Obsah Dostupné filtre
Predpisy SR (5)

8Sžp/13/2012 Určenie iného orgánu príslušného na konanie

Hľadať v texte dokumentu:
 • Tlač
  Uložiť
  Odoslať
 • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
 xxxx                 xxxxxxxx xxx
 xxxxxxx xxxxxxx            xxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx  xxxxxxxxxx
 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx      xxxxxxxxxx
 xxxx x xxxxzvisko sudcu, VSÚ:     CSc., JUDr. Eva Babiaková
 ECLI:                 ECLI:SK:NSSR:2013:7009200180.3
 Oblasti právnej úpravy:        
 Povaha rozhodnutia:          Iná povaha rozhodnxxxx

xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxx JUDr. Ing. Ľubomírom Niedelským, advokátom so sídlom
Hviezdoslavova 7, Košice, proti žalovanému: Obvodný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej polxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxx xx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx advokátom so sídlom Prievozská 4, Bratislava, 2.
JPC, s.r.o., Štítová 17/3323, Košice, IČO: 36 205 818, 3. Mesto Košice, Tr. SNP č. 48/A, Košice, zast.
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx0, 5. MA.GI.CA., s.r.o., Rozvojová 2, Košice, IČO:
31 677 517, 6. Interhouse Košice, a.s., Hlavná 1, Košice, IČO: 31 706 631, 7. Všeobecná zdravotná
poxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxovaného č. 2009/00256 zo dňa 14. januára 2009,
o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach č. k. 6S/12/2009-229 zo dňa 2. februára
20xxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x x x x x x x x x
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx
xxx xx xxx xx februára 2012 z r u š u j e a vec mu v r a c i a na ďalšie konanie.
o d ô v o d n e n i e :
Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Košiciach podľa § 250j ods. 1 zákona č. 9xxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx/12/2009 - 119 zo dňa 6. mája 2010 a č. k. 6S/12/2009 - 170 zo dňa
17. februára 2011 a vrátení veci na ďalšie konanie tunajším súdom, zamietol žalobu zo dňa 1xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxenil rozhodnutie obce Čaňa č. 385/2008-Ča
zo dňa 26. septembra 2008 o umiestnení stavby „Nákupno-Zábavné centrum AUPARK Košice, časť E2
- vonkajšie xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx x. F. a v ostatnej časti
rozhodnutie potvrdil v celom rozsahu.
Krajský súd sa stotožnil s názorom žalovaného ohľadne námietky obsiahnutej v podaní zo xxx xxx
xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxky podľa § 38 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej v
texte len „Stavexxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xa povoľuje stavba, avšak
napadnuté rozhodnutie je územným rozhodnutím, ktorým sa určuje stavebný pozemok a stavba na
ňom, určujú sa podmienky na umixxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxla
prekážkou vydania stavebného povolenia, nie prekážkou vydania územného rozhodnutia. Bude vecou
navrhovateľa v stavebnom konaní, aby na základx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxsti územného rozhodnutia, pozemok, ktorý je vo vlastníctve žalobcu buď odkúpil, prípadne
ho inak majetkovoprávne vysporiadal postupom podľa § 108 a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx
xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxté rozhodnutie žalovaného rieši výlučne umiestnenie stavby pri určení tam
uvedených podmienok podľa § 39a Stavebného zákona nie povolenie stavby; txxx xxxxxxxxxxx xx
xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxsporiadal. Nemožno účelovo vykladať § 38 Stavebného
zákona, pretože neupravuje otázku vysporiadania vlastníckeho práva navrhovateľa územného koxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxol, že stavba, ktorá je predmetom územného rozhodnutia, je v súlade s
územným plánom, jeho zmenami a doplnkami, regulačného plánu Námestie osloboditxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xo vlastníctve žalobcu, ležia v kat. úz. Skladná a v čase
vydania napadnutého rozhodnutia, vrátane parc. č. XXXX/XXX, boli určené na výstavbu miestnej
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxžovatky Jantárová, Palackého, Protifašistických
bojovníkov, južným okrajom Námestia osloboditeľov s napojením na Štúrovu ulicu, pričom táto
koxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx x x x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxoznačne preukázané, že stavba,
ktorá je predmetom napadnutého rozhodnutia xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx
xxkona, nakoľko boli splnené podmienky požadované v § 110 ods. 2, § 108 ods. 1, 2 písm. a/ a f/
Stavebného zákona pre vyvlastnenie časti pozemkov vo vlastníxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxlivo nasledujúce kroky, ktorého sa domáhal žalobca,
nevyplýval zo žiadneho predpisu. Úlohou žalovaného bolo vyhodnotiť všetky podklady k územnému
xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxlade s územnou plánovacou dokumentáciou, je logicky
vylúčené, aby žalovaný zohľadňoval zároveň predchádzajúce územné rozhodnutia vydané na danom
xxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx
xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pozemku umiestňovať stavby vymedzené v
územnoplánovacej dokumentácii, a to aj napriek tomu, že pre také stavby zákon umožňuje
vyvlastnenie, čo by bxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxvyplýva, aby iba z
titulu, že ide o pozemok zastavaný, bol právny režim pre umiestnenie stavieb v prípade nesúhlasu
vlastníka odlišný ako je tomu v príxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xákona,
tak to je cieľom vyvlastňovacieho konania. Použitím logického výkladu § 38 Stavebného zákona krajský
súd došiel k záveru, že účelom daného usxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xčel
pozemok vyvlastniť. Skutočnosť, že zákonodarca v § 38 Stavebného zákona pojednáva iba o súhlase
vlastníka pozemku a možnosti vyvlastniť pozemox xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxjúcich sa na pozemku. Takýto súhlas vlastníka stavby na danom pozemku nepredpokladá a
nevyžaduje ustanovenie žiadneho právneho predpisu. Dôkazom txxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx xxxdľa § 139 ods. 1 Stavebného zákona) k pozemku, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom
požadovanú stavbu, pričom sa ďalej uvádza, že takéto práva k pozemku nie xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxely územného rozhodnutia je zákonom požadované preukázať iba vzťah
resp. právo navrhovateľa k pozemku nie k stavbe.
Krajský súd sa nestotožnil s názxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxjúce a
prakticky nikdy by nebolo možné dosiahnuť vydanie územného rozhodnutia bez súhlasu vlastníka na
zastavané pozemky, čo doterajšia prax jednoxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxoľko
vždy existovala možnosť vyvlastniť pozemok a stavby pre navrhovaný účel. Ak podľa § 108 ods. 1 a
nasl. Stavebného zákona je daná možnosť vyvlastnxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx
xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxx
xxxxx x xxxmnom konaní získať súhlas vlastníka pre pozemok, ktorý je možné vyvlastniť a na
pozemku sa nachádzajú aj stavby a na danom území má podľa územného plánu xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx stavby na ňom sa nachádzajúce, pričom náhradu za takéto
vyvlastnenie rieši Stavebný zákon priamo. Nebolo by dôvodné osobitne riešiť súhlas vlastníkx x
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx tak pre pozemok ako aj pre stavby na ňom
umiestnené. Vlastnícke právo nemožno vnímať ako absolútnu neodstrániteľnú právnu prekážku pre
umiestnenie x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxenie v súlade s § 135 ods. 1
Stavebného zákona.
Pokiaľ žalobca namietal nedodržanie schválenej územnoplánovacej dokumentácie, krajský súd uviedolx
xx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxdanie územného rozhodnutia sú územné plány obcí a
zón. § 37 ods. 4 Stavebného zákona v prvom rade ukladá povinnosť stavebnému úradu posúdiť, či
návrh nx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x
xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xx v súlade s týmito podkladmi, návrh
by musel zamietnuť.
Pokiaľ išlo o námietky uvedené v doplnku žaloby pod písmenami a/ až d/, krajský súd uviedol, že txxxx
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxx xkrem námietky uvedenej pod písmenom a/, nezaoberal.
K námietke týkajúcej sa určenia príslušného stavebného úradu podľa § 119 ods. 3 Stavebného zákonx
xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxá preukázala oprávnenosť konať v mene
spoločnosti HB REAVIS MANAGMENT, spol. s r.o. na základe plnomocenstva xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, spol. s r.o. preukázala svoje oprávnenie konať v mene
stavebníka, spoločnosti AUPARK, spol. s r.o. Košice na základe plnomocenstva udeleného
spolxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx za dôvodné, keďže aj mesto Košice je
vlastníkom pozemkov a komunikácií, na ktorých sa umiestňovala stavba uvedená vo výrokovej časti
územného rozhoxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxv, Košice“, v ktorom nebol určený iný stavebný úrad,
krajský súd poukázal na obsah žaloby doručenej dňa 10. februára 2009, ktorou sa žalobca domáhal
pxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx x xx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxí hlavnej stavby boli splnené podmienky pre
postup podľa § 119 ods. 3 Stavebného zákona. Námietky žalobcu potom krajský súd hodnotil ako
účelové, rozxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xostavení vlastníka stavby, na ktorej sa stavba má umiestňovať. Existoval
zásadný rozdiel medzi konaním, v ktorom sa umiestňovala hlavná stavba a konxxxxx x xxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xtavebného úradu. Vlastnícke právo obce, ktorá je stavebným úradom k
stavbám, na ktorých sa má umiestňovať stavba, je právnym dôvodom pre určenie inéhx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Pokiaľ šlo o identickosť stavby „nákupnozábavné centrum AUPARK“ so stavbou „vonkajšie inžinierske
objekty SO 200 komunikácie, dopravné riešenixx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxntáciou ustanovenou vykonávacími predpismi, ako aj § 39, § 39a Stavebného zákona, pričom
nie je rozhodné ako žiadateľ svoj návrh nazve, pretože tento xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx x
xxxxxxxxx xxxxxxerke objekty, SO 200 komunikácie, dopravné riešenia, ktorá stavba pozostáva z prvej
etapy SO 201 - SO 215 a z druhej etapy v objektovej skladbe SO 2101 a 2xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x
xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxl k záveru, že sa jednalo v celku oboch etáp o totožnú stavbu.
K trovách konania rozhodol krajský xxx xxxxx x xxxx xxxx x xx xx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxody a stanoviská účastníkov
V zákonnej lehote podanom odvolaní žalobca namietal, že žalovaný nevzal do úvahy dôležitý fakt, že
nemôže § 38 Stavebného xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stavby tam boli
postavené na základe právoplatných územných rozhodnutí stavebných úradov, predovšetkým
rozhodnutia o umiestnení stavby č. 1711/xx xx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xx
xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x
xxxxxdnutia o užívaní tejto stavby č. P 430/1995 zo dňa 31. mája 1995, na parc. č. XXXX/XXX, kat. úz.
Q. (neskôr kat. úz. Q.).
Žalobca argumentoval, že územné xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x
xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xx x
Stavebného zákona, či návrh na začatie územného konania alebo predložená dokumentácia je v súlade
s podkladmi podľa ods. 1 cit. ust., s predchádzajúcxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxx
xxxxného konania zamietne. Ak návrh nie je v súlade aj s predchádzajúcimi územnými rozhodnutiami,
stavebný úrad sa nedostane ani do druhej fázy, do fázy poxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx
xxxxxx xxxxxtňuje vlastnícke právo, pretože už v prvej fáze návrh zamietne; do druhej fázy by sa
stavebný úrad dostal len vtedy, ak by v súlade so zákonom svojim novýx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxného
rozhodnutia musí byť v súlade s podkladmi podľa ods. 1, s predchádzajúcimi územnými rozhodnutiami,
inak je potrebné návrh zamietnuť. Právoplaxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x
xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxnutia a vydanie nového územného rozhodnutia nie sú osobitne určené, preto sa na konanie
vzťahuje zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriaxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx v danom území bola nastolená právoplatným rozhodnutím o umiestnení stavby č. 1711/86
Zá zo dňa 24. októbra 1986, ktoré doteraz nebolo nahradené; ak stxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx
xxxxxxxx xx xxx xxx xxxtembra 2008, x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxodnutie o umiestnení stavby, ako aj nové rozhodnutie o umiestnení stavby.
Žalobca opätovne poukázal na skutočnosť, že správne orgány ani súd prvého sxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx pretože podľa § 38 Stavebného zákona môže stavebný úrad bez
súhlasu vlastníka rozhodnúť o umiestnení stavby iba na pozemku, aj to iba na nezastavanom. xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxnia týkajú nezastavaných pozemkov, v opačnom prípade je
potrebný aj súhlas vlastníka stavby. § 38 Stavebného zákona nemožno použiť, ak ide o zastavanx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxx
xx xxx xx xx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxel vyvlastniť. V prípade rozdielneho výkladu §
38 Stavebného zákona by bolo možné vyvodiť záver, že súhlas vlastníka stavby nie je potrebný ani v
územxxx xxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxiach o umiestnení verejnoprospešnej stavby
je taká, že v prvotnom rozhodnutí stavebného úradu sa umiestni verejnoprospešná stavba na
vysporiadanxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxňovacom konaní k vyvlastneniu
zastavaných pozemkov a stavieb na nich stojacich. Po ukončení vyvlastňovacieho konania navrhovateľ
územného konanxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxlastňovacím konaním a
mohlo byť podkladom pre žiadosť o vydanie stavebného povolenia.
Ďalej žalobca uviedol, že súd sa nesprávne vysporiadal s námixxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xx xxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxé centrum AUPARK, časť E2 - vonkajšie inžinierske objekty, SO 200 Komunikácie,
dopravné riešenie“ a v 2. etape bola rozhodnutím Mesta Košice umiestenx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxk aj pre 2. etapu mal žalovaný určiť iný stavebný úrad, nie Mesto
Košice, aby vykonal územné konanie, pretože Mesto Košice je rovnako ako aj v predchádzaxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxie.
Žalobca pokladal hodnotenie krajského súdu o odlišných podmienkach pokiaľ sa umiestňovala hlavná
stavba za nezodpovedajúce xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxc. č. XXXX/XXX,
XXXX/XX, XXXX, XXXX/X, XXXX/X, XXXX/XX kat. úz. Q., taktiež vo vlastníctve mesta Košice, na
ktorých sa nachádzali inžinierske stavbx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx
xxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xo
vyplývalo z LV č. XXXXX kat. úz. Q., obec Košice a LV č. XXXXX kat. úz. Q. F., obec A., z ktorých
skutočností vyplýva, že prekážka vlastníctva stavby, na xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxého
rozhodnutia, vtedy presadzuje širšie záujmy obce, najmä v nadväznosti na územný plán obce alebo
zóny. Nemožno obci, ktorá má byť príslušným stavxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxhodca žalovaného tak, že
napadnutý rozsudok považoval za vecne správny.
Uviedol, že záväzným podkladom, z ktorého sa pri vydávaní územného rozhodnuxxx xxxxxxxx xx
xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxcie podklady v rozsahu potrebnom pre riadne posúdenie
návrhu, robí vlastné zisťovania a prieskumy. Územné rozhodnutie nepatrí do kategórie
územnoxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx zákona, keďže o. i. sa posudzujú aj
všeobecné technické požiadavky na stavby, ktoré sú predmetom územného konania a v tomto kontexte
sa posudzuje aj úxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx
xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxiadavky. Každá stavba musí byť
prístupná z cesty, miestnej alebo účelovej komunikácie; stavba OC Horizont aj vydaním napadnutého
rozhodnutia má prxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx žalovanému nikdy
nepredložil, ani ho v odvolaní proti prvostupňovému správnemu rozhodnutiu nespomenul), avšak
nepoukázal na stavebné povoleniex xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx
x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxistencii
terajšieho OC Horizont, jeho vstupné schodisko, ktoré bolo predmetom napadnutého rozhodnutia
dotknuté, nebolo zakreslené v kópii kataxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xx xxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxeto sú
prekážkou v stavebnom konaní nie územnom konaní. Stavebnému konaniu musí predchádzať
majetkovo právne xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxeniu príslušného stavebného úradu právny predchodca žalovaného uviedol, že medzi konaniami
navrhovateľa AUPARK Košice, spol. s r.o. bol zásadný roxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxu. Z podkladov pre rozhodnutie vyplývalo, že pri umiestnení hlavnej stavby nebola
prekážka stavby, na ktorej sa má stavba umiestňovať, ktorá by bola vx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxobca v odvolaní netvrdil žiadnu relevantnú skutočnosť, ktorá by zakladala dôvod
na zrušenie rozsudku krajského súdu. Rozsudok považoval za vecne spxxxxx x xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxx xxxx že navrhol, aby odvolací súd napadnutý rozsudok krajského súdu potvrdil.
Poukázal na uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 8Sžp/xxxxxxx xx xxx xxx
xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxstovali právne dôvody pre určenie stavebného úradu podľa
§ 119 ods. 3 Stavebného zákona, keďže vlastnícke právo obce, ktorá je stavebným úradom k stavxxxx
xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxverom účastník poukázal, že tvrdenie žalobcu, že ak „..by napadnuté rozhodnutie žalovaného bolo v
súlade so zákonom, tak aj v prípade 2. etapy výstavbx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
xxzhodnutie..“ sa nezakladá na pravde, nakoľko ďalšie územné rozhodnutie na 2. etapu výstavby
uvedenej stavby nebolo nikdy vydané, ani o takéto vydanix xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxcím súdom
Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 O. s. p. v spojení s 246c ods. 1 vety
prvej O. s. p.) preskúmal napadnutý rozsudoxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xx xx xx x xxx
xu vrátiť na ďalšie konanie.
Rozhodol uznesením (§ 223 v spojení s v spojení s § 246c ods. 1 vety prvej O. s. p.) bez nariadenia
pojednávania (§ 250ja odsx x x x xxx xxxx x xx xx xx x xxxxxxx x x xxxx xxxx x xxxx xxxxx xx xx xxxx
xxxxx x xxx xxxx x xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxavných prostriedkov zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy.
Podľa § 244 ods. 3 O. s. p. rozhodnutiami správnych orgánov sa rozumejx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x
xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxbo právnických osôb alebo ktorými môžu byť práva, právom chránené záujmy
alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb priamo dotknuté. Poxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxujmy v
území možno len na základe územného rozhodnutia, ktorým je
a) rozhodnutie o umiestnenie stavby,
b) rozhodnutie o využití územia,
c) rozhodnuxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx stavebný úrad.
Podľa § 39a ods. 1 Stavebného zákona rozhodnutím o umiestnení stavby sa určuje stavebný pozemok,
umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxí v grafickej
prílohe územného rozhodnutia.
Podľa § 117 ods. 1 Stavebného zákona stavebným úradom je obec. Pôsobnosť stavebného úradu je
prenesenýx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx x
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxcerých stavebných úradov, určí príslušný stavebný úrad krajský
stavebný úrad.
Podľa § 119 ods. 2 Stavebného zákona, ak ide o stavbu alebo opatreniex xxxxx xx xx xxxxxxxxxx x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxnanie príslušná obec ako stavebný úrad a je
zároveň navrhovateľom, stavebníkom alebo vlastníkom stavby, alebo žiadateľom o povolenie
terénnych úprxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxx ods. 4 Stavebného zákona na určenie príslušného stavebného úradu sa nevzťahujú
všeobecné predpisy o správnom konaní.
Z obsahu pripojených spisov xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prvého stupňa,
Obce Čaňa č. 385/2008 - Ča zo dňa 26. septembra 2008 tak, že z výroku rozhodnutia vypustil pozemok
parc. č. XXXX/X kat. úz. Q. F. a ostatné xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxe, časť E2 - vonkajšie inžinierske objekty,
SO 200 Komunikácie, dopravné riešenie“ navrhovateľovi AUPARK Košice, spol. s r.o.
Z obsahu doplnku žalxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxebo viacerých
stavebných úradov, Mesto Košice nebolo stavebníkom, vlastníkom stavby, ani navrhovateľom
územného konania. Tento názor vyvodil taxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxx
februára 2009, ktorým bola umiestnená stavba „Nákupno - zábavné centrum AUPARK Košice,
Námestie osloboditeľov, Košice“, kde Mesto Košice je, rovnxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxneho spisu pod čl. 30 až 58.
Námietku príslušnosti stavebného orgánu je potrebné považovať za právne významnú a zásadnú,
keďže vydanie správneho rozxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xffo podľa § 250i ods.
3 O. s. p.
V prejednávanej veci bol medzi účastníkmi sporný výklad ustanovenia § 119 ods. 3 Stavebného
zákona, keď žalovaný ako aj xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxm konaní umiestňuje.
Najvyšší súd Slovenskej republiky dospel ohľadne výkladu uvedeného ustanovenia k nasledujúcemu
záveru:
Ustanovenia týkaxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xzťahovať len na územné
konanie. Pojmy obsiahnuté v § 119 ods. 3 Stavebného zákona je preto potrebné vykladať so zreteľom
na konkrétnu terminológiu vlxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxo patrí do
stavebného prípadne kolaudačného konania, hoc by aj (fakticky totožná) osoba stavebníka vystupovala
v územnom konaní ako jeho navrhovatxxx
xxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxedmetom konkrétneho konania v zmysle Stavebného
zákona; meritum veci. Zásadne platí, že paragraf je ucelenou obsahovou jednotkou týkajúcou sa jednxx
xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxjšej vete spojenie ktoré sú predmetom konania, tento
kvalifikačný znak je potrebné, vychádzajúc zo systematického zaradenia tohto odseku do § 119
Sxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxvebný úrad, pokiaľ je obec stavebníkom
alebo vlastníkom stavby, ktorá je predmetom konania.
Pokiaľ je v zmysle vyššie uvedených argumentov potrebxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx
xxxxxxx tento aplikovať v priebehu konania o umiestnení stavby. K stavbe ako k nehnuteľnej veci v
zmysle Občianskeho zákonníka, možno vlastnícke právo nadobxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x
xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxlýva, že pokiaľ stavba v priebehu konania o umiestnení stavby fakticky ani právne
neexistuje, nemôže byť predmetom vlastníckeho práva, a teda nemožnx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxorých sa stavba v konaní o
umiestnení stavby umiestňovala, je potrebné uzavrieť, že tieto stavby neboli predmetom konania,
nakoľko v konaní o umiestnxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx iného orgánu na konanie a rozhodovanie vo veci ako by bol príslušný, je potrebné, ako
výnimku z pravidla, uplatňovať reštriktívne. Stavebný zákon taxaxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xylúčiť stret záujmov obce ako stavebného úradu a obce v postavení
navrhovateľa územného konania, stavebníka pri žiadosti o stavebné povolenie a v kolxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xrípadne obce v takomto postavení aj v iných konaniach podľa
Stavebného zákona (konanie o dodatočné povolenie stavby, konanie o zmene užívania stavbyx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxe vo vlastnej veci, o vlastnom návrhu, keďže
predstaviteľom obce a zároveň najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Prihliadajúc na tú
skutočnoxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxčenie podložiť relevantnými dôvodmi, je
potrebné dbať na to, aby takýto postup neznamenal prejav svojvôle správneho orgánu.
Z ohľadom na uvedené bxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xalšom nezaoberal ostatnými námietkami vznesenými v
odvolaní, nakoľko tieto jednak už boli predmetom odvolacieho konania a najvyšší súd sa s nimi
vysxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxdu, nepovažoval takýto
postup za potrebný.
V ďalšom konaní krajský súd vec posúdi s ohľadom na právny názor vyslovený v tomto rozhodnutí. V
novom rozxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx x
xx xx xx x xxxxxxx x x xxxx xxxx x xxxxx xxxxx xx xx xxxx
xxxxxdom k tomu, že podľa § 1 písm. b/ zákona č. 345/2012 Z. z., o niektorých opatreniach v miestnej
štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bol x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x x xxxx x xxxx xxxxxxxx xx
xxxxxxx xxxx x xxxxe kraja, najvyšší súd postupujúc podľa § 246c ods. 1 O. s. p. v spojení s § 107 ods.
4 O. s. p. konal ďalej s právnym nástupcom zaniknutého žalovaného.
Toxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxx x
xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx x xxxxxx x x xxxxx a doplnení niektorých zákonov v znení
účinnom od 1. mája 2011).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustný opravný prostriedok.
Identifikačné číslo ASPI: JUD821407SK
Autor: Najvyšší súd SR - senát
Sp. zn. / Č.j.:8Sžp/13/2012
Druh:Uznesenie (Rs)
Zo dňa:23.05.2013
 
Názov:Určenie iného orgánu príslušného na konanie
 
Prameň:ASPI v čísle vydania (zväzku) ročník na strane .
Uverejnené pod poradovým (publikačným) číslom:
Prameň (celý názov):Pôvodné texty alebo texty upravené pre ASPI


Vzťah k:99/1963 Zb.: §221 ods. 1 písm.h); 50/1976 Zb.: §38; 50/1976 Zb.: §39a; 50/1976 Zb.: §108; 50/1976 Zb.: §119;
 
Oblasť: