2 Tdo 27/2011

Aplikácia osobitného motívu podľa § 140 písm.a) Tr. zák. u objednávateľa a u páchateľa trestného činu v štádiách jeho prípravy, pokusu a dokonania

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (3)
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxadať tak, že ide o konanie páchateľa, ktorý spácha trestný čin po tom, ako si predtým iná osoba u neho spáchanie trestného činu objednala. Aplikácia tohtx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxe objednaného páchateľa dospeje aspoň do štádia pokusu trestného činu, konanie objednávateľa sa postihne ako účastníctvo podľa § 21 ods. 1 písm. c/ Trx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxujúcej použitie prísnejšej trestnej sadzby v podobe osobitného motívu podľa § 140 písm. a/ Tr. zák.,(spáchanie trestného činu na objednávku).
III. xx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxva na zločin podľa § 13 ods. 1 Tr. zák. aj s možnou aplikáciou do úvahy prichádzajúcich okolností podmieňujúcich použitie prísnejšej trestnej sadzby, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxy
2 Tdo 27/2011
Najvyšší súd Slovenskej republiky vyššie uvedeným rozsudkom zo 16. augusta 2011, na dovolanie M.Š., rod Sz., matky obvineného M.Š., xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxx x x x xxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxsudkom krajského súdu, pokiaľ sa týka obvineného M.Š., bol z dôvodu uvedeného v § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por. porušený zákon v ustanoveniach § 13 ods. 1, § xxx xxxx xx xxxx x xxxxx xxx x xxx xxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xx xxxxin lúpeže podľa § 13 ods. 1, § 188 ods. 1, ods. 2 písm. e/, § 140 písm. a/ Tr. zák., ako aj vo výroku o treste. Zrušil aj ďalšie rozhodnutia na zrušené rozhodnuxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxhu znovu prerokoval a rozhodol.
Z odôvodnenia:
Rozsudkom Okresného súdu Nitra z 25. marca 2010, sp. zn. 6T 113/2009, bol obvinený M.Š. uznaný za vinnxxx x xxxx xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx x xxx xxxx xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx x x xxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx x xx xxxx xx x xxx xxxx xx xxxx x písm. e/ Tr. zák., s poukazom na § 140 písm. a/ Tr. zák. v podstate na tom skutkovom základe, že
1) viackrát, v presne nezistenom období a čase od mesiaca xxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxu, ktorú mu na tento účel nelegálne kúpil, zastrelil a okradol, prevádzkovateľa zmenárne v L. na ulici M. č. X;
v ďalších častiach tejto rozsiahlej skutxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx činu, aj po jeho spáchaní. Plán mal byť vykonaný 4. augusta 2008 v čase okolo 07.00 hod., kedy však následne pri vykonaní tohto plánu došlo k nepredvídanýx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxného M.Š. sľúbenú odmenu vo výške 1 až 1,5 milióna Slovenských korún, ako aj presne neuvedenú hotovosť, ktorú by dostal z predaja nehnuteľnosti, na ktorx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxým konaním po vzájomnej dohode, kedy M.Š. požiadal obžalovaného L. B. o zabezpečenie ľudí na vykonanie lúpeže na osobe J.Ď., a to tým spôsobom, že za použxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xx xxxxx xx xx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxnančnú odmenu vo výške 300.000,- Sk, a následne obžalovaný L.B. na spáchanie uvedenej lúpeže naviedol I.R., ktorému ukázal objekt zmenárne v L. a popísxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxnných hodinách o 07.00 hod. dňa 4. augusta 2008, a takto získané veci mal odovzdať obžalovanému L.B., ktorý ho mal podľa dohody čakať v parku pred zmenárňxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxdľa § 144 ods. 2 Tr. zák., s prihliadnutím na § 36 písm. j/ Tr. zák., § 37 písm. h/ Tr. zák., § 38 ods. 2 Tr. zák., § 41 ods. 1 ods. 2 Tr. zák. na úhrnný trest odxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x maximálnym stupňom stráženia.
Podľa § 76 ods. 1 Tr. zák., s použitím § 78 ods. 1 Tr. zák. mu bol uložený ochranný dohľad na dobu 3 (troch) rokov.
Proti txxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xp. zn. 4To 37/2010, podľa § 321 ods. 1 písm. b/, xxxxx xxx xxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxx, že obvineného M.Š. uznal za vinného z prípravy na zločin lúpeže podľa § 13 ods. 1, § 188 ods. 1, ods. 2 písm. e/ (§ 140 písm. a/) Tr. zák. na tom skutkovom zákxxxxx xx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxeže na osobe J.Ď., ktorí ju mali spáchať tým spôsobom, že za použitia násilia sa zmocnia jeho notebooku a rôznych zmeniek, ktoré tento prechovával v zmenxxxx xx xx xxxxx xx xx x xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxorému ukázal objekt tejto zmenárne a popísal zvyky jej majiteľa J.Ď. ohľadne ranných príchodov do nej, za čo obžalovaný L.B. sľúbil I.R. odmenu 250 000 Sx x xxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxody čakať v parku pred zmenárňou, pričom I.R. začal spolupracovať s políciou, ktorá toto ich konanie monitorovala, v dôsledku čoho ani k pokusu o túto lúxxx xxxxxxxx
xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx x xx xxxx x x xxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx. j/ Tr. zák. a nezistení žiadnej priťažujúcej okolnosti uvedenej v § 37 Tr. zák.) na trest odňatia slobody vo výmere 7 (sedem) rokov.
Podľa § 48 ods. 2 pxxxx xx xxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxŠ. podľa § 285 písm. a/ Tr. por. oslobodený spod obžaloby krajského prokurátora v Nitre z 10. júla 2009, sp. zn. Kv 66/2008 pre skutok právne posúdený ako xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx x xxx xxxx xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxé v bode 1/ zrušeného rozsudku Okresného súdu Nitra.
S výslovným písomným súhlasom obvineného M.Š., tak ako to upravuje ustanovenie § 369 ods. 5 Tr. poxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxodu uvedeného v § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por., ktorý predpokladá, že rozhodnutie je založené na nesprávnom právnom posúdení zisteného skutku alebo na nxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxudok Krajského súdu v Nitre zrušil a vec vrátil tomuto súdu na nové prerokovanie a rozhodnutie.
Zástupca Generálneho prokurátora Slovenskej republixx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xko súd dovolací (§ 377 Tr. por.) zistil, že dovolanie bolo podané prostredníctvom obhajcu riadne a v zákonnej lehote a na mieste, kde možno tento mimorixxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xx xxxx x xxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxy, využil svoje zákonné právo podať riadny opravný prostriedok (odvolanie) a bolo o ňom rozhodnuté (§ 372 Tr. por.). Dovolací súd zistil, že bol splnenx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx v rozpore so zákonom v neprospech obvineného M.Š. (a zhodne vyjmúc spolupáchateľstvo podľa § 20 Tr. zák. so zrušeným výrokom o vine v bode 2/ prvostupňoxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx xx x xxx xxxx xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xx x x40 písm. a/) Tr. zák.
V ďalších častiach odôvodnenia rozsudku reagoval najvyšší súd na všetky námietky a právne názory uplatnené v dovolaní.
Pokiaľ ixx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxstupoval ako objednávateľ vo vzťahu ku spoluobvinenému L.B. za účelom spáchania zločinu lúpeže na zmenárnikovi, poškodenom J.Ď., pričom spoluobvinxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxny činné v trestnom konaní a súdy dospeli k správnemu záveru, že išlo o štádium prípravy podľa § 13 ods. 1 Tr. zák. na zločin lúpeže podľa § 188 Tr. zák.
Prx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxnu z osobitného motívu, ktorým sa rozumie niektorý z druhov motívu uvedených v § 140 písm. a/ až e/ Tr. zák.
V prípade spáchania trestného činu na objednxxxx xx xxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxť tak (ako sa to správne uvádza aj v podanom dovolaní), že ide o konanie páchateľa, odlišného od objednávateľa, ktorý spácha trestný čin po tom, ako si prexxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxravidla za odplatu objedná na spáchanie trestného činu), pretože taká osoba sama nekoná na objednávku, ale objednávku na spáchanie trestného činu dávxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx účastníctvo podľa § xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxi podmieňujúcej použitie prísnejšej trestnej sadzby v podobe osobitného motívu podľa § 140 písm. a/ Tr. zák., ktorý ako už bolo naznačené možno aplikoxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxne postihnuteľné ako všeobecná forma trestnej činnosti v podobe prípravy na zločin podľa § 13 ods. 1 Tr. zák. aj s možnou aplikáciou do úvahy prichádzajxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxx xx xxx xxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx že súdy nižších stupňov pochybili, keď konanie obvineného M.Š. v prípade skutku zakladajúceho znaky prípravy na zločin lúpeže posúdili aj podľa odsekx x xxxxx xx x xxx xxx xxxx x xxxxxxxx xx x xxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxnejšej trestnej sadzby vylúčené.