5 Tdo 72/2012

Požiadavka zákonnosti vymedzenia dovolacieho dôvodu. Použitie § 39 ods.1 Tr. zák. ako dovolací dôvod podľa § 371 ods.1 písm. h) Tr. por.

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (2)
xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxetka nesprávneho použitia ustanovenia § 39 Tr. zák. a výmera trestu pod dolnú hranicu zákonom stanovenej trestnej sadzby obsahovo napĺňa dôvod dovolxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxx x xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxeté o žiadnu skutočnosť, ktorá by zákonný dôvod pre takýto potup zakladala.
(Uznesenie
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
z 22. novembra 2012, sxx xxx
x xxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx c/ Tr. por. dovolanie generálneho prokurátora SR proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne z 18. októbra 2011, sp. zn. 23 To 94/2011, odmietol.
Z odxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx x x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxnej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi podľa § 172 ods. 1 písm. c/ Tr. zák. na tom skutkoxxx xxxxxxxx xx
xxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx xxx xx xxxxxhádzajúcej telefonickej dohode zadovážil a predal F.T., za sumu asi 70,- Eur bielu kryštalickú látku v jednorazovej injekčnej striekačke, ktorú náslxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Odboru justičnej polície v Žiline a následným znaleckým skúmaním bolo zistené, že v jednorazovej injekčnej striekačke sa nachádzalo 0,45 g metamfetaxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxe jednorazovým dávkam na použitie, pričom podľa zákona č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch, v znení neskoršícx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xx xbvineného M.K. odsúdil podľa § 172 odsek 1 Tr. zák. s použitím § 38 ods. 2 Tr. zák., § 39 ods. 1, ods. 3 písm. e/ Tr. zák. na trest odňatia slobody vo výmere 2 xxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xx xxxx x xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxaní 2 (dva) roky.
Proti tomuto rozsudku podala prokurátorka okresnej prokuratúry v zákonom stanovenej lehote odvolanie, ktoré smerovalo proti výroxx x xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxia ust. § 39 Tr. zák. Okresnému súdu vytýkala, že výrok o treste odôvodnil veľmi stroho a použitie § 39 ods. 1, ods. 3 písm. e/ Tr. zák. neodôvodnil vôbec. xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxosti a naviac bol v minulosti päťkrát súdne trestaný, naposledy v roku 2005, ktorú okolnosť mal súd zohľadniť ako priťažujúcu. Prokurátorka v danom príxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxmä tzv. dílerov drog.
Krajský súd v Trenčíne (ďalej len krajský súd) uznesením z 18. októbra 2011, sp. zn. 23 To 94/2011, odvolanie prokurátorky okresnxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxdu síce bol vo vzťahu k použitiu ust. § 39 ods. 1 odôvodnený skutočne len citáciou tohto paragrafu, avšak použitie tohto ustanovenia nebolo v tomto konkxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx súd poukázal na to, že obvinený M.K. síce naplnil znaky predmetného drogového zločinu podľa § 172 ods. 1 Tr. zák., avšak z trestného spisu súčasne vyplýxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxtrovateľovi. Taktiež množstvo 8 (osem) obvykle jednorazových dávok na použitie neprekračuje množstvo drogy, ktoré inak pri nepreukázaní objektívnxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xx xx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxského súdu bolo doručené krajskej prokuratúre 2. novembra 2011.
Dňa 15. marca 2012 bolo okresnému súdu doručené dovolanie generálneho prokurátora Sxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x dovolaní generálny prokurátor argumentoval tým, že uznesením krajského súdu, ako aj v konaní, ktoré mu predchádzalo, bol v ust. § 319 Tr. por. a v ust. § xx xxxx xx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxtnoprávneho ustanovenia, čím bol naplnený dôvod dovolania v zmysle § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por. a obvinenému bol uložený trest mimo zákonom stanovenex xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxlaciu argumentáciu prokurátorky okresnej prokuratúry, ďalej v texte podrobil prísnej kritike vyššie spomínanú argumentáciu krajského súdu a náslexxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx x xxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxvajúceho buď v okolnostiach prípadu alebo v pomeroch páchateľa a vyslovil domnienku, že práve neexistencia zákonných dôvodov podľa § 39 ods. 1 Tr. zákx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxnej veci obstáť ako dôvod pre mimoriadne zníženie trestu.
Z uvedených dôvodov generálny prokurátor navrhol, aby Najvyšší súd Slovenskej republiky pxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxtanovení § 319 Tr. por. a § 39 ods. 1, § 172 ods. 1 písm. c/ Tr. zák. v prospech obvineného M.K., aby postupom podľa § 386 ods. 2 Tr. por. zrušil napadnuté uzxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx x x xxxxxxxxx xx xxxxxu o treste a podľa § 388 ods. 1 Tr. por. prikázal okresnému súdu, aby vec v potrebnom rozsahu znova prerokoval a rozhodol.
Okresný súd v súlade s ust. § 376 xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxbne, ani prostredníctvom súdom ustanovenej obhajkyne JUDr. Ľ.G.
Spisový materiál Okresného súdu Považská Bystrica sp. zn. 2 T 230/2010 spolu s dovolxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxj republiky ako súd dovolací (§ 377 Tr. por.) postupom podľa § 378 Tr. por. predbežne preskúmal predložený spisový materiál i dovolanie generálneho pxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xx vyčerpaní riadneho opravného prostriedku (§ 372 Tr. por.) a tiež v lehote a na mieste, kde možno tento mimoriadny opravný prostriedok podať (§ 370 ods. xx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (§ 382 písm. c/ Tr. por.).
Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej tiež dovolací súd) úvodom pripomína, že dovolanie je mimoriadny opravný prostrixxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx že dovolanie nie je určené k náprave akýchkoľvek pochybení súdov, ale len tých najzávažnejších - mimoriadnych - procesných a hmotnoprávnych chýb. Tie xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx rozsudku v xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxočný prielom do inštitútu právoplatnosti, ktorý je dôležitou zárukou stability právnych vzťahov a právnej istoty. Preto sú možnosti podania dovolanxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx opravná inštancia a dovolanie nebolo chápané len ako "ďalšie" odvolanie.
Dovolací súd nie je povolaný na revíziu napadnutého rozhodnutia z vlastnej xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxx
xxxxx xxxž, že obsah konkrétne uplatnených námietok, tvrdení a právnych názorov, o ktoré sa v dovolaní opiera existencia určitého dovolacieho dôvodu, musí skuxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xdkazuje na príslušné ustanovenie upravujúce dôvody dovolania, pritom ale v skutočnosti obsahuje argumenty stojace mimo uplatneného dovolacieho dôxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxu k výroku o treste dovolacie dôvody podľa § 371 ods. 1 písm. i/ a písm. h/ Tr. por. V rámci oboch uplatnených dôvodov zhodne argumentoval v podstate tým, xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxx xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
Najvyšší súd Slovenskej republiky sa už viackrát v minulosti zaoberal otázkou, či nepoužitie ustanovenia § 39 Tr. zák. o mimoriadnom znížení trestu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxalo k rozdielnym výkladom zákona, trestnoprávne kolégium Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zaujalo na zasadnutí konanom 14. júna 2010 zjednocuxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx1 pod poradovým číslom 5.
Podľa uvedeného stanoviska sa hmotnoprávne ustanovenie § 39 Tr. zák. o mimoriadnom znížení trestu svojou povahou a významox xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x x xx xxxx xx xxxx xx xxxx x xxx xxxx x xxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x 41, § 42 (o ukladaní úhrnného, spoločného a súhrnného trestu) alebo ustanovenia § 47 ods. 2 Tr. zák., ktoré sú taktiež hmotnoprávne, ale kogentnej povxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx
Pokiaľ nejde o situáciu, keď výrok o treste nemôže obstáť v dôsledku toho, že xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx Tr. por. Vzájomný vzťah dovolacích dôvodov podľa § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por. a § 371 ods. 1 písm. h/ Tr. por. je taký, že prvý z nich je všeobecným hmotnoxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxste okrem prípadov nesprávnej aplikácie ustanovení kogentnej povahy viažucej sa k rozhodovaniu o treste môže byť napadnutý prostredníctvom nie všeoxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxe je naplnený tým, že obvinenému nebol uložený trest za použitia § 39 Tr. zák., v dôsledku čoho uložený trest má byť neprimeraný, lebo pokiaľ súd nevyužix xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxnú sadzbu stanovenú Trestným zákonom za trestný čin, z ktorého bol obvinený uznaný za vinného. Nepoužitie ust. § 39 Tr. zák. nezakladá žiadny dovolací xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx ustanovenia § 39 Tr. zák. nezakladá žiaden dovolací dôvod, ale tiež z hľadiska vymedzenia vzájomného vzťahu medzi dovolacími dôvodmi podľa § 371 ods. x xxxxx xx xxx xxxx x x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxlania podľa § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por. namietal nesplnenie podmienok pre použitie zmierňovacieho ust. § 39 Tr. zák. pri ukladaní trestu odňatia sloxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxjí zjavne mimo dôvodu dovolania podľa § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por.
V tomto dovolacom konaní bolo potrebné ďalej posúdiť, či spomínaná argumentácia gexxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx
xxxxx x xxx xxxx x písm. h/ Tr. por. dovolanie možno podať, ak bol uložený trest mimo zákonom ustanovenej trestnej sadzby alebo bol uložený taký druh trestu, ktorý zákon xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxx xxx xx xxvé, ak bol uložený trest mimo zákonom stanovenej trestnej sadzby alebo za druhé, ak bol uložený taký druh trestu, ktorý zákon za prejednávaný trestný čix xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxmo sadzbu tak pri nedôvodnom prekročení hornej hranice príslušnej trestnej sadzby, ako aj nezákonným prelomením jej dolnej hranice, pokiaľ je dolná hxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxčenia hornej hranice sadzby, napr. pri ukladaní ďalšieho trestu podľa ust. § 43 Tr. zák.
Podľa § 172 ods. 1 Tr. zák., kto neoprávnene a/ vyrobí, b/ dovexxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jed alebo prekurzor alebo kto takú činnosť sprostredkuje, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.
Podľa § 39 ods. 1 Tr. zák., ak súd vzxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxprimerane prísne a na zabezpečenie ochrany spoločnosti postačuje aj trest kratšieho trvania, možno páchateľovi uložiť trest aj pod dolnú hranicu trexxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xrest odňatia slobody kratší ako šesť mesiacov, ak je v osobitnej časti tohto zákona dolná hranica trestnej sadzby trestu odňatia slobody menej ako päť rxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxr., tak námietka nesprávneho použitia ustanovenia § 39 Tr. zák. a výmera trestu pod dolnú hranicu zákonom stanovenej trestnej sadzby evidentne obsahxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxrimeranosť uloženého trestu.
Vo vzťahu k aplikácii ustanovenia § 39 Tr. zák. to potom znamená, že nemožno namietať, že konkrétny charakter súdom zisxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxx xovolacieho dôvodu možno namietať nesprávnosť použitia ustanovenia § 39 ods. 1 Tr. zák. len za situácie, ak by zníženie trestu nebolo opreté o žiadnu skxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxhokoľvek zdôvodnenia aplikácie ust. § 39 ods. 1 Tr. zák. napravil krajský súd, ktorý zdieľajúc názor okresného súdu o potrebe aplikácie tohto ustanovxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxx xxxxx x trestného spisu súčasne vyplýva, že škodlivý účinok z hľadiska následného užitia drogy nenastal, pretože "kupujúci" celé množstvo zakúpenej drogy pxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx nepreukázaní objektívneho konania podľa § 172 ods. 1 písm. a/ až d/ Tr. zák. zakladalo len prečin podľa § 171 ods. 2 Tr. zák., tzv. užívateľský drogový dxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxmoriadne zníženie trestu vyvodil z okolností prípadu a ich charakteru. Podľa § 39 ods. 1 Tr. zák. okolnosti prípadu v spojení s ďalšími podmienkami (poxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xratšieho trvania) môžu odôvodňovať takýto postup a v tomto konkrétnom prípade aj podľa názoru dovolacieho súdu odôvodňovali.
Podstatné v tomto smerx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx by odôvodňoval zníženie trestu pod dolnú hranicu trestnej sadzby. Námietky generálneho prokurátora s takýmto obsahom nenapĺňajú dôvod dovolania poxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xx xxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx opreté o takú skutočnosť, ktorá zákonný dôvod pre takýto postup súdu zakladala a teda k namietanému porušeniu zákona v prospech obvineného nedošlo.
Lxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxurzorov, ich držania a obchodovania s nimi podľa § 172 ods. 1 písm. c/ Trestného zákona, za ktorý mu bolo možné uložiť trest odňatia slobody v rozpätí od šxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx x xx xxxx xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxe dva roky a výkon tohto trestu mu zároveň podmienečne odložil na skúšobnú dobu v trvaní dva roky podľa § 49 ods. 1 písm. a/ a § 50 ods. 1 Tr. zák., tak mu evidxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xx xds. 3 písm. e/ Tr. zák., keďže v tomto prípade nesmel uložiť trest odňatia slobody kratší ako šesť mesiacov. Ani v tomto smere preto k porušeniu zákona v pxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx-5.