8 Sžp 27/2011

Preskúmanie rozhodnutia stavebného úradu.

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (4)
x xxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx Jaroslavy Fúrovej a Mgr. Petra Melichera, v právnej veci žalobcov: 1) I. A. S., 2) A. S., obaja O., K., obaja zast. Mgr. E.K., advokátkou so sídlom K., B., pxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxynské Nivy 45, Bratislava, IČO 35 919 001, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. A/2010/01335/KSÚ Žilina/Pál zo dňa 10.08.2010, o odvolxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xepubliky napadnutý rozsudok Krajského súdu v Žiline, č. k. 21S/89/2010-86 zo dňa 21.09.2011 m e n í tak, že napadnuté rozhodnutie žalovaného č. A/2010/xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx € k rukám ich právnej zástupkyne Mgr. Evy Kováčechovej, v lehote do 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku.
Odôvodnenie:
I. Konanie pred súdom prvéhx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxení neskorších predpisov (ďalej v texte rozsudku len „O. s. p.“) žalobu, ktorou sa žalobcovia domáhali preskúmania zákonnosti žalovaného označeného x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx.2010, ktorým bolo rozhodnuté o umiestnení stavby „Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto“.
Krajský súd uviedol, že zák. č. 50/1976 o územnox xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x x x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxnú zásadu. Oznámenie o začatí konania musí mať písomnú formu a zároveň musí obsahovať upozornenie tak pre účastníkov konania, ako aj pre dotknuté organxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxipomienky, znamená, že na neskôr, teda po lehote stanovenej v zmysle § 36 ods. 1 Stavebného zákona, uplatnené námietky a pripomienky už stavebný úrad nexxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xx xx xxxxx xxxote podané námietky a pripomienky už stavebný úrad nemôže prihliadnuť. Účelom zavedenia koncentračnej zásady v územnom konaní bolo bezpochyby stanoxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxi. Z koncentračnej zásady vyplýva, že v konaní o umiestnení a povolení stavby musí byť všetok skutkový materiál, závažný pre rozhodnutie, zistený pri úxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxné a k tým námietkam účastníkov, ktoré boli pri ústnom pojednávaní, resp. v lehote určenej stavebným úradom uplatnené.
Krajský súd poukázal na skutočxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxe účastníkov územného xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxnaní dňa 02.06.2008 žalobcovia uplatnili námietky, ktoré súviseli s čerpacou stanicou PHM, ktorá je v ich vlastníctve resp. prevádzke a vzťahovali sa x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxutočnosti, v súvislosti s územným konaním, teda tie ktoré boli namietané v podanom odvolaní proti prvostupňovému rozhodnutiu a aj vo vzťahu k podanej žxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxa EIA za dňa 27.07.1998, nenamietali. Tieto uplatnili žalobcovia až v podanom odvolaní za dňa 08.03.2010 vo vzťahu k prvostupňovému rozhodnutiu. Žaloxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx x x6 resp. § 42 ods. 4 Stavebného zákona, podľa ktorého sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovox xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxnom konaní dňa 02.06.2008, na ktorom sa žalobca v rade 1) osobne zúčastnil.
Ďalej krajský súd zdôraznil, že žalobcovia mali právo resp. možnosť ďalšie xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx účastníkov konania o zmene napojenia Kysuckého Nového Mesta a priľahlých obcí na diaľnicu D3 – pokračovanie v územnom konaní, ktoré bolo oznámené formxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxi účastníci konania a dotknuté orgány poučení, že v lehote 7 dní od doručenia mohli resp. mali právo nahliadnuť do príslušnej spisovej dokumentácie a maxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxa EIA sa krajský súd stotožnil s názorom žalovaného, podporeného vyjadrením Ministerstva životného prostredia SR č. 4272/10-3.4/ml.
zo dňa 05.02.2xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xavrhovaná činnosť – Diaľnica D18, teraz kratší úsek s preznačením D3 – Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto, bola posúdená v roku 1998 podľa zák. č. 127/1xxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx xx/2006 Z. z. Konanie vo veci sa začalo v r. 1998, kedy bolo vydané aj územné rozhodnutie č. 98/03789/OÚ-OdŽP-Mt zo dňa 15.12.1998, pričom začatie konanix xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx ods. 1 Stavebného poriadku, nie je možné spochybňovať platnosť záverečného stanoviska.
Krajský súd súladne so žalovaným uviedol, že žalobcovia sa k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxalo v Radoli dňa 20.01.1998 a so záverečným stanoviskom sa oboznámiť pri jeho zverejnení obcou. V čase posudzovania vplyvu navrhovanej činnosti na živxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxcov tak, ako to uviedli v žalobe.
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxl, že žalovaný posudzoval variant I., ktorý obsahoval podaný návrh. Rovnako bol tento variant aj predmetom posúdenia štátnej expertízy č. 8/2008, z ktxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxbol zistený nesúlad.
O trovách konania rozhodol krajský súd v zmysle § 250k O. s. p. tak, že neúspešným žalobcom ich náhradu nepriznal.
II. Odvolacie xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx, že odvolací súd zruší napadnuté správne rozhodnutie ako aj rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa a vec vráti žalovanému na ďalšie konanie. Zároxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xámietkach, ako boli vznesené v žalobe.
Poukázali, že skúmanie podkladov a stanovísk od dotknutých orgánov je primárnou úlohou stavebného úradu a nemxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxlad. Nezávisle potom posúdi aj vyjadrenia a námietky účastníkov konania. Záverečné stanovisko je záväzným stanoviskom v zmysle § 140b v spojení s §126 xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xnterpretácia krajského súdu prenáša povinnosti stavebného úradu na účastníkov a jej prijatím by mohlo dôjsť k situácii, že ak nik z účastníkov neodhalx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxto výklad ignoruje povinnosti správnych orgánov v územnom konaní a prenáša na účastníkov také povinnosti, ktoré im zo zákona nevyplývajú.
Žalobcovix xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxe Stavebného zákona. Ak by platila táto premisa, znamenalo by to, že záverečné stanovisko a proces EIA je absolútne nepreskúmateľný, a to bez ohľadu na jxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xostatočným a zákonným podkladom je vydanie územného rozhodnutia v roku 2010, ale zároveň sa stotožňujú s tvrdením navrhovateľa /územného konania/, žx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxbudovať alebo zmeniť, ceny, legislatíva, technické normy, smernice, presun kompetencií, transformácia dotknutých organizácií), že nestačí len zmxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xoku 1998, nie je zrejmé, prečo dostatočným podkladom nie je aj územné rozhodnutie z tohto obdobia. Na základe takejto interpretácie bude možné vydať ďaxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxia/ predmetnú cestu skutočne postaví a takýto výklad mu umožňuje, aby o vydanie nového územného rozhodnutia na základe záverečného stanoviska z roku 1xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxd pre územné rozhodnutie v roku 2010, opačná interpretácia je obchádzaním zmyslu zák. o EIA. Je právne bezvýznamná skutočnosť, že v roku 1998 bolo xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a preto inicioval vydanie nového územného rozhodnutia.
K podanému odvolaniu sa písomným podaním zo dňa 10.11.2011 vyjadril žalovaný tak, že napadnxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx aj v súvislosti s podaným odvolaním.
K odvolaniu sa písomným podaním zo dňa 14.11.2011 vyjadril aj do konania pribratý účastník tak, že sa stotožňuje s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxtky uplatnené žalobcami v odvolacom konaní boli absolútne neprípustné, keďže neboli namietané v prvostupňovom konaní pred stavebným úradom. Správnx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxetnutie do zákona z nich vytvorilo záväzné pravidlá správania sa.
Účastník konania záverom poukázal, že žalobcovia spochybňovaním vyjadrenia minixxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx x x xxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xkutočnosti, ktoré neboli v prechádzajúcom konaní nijakým spôsobom napadnuté, a teda v tejto časti na túto novú skutočnosť nemožno prihliadať.
III. Pxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xx xx xx x xxxxxxx x x xxxx xxxx x xxxx xxxxx xx xx xx) preskúmal napadnutý rozsudok, ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo a dospel k záveru, že odvolanie žalobcov je dôvodné.
Rozhodol bez nariadenia odxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xx xx xxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xa internetovej stránke Najvyššieho súdu Slovenskej republiky www.nsud.sk.
Rozsudok bol verejne vyhlásený dňa 28.06.2012 (§ 156 ods. 1 a ods. 3 O. sx xxxx
xxxxx x xxx xxxx x xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxv orgánov verejnej správy.
Podľa § 244 ods. 3 O. s. p. rozhodnutiami správnych orgánov sa rozumejú rozhodnutia vydané nimi v správnom konaní, ako aj ďaxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxm chránené záujmy alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb priamo dotknuté. Postupom správneho orgánu sa rozumie aj jeho nečinnosť.
Pxxxx x xxxx xxxx x xx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxnutia.
Podľa § 35 ods. 1 Stavebného zákona, územné konanie sa začína na písomný návrh účastníka, z podnetu stavebného úradu alebo iného orgánu štátnej xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxanovenými osobitnými predpismi. V návrhu sa uvedie zoznam právnických osôb a fyzických osôb, ktoré prichádzajú xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx posúdenie umiestnenia navrhovanej stavby alebo iného opatrenia v území (§ 32), najmä vplyvov na životné prostredie, vyzve stavebný úrad navrhovateľxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxrh na vydanie územného rozhodnutia požadovaným spôsobom v určenej lehote, stavebný úrad územné konanie zastaví.
Podľa § 36 ods. 1 Stavebného zákona, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxym zisťovaním. Súčasne upozorní účastníkov, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprixxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx stavebný úrad v územnom konaní posúdi návrh predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia v území a jexx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxkým požiadavkám na výstavbu a všeobecne technickým požiadavkám na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, prípadne predpisom, ktorx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxírody, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu a pod., pokiaľ posúdenie nepatrí iným oxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xe v súlade s podkladmi podľa odseku 1, s predchádzajúcimi územnými rozhodnutiami, so všeobecnými technickými požiadavkami alebo s predpismi uvedenýxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Stavebný úrad je povinný účastníkov konania na to upozorniť v oznámení o začatí územxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxom konaní.
Podľa § 3 ods. 1 Správneho poriadku, správne orgány postupujú v konaní v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi. Sú povinné chrániť záxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x x xxxx x xxxxxxxxx xxxiadku, rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodnxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxnení niektorých zákonov v znení zák. č. 145/2010 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmenx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (ďalej v texte rozsudku len „zák. o EIA), účelom zákona je najmä a) zabezpečiť vysokú úroveň ochrany životného prostredia a prispieť k integrácii envirxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na životné prostredie,
c) objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej činnosti vrátane ich variantov a to aj v xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxdia alebo zabránia poškodzovaniu životného prostredia,
e) získať odborný podklad na schválenie strategického dokumentu a na vydanie rozhodnutia o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xonanie o povolení posudzovanej činnosti podľa osobitných predpisov, je potrebné požiadať ministerstvo o predĺženie jeho platnosti podľa § 37 ods. 7.
xxxxx x xx xxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx x xx x xxxxxxxxxx xk navrhovateľ písomne preukáže, že nedošlo k podstatným zmenám navrhovanej činnosti, podmienok v dotknutom území, k novým skutočnostiam súvisiacim x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxanoviska k činnosti rozhodne príslušný orgán.
Nakoľko krajský súd podrobne opísal priebeh konania pred správnymi orgánmi, najvyšší súd z dôvodu hosxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxx xdvolacích námietok sa najvyšší súd primárne zaoberal aplikáciou koncentračnej zásady v konaní o umiestnení stavby.
Zásada koncentrácie vymedzujex xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxr môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky. V podstate je táto zásada opakom zásady jednotnosti konania, ktorá vyjadruje, že účasxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxčnej zásady však stavebný úrad nezbavuje povinnosti postupovať v konaní v zmysle zásady zákonnosti vyjadrenej v § 3 ods. 1 Správneho poriadku.
Námiexxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xozhodnutie vydané.
Stavebný úrad v konaní o umiestnení stavby nie je orgánom, ktorému náleží len zhromaždenie predložených dokladov a mechanické zaxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxad predložených podkladov s právnymi predpismi, na ochrane ktorých je verejný záujem (a to bez ohľadu na vznesenie námietky).
Stavebný úrad je v konanx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xx xxx x xxxx xx xxx x xxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxorá je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, pričom na ochrane a presadzovaní zákonnosti je verejný záujem. Preto v odvolacom konaní je oxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx alebo procesného práva (rovnako nález Ústavného súdu SR I. ÚS 223/09 – 131 zo dňa 27.05.2010).
Pre úplnosť je potrebné dodať, že ak sa žalovaný v odvolaxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxvažoval toto posúdenie, na rozdiel od krajského súdu, za postup nad rámec zákonnej povinnosti.
Účelom posudzovania vplyvov na životné prostredie, jx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx na životné prostredie, nielen počas výstavby, ale aj samotnej prevádzky signifikantný vplyv. Posúdenie vplyvov diaľnice, tak ako bolo uskutočnené pxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx úseky predmetom schvaľovania v oddelených konaniach, je plne v súlade s cieľmi posudzovania vplyvov na životné prostredie, kedy je nutné posudzovať vxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxočnosť, že od posúdenia vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie uplynulo dlhšie časové obdobie a samotná činnosť, ktorá bola predmetom poxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxolnosti individuálnych prípadov je zisťovanie obsahu a zmyslu právnej normy uplatňovaním jednotlivých metód právneho výkladu. Ide vždy o metodologxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxť k zrozumiteľnému a racionálne zdôvodnenému vysvetleniu textu právneho predpisu. Pri výklade a aplikácii ustanovení právnych predpisov je nepochyxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx od neho (od doslovného znenia právneho textu) odchýliť v prípade, keď to zo závažných dôvodov vyžaduje účel zákona, systematická súvislosť alebo požixxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxípadoch musí zároveň vyvarovať svojvôle (arbitrárnosti) a svoju interpretáciu právnej normy musí založiť na racionálnej argumentácii. V prípadoch xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xohto znenia so zmyslom a účelom príslušného ustanovenia, o ktorého jednoznačnosti niet pochybnosti, možno uprednostniť výklad e ratione legis pred dxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxú nevyhnutnosť doslovného gramatického výkladu aplikovaných zákonných ustanovení. Ustanovenie čl. 2 ods. 2 ústavy nepredstavuje iba viazanosť štxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxadavka materiálnej ochrany práv sú podstatnými a neopomenuteľnými atribútmi právnej ochrany (predovšetkým súdnej) v rámci koncepcie materiálneho xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxedie, ktoré z určitého projektu a zo stavu dotknutého životného prostredia vyplývajú k danému okamihu. Len zo skutočnosti, že predmetom posúdenia je dxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xx xxxx x xxxx x xxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxodnutie o umiestnení stavby. Takýto výklad je striktne formalistický, bez prihliadania k zmenám, ktoré od vydania tohto rozhodnutia nastali (čo napoxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxužiť, diaľnica nebude umiestňovaná na základe podmienok v ňom uvedených, a preto bolo napokon vydané napadnuté rozhodnutie v „novom“ povoľovacom konxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x x x xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxntálne podmienky alebo sa zmenil projekt takým spôsobom, že sú možné iné významné vplyvy na životné prostredie, je potrebné sa zaoberať otázkou, či výsxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxy na životné prostredie (m. m. rozsudky Súdneho dvora C-201/02 bod 47, C-290/03 bod 47 a nasl., C-508/03 body 103 až 106).
Je tiež dôležité poukázať na prxxxxx x x xxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxové hodnoty, čo znamená, že z hľadiska posudzovania vplyvov na životné prostredie, táto činnosť bez ohľadu na jej rozsah, podlieha povinnému posudzovxxxxx
xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxať, slúži práve konanie podľa § 37 ods. 7 zák. o EIA, v rámci ktorého sa zisťuje, či proces EIA už v minulosti uskutočnený, ktorého výsledkom je záverečné sxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxvisiacim s vecným obsahom správy o hodnotení činnosti a k vývojom nových technológií na realizáciu navrhovanej činnosti.
V súvislosti s vyjadrením Mxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxrečné stanovisko ako jeden z podkladov pre vydanie rozhodnutia pre povolenie činnosti, ktorá bola predmetom posudzovania, nie je spôsobilým predmetxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxhovanej činnosti sa jedná len o podklad pre ďalšie povoľovacie konanie, na ktorého obsah je povoľujúci orgán povinný prihliadať, avšak nie je ním viazaxx x x xxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxyššieho súdu SR sp. zn. 5Sžz/1/2010). Z uvedeného možno vyvodiť, že ani uvedené vyjadrenie nemôže byť pokladané za záväzné stanovisko (osobitné predpxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx že expertízne posúdenie technického riešenia verejnej práce poukázalo na nedostatky návrhu, ktoré je potrebné prehodnotiť v konečnom riešení, „keď xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxé“...a „odporúča sa prehodnotiť tunel Kysuca, ktorý je netradične riešený a z riešenia vyplýva predpoklad hydraulických problémov pri výstavbe a prexxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx expertízy za irelevantné.
Štátna expertíza sa zaoberala technickým posúdením navrhovaného riešenia, neboli riešené vplyvy na životné prostredie x x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx o zmenu zapusteného variantu na sypaný tunel. Až na pojednávaní nariadenom súdom prvého stupňa zástupca žalovaného uviedol, že túto zmenu nepovažovax xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xčastník namietal v odvolaní uvádzanie nových skutočností, tento záver považoval najvyšší súd za nedôvodný, keď namietaná neplatnosť záverečného stxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xinisterstva sa odvolávali správne orgány ako aj súd prvého stupňa. Pokiaľ šlo o „novo“ uvádzané ustanovenia zák. o EIA, najvyšší súd odkazuje na zásadu
xxxx xxxxx xxxxx
x
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx. 3 O. s. p., tak, že napadnuté rozhodnutie žalovaného č. A/2010/01335/KSÚ Žilina/Pál zo dňa 10.08.2010 sa zrušuje z dôvodu nesprávneho právneho posúxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx xxx xx xx xx xxx x xxx xx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxšom konaní žalovaný doplní podklady pre vydanie územného rozhodnutia z hľadiska starostlivosti o životné prostredie, v súlade s právnym názorom vyslxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxx x xx xx xxxx
xxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx1) došlo k zmene aplikovaných ustanovení (§ 37, § 65 zák. o EIA), pričom z dôvodovej správy k zák. č. 408/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/200x xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonov, vyplýva, že postup v prípade akejkoľvek zmeny navrhovanej činnosti a strategického dokumentu je dostatočne zabezpečený v úprave podľa § 18.
x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xx xx xx x xxxxxxx x x xxx xxxx xx x xx xx xx x x xxxx xxxx 1 vety prvej O. s. p., tak, že úspešným žalobcom priznal ich náhradu spolu vo výške 952,63 € spočívajúcu v
- zaplatenom súdnom poplatku vo výške 66 €
- náxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxxx x x xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx x xxxradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov (ďalej v texte rozsudku len „Vyhláška“), za rok 2010 vo výške 269,32 € (xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxk 2011 vo výške 322,34 € (za každého zastúpeného: účasť na pojednávaní zo dňa 08.06.2011 vo výške 15,44 € /§ 14 ods. 5 písm. b) Vyhlášky/, nakoľko pojednávxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx dňa 21.09.2011 vo výške 61,75 €, písomné podanie na súd vo veci samej – odvolanie vo výške 61,75 €, režijný paušál k trom úkonom vo výške á 7,41 €).
- náhradx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxx x xx xx xxxx xx x xyhlášky/).
- cestovné náhrady vo výške 97,37 € (základná náhrada vo výške 65,88 € - 360km x 0,183 € podľa § 1 písm. b) opatrenia Ministerstva práce, socixxxxxx xxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxbované pohonné hmoty za pojednávanie zo dňa 08.06.2011 vo výške 15,74 €, za pojednávanie zo dňa 21.09.2011 vo výške 15,75 €.
Nakoľko súdu neboli predloxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x x xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xriemerných týždenných cenách pohonných látok v SR v roku 2011 zverejnených na internetovej stránke úradu (http://portal.statistics.sk/showdoc.dxxxxxxxxxxxxxx xx xxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxď v zmysle § 14 ods. 1 písm. c) Vyhlášky sa odmena poskytuje za každé začaté dve hodiny bez ohľadu na počet týchto za sebou nadväzujúcich úkonov vykonaných xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxda nebol dôvod pre zvýšenie odmeny.
Súd nepriznal uplatnenú náhradu trov za 2 úkony právnej služby a k nim prislúchajúce režijné paušály (ďalšia poradx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxé.
Žalovaný je povinný náhradu trov konania podľa § 149 ods. 1 O. s. p. v spojení s § 246c ods. 1 O. s. p. uhradiť na bankový účet právnej zástupkyne žalobcxxx xx xx xx xxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxx x xxxx tretia zák. č. 757/2004 o súdoch o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poučenie:
Proti tomuto rozsudku odvolxxxx xxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
xxxxx xxxxxxx