5Sžp/1/2013

Stanovisko dotknutého orgánu

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (6)
 xxxx                 xxxxxxxx xxx
 xxxxxxx xxxxxxx            xxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx  xxxxxxxxxx
 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx      xxxxxxxxxx
 xxxx x xxxxxvisko sudcu, VSÚ:     JUDr. Jana Baricová
 ECLI:                 ECLI:SK:NSSR:2013:6012200362.1
 Oblasti právnej úpravy:        Správne právo - Ostatné
 Povaha rozhodnutia:          Poxxxxxxx

xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x x
xxenov senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Milana Moravu, v právnej veci žalobcu Okresného
prokurátora v Brezne, so sídlom Boženy Němcovej 3, Breznxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxrtners, s. r. o., so sídlom Skuteckého 17, Banská Bystrica, za účasti 1/ FV Brezno 1, s. r. o.,
so sídlom Lazovná 53, Banská Bystrica, 2/ FV Brezno 2, s. r. oxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xx xx xxx xx
xxxxxx xxxxxxx xxx xxnská Bystrica, 5/ FV Brezno 5, s. r. o., so sídlom Lazovná 53, Banská Bystrica,
všetkých zastúpených JUDr. Rudolfom Adamčíkom, advokátom so sídlom Lipxxx xxxx xx xx xxx xxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx z 20. mája 2011, konajúc o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu
v Banskej Bystrici, č. k. 23S/38/2012-109 z 10. októbra 2012, takto
r o z h o x x x x
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxx
xxxxxxx xxxx x x x x x x x x x x x
xxxxxxxxxx náhradu trov odvolacieho konania n e p r i z n á v a .
o d ô v o d n e n i e :
Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej aj „krajský súd“ alebo „pxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx2011, 23/2011, 24/2011 a 25/2011, všetky z 20. mája 2011.
Predmetnými rozhodnutiami správny orgán, ako príslušný stavebný úrad, podľa § 117 ods. 1 zákxxx xx
xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxzno - Fotovoltaická elektráreň 0,99 MW Rohozná 1-5, na
pozemkoch parc. č. katastra nehnuteľností XXXX/X, XXXX/X, XXXX/XX, XXXX/X, XXXX/X, XXXX/XX,
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxastrálnom území Q., pričom všetky
rozhodnutia nadobudli právoplatnosť dňa 23. mája 2001.
Proti všetkým rozhodnutiam žalovaného podal okresný prxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xx x x xxxx xx x xx
xxxx xx x xx xxxx xx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xonaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov (ďalej aj „správny poriadok“), § 80 ods. 1, § 81 ods. 1 stavebného zákona a § 17
ods. 1 písm. b/ až fx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (ďalej aj „vyhláška č. 453/2000 Z. z.“).
Podľa prokurátora návrh na vydanie kolaudačných rozhodnutí neobsahoval všetky náležitosti v zmysle
§ 17 odxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x. (ďalej aj „SSE, a. s.“), Obvodnému
úradu životného prostredia, SOPaK a SPP, a. s., a u tých orgánov, ktorým malo byť oznámenie
doručované, nie je možnx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v čase rozhodovania
nedisponoval stanoviskami dotknutých orgánov. Poukázal aj na to, že žalovaný vo výrokoch
rozhodnutia nesprávne uviedol ustanxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxe opravy
chyby v zmysle § 47 ods. 6 správneho poriadku vo výrokoch v rozhodnutí.
O protestoch prokurátora rozhodol krajský stavebný úrad v Banskej Byxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx a dospel
k záveru, že žalobu je potrebné zamietnuť podľa § 250j ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj
„OSP“), pretože dospel k záveru, že po prexxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx aj, keď ustanovenie § 142 ods. 1 písm. a/ a písm. c/ stavebného zákona
počíta s tým, že by obvodný úrad životného prostredia, ako orgán chrániaci záujmy uxxxxxx x x xxx
xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx
xxxx xx xx x xxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxpadne správcovia sietí, zo žiadneho ustanovenia osobitného
predpisu (zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisxx xxxxxx xxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx x x
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx
xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xre tieto subjekty možnosť podávania
záväzných stanovísk v zmysle § 140b ods. 1 stavebného zákona v kolaudačnom konaní pre predmetné
stavby. V uvedenxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v § 8 ods. 1 písm. c/ zákona o
ochrane prírody je vymedzený orgán ochrany prírody za dotknutý orgán, iba pre konanie o vydanie
stavebného povolenia na stxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx
xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xo jedného
megawatu, v § 11 zákona o energetike sa taktiež uvádza, že osvedčenie na výstavbu sa nevyžaduje na
výrobu elektrickej energie do jedného megxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx
xxvažovaný za záväzné stanovisko pre účely tejto časti stavebného konania len vtedy, ak by bolo ako
záväzné stanovisko upravené v osobitnom predpise, kxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
zaslali stavebnému úradu v konaní o vydanie stavebného povolenia a stavebný úrad ich požiadavky -
vyjadrenia v celom rozsahu zapracoval do stavebnéxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx
xxxxudačného rozhodnutia, alebo podávať pre kolaudačné konanie nejaké stanovisko. Taktiež ani po
vydaní kolaudačného rozhodnutia, tieto orgány nevznxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxole
pripojenia vydala povolenie pripojiť zariadenie na sústavu SSE - distribúcia.
U dotknutých orgánov, ktoré boli k kolaudačnému konaniu prizvanx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxtil, že z obsahu spisu vyplýva, že dotknutým orgánom - Okresné riaditeľstvo
hasičského záchranného zboru, Regionálny úrad verejného zdravotníctva x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxx xx x xxxxxxxx na ustanovenie § 80 ods. 2 stavebného zákona (koncentračná
zásada), ako aj na to, že v podstate išlo o súhlasné stanoviská uvedený dotknutých orgánov sxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, výrok kolaudačných rozhodnutí bolo možné v danom prípade opraviť v
súlade s ustanovením § xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xo dňa 30. septembra 2011),
ktoré boli následne doručené účastníkom, za opravu vykonanú v súlade so zákonom. Za opravu
vyplývajúcu z kontextu konania x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxľadnosti parcelných číslach pozemkov na, ktorých sú stavby postavené,
krajský súd zistil porovnaním parcelných čísiel uvedených stavebných povolxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxí boli opravované v súlade so stavebným povolením, ako aj v súlade s
vlastníctvom pozemkov. Uvedené pozemky preto po vykonanej oprave korešpondujú so xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxtku žalobcu, v súvislosti so zmenou konštrukcií stavieb súd neprihliadol, pretože táto bola
uplatnená po zákonnej dvojmesačnej lehote. Taktiež nepxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxé
Krajský súd sa však nestotožnil ani s námietkou zástupcu ďalších účastníkov o nesplnenie zákonom
stanovených podmienok na podanie žaloby v súlade x xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx
xxx/00, podľa ktorého žalobný návrh treba podať proti rozhodnutia správneho orgánu v poslednom
stupni správneho konania, ktorým sa zakladajú, menia alxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxe
je samo o sebe rozhodnutím vo veci samej, pretože ak správny orgán protestu nevyhovie, pôvodné
právoplatné rozhodnutie, a teda aj práva a povinnostx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
xxxxxx xxxal a ani si trovy neuplatňoval, právo na ich náhradu nepriznal.
Proti rozsudku krajského súdu podal žalobca - okresný prokurátor v zákonnej lehote odxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
Podľa jeho názoru súd žalobné dôvody nesprávne interpretoval, pretože za ne považoval len nekonanie
so všetkými dotknutými orgánmi, nesprávne opxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxvené, a pochybnosti či stavby stoja na pozemkoch vo vlastníctve xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxbca nesprávnosť v postupe a rozhodovaní stavebného úradu
formuloval najmä ako pochybenie spočívajúce na nesprávnej interpretácii a následnej aplixxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxx xx x xxxxxxxxxxx xx x xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxnila podľa dokumentácie schválenej
stavebným úradom v stavebnom konaní, či sa dodržali podmienky určené v stavebnom povolení a či
skutočné realizoxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xredchádzajúcich štádiách stavebného
konania, si stavebný úrad svoju základnú povinnosť v kolaudačnom konaní nesplnil a nezohľadnil tým
požiadavxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxok o splnení podmienok ustanovených
inými odbornými orgánmi verejnej správy v rámci samostatnej pôsobnosti. Požiadavka zákona čo
najúplnejšie, nxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxidiel pri kolaudačnom rozhodnutí,
povinný skúmať najmä z vyjadrení dotknutých orgánov, a to hlavne tých ktoré si dodržanie konkrétnych
podmienok vxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxe kolaudačného rozhodnutia, ktoré si
bol správny orgán (stavebný úrad) povinný zabezpečiť. Uvedeným spôsobom mal stavebný úrad
postupovať bez ohľxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxteľná argumentácia súdu, mohli
by nastať prípady, že by stavebný úrad skolaudoval stavby bez akýchkoľvek vyjadrení, napríklad na
základe nečinnosxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxko, pretože sa považujú
podľa § 140 a ods. 1 písm. c/ stavebného zákona za dotknuté orgány. Keďže sa tak nestalo, ich úlohou
nebolo posudzovať vplyvy stxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxkon priznáva
postavenie dotknutých orgánov, avšak ich poslaním, ako obchodných spoločností je hlavne vytváranie
zisku. Ich štruktúru, spôsob konxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxzaním na fakt, že im
nebolo stavebným úradom oznámené začatie kolaudačného konania. Na zreteľ je napokon nutné vziať i
to, že ich úlohou nebolo a nie je xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx
xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxaudačnom konaní.
K postupu stavebného úradu, vo vzťahu k dotknutým orgánom, ktoré boli ku kolaudačnému konaniu
prizvané žalobca poukázal na to, že pxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxia. Na
jednej strane stojí potreba koncentrácie konania, zameraná predovšetkým na zamedzenie prieťahov v
stavebnom konaní, na druhej strane je všax xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx konaní,
splnenie všetkých podmienok určených v stavebnom povolení a taktiež záver, že skutočné
zrealizovanie stavby, alebo jej užívanie, nebude oxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxx xxdania kolaudačných rozhodnutí bez vyjadrenia stanovísk príslušných orgánov. S použitím
výkladových pravidiel možno dospieť k záveru, že postup poxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxadu nemožno uvažovať o predchádzajúcej potrebe zabezpečenia ďalších odborných,
alebo iných stanovísk, či vyjadrení orgánov do pôsobnosti ktorýchx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxx v zákonnej dvojmesačnej lehote. S týmto záverom súdu nesúhlasí, pretože námietka
nesprávnej aplikácie § 81 ods. 1 stavebného zákona podľa, ktorého sxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx podanej žaloby na strane 7 a 8. Takisto zotrval na názore uvedenom v žalobe,
že povaha rozsahu opráv kolaudačných rozhodnutí vykonaných podľa § 47 ods. x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxrický plán č. XX/XXXX, ktorý mal byť neoddeliteľnou súčasťou, pričom však
ňou nebol, čím nebola zabezpečená technická jednota rozhodnutia, ktorá maxx xx xxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxaní parcelných čísiel pozemkov, na ktorých sú elektrárne postavené, a to aj
napriek úkonom súdu, odporcu a zúčastnených osôb v súdnom konaní. Ukladanxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxm konaní. Pochybnosť, či stavby stoja na pozemkoch vo vlastníctve
stavebníkov, nebola nijako vyvrátená ani postupom súdu, keďže sám uvádza, že súhlax xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx
policajného zboru o obvinení konkrétnej osoby z obzvlášť závažného zločinu spáchaného priamej
súvislosti s kolaudáciou predmetný stavieb a tiež nexxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxrárnosť napadnutého rozsudku podľa žalobcu spôsobuje to, že prvostupňový súd sa nezaoberal
všetkými riadne uplatnenými žalobnými dôvodmi, čím porxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxxiu žalobcu sa podaním zo dňa 06. augusta 2012 vyjadril žalovaný. Vo vyjadrení okrem toho,
že sa pridržal svojich doterajších prednesov, ďalej uviedol, xx x xxxxxx x xxx x xxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxy úkon dotknutého orgánu, uplatňujúc jeho záujmy chránené osobitnými predpismi, ktorý je
ako záväzné stanovisko upravený v osobitnom predpise. Tátx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxx xx takéto postavenie spomenutým právnickým osobám pri kolaudácii stavieb patrilo. Opačnou
situáciou je postavenie dotknutých orgánov s ktorými žaloxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxkona a osobitných predpisov. V opačnom prípade by bolo možné extenzívnym výkladom rozširovať v
rozpore so znením § 140a a § 140b stavebného zákona, výpxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xotknutého orgánu.
V odvolaní sa podľa názoru žalovaného uvádzali aj nové dôvody vo vzťahu k už riešeným otázkam
okruhu dotknutých orgánov, čím sa žalxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tvrdenie žalobcu v odvolaní o tom, že súčasťou rozhodnutia mal byť
geometrický plán. Takáto povinnosť pre žalovaného nevyplýva zo žiadneho ustanovexxxx x xxxxx xx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxiu stavby.
Poukázal na to, že predmetom preskúmavania nie je územné konanie o umiestnení stavby alebo
stavebné konanie, preto námietka uvádzaná až v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxovaný navrhol, aby Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodnutie Krajského súdu v Banskej Bystrici
potvrdil.
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxx x xxxxxxx x x xxxx xxxx x xxxx
xxxx xxx) preskúmal napadnutý rozsudok, ako aj konanie, ktoré mu prechádzalo v medziach
podaného odvolania (§ 212 ods. 1 OSP v spojení s § 246c ods. 1 veta prvá xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx minimálne 5 dní vopred na úradnej tabuli a na internetovej stránke
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky www.nsud.sk <http://www.nsud.sk> xx xxx xxxx xx x xxx x
xxxxxxx x x xxx xxxx x xxx x x xxxx xxxx x xxxx xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xx2 ods. 1 veta za bodkočiarkou Ústavy Slovenskej republiky súdy preskúmavajú aj zákonnosť
rozhodnutí orgánov verejnej správy a zákonnosť rozhodnutí, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxjich právach ukrátený
rozhodnutím orgánu verejnej správy, môže sa obrátiť na súd, aby preskúmal zákonnosť takéhoto
rozhodnutia, ak zákon nestanoví xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx súdy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov zákonnosť
postupu a rozhodnutí orgánov verejnej správy, ktorými sa zakladajú, menia alebo zrušujx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxknuté (§ 244 ods. 1, 2 OSP).
Žalobu v správnom súdnictve môže podať aj prokurátor, ak využije svoje návrhové oprávnenie podľa §
35 ods. 1 písm. b/ OSP. Oxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x
xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxh predpisov (ďalej len
„zákon o prokuratúre“), v zmysle ktorého pri plnení úloh vyplývajúcich zo zákona č. 153/2001 Z. z. o
prokuratúre je prokurátox xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxiu, nevyhovelo.
Zákonnou podmienkou podania xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx
xxxx x xxxxx xxx x xxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxby je aj tvrdenie, že
práva nadobudnuté v dobrej viere, ak súvisia s napadnutým rozhodnutím správneho orgánu, sú čo
najmenej dotknuté (§ 249 ods. 3 OSxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xprávnych orgánov, najmä z hľadiska toho, ak sám
účastník sa necíti byť ukrátený na svojich právach a takúto žalobu nepodal.
Ak prokurátor podáva podľx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxátora, takýto návrh
treba podať proti rozhodnutiu správneho orgánu v poslednom stupni správneho konania, ktoré
zakladalo, menilo alebo zrušovalo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx2005 ZSP). V danej
veci týmto rozhodnutím boli vyššie označené rozhodnutia žalovaného.
Podľa § 245 ods. 2 OSP pri rozhodnutí, ktoré správny orgán vyxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxnom. Súd neposudzuje účelnosť a vhodnosť správneho rozhodnutia.
V prípadoch, v ktorých fyzická alebo právnická osoba tvrdí, že bola na svojich právxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxní druhej hlavy piatej časti OSP (§ 247 ods. 1 OSP). Podľa
ustanovení tejto Hlavy postupuje súd aj v prípade ak žalobu podá prokurátor proti rozhodnutixx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxti napadnutému rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici, po preskúmaní odvolaním
napadnutého rozsudku a po oboznámení sa s obsahom pripojeného spxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx x xxxxxxx x x xxxx xxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx
xxx xx xxxxxxxx xx xxxických argumentov a relevantných právnych záverov obsiahnutých v odvolaní
napadnutého rozsudku. Tieto závery spolu so správnou citáciou dotknutýxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx x xxxom rozsahu, považujúc správne posúdenie veci krajským súdom za správne, a aby
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxtého rozsudku k námietkam žalobcu uvedených v
odvolaní dopĺňa nasledovné:
Úlohou správneho súdu pri preskúmaní zákonnosti rozhodnutia a postupu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxil dostatok skutkových podkladov pre vydanie rozhodnutia, či zistil vo
veci skutočný stav, či konal v súčinnosti s účastníkom konania, či rozhodnutix xxxx xxxxxx x xxxxxx xx
xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xolo vydané v súlade s hmotno-právnymi, ako aj procesno-právnymi
predpismi. Zákonnosť rozhodnutia správneho orgánu je podmienená zákonnosťou postxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxo orgánu namietané v žalobe, či uvedené procesné
pochybenie správneho orgánu je takou vadou konania pred správnym orgánom, ktorá mohla mať vplyv
na zxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx
xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxj veci
sa obmedzí na otázku, či vykonané dôkazy, z ktorých správny orgán vychádza nie sú pochybné, najmä
kvôli prameňu, z ktorých pochádzajú, alebo pre xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxrávny orgán dospel. Správny súd pri preskúmavaní zákonnosti správneho rozhodnutia a postupu
správneho orgánu posudzuje, či správny orgán aplikovax xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xozhodnutím. Ak také rozhodnutie na základe zistení krajského súdu bolo vydané v konaní, ktoré netrpí
vadou, spôsobilou ovplyvniť jeho zákonnosť a krxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xtoré
sú len vysvetleniami doterajších postojov žalobcu.
Najvyšší súd sa stotožnil s názorom prvostupňového súdu, že zo znenia § 140a a § 140b stavebxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x 140b ods. 1 stavebného zákona pokiaľ v žiadnom
ustanovení konkrétneho osobitného predpisu nie je výslovne upravené postavenie týchto subjektov,
axx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx že osvedčenie na
výstavbu sa nevyžaduje na výrobu elektrickej energie do jedného megawatu, keď sa využíva slnečná
energia. xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx energie, nie je možné ani iným
výkladom vyvodiť, že by dotknutým orgánom mohol byť orgán, ktorý vydával osvedčenie na výstavbu
takejto elektrárne.
x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxeniu a následne k blokovaniu reálnej a
vecnej funkčnosti inštitútu kolaudácie stavieb, a že takýto postup môže stavebný úrad v kolaudačnom
konaní upxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxh stanovísk, je treba uviesť, že
žalobca žiadnym spôsobom nezdôvodnil prečo bolo potrebné uvažovať o potrebe zabezpečenia ďalších
odborných alebo xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx alebo mohli vyjadriť
stavebnom konaní, pričom mohli takto postupovať aj v kolaudačnom konaní, avšak pre svoju pasivitu
respektíve názor, že ďalšie xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xx xx xxxávnené dotknuté orgány
v stanovenej lehote nevyjadria napriek tomu, že o takejto možnosti majú vedomosť, má stavebný úrad
ich (bez ďalších vonkajšíxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx poukázať na tú skutočnosť, že
celé stavebné a kolaudačné konanie prebiehalo v podstate v zhode všetkých zúčastnených osôb a
stavebný úrad nemal žiadxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xožiadavky dotknutých orgánov
boli zapracované do stavebného rozhodnutia.
Žalobca neuviedol, na základe akých skutočností zistil, že splnenie pxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxvaním prvostupňového súdu o tom, že žalobca neskoro
uplatnil námietku, že stavebný úrad neprihliadol na zmenu konštrukcií stavby. Žalobca síce v odvoxxxx
xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxka nenachádza. Žalobca tu iba konštatuje, že povinnosťou
stavebného úradu je skúmať, či stavba bola uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xx x xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxobca splnil povinnosť uvedenia dôvodov, z ktorých dospel k
záveru, že postup správneho orgánu bol nezákonný. Žalobca pri takomto tvrdení xxxx xxxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxení stavby od dokumentácie overenej stavebným úradom). Súd nemôže
z vlastnej iniciatívy za žalobcu nahradiť žalobné dôvody, ani sám nevyhľadáva ďalxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx x xo veci urobil len formalistický výklad zákonných ustanovení, a že by jeho postupom boli
porušené právne predpisy.
Keďže podľa názoru najvyššieho sxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zrušenie
napadnutého rozsudku, považujúc jeho odôvodnenie za logické, jasné a zrozumiteľné a nezistil v tomto
rozhodnutí žiaden rozpor so zákonomx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxx x
x xxx xxxx xx x xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxa § 224 ods. 1 OSP v spojení s § 246c ods. 1
veta prvá OSP a § 250k ods. 1 OSP tak, že neúspešnému žalobcovi náhradu trov odvolacieho konania
nepriznal, žaxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pomere hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9
veta tretia zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
účinnom od 01. mája 2011).
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x x x xxxxxxxxxx