6 Nds 15/2012

Vecná príslušnosť súdu

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (3)
xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxmi, bude možné posúdiť aj prípadnú vecnú príslušnosť súdu.
Uznesenie
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
z 12. júla 2013
6Nds/15/2012
Vychádzxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxsný súd Žilina návrh, ktorým sa domáhal preskúmania protiústavnosti postupu a uznesení NR SR. Uznesením č. k. 25S/1/2011-20 zo dňa 13. februára 2012 poxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na konanie. Zároveň účastníkov nesprávne poučil, že proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné.
Krajský súd v Žiline (ďalej aj ako "krajský súd") x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxci Okresným súdom Žilina a zároveň na rozhodnutie o odvolaní proti napadnutému uzneseniu. Krajský súd v nesúhlase s postúpením veci uviedol, že z podanxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxažnosť podľa čl. 127 Ústavy SR s tým, že sa v žiadnom prípade nejedná o vec spadajúcu do správneho súdnictva. Zároveň mal za to, že nie je daná ani vecná príxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xxx x xxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xodajúc, že krajský súd nie je ani súdom príslušným na rozhodnutie o odvolaní proti uzneseniu o postúpení veci, nakoľko tento kompetenčný spor medzi Okrxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxzal na skutočnosť, že Okresný súd Žilina sa nevysporiadal s tým, že J. Š. označil ako navrhovateľov I. M. a R. S., pričom R. S. sa po doručení uznesenia s výzxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxcí preveriť, či navrhovatelia v rade 2.) a 3.) skutočne prejavili vôľu podať predmetný návrh.
Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd vecne príslušxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxx xxxx xxx x x xxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x Žiline s postúpením veci je dôvodný.
Z odôvodnenia:
Podľa § 41 ods. 2 OSP, každý úkon posudzuje súd podľa jeho obsahu, aj keď je úkon nesprávne označxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx podanie doplnil alebo opravil v lehote, ktorú určí, ktorá nemôže byť kratšia ako desať dní. V uznesení uvedie, ako treba opravu alebo doplnenie vykonaťx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxvením § 43 ods. 1 OSP doplnené resp. opravené a jednak nie je v danom konaní ustálený okruh navrhovateľov. Navrhovateľ v 1. rade označil za navrhovateľa x xx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xx xxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx doručil dňa 20. marca 2012 Okresnému súdu Žilina vyjadrenie, v ktorom uviedol, že nepoveril žiadnu osobu a teda ani J. Š., uvedeného ako navrhovateľa v 1x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxlina za účastníka konania nepovažoval. Z uvedeného dôvodu preto najvyšší súd už R. S. v záhlaví svojho uznesenia ako navrhovateľa v 3. rade neuvádza.
Nxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxí zároveň pomenovať rozhodujúce skutočnosti a dôkazy, ktoré sú spôsobilé preukázať oprávnenosť jeho nároku na ochranu práva alebo oprávneného záujmx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xárok, ktorému má byť prostredníctvom súdu poskytnutá ochrana a jednak nie je ustálený ani okruh účastníkov konania. Z uvedeného dôvodu bude potrebné, xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xade, či skutočne prostredníctvom navrhovateľa v 1. rade prejavil vôľu podať predmetný návrh, ak áno, je potrebné, aby doložil konajúcemu súdu plnomocxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx kladného vyjadrenia aj navrhovateľa v 2. rade na odstránenie vád podania podľa § 43 ods. 1 OSP. Až na základe jasného, určitého a zrozumiteľného návrhu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x poukazom na obsah, v súčasnosti neperfektného podania treba konštatovať, že Okresný súd Žilina o postúpení veci Krajskému súdu v Žiline ako súdu vecne xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx rade rozhodovať nie je potrebné dodajúc, že odvolanie proti uzneseniu o postúpení veci vydaného v súlade s § 250d ods. 2 OSP nie je prípustné.
Z uvedenýxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx