2 To 258/68

Zařazení odsouzeného do nápravně výchovné skupiny pro výkon trestu

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (3)
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxení, k němuž došlo v řízení proti mladistvým, je již zahlazeno, a zda lze tedy pro toto odsouzení na něj hledět jako by nebyl odsouzen (§ 39 a odst. 2 písm. b) xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxx xx
x xxxxxxxění.
Krajský soud zrušil k odvolání obviněného rozsudek okresního soudu v Děčíně z 29. května 1966 sp. zn. 4 T 264/66 ve výroku o způsobu výkonu trestu oxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxlší dva obžalovaní, ohledně nichž rozsudek soudu prvního stupně již nabyl právní moci, uznáni vinnými pokusem trestného činu neoprávněného užívání vxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx x xxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxx x xxx xx xxx xxxxx xxxx v R. společně vnikli do objektu podniku Zelenina v L., kde byly zaparkovány neuzamčené nákladní automobily, v úmyslu některý tam odcizit a pak s ním odjexx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xalším automobilem téže tovární značky avšak ani tento automobil se jim nepodařilo nastartovat.
Za to byl obžalovaný V. P. odsouzen k trestu odnětí svxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které omezil na výrok o způsobu výkonu trestu. Pochybení soudu prvého stupně spatřoval v tom, že okresní soud při rozhodování o způsobu výkonu trestu mxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxazena.
Obžalovaný proto navrhl, aby řízení bylo doplněno vyžádáním zpráv o jeho chování ve výkonu trestu odnětí svobody a po tomto doplnění aby jej krxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxedcházelo, ve všech výrocích, proti kterým obžalovaný mohl podat odvolání, shledal, že skutková zjištění soudu prvého stupně jsou správná a úplná, a žx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xkutkový stav soud prvého stupně posoudil ve shodě se zákonem i po stránce právní. Záměr obžalovaného a jeho společníků použít nákladního auta pro přechxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxto okresní soud spatřoval v jednání obžalovaného pokus trestného činu neoprávněného užívání věci z majetku v socialistickém vlastnictví podle § 8 odsxx xx x xxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxudem prvého stupně, považuje krajský soud za přiměřený. Obžalovaný, stejně jako jeho společníci, projevil značnou rozhodnost a odhodlání při páchánx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxx x vedle další trestné činnosti - odsouzen rozsudkem okresního soudu v Děčíně z 9. června 1965 sp. zn. 4 T 336/65 rovněž pro trestný čin neoprávněného užíváxx xxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xelze pominout, že obžalovaný byl odsouzen také za trestný čin proti lidské důstojnosti k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Jestliže obžalovanému xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxédl k okolnostem, které svědčí ve prospěch obžalovaného, zejména k jeho příznivému pracovnímu hodnocení a k tomu, že se činu dopustil ve věku blízkému vxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxx bylo dosaženo pouhou pohrůžkou trestem, je odsouzení právem nepodmíněné.
Jedině pokud jde o způsob výkonu trestu, nejsou zjištění soudu prvého stupxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xro rozhodnutí opatřil spisy o předchozím odsouzení obžalovaného sp. zn. 4 T 336/65 a 2 T 660/65, přihlížel k nim při ukládání trestu, pominul však, že obžxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, do jaké nápravně výchovné skupiny má být obžalovaný zařazen, zásadní význam. Podle § 39 a) odst. 2 písm. b) tr. zák. zařadí soud pachatele do druhé náprxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx trestný čin. K předchozímu odsouzení se nepřihlédne, pokud se na pachatele hledí jako by nebyl odsouzen. I když tedy, jak správně zjišťuje okresní soudx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxu, nepostačuje to k správnému rozhodnutí o způsobu výkonu trestu. Z připojených spisů o předchozím odsouzení obžalovaného vyplývá, že po výkonu dříve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxvěr, zda k odsouzením obžalovaného v předchozích řízeních, která se konala podle předpisů o stíhání mladistvých, je možno přihlížet, neboť není vylouxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xx xxx xxx x xx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx x xx xx xxxxx x xxsm. b) tr. zák. hledělo, jako by nebyl odsouzen pak by nezavdával důvod k zařazení pro výkon nyní uloženého trestu do druhé nápravně výchovné skupiny. Vxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x x xxxx. 1 tr. ř. vyřešil jako předběžnou otázku, zda k předchozím odsouzením se může přihlížet. Protože ve spisovém materiálu chybí podklady pro rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xozsahu zrušení znovu projednal a rozhodl.