5 To 6/2012

Použitie agenta pri dokumentovaní trestného činu podplácania. Provokácia trestného činu a skrytá reakcia polície

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (4)
xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxestnej činnosti vedené snahou, aby osoba, ktorá by inak protiprávne nekonala, spáchala trestný čin.
Skrytou aktivitou polície je činnosť zameraná nx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxľnom konaní, zabránenie mu v jeho pokračovaní a na minimalizáciu spôsobených škôd.
Kľúčovú odlišnosť skrytej aktivity polície od policajnej provokxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxky na dokonanie trestného činu, ktoré však nesmú byť výnimočné, ale objektívne možné, v danej situácii obvyklé a musia nastať až s časovým odstupom potoxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx októbra 2012, sp. zn.
5 To 6/2012
).
Na odvolanie obžalovaného Mgr. Š.M. proti rozsudku samosudcu Špecializovaného trestného súdu v Pezinku zo 4. júlx xxxxx xxx xxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxe jeho výkonu, peňažnom treste a treste zákazu činnosti. Podľa § 322 ods. 3 Tr. por. obžalovaného Mgr. Š.M. odsúdil podľa § 332 ods. 2 Tr. zák. s použitím xxx xxxx xx xxxx x xxx xxxxx x xx xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx x xx xxxx x xxx zák. sa obžalovanému výkon trestu odňatia slobody podmienečne odložil na skúšobnú dobu v trvaní 4 (štyri) roky. Podľa § 56 ods. 1 Tr. zák. sa obžalovanéxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx x xx xxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxanovil náhradný trest odňatia slobody v trvaní 6 (šesť) mesiacov. Podľa § 61 ods. 1, ods. 2 Tr. zák. sa mu uložil aj trest zákazu činnosti, a to zamestnanix x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxdkom zo 4. mája 2012, sp. zn. BB - 4 T 8/2012, uznal obžalovaného Mgr. Š.M. za vinného z prečinu podplácania podľa § 333 ods. 1, ods. 2 písm. b/ Tr. zák. na tom xxxxxxxxx xxxxxxxx xx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xiaditeľkou Sekcie sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorá je zodpovedná za prípravu legxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxované zmeny v súlade s predstavami a návrhmi, ktoré jej odovzdal v písomnej podobe a súčasne žiadal pracovnú verziu pripravovanej novely zákona, za čo jxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxmpinski High Tatras vo Vysokých Tatrách pre dve osoby, na dve noci v hodnote 258,- € a následne po tom, ako mu začiatkom mesiaca január 2011 Mgr. S.R. poskyxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xo za to odsúdil podľa § 333 ods. 2, § 38 ods. 2, ods. 3 a § 36 písm. j/ Tr. zák. k trestu odňatia slobody vo výmere 2 (dva) roky, pričom podľa § 48 ods. 2 písm. a/ xxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxx xxxxxx peňažný trest vo výške 3.000,- (tritisíc) Eur a pre prípad, že by mohol byť výkon peňažného trestu úmyselne zmarený, podľa § 57 ods. 3 Tr. zák. obžalovanxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxx xx xxxx x xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a to zamestnania v štátnej správe, verejnej správe a samospráve na dobu 4 (štyri) roky.
Proti tomuto rozsudku v zákonom stanovenej lehote podal odvolaxxxx xx xx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxťahu k výroku o vine obžalovaný Mgr. Š.M. argumentoval v podstate tým, že v posudzovanej veci
a/ neboli splnené zákonné podmienky začatia trestného stxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxrípustným spôsobom aktívne modelovala;
d/ nesprávne hmotnoprávne posúdenie skutku pričom uvedené námietky podrobne odôvodnil (str. 3-9) rozsudkx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx, ako aj v napadnutom rozsudku obsahuje dve čiastkové konania, pričom vzhľadom k tomu mal byť skutok právne posúdený ako pokračovací trestný čin, čomu nxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxh zákonných podmienok, pokračovacím trestným činom.
Vo vzťahu k výroku o treste obžalovaný Mgr. Š.M. argumentoval v podstate tým, že samosudca špecixxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxí trestu,
g/ princíp zákazu
reformatio in peius
,
h/ absencia akéhokoľvek odôvodnenia uloženia nepodmienečného trestu odňatia slobody.
Z uvedenýxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rozsudok a sám vo veci rozhodol tak, že by ho spod obžaloby pre žalovaný skutok oslobodil, resp. aby vec vrátil samosudcovi špecializovaného trestného xxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxal svoje odvolanie tak, že sa domáhal iba zrušenia napadnutého rozsudku vo výroku o treste a uloženia trestu odňatia slobody s podmienečným odkladom spxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxdľa § 316 ods. 1 alebo nezruší rozsudok podľa § 316 ods. 3, preskúma zákonnosť a odôvodnenosť napadnutých výrokov rozsudku, proti ktorým odvolateľ podax xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxvali podanie dovolania podľa § 371 ods. 1.
Najvyšší súd Slovenskej republiky postupom uvedeným v citovanom ustanovení zistil, že odvolanie proti rozxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx tak v lehote ustanovenej v zákone, pričom odvolanie obžalovaného Mgr. Š.M. je sčasti dôvodné.
Treba hneď úvodom uviesť, že vo vzťahu ku skutkovým zistxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxom nedošlo k žiadnym podstatným chybám, ktoré by mohli mať vplyv na objasnenie skutkového stavu veci, pokiaľ ide o zistenie, že sa predmetný skutok stal xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxdom k tomu Najvyšší súd Slovenskej republiky v otázke skutkových zistení v prevažnej miere odkazuje na dostatočne rozvedené dôvody rozsudku špecialixxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxdneho spisu dospel k záveru, že výrok o vine obžalovaného Mgr. Š.M. bol založený na presvedčivých dôkazoch, ktoré bez akejkoľvek pochybnosti vylučujú xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx. smerujúce čo do výroku o vine, Najvyšší súd Slovenskej republiky úvodom považuje za potrebné uviesť nasledovné:
Súčasťou obsahu základného práva nx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxovede na všetky právne a skutkovo relevantné otázky súvisiace s predmetom súdnej ochrany, t.j. s uplatnením nárokov a obranou proti takému uplatneniux xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxe objasňujú skutkový a právny základ rozhodnutia bez toho, aby zachádzali do všetkých detailov sporu uvádzaných procesnými stranami konania. Preto oxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xx x xxxxx xxxxktu je plne realizované základné právo obžalovaného na spravodlivý proces.
V posudzovanom prípade samosudca špecializovaného trestného súdu naprxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxcími námietkami, nedal x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxzhodnutia. Pre absenciu právne relevantnej argumentácie samosudcu špecializovaného trestného súdu odvolací senát 5 T Najvyššieho súdu Slovenskej xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k právnym vetám najmä uviedol:
Podľa § 117 ods. 1 Tr. por. na odhaľovanie, zisťovanie a usvedčovanie páchateľov zločinov, korupcie, trestného činu zxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxé len vtedy, ak odhaľovanie, zisťovanie a usvedčovanie páchateľov uvedených trestných činov by bolo iným spôsobom podstatne sťažené a získané poznatxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx
xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxe s účelom tohto zákona a musí byť úmerné protiprávnosti konania, na odhaľovaní, zisťovaní alebo usvedčovaní ktorého sa zúčastňuje. Agent nesmie inicxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxčnosti nasvedčujú, že páchateľ by spáchal taký trestný čin aj vtedy, ak by príkaz na použitie agenta nebol vydaný.
Podľa § 30 ods. 3 Tr. zák. čin inak trexxxx xxxxxxx x x xxx xx xxx x x x xxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx x xxx xx xxx xxebo § 336 ods. 1 spôsobom ustanoveným v Trestnom poriadku nie je trestným činom.
Z vyššie uvedených ustanovení podľa názoru odvolacieho senátu 5 T Najxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx je možné použiť agenta;
- ustanovenie § 30 ods. 2 Tr. zák. sa viaže výlučne na druhú vetu ustanovenia § 117 ods. 2 Tr. por., ktorým sa liberalizuje aktívxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx xák. za beztrestné konanie považuje také konanie agenta, ktorým agent simuluje rôzne korupčné ponuky a skúša "myšlienky" korumpovaného verejného činxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxvedčovaní páchateľov trestného činu podplácania, pretože vo väčšine týchto prípadov by zo strany štátnej moci reprezentovanej príslušným verejným xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxxx x xx xxs. 3 Tr. zák. nevylučuje použitie agenta pri odhaľovaní, zisťovaní a usvedčovaní páchateľov trestného činu podplácania, pokiaľ by tento agent aktívxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxtredníctvom jeho obhajcu, že v posudzovanej veci mohlo ísť o policajnú provokáciu riadenú a realizovanú prostredníctvom ustanoveného agenta Mgr. S.xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx. S.R., Najvyšší súd Slovenskej republiky považuje za potrebné uviesť nasledovné:
Pod policajnou provokáciou treba rozumieť zámerné, aktívne podnxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxvita) polície smie naproti tomu sledovať zistenie skutočností dôležitých pre trestné konanie, odhalenie páchateľa trestného činu, zabezpečenie dôxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxie bola vedená len snahou, aby kontrolovaná osoba spáchala trestný čin, šlo by už o policajnú provokáciu trestného činu.
Za kľúčovú odlišnosť skrytej xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xin, ale vytvára pre spáchanie trestného činu vhodné podmienky.
Tieto podmienky však nesmú byť nijako mimoriadne, ale objektívne možné, v danej situáxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx.
Z obsahu vyšetrovacieho spisu bolo zistené, že kpt. I.Č., operatívny pracovník Prezídia Policajného zboru, Úradu boja proti korupcii, Odboru boja xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxl podnet na trestné stíhanie, nakoľko v rámci operatívno-pátracej činnosti boli zistené skutočnosti odôvodňujúce postup orgánu činného v trestnom kxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx xx xxxx x xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx., pričom k podanému podnetu pripojil zoznam dôkazov, a to úradný záznam z vykonanej operatívno-pátracej činnosti z 8. septembra 2010 spolu so získanýxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx xx xxx/1993 Z.z., operatívne záznamy a lustrácie.
Z potvrdenia o zaistení veci zo dňa 8. septembra 2010 vyplýva, že podľa § 21 ods. 1 zák. č. 171/1993 Z.z. boxx x xxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx 14:25 a návrh zmien zákonov súvisiacich s dôchodkovými správcovskými spoločnosťami a akciami, pričom vyššie uvedené dôkazy dňa 13. septembra 2010 poxxx x xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxtí zaistenej veci.
Z obsahu vyšetrovacieho spisu bolo ďalej zistené, že Mgr. S.R. sa dňa 12. xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxho vydania 1 ks obálky formátu A5 s logom Grand Hotel Kempinski bielej farby s obsahom 1 ks darčekový poukaz na pobyt v Grand Hoteli Kempinski High Tatras pxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxx xxxý deň v kancelárii na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR v Bratislave o 9.35 hod. položil na kancelársky stôl zamestnanec ministerstva Mgrx xxxx xx xxxx xxx xx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxr. S.R. na výzvu vyšetrovateľa podľa § 89 ods. 1 Tr. por. vydala predmetnú obálku s vyššie uvedeným obsahom.
Následne vyšetrovateľ Prezídia Policajnxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x 199 ods. 1, ods. 2 Tr. por. začal trestné stíhanie pre prečin podplácania podľa § 333 ods. 1, ods. 2 písm. b/ Tr. zák.
V presne nezistených dňoch, od mesixxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxvské spoločnosti, resp. podielové fondy SR, najmenej v troch prípadoch na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR v Bratislave, inicioval strxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxvrhov a zmien v rámci prípravy novely Zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom a dôchodkovom sporení, na ktorých pod prísľubom úplatku v nezistenej výške žiaxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spoločností, resp. podielových fondov SR, pričom dňa 12. októbra 2010 v čase o 09.35 hod. pri stretnutí s Mgr. S.R. na Ministerstve práce, sociálnych vexx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxazom na pobyt v Grand Hoteli Kempinski High Tatras vo Vysokých Tatrách, pre dve osoby, na dve noci, vrátane Grand raňajok a vstupu do Kempinski The Spa s plxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxx x xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxia pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, pracovisko Banská Bystrica, na základe dovtedy zabezpečených dôkazov svedčiacxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxí trestného stíhania vo veci príkazy: na zabezpečenie informácii na základe ustanovení § 115 ods. 1 až 3 Tr. por., § 114 ods. 2, ods. 3 Tr. por., § 113 ods. xx xxxx x x x xxx xxxx x x xxx xxxx xx xxxx xx xxxx x xxx xxxx
xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxy na zabezpečenie informácií netrpeli žiadnou formálnou chybou, keďže ich výroky obsahovali všetky zákonom predpísané náležitosti a boli podrobne oxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xlovenskej republiky potom dospel k záveru, že zo strany orgánov činných v prípravnom konaní nešlo v tejto veci o žiadnu svojvôľu, ale o legálny (v súlade x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxeľný) zásah do súkromia obžalovaného Mgr. Š.M.
Odvolací senát 5 T Najvyššieho súdu Slovenskej republiky má za to, že orgány činné v prípravnom konaní v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxov o jeho trestno-právne postihnuteľnom konaní vytvorili podmienky, ktoré boli v danej situácii obvyklé, pričom tieto nastali až potom, čo si obžalovxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xoukazom na zabezpečené zvukové záznamy považuje vyššie uvedený záver za preukázaný bez akejkoľvek pochybnosti, keďže v danom prípade ide o dôkaz (
argxxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxsúdiť tak objektívnu ako aj subjektívnu stránku jeho konania.
Prisudzovať iný význam jeho slovným prejavom v týchto zvukových záznamoch aj v kontextx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxjúci právo brániť sa spôsobom, ktorý uzná za vhodný a samozrejme jeho zvolený obhajca, ale nikto iný, pokiaľ by nechcel prísť do rozporu s pravidlami logxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxtvom ustanovenej agentky simulované rôzne korupčné ponuky a neboli skúšané "myšlienky" korumpujúceho a jeho cena. V posudzovanej veci teda trestná zxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxstný čin sa netrestá - cogitationis poenam nemo natur), ktorý sa však umelo, za použitia určitých operatívnych metód, objektivizuje.
Práve naopak tixxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxx xxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxy" v súvislosti s prípravou legislatívnych návrhov a zmien v rámci novely zákona o starobnom a dôchodkovom sporení a kto iniciatívne určoval termíny a mxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 5 T Najvyššieho súdu Slovenskej republiky nemal žiadnu pochybnosť o tom, že celý tzv. skutkový dej s trestnoprávnymi následkami takpovediac vymyslel x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx
xxxxny činné v prípravnom konaní vo vzťahu k obžalovanému Mgr. Š.M. teda neuplatnili takú formu vplyvu, aby podnietili spáchanie trestného činu, ktorý by ixxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxsti pasívnym spôsobom (viď Ramanauskas proti Litve).
Odvolací senát 5 T Najvyššieho súdu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xx xšlo o prípad bývalého prednostu Krajského pozemkového úradu v Trnave - uznesenie NS SR z 13. decembra 2006, sp. zn. 1 Toš 23/2006, o prípad bývalého primáxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xx xx x xx xxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxx xxxxx xp. zn. 1 Toš 8/2009) sa v tejto otázke opätovne jednoznačne priklonil k záveru, že v posudzovanom prípade išlo zo strany orgánov činných v prípravnom konxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xrestného súdu správne zistené konanie obžalovaného Mgr. Š.M. právne posúdil v súlade so zákonom tak po stránke objektívnej ako aj po stránke subjektívxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xmysle podľa § 15 písm. a/ Tr. zák.
Vzhľadom k tomu sa len odkazuje na odôvodnenie tejto právnej kvalifikácie, ktoré samosudca špecializovaného trestxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxnom prípade išlo o pokračovací trestný čin, keďže skutková veta obsahovala dve čiastkové konania, nie je správny.
Z vykonaného dokazovania totiž vypxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxkona o starobnom a dôchodkovom sporení a za tým účelom jednak poskytol vyššie uvedený poukaz a jednak sľúbil plnenie majetkovej povahy svedkyni Mgr. S.xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxačovací trestný čin podplácania s takouto právnou kvalifikáciou by išlo v prípade, že by ten istý subjekt postupne verejnému činiteľovi sľúbil a poskyxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxnanie by sa vyznačovalo objektívnou súvislosťou (čas, miesto a predmet útoku) a jednotiacim zámerom dotyčného subjektu.
Najvyšší súd ďalej odôvodnxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx