Tpj 78/2011

Jednočinný súbeh trestného činu krádeže vlámaním a trestného činu poškodzovania cudzej veci vlámaním pomer špeciality a zásada ne bis in idem

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (6)
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxácie skutku vykazujúceho znaky jednočinného súbehu trestného činu krádeže vlámaním podľa § 212 Trestného zákona (ďalej tiež len "Tr. zák.") a trestnxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a zásady
ne bis in idem
, sp. zn. Tpj 78/2011 prijaté 12. decembra 2011.
I. Ustanovenie § 38 ods. 1 Trestného zákona treba vykladať tak, že prikazuje predxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxnej sadzby, vytvára kvalifikovanú skutkovú podstatu so základnou skutkovou podstatou, ktorá túto okolnosť neobsahuje, napriek tomu, že je aj zákonnxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxtného činu. To platí aj vtedy, ak jedno ustanovenie osobitnej časti Trestného zákona obsahuje dve (alebo viac) samostatných základných skutkových poxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xločinu krádeže podľa § 212 ods. 1, ods. 4 písm. b/ Trestného zákona, pri použití § 138 písm. e/ Tr. zák. Takéto posúdenie činu jeho podradením pod kvalifxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxdežou vlámaním nespôsobí ani malú škodu (§ 125 ods. 1 Tr. zák.).
III. Ak je jednočinný súbeh dvoch alebo viacerých trestných činov podľa znakov ich zákxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx kvalifikácie činu použitá ako okolnosť, ktorá podmieňuje použitie vyššej trestnej sadzby len pri aplikácii toho ustanovenia osobitnej časti Trestnxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xde o ten istý čin (skutok) a tú istú skutkovú okolnosť, výška trestnej sadzby bude určujúcim kritériom vzťahu špeciality, ktorý determinuje výber právxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxtu 2T Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 14. októbra 2011 v rámci činnosti podľa § 21 ods. 4 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niexxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx. 2 Tdo 14/2011 a 3 xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxmaním podľa § 212 Tr. zák. a trestného činu poškodzovania cudzej veci podľa § 245 Tr. zák. spáchaného závažnejším spôsobom - vlámaním v zmysle § 138 písxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxx xx xxxx
xxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxx x4/2011 z 24. mája 2011 podľa § 392 ods. 1 Tr. por. dovolanie obvineného J.J. proti rozsudku Krajského súdu v Žiline zo 14. januára 2010, sp. zn. 3To 154/2xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxý J. J. (spoločne s M.I., ktorý uzatvoril dohodu o vine a treste) uznaný za vinného zo spolupáchateľstva prečinu krádeže podľa § 20, § 212 ods. 2 písm. a/ Txx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxx x xxx xxxx xx x xxxxx xx xx xxx xxxxx xxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx
po vzájomnej dohode s odsúdeným M.I. dňa 2. marca 2009 v čase asi o 03.30 hod. vykonali krádež vlámaním do predajne Coop Jednota v obci J., a to tak, že nezisxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxikli dovnútra, kde nezisteným predmetom presekli elektrickú inštaláciu zabezpečovacieho systému, potom prešli do skladových priestorov, kde za poxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xur, pričom z predajne odcudzili rôzny tovar, najmä čokoládové výrobky a tabakové výrobky a tým spôsobili škodu najmenej 589,59 eur a poškodením zariadxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxx
xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx x xx xxxx x xx xx xxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxtia slobody vo výmere päť rokov. Podľa § 48 ods. 2 písm. b/ Tr. zák. pre výkon tohto trestu ho zaradil do ústavu na výkon trestu so stredným stupňom stráženxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx x54/2009 podľa § 322 ods. 2, ods. 3 Tr. por. doplnil výrok rozsudku okresného súdu o treste tak, že úhrnný trest uložený okresným súdom vo výmere päť rokov xx xxxxxx xx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxx x xxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xmysel obvineného smeroval ku krádeži, na čo sa vzťahuje ustanovenie § 212 ods. 2 písm. a/ Tr. zák., a preto použitá právna kvalifikácia skutku aj ako zloxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxdzovať podľa jeho úmyslu. V tomto prípade úmyslom páchateľa bolo dopustiť sa krádeže. Poškodenie trezoru bolo len okolnosťou, ktorá nastala v snahe doxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxi, bolo podané oprávnenou osobou a je teda síce prípustné, ale nie je dôvodné, preto dovolanie obv. J.J. podľa § 392 ods. 1 Tr. por. zamietol.
B.
Najvyšxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx x xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxx. podľa § 386 ods. 1 Tr. por. vyslovil, že uznesením Krajského súdu v Nitre zo 16. decembra 2009, sp. zn. 7To 62/2009, bol porušený zákon v ustanovení § 212 xxxx xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xx xktóbra 2009, sp. zn. 1T 155/2009, ako aj ďalšie rozhodnutia na zrušené rozhodnutia obsahovo nadväzujúce, ak vzhľadom na zmenu, ku ktorej došlo zrušeníxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx tiež, že podľa § 380 ods. 2 Tr. por. obvinený R. Cs. sa neberie do väzby.
V odôvodnení rozsudku najmä uviedol:
Rozsudkom Okresného súdu Nové Zámky z 1. oxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxx xxx. 1, ods. 4 písm. b/ Tr. zák. v podstate na tom skutkovom základe, že
po predchádzajúcej dohode 9. mája 2009 poškodili v N. Z. oplotenie staveniska na pozxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxli vibračnú nohu v hodnote 1 842 eur (55 492 Sk), čím spôsobili poškodenej spoločnosti P., s.r.o. so sídlom v N. Z. škodu v uvedenej výške.
Okresný súd podxx x xxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx x xx xxxx xx x xx xxxxx xx x x xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxx xxorého tohto podľa § 48 ods. 2 písm. b/ Tr. zák. zaradil do ústavu so stredným stupňom stráženia; podľa § xxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xx xx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxt tiež obvinenému T.P.
Krajský súd v Nitre ako súd odvolací na základe odvolania obvineného R.Cs. rozhodol tak, že uznesením zo 16. decembra 2009, sp. zxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxe z dôvodov uvedených v § 371 ods. 1 písm. c/, písm. d/, písm. i/ Tr. por., ktorým sa domáhal, aby bolo vyslovené porušenie zákona v neprospech tohto obvinxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxx xxx xxvolací (§ 377 Tr. por.) primárne konštatoval, že dovolanie je prípustné, bolo podané oprávnenou osobou, v lehote a predpísaným spôsobom (§ 369 ods. 2 pxxxx xxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xx x xxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxximinovaný skutok bol spáchaný formou vlámania, a preto bez ohľadu na výšku spôsobenej škody bolo legálne toto konanie obvineného posúdiť právne ako trxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxa do úvahy až v prípade, ak by týmto trestným činom spáchaným vlámaním bola spôsobená škoda v rozsahu predpokladanom v ustanovení § 212 ods. 3 písm. a/, rexxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxho vyššie.
Posúdenie predmetného skutku ako trestného činu krádeže podľa § 212 ods. 1, ods. 4 písm. b/ Tr. zák., keď vlámanie bolo pričítané obvinenémx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxnuť ako na poľahčujúcu či priťažujúcu okolnosť, ktorá podmieňuje uloženie trestu pod zákonom ustanovenú dolnú hranicu trestnej sadzby, alebo okolnoxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxý do právnej normy vcelku neorganicky. Tohto trestného činu sa dopustí páchateľ, ak spácha čin uvedený v § 212 ods. 1 alebo ods. 2 (aj písm. a/) Tr. zák. a xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxmanie. Skutková podstata trestného činu krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. a/, ods. x xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxvneho kolégia Najvyššieho súdu SR podľa § 21 ods. 4 písm. b/ zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a podľa príslušných ustanovení Rozvrhu práce najvyššieho xxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxtných ustanovení Trestného zákona.
Predseda trestnoprávneho kolégia súčasne požiadal podľa článku 15 ods. 3 Rokovacieho poriadku Najvyššieho súdx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxerstvo spravodlivosti SR, Generálnu prokuratúru SR, Ministerstvo vnútra SR, Akadémiu Policajného zboru v Bratislave, Slovenskú advokátsku komorux xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxskej univerzity v Trnave.
Z rozpravy na rokovaní trestnoprávneho kolégia najvyššieho súdu vyplynul väčšinový názor, že právna kvalifikácia, ktorá xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxak použiteľnej kvalifikácii, ktorá obsahuje nižší počet takých znakov (zachytáva menej faktických okolností pre subsumpciu, t.j. pre "vztiahnutiex xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx znak, prednosť ma rozvinutejšia kvalifikácia, ktorá výstižnejšie charakterizuje konanie páchateľa. Ide o vzťah špeciality a subsidiarity, determxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxikazuje prednostnú kvalifikáciu určitej okolnosti ako zákonného znaku základnej skutkovej podstaty trestného činu, a teda nie ako okolnosti, ktorá xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxsť podmieňujúca použitie vyššej trestnej sadzby vytvoriť kvalifikovanú skutkovú podstatu s niektorou zo základných skutkových podstát napriek tomxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx jedno ustanovenie osobitnej časti Trestného zákona obsahuje dve (viac) skutkových podstát trestných činov. Preto - ak si páchateľ prisvojí cudziu vex xxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxx. 4 písm. b/ Tr. zák., pri použití § 138 písm. e/ Tr. zák. Takéto posúdenie činu jeho podradením pod kvalifikovanú skutkovú podstatu je v pomere špecialxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxx xxxx x Tr. zák.). Takéto aplikačné riešenie je v súlade ako s ustálenými kvalifikačnými pravidlami uvedenými vyššie, tak aj s vecnou logikou zákonnej represxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxcii znaku malej škody a inej použiteľnej formy závažnejšieho spôsobu konania, uvedenej v § xxx xxx xxxx
xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxsť bude podmieňovať použitie vyššej trestnej sadzby duplicitne (alebo viacnásobne), je takéto použitie uvedenej okolnosti vylúčené, keďže odporujx xxxxxx x
xx xxx xx xxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxi súbežnej kvalifikácie činu použitá ako okolnosť, ktorá podmieňuje použitie vyššej trestnej sadzby len pri aplikácii toho ustanovenie osobitnej čaxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxniu a v ňom ustanovenej trestnej sadzbe. Keďže ide o ten istý čin (skutok) a tú istú skutkovú okolnosť, výška trestnej sadzby bude jediným a teda aj určujúxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xáchateľ prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní, spôsobí tak malú škodu a spácha taký čin vlámaním, pri ktorom neoprávnene vnikne do obydlia iného, budx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxnom súbehu s prečinom porušovania domovej slobody podľa § 194 ods. 1 Tr. zák. (teda nie aj podľa ods. 2 písm. a/ a naposledy označeného ustanovenia, súbexxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxx xx xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxej trestnosti (pri rovnakej špecifikácii činu podľa jeho zákonných znakov sa použije aj pre výber kvalifikácie činu (skutku) pri možnom použití kvalixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxu trestných činov. Ide teda o situáciu, keď tá istá okolnosť bude okolnosťou, ktorá podmieňuje použitie vyššej trestnej sadzby v rámci kvalifikovanej xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxm súbehu kvalifikovaného trestného činu. Aj tu môže byť tá istá okolnosť kvalifikačne použitá len raz, ako to interpretačne vyplýva z ustanovenia § 38 oxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xako je to už vyššie uvedené). Preto ak napr. páchateľ použije násilie v úmysle zmocniť sa cudzej veci a spôsobí takým činom smrť, bude sa jeho konanie kvalxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxčinu lúpeže podľa § 188 ods. 1 Tr. zák. a prečinu usmrtenia podľa § 149 ods. 1 Tr. zák.). Ak však páchateľ použije násilie v úmysle zmocniť sa cudzej veci a xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx
xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxx