môže páchateľa obzvlášť závažného zločinu, ktorému bol uložený trest odňatia slobxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx