9 Tz 78/67

Vázanost soudu prvního stupně právním názorem odvolacího soudu

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (2)
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxazuje znaky konkrétneho trestného činu.
Ak nie je skutočný stav veci v správne zistený a ak má odvolací súd za to, že je tomu tak preto, že okresný súd nehoxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxu sa zaoberať, nesmie však k spôsobu hodnotenia dôkazov udelovať záväzné pokyny.
Z odôvodnenia.
Rozsudkom Okresného súdu v Lučenci z 1. júna 1966 sp. xxx x x xxxxx xxxx xxxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x x xxxx xx x xxx xxxx x xxx xxxx x x xxxxtným činom ruvačky podľa § 225 ods. 1 tr. zák. a odsúdení na tresty odňatia slobody. Naproti tomu obvinené C a D boli podľa § 226 písm. b) a c) tr. por. oslobxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xádke obvineného A s D napadli vidlami obvineného A a jeho manželku, ktorí im rany oplácali, takže všetci boli zranení. Tento oslobodzujúci výrok rozsudxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxx x xx xx0/66 rozsudok okresného súdu v oslobodzujúcej časti zrušil a vrátil vec tomuto súdu na nové prejednanie a rozhodnutie.
Najvyšší súd vyslovil porušenxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x x xxxx xx x x x xxx xxxx x xxxxx xxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxe rozhodnutia zrušil a krajskému súdu prikázal nové prejednanie a rozhodnutie veci v inom zložení senátu.
V odôvodnení napadnutého rozhodnutia poukxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xe v danom prípade treba posudzovať celú vec u zúčastnených osôb, okrem obvineného A. ako trestný čin ruvačky. Napriek tomuto právnemu názoru okresný súx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x ods. 6 tr. por.
Ďalej krajský súd uvádza, že z vykonaného dokazovania je možné zistiť, že obvinený A a B sú usvedčovaní z trestnej činnosti rodinou obvixxxxxx x x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxde všetkých zúčastnených osôb a ostatný dôkazný materiál, aby takto mohlo byť zistené, za akých okolností došlo k ublíženiu na zdraví jednak C a tiež ostxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxxx xxxxovisko je mylne a odporuje vykonaným dôkazom. Neobstojí tvrdenie okresného súdu, že C sa nemohla dopustiť trestného činu ruvačky preto, že hneď na začixxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxť a že C vytrhol vidly z rúk, pričom sa týmito vidlami popichal. Zhodne vypovedá i obvinená B. Podľa názoru krajského súdu nemožno týmto dôkazom neveriť ux x xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx x x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxpadnutia. Až keď na miesto činu prišli ostatní z rodiny C a D, mal podľa názoru okresného súdu útočiť obvinený A na E, pričom došlo k ublíženiu na zdraví C. Txxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx bol vo výhode proti E a nezačal útok už vtedy, ale vyčkal až do doby, kedy E prišla pomoc a vtedy bol už v početnej nevýhode. Okrem toho vierohodnosti výpovexx xxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x x x xxx x xxxxxali. Tomuto záveru krajského súdu nasvedčuje i zranenie, ktoré bolo A a B spôsobené. Neobstojí totiž zistenie okresného súdu ani v tom, že toto zranenie xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx x x xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xúd pri hodnotení dôkazov prehliadol, že obvinená C je staršia osoba narodená v r. 1907, pričom ide o osobu fyzicky slabšiu. Naproti tomu obvinený A a B sú oxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x x x xxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx x x B.
Ďalej, pokiaľ došlo k vyhodnoteniu jednotlivých výpovedí z hľadiska ich vierohodnosti, bolo podľa názoru krajského súdu treba, aby bolo prihliadxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxodnutiach, možno dovodiť, že krajský súd už od začiatku nadobudol presvedčenia, že pri správnom hodnotení dôkazov vo veci vykonaných vykazuje konanix xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, že dôkazy vo veci vykonané nie sú hodnotené v ich súhrne a že je nedostatkom, ak sa tieto orgány neriadia ním vysloveným právnym názorom, ktorý je záväznxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xiazaný len právnym názorom vysloveným súdom druhého stupňa. V tomto konkrétnom prípade to znamená, že je viazaný názorom krajského súdu spočívajúcim x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxý a ak má krajský súd za to, že je tomu tak preto, že okresný súd nehodnotil správne dôkazy vo veci vykonané, môže odvolací súd upozorniť súd prvého stupňa, x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxia dôkazného materiálu zostáva okresnému súdu nezávislé postavenie vyplývajúce zo zásady 2 ods. 6 tr. por.
Pokiaľ potom krajský súd upozorňuje okresxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxje toto hodnotenie nepodloženými úvahami a snaží sa tak dosiahnuť cieľa, ktorý si vytýčil, t. j. preukázať, že v danom prípade konanie obvinených vykazxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxsný súd zistil a hodnotil.