23 To 18/2012

Rozhodovanie o vine a spoločnom treste - § 41 ods.3 Tr. zák.

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (3)
xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xr. zák. o upustení od súhrnného trestu alebo ďalšieho trestu, pretože zrušením výroku o vine a celého výroku o treste podľa § 41 ods. 3 Tr. zák. už neexistxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xx xx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxie obžalovaného A.M. proti rozsudku Okresného súdu Prievidza, sp. zn. 3 T 149/2011 zo 6. júna 2011, krajský súd podľa § 321 ods. 1 písm. d/, písm. e/, ods. 2 xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxs. 3 Tr. por. obžalovaného odsúdil podľa § 188 ods. 2 Tr. zák. s použitím § 41 ods. 3, § 41 ods. 2, § 36 písm. l/, § 37 písm. h/, § 38 ods. 2, § 39 ods. 1, ods. 3 Tr. xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xo ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia. Vo výrokoch o vine, uloženom treste prepadnutia veci a povinnosti obžalovaného nahradiť škodx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxxxo zločinu lúpeže podľa § 188 ods. 1, ods. 2 písm. c/ Tr. zák. v spojení s § 138 písm. a/ Tr. zák., pretože
1)
dňa 14. decembra 2009 v čase asi okolo 4.45 hodinx x xx xx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, následne spoza opasku vytiahol čiernu plastovú repliku pištole, túto namieril na krupiérku poškodenú M.M. a prikázal jej, aby najskôr zamkla vchodoxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxo si myslela, že má u seba riadne funkčnú zbraň, mu odovzdala hotovosť vo výške 1.670 €, s ktorou následne páchateľ odišiel z herne, pričom pri odchode uvixxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxsti N.P.U., s.r.o., so sídlom R. číslo X., I., IČO:., škodu vo výške 1.670 €;
2)
dňa 20. novembra 2009 o 10.40 hod. v N. - B. na Pošte na Ul. V.B. N. č. X., okres xxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxtomných klientov vyzval: "vy sa nehýbte, zamknite tieto dvere, nič sa vám nestane, všetci ruky hore", po čom sa jeden z klientov - J.P. rozhodol obvinenéxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxx xx bol uznaný vinným z pokračovacieho prečinu podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 2 Tr. zák., pretože
3)
od januára 2009 do decembra 2009 v P. na D. ulici č. X. poxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxnenia, hoci už vtedy vedel, že tak nemôže urobiť a peniaze poškodeného minul pre vlastnú potrebu, čím poškodenému V.S. spôsobil škodu 1.045,- eur;
4)
ox xx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxx x xxxxx x xxx x xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxr na dodávku a montáž plastových okien z firmy S., s.r.o., P., hoci vedel, že dodávku plastových okien nezrealizuje, peniaze minul pre vlastnú potrebu, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xx xxxx x Tr. zák. zrušený výrok o vine, treste a náhrade škody v rozsudku Okresného súdu Prievidza, sp. zn. 1T/69/2010 zo dňa 31. marca 2010, právoplatného dňa 3xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx x xxxxxxxx x xx xxxx xx x xx xxxx xx x xx xxxxx xxx x xx xxxxx xxx x xx xxxx x xxx xxxx x xxxxxxnému a úhrnnému trestu odňatia slobody na 11 rokov a 7 mesiacov, pre výkon ktorého trestu bol podľa § 48 ods. 2 písm. a/ Tr. zák. zaradený do ústavu na výkon xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxole.
Podľa § 287 ods. 1 Tr. por. boli obžalovanému uložené povinnosti nahradiť poškodenej Obchodnej spoločnosti N.P.U., s.r.o. škodu vo výške 1.670 xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxovaný, ktoré zahlásil písomne sám a následne písomne zdôvodnil prostredníctvom zvoleného obhajcu. Odvolanie smerovalo proti výroku o treste. Podľa xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxestnej činnosti a priznanie sa. Navrhol použiť ustanovenie § 44 Tr. zák. o upustení od uloženia súhrnného trestu. Alternatívne navrhol uložiť trest oxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
xa verejnom zasadnutí konanom o odvolaní obhajca modifikoval odvolanie v tom smere, že použitie zvýšenej trestnej sadzby je na tento prípad neprimeranx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xj správnosť postupu konania, ktoré mu predchádzalo a dospel k záveru, že odvolanie obžalovaného je
čiastočne dôvodné
.
Pokiaľ ide o
procesný
postup sxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxia podľa § 371 ods. 1 Tr. por.
K výroku
o vine
v rozsudku súdu prvého stupňa je potrebné uviesť, že tento bol súdom prvého stupňa urobený po tom, čo súd posxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxania obžalovaného, uvádza senát odvolacieho súdu nasledovné. Súd prvého stupňa nepochybil, keď pri rozhodovaní o treste (samozrejme, že pred tým aj pxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx xxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxrnného a ďalšieho trestu tak, ako sa toho domáhal v odvolaní obhajca, však neprichádzalo do úvahy. Za situácie, keď súd prvého stupňa
ešte pred rozhodnuxxx x xxxx
xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxstkové útoky pokračovacieho trestného činu, upustenie od uloženia trestu podľa § 44 Tr. zák., pretože už neexistuje trest, voči ktorému by mal byť novx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xonajúci súd môže postupom podľa § 44 Tr. zák. rozhodnúť, že trest uložený skorším rozsudkom je dostatočný.
Na druhej strane z pohľadu odvolania obžalxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx xxxx
x xxxxxxxxxxx xxížení trestu
. Obhajca obžalovaného správne poukázal na to, že za najzávažnejší čiastkový útok zločin lúpeže bol obžalovaný skorším rozsudkom odsúdexxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
x xx xx xinný. Takýto prístup obžalovaného k trestnému konaniu potom možno v konkrétnom prípade považovať za
okolnosť prípadu
podľa § 39 ods. 1 Tr. zák., pre kxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxného
neprimerane prísne
. Súčasne senát krajského súdu dospel k záveru, že na zabezpečenie ochrany spoločnosti postačuje aj trest kratšieho trvania, xx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxaný trest odňatia slobody mu bol do novouloženého trestu aj započítaný.
Z takto rozvedených dôvodov rozhodol odvolací súd o zmiernení trestu odňatia xxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx