3 Sžo 220/2010

Právo účastníka vyjadriť sa k veci

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (15)
xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx
x xx xxxx xx xx x xxx x xxx xxxx xx x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxs. 1, 3, 4, 5 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkáxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxí neskorších predpisov § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov § 10 ods. 2, § 212 ods. 1, § 246c ods. 1 prvá veta, § xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x ustanovením § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a je to dôvodom, aby správny súd zrušil rozhodnutie o umiestnení stavby.
Rozsudok
Najvxxxxxxx xxxx xx
x xxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxho úradu P. z 28. mája 2008 podľa § 250j ods. 2 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj OSP) zrušil a vec vrátil na ďalšie konanie, pretože napadnuxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxého stavu.
Krajský súd rozsudok odôvodnil tým, že v danom prípade bola stavba umiestnená za podmienok v zmysle § 6 ods. 5 vyhlášky Ministerstva životnxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška č. 532/2002 Z.z.), pričom žalobcovia namietxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x x xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxržanie štandardného odstupu stavby od hranice pozemkov. Ďalšia sporná xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxotného prostredia ako orgán ochrany prírody oprávnený podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších pxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxnovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 50/1976 Zb.) povinný v celom rozsahu rešpektovať obsah jxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxu žalobcu v prvom rade uviedol, že bol v konaní zabezpečený svetlotechnický posudok z 3. septembra 2007 vypracovaný Ing. I. K., ktorý dospel k záveru, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxľnostiach ani v miestnosti "veranda" nedôjde vplyvom výstavby domu k prekročeniu povoleného ekvivalentného uhla vonkajšieho zatienenia 30 stupňovx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxk nevysporiadal so žalobcom v prvom rade predloženým "Posúdením odstupu navrhovanej stavy rodinného domu na parcelách k. ú. P. a jestvujúceho rodinnéxx xxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx x xxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx pri navrhovanej stavbe rodinného domu budú podstatné zhoršené podmienky z hľadiska zachovania pohody bývania v rodinnom dome na P. ulici.
Čo sa týka oxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxúdenia. Stavebník predložil vyjadrenie Ing. E. W. autorizovaného krajinného architekta zo 6. septembra 2007. Podľa tohto popisované stromy majú cca xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx stromy zo skupiny nezodpovedajú svojou vitalitou zdravým stromom, predpokladá u nich krátku životnosť, cca 5-10 rokov. Koreňový systém pravdepodobxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxobca 1. predložil odborné stanovisko Ing. P. Š., autorizované krajinného architekta, zo septembra 2008 obsahujúce "Inventarizáciu drevín - dendrolxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x00 Sk a z dôvodu ochrany pred ich poškodením a následným odumretím vplyvom stavebných prác na parcelách odporúča, aby vzdialenosť stavby na parcelách ox xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxvania v zmysle § 6 ods. 2 vyhlášky č. 532/2002 Z.z.
K povinnosti stavebného úradu akceptovať záväzné stanovisko príslušného orgánu ochrany prírody kxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxka z 26. júna 2008 (zrušujúce predchádzajúce vyjadrenie z 24. júna 2004 a 2. apríla 2008), kde sa výslovne uvádza, že "v prípade, že vlastníci susedného xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxhodnuté o umiestnení stavby 0,60 m od spoločnej hranice pozemkov bez toho, aby bolo vysvetlené čím má správny orgán za preukázané, že vzdialenosť 0,60 m xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxa stromy vyrúbať. V tejto časti nebol dostatočným spôsobom zistený skutkový stav.
Z uvedeného vyplýva nerešpektovanie záväzného stanoviska orgánu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxodným úradom životného prostredia v P. nebolo tak jednoznačné a určité, ako by sa od orgánu kompetentného v otázkach ochrany prírody dalo očakávať. V taxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a komplexne vysporiadať s preukázaním na základe čoho dospel k záveru, že umiestnením stavby 0,60 m od hranice pozemku nedôjde k poškodeniu koreňového xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxtníckeho práva majiteľa stavebného pozemku bez dostatočného odôvodnenia umiestnenia stavby v neštandardnej vzdialenosti od hranice pozemkov v zmyxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxazovanie.
Ohľadne vytýkaného procesného pochybenia spočívajúceho v tom, že v rámci konania vo veci žiadosti o opatrenie proti nečinnosti správneho xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxžnil so žalobcami. Nebolo dôvodné, aby v rámci tohto konania bol vyslovený právny názor vo veci zákonnosti umiestnenia stavby v požadovanej vzdialenoxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxlovaný buď možnosť vplývať na podriadený orgán prostriedkami inštančného dozoru, aby nečinný podriadený orgán vo veci konal a rozhodol, alebo ak mal zx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxk v rámci výkonu inštančného dozoru nadriadený orgán stavebného úradu takýto právny názor vyslovil, nebol to názor vyslovený v konaní o umiestnení staxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxdniť.
Ďalší účastník
- Mgr. A. B. podal v zákonnej lehote proti rozsudku krajského súdu odvolanie a navrhol, aby Najvyšší súd SR rozsudok krajského súxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xa odvolací orgán. Pretože ho ako stavebník nepoznal a nebolo mu umožnené sa k nemu vyjadriť a vzniesť námietky, stavebný úrad nemohol na toto posúdenie v xxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx okolia, čím sa P. B. zaoberá v stanovisku, ale podľa § 6 ods. 5 sa skúma územný plán zóny. Celá lokalita zóny je vystavaná na hranici pozemkov (ide o starú záxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxrou stavebných inžinierov a bolo vydané stanovisko ktoré konštatuje, že Etická rada Slovenskej komory stavebných inžinierov nezistila porušenie vnxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxed prvostupňovým orgánom, ale spochybnil rozhodnutia správnych orgánov na základe ďalších predložených listín, ktoré neboli známe v čase rozhodovaxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxolenie právoplatné, žalobcovia sa voči nemu neodvolali, dom je v štádiu rozostavanosti hrubej stavby pod strechou.
Žalovaný
tiež podal proti rozsuxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnierkou, ktorý bol opravený a doložený na stavebný úrad 11. apríla 2008. V ňom sú zhodnotené podmienky zmeny denného osvetlenia a preslnenia vplyvom naxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxx x súlade so znením čl. 4. 4. STN 73 0580-1. Podľa záverov posudku v žiadnej miestnosti s trvalým pobytom osôb v susedných nehnuteľnostiach, ani v miestnosxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xkvivalentného uhla vonkajšieho zatienenia 30°, čo je preukázané výpočtom. Posudzované obytné miestnosti rodinného domu na pozemku parcele (žalobcxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx (po zmene v užívaní verandy na obývačku) 3 hodiny 40 minút denne, ďalšie dve izby 6 hodín 10 minút denne, čo je viac ako normou stanovené minimum 1,5 hodiny xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxé smerom k novostavbe budú v kritickom čase 1. marca až 13. októbra preslnené 6 hodín 10 minút denne, čo je viac ako normou stanovené minimum 1,5 hodiny denxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxločnej hranice s pozemkom parcele v k. ú. P. bude spĺňať požiadavky urbanistické, architektonické a požiadavky na zachovanie pohody bývania a nebude oxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxorého správne vyhotovenie a dodržiavanie platných STN je zodpovedná odborne spôsobilá osoba oprávnená na projektovú činnosť.
K posúdeniu odstupu nxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxvaní stavby v stiesnených pomeroch sa neskúma výhľad z obytných miestností do okolia, ale to či navrhované umiestnenie stavby 0,60 m od spoločnej hranixx x xxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. P. B. vydal posúdenia k pohode bývania, ktoré sa javí ako jeho subjektívny názor a v správnom konaní o umiestnení stavby sa vychádza nie zo subjektívnycx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxlenej Slovenskou komorou stavebných inžinierov, žalovaný sa ním nezaoberal.
Odborné posúdenia na ochranu koreňového systému stromov na pozemku A. xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx x xxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xrávoplatné, nebolo napadnuté žalobou, stavba je v štádiu rozostavanosti a zakrytá strechou. Pretože aj v čase rozhodovania na Krajskom súde v Trnave bxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxu prvého stupňa potvrdiť.
Uviedli, že žalovaný prejudikoval vo svojom opatrení z 12. mája 2008 rozhodnutie prvostupňového stavebného úradu, pričom xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxm. Do právomoci stavebného úradu zasiahol žalovaný, čo je zjavným porušením zákona a čl. 2 ods. 2 Ústavy SR. Počas celého stavebného konania sa žalobcoxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxdské vzťahy a bezproblémovú výstavbu a údržbu rodinného domu do budúcnosti. Práve prejudikovaným stanoviskom žalovaného nastala situácia, ktorá maxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxtkového stavu je nedostačujúce na posúdenie veci.
Najvyšší súd SR
ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 OSP) preskúmal napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa x xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxx x xxxx xxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxvanie, na ktorom vypočul prítomných účastníkov konania a ich právnych zástupcov a pomerom hlasov členov senátu 3:0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z.z. x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx x x x xxxxx
x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxtom konania je rozhodnutie žalovaného z 5. septembra 2008, ktorým zamietol odvolanie žalobcov a potvrdil rozhodnutie mesta P. z 28. mája 2008 o umiestnxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxre 476 m2 vo vlastníctve Mgr. A. B.
Podľa § 219 ods. l Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj "OSP") "odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxx x xxx xxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx skutočnosť, že umiestnením stavby rodinného domu stavebníka Mgr. A. B. neboli dodržané štandardné vzdialenosti odstupov rodinných domov podľa § 6 odxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
x xx xxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxného konania dotknutým orgánom štátnej správy a všetkým známym účastníkom a nariadi ústne konanie spojené spravidla s miestnym zisťovaním. Súčasne uxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxa môže stavebný úrad upustiť v prípade, že pre územie je spracovaná územno-plánovacia dokumentácia, na základe ktorej možno posúdiť návrh na územné roxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxé námietky neprihliadne; táto lehota nesmie byť kratšia ako 7 dní."
Podľa § 37 ods. 1 stavebného zákona "Podkladom pre vydanie územného rozhodnutia sú xxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxnovacie podklady podľa § 3 a ostatné existujúce podklady podľa § 7a; inak stavebný úrad obstará v rozsahu nevyhnutnom na vydanie územného rozhodnutia ixx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxd v územnom konaní posúdi návrh predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia v území a jeho dôsledkovx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxkám na výstavbu a všeobecne technickým požiadavkám na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, prípadne predpisom, ktoré ustanovujú xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxstlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu a pod., pokiaľ posúdenie nepatrí iným orgánom."
Poxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxtníkov a ich námietky. Stavebný úrad neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou."
Podxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxtnenie stavby, určujú sa požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas platnosti rozhodnutia. Umiestnenie stavby sa vyznačí v grafickej prílohx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xrajiny a na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie,
b) na zabezpečenie súladu urbanistického riešenia a architektonického riešenia staxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx stavby, prístup a užívanie stavieb osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, na napojenie na siete technického vybavenia, napojenie na pxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,
c) vyplývajúce z chránených častí krajiny alebo z ich blízkosti,
d) vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov."
Podľa § x xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxnické, veterinárne, ochrany povrchových a podzemných vôd, ochrany pamiatok, požiarnej bezpečnosti, civilnej ochrany, požiadavky na denné osvetlexxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxbavenie územia a činnosti, ktoré súvisia s funkčným využívaním územia."
Podľa § 6 ods. 2 vyhlášky č. 532/2002 Z.z. "stavbu možno umiestniť na hranicx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxx x x xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xodinné domy vytvárajú medzi sebou voľný priestor, vzdialenosť medzi nimi nesmie byť menšia ako 7m. Vzdialenosť rodinných domov od spoločných hraníc pxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxx
xxxxx x x xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx domami znížiť až na 4 m, ak v žiadnej z protiľahlých častí stien nie sú okná obytných miestností; v týchto prípadoch sa nevyžaduje dodržanie vzdialenostx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx
xxxxx x x xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxvené v odsekoch 3 a 4, možno určiť iba na podklade výpočtov a meraní preukazujúcich splnenie požiadaviek na vzájomné vzdialenosti podľa odseku 1 alebo pxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxdmetné parcely sú v zmysle ÚPN mesta P. a ÚPN CMZ mesta P. určené na zástavbu (plochy zmiešané mestské) a rozhodnutie o umiestnení stavby je vydané na záklxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, že nie sú žiadne adekvátne dôvody pre zamietnutie návrhu stavebníka na umiestnenie stavby 0,60 m od spoločnej hranice s pozemkom v k. ú. mesta P. Pre danx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xx xx xx x x xxxmnoplánovacieho hľadiska je výstavba rodinného domu na predmetných pozemkoch vhodná a možná - pozemky sú v ÚPN CMZ určené na zastavanie. Návrh umiestnxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxnanie podľa tohto zákona všeobecné predpisy o správnom konaní" [odkaz na zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších xxxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie."
Odvolací súd vyhodnotil rozsah a dôvody podaxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a relevantných právnych záverov obsiahnutých v odôvodnení napadnutého rozsudku ...
... a na doplnenie dodáva:
Podľa § 42 ods. 4 stavebného zákona (v xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxpňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Stavebný úrad je povinný účastníkov konania na to upozorniť v oznámení o začatí územného konaxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xalobkyne v prvom rade došlo k vypracovaniu "Posúdenia odstupu navrhovanej stavby rodinného domu na P. ul. z hľadiska zachovania pohody bývania" posudxxx xx xx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxné námietky. Po tom, ako bol tento posudok do spisu doručený, treba hodnotiť postup žalovaného ako postup, ktorý je v rozpore so zákonom.
S odkazom na zixxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxavieb (už citované ustanovenie § 6 ods. 3, 4 a 5 vyhlášky č. 532/2002 Z.z.) ako aj v tom, prečo nebolo možné námietke žalobcov vyhovieť, prípadne vyporixxxx xx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxvania (posudkov Ing. I. K. a P. B.) vydať zákonné rozhodnutie. Vyhodnotenia odborného stanoviska krajinného architekta Ing. P. Š. a vyjadrenia Obvodnxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xodkladom rozhodnutia) je potrebné podľa názoru senátu Najvyššieho súdu SR konštatovať, že rozhodnutia správnych orgánov boli vydané na základe nedoxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxu životného prostredia mesta P. (z 11. januára 2008 a z 20. februára 2008), z ktorých vyplýva, že sa neodporúča umiestnenie stavby bližšie ako 2 m od oplotxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xx xxxnice pozemku stavebníka s parcelou.
Úlohou správnych orgánov v novom konaní bude tieto pochybenia odstrániť, pričom sú viazané právnym názorom súdu xx xxxx xxxx x xxxxx
xxxxxxxx xx xxx xx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxovali v súlade so zákonom, keď nerešpektovali ustanovenie § 36 ods. 1 stavebného zákona, § 6 vyhlášky č. 532/2002 Z.z. ako aj ustanovenie § 33 ods. 2 sxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxostupňového správneho orgánu o umiestnení stavby zrušil a preto napadnutý rozsudok Krajského súdu v T., č. k. 14S/133/2008-128 z 29. apríla 2010 podľa x xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x x xxx xxxx x x x xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxatné stavebné povolenie, ktoré žalobcovia nenapadli ani v správnom ani súdnom konaní, z čoho vyplýva, že ďalší účastník Mgr. B. realizuje stavbu legálxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxx x xxx x xxxxxxx x x xxx xxs. 1 OSP a § 246c ods. 1 prvá veta OSP tak, že úspešným žalobcom priznal právo na náhradu trov odvolacieho konania.
Poznámka:
V komentovanej veci kraxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xtavebného zákona, § 6 vyhlášky č. 532/2002 Z.z. a § 33 ods. 2 správneho poriadku. Najvyšší súd SR sa stotožnil so závermi súdu prvého stupňa a odvolaníx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x x x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxtovali ustanovenie § 33 ods. 2 správneho poriadku, ktoré priznáva účastníkovi konania právo, aby sa vyjadril pred vydaním rozhodnutia k jeho podkladx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx vyjadriť sa nielen k hodnovernosti dôkazu, ale aj k spôsobu jeho zistenia, resp. vykonania.
V tejto súvislosti treba dať do pozornosti aj Rezolúciu (7xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxv. V kapitole I. zakotvuje rezolúcia právo byť vypočutý. Každý účastník správneho konania má právo vyjadriť sa k skutkovému stavu veci a k vykonaným dôkxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx