2 Tdo 19/2012

Rozlišovanie kritéria obmedzovania mimoriadneho zníženia trestu odňatia slobody

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (9)
xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xx xx xxestného zákona je dolná hranica sadzby trestu odňatia slobody, uvedená v ustanovení osobitnej časti Trestného zákona, nie dolná hranica tejto sadzbyx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx x xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxody podľa § 39 ods. 4 Trestného zákona (v konaní o uznaní viny a prijatí trestu).1)
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
2 Tdo 19/2012
Vyššie uvedeným uznexxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx citovaným rozhodnutím krajského súdu bol porušený zákon v ustanovení § 319 Tr. por. a § 39 ods. 3 písm. c/ Tr. zák. v neprospech obvineného R.K. Toto druxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxím, stratili podklad.
Krajskému súdu v Bratislave prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prerokoval a rozhodol.
Z odôvodnenia:
Napadnutým uxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxacky (ďalej len okresný súd) z 22. augusta 2011, sp. zn. 2 T 63/2010.
Rozsudkom Okresného súdu Malacky z 22. augusta 2011, sp. zn. 2T 63/2010, bol obžalovxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxx x xxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxx x x xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi podľa § 171 ods. 2 Tr. zák., na tom skutkovom záklxxxx xx
xx xxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xristúpil k poškodenému ml. D.K. a priložil mu k tvári kovovú karabínu, ktorú použil ako "boxer", pričom od poškodeného požadoval mobilný telefón so sloxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx x xxxnote cca 69 eur, obvinený potom odišiel na neznáme miesto a svojim konaním spôsobil poškodenému škodu vo výške cca 69 eur,
2/ dňa 19. januára 2009 v čase o xxxx xxxx x xxxx xx xx xxx x xxx xxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxrtízneho ústavu PZ išlo o skladačky s obsahom 214 mg metamfetamínu s priemernou koncentráciou účinnej látky 69,3% hmotnostných, ktoré zodpovedajú pixxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxch xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxx x xx xxxxx xxx x xx xxxxx xxx x xx xxxx xx x xx xxxx xx xxxx xx x xx xxxx xx xds. 3 písm. c/ Tr. zák. úhrnný trest odňatia slobody vo výmere 5 rokov. Podľa § 48 ods. 2 písm. a/ Tr. zák. na výkon uloženého trestu súd zaradil obžalovanxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxutia veci, a to 1 ks kovová karabína, vedený v evidencii trestných znakov Okresného súdu Malacky pod č. 12/2012.
Podľa § 60 ods. 6 Tr. zák. vlastníkom prxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxil dôvod uvedený v § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por.
Konkrétne argumentuje:
"Domnievam sa, že odvolací súd nerozhodol o podanom odvolaní obžalovaného vexxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx. 1 Trestného zákona, ak súd vzhľadom na okolnosti prípadu alebo vzhľadom na pomery páchateľa má za to, že by použitie trestnej sadzby ustanovenej týmtx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxť trest aj pod dolnú hranicu trestu ustanoveného týmto zákonom.
V ustanovení § 39 ods. 3 písm. c/ Trestného zákona sa uvádza, že pri ukladaní trestu pod xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxa trestnej sadzby trestu odňatia slobody aspoň desať rokov.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že limitácia zmierňovacieho ustanovenia vyjadrená v ustanoxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxna, ako aj v ustanovení § 39 ods. 3 písm. d/ Trestného zákona sa spomína dolná hranica trestnej sadzby trestu odňatia slobody, ktorá je uvedená v osobitnxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xšeobecnej časti. Teda nie v osobitnej časti. Preto, ak súd rozhoduje o mimoriadnom znížení trestu, by mal vychádzať pri aplikácii ustanovenia § 39 ods. x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx aplikácii asperačnej zásady."
Prokurátor okresnej prokuratúry Malacky navrhol xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx x xxx xxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxliky (ďalej len najvyšší súd), ako dovolací súd (§ 377 Tr. por.) po preskúmaní veci v rozsahu uvedenom v § 382 a § 384 Tr. por. zistil nasledovné:
Dovolxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxní trestu malo byť použité ustanovenie § 39 ods. 3 písm. d/ Tr. zák., nie ustanovenie písm. c/ naposledy označeného ustanovenia. Je to dané dolnou hranixxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxx (11 a pol roka až 16 rokov).
Túto okolnosť § 39 ods. 3 písm. c/ a písm. d/ Tr. zák. výslovne ustanovuje. Prvé z týchto ustanovení zahŕňa pásmo v rozsahu asxxx xx x xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxo zákona.
Platí teda nasledovné:
Rozlišovacím kritériom obmedzenia mimoriadneho zníženia trestu odňatia slobody, ustanoveným v § 39 ods. 3 písm. bx xx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, upravená (zvýšená) podľa § 38 ods. 4 až 6 a § 41 ods. 2 Tr. zák. To neplatí pre obmedzenie mimoriadneho zníženia trestu odňatia slobody podľa § 39 ods. 4 xxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxakladá nárok obvineného na trest odňatia slobody uložený na spodnej hranici uvedenej v tomto ustanovení, len rozširuje zníženie sadzby, v rozsahu ktoxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxriadneho zníženia trestu (5 rokov) a dolnou hranicou, ktorá sa mala použiť (2 roky) je spôsobilý zásadne ovplyvniť postavenie obvineného (podmienka uxxxxxx x x xxx xxxx x xxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxenia, najvyšší súd však vyslovil porušenie zákona aj v ustanovení § 319 Tr. por., podľa ktorého krajský súd odvolanie obžalovaného K. zamietol.
Na záxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxineného zrušil a prikázal krajskému súdu, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prerokoval a rozhodol. Pri tomto postupe bude krajský súd viazaný právnym nxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxa Tr. por., pričom rozsudok v zmysle čl. 142 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky verejne vyhlásil.
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx