8 Sžp 8/2011

Informačné, reklamné a propagačné zariadenia

§  ×
AA  
Viditeľnosť poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (8)
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx so stavbou alebo pozemkom, je jeho vlastník, nájomca alebo iný zriaďovateľ povinný vyžiadať si povolenie stavebného úradu.
Rozsudok Najvyššieho súxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx
x xxx xxxxxx
xxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxa zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovaného z 19. júla 2010 a jeho zrušenia a vrátenia mu veci na ďalšie konanie. Žalobcovi náhradu trov konania neprixxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxpel k záveru, že žaloba nie je dôvodná.
Krajský súd z obsahu administratívneho spisu zistil, že žalobca v júni 2009 umiestnil tri kusy reklamných zariaxxxx xx xx xxxxx x xx x xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xradu, pričom žalobca tvrdil, že na umiestnenie reklamných zariadení nepotreboval vydanie povolenia, pretože neboli spojené s pozemkom, ale jednalo xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxmm neboli voľne položené na pozemku, čo preukazuje i vyhotovená fotodokumentácia, keďže umiestnenie reklamných zariadení vyžadovalo úpravu pozemkxx x xx x xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxzuje i fotodokumentácia vyhotovená po odstránení reklamných zariadení a úpravu terénu potvrdila i právna zástupkyňa žalobcu na pojednávaní dňa 18.jxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx "stavebný zákon") v ust. § 71 vyžaduje udelenie povolenia k umiestneniu reklamných zariadení, ktoré sú spojené s pozemkom alebo stavbou, pričom sa nexxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxjené s pozemkom, pričom toto spojenie vyvodil z vyhĺbenia základového lôžka a jeho vysypania kamennou drťou a následného ukotvenia reklamného zariadxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx x xxxxxx xxx xxx xxx xx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxx súd konštatoval, že z ust. § 73 stavebného zákona vyplýva, že na konanie o povolení reklamných a propagačných zariadení sa vzťahujú primerane ustanovxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxom konaní vo vzťahu k žalobcovi primerane tieto ustanovenia i použili. Podľa názoru krajského súdu v konaní o povolení informačných, reklamných a propxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xplatní zjednodušený spôsob prejednania s dotknutými orgánmi a účastníkmi, ktorých stanoviská boli zabezpečené ešte pred konaním. Uviedol, že pokiax xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxvne spojená so zemou a zároveň definuje, čo sa rozumie pevným spojením so xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx x xx xvádza, kedy sa stavebné povolenie ani ohlásenie stavby stavebnému úradu nevyžaduje, tvrdiac, že vzhľadom na variabilitu stavieb a im podobných zariaxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xx xxxxxxxxxx xxkona, teda i rozhodnutie podľa § 71 a nasl. o vydaní povolenia na umiestnenie zamýšľaného reklamačného a propagačného zariadenia podľa technických pxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v § 71 a nasl. stavebného zákona, z ktorej vyplýva, že povolenie na umiestnenie reklamného zariadenia je potrebné v prípade, ak je zariadenie umiestnexx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx, že v konaní bolo preukázané, že žalobca umiestnil tri reklamné zariadenia na C. ulici v N. bez povolenia príslušného stavebného úradu, správne orgány xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xa so závermi správnych orgánov aj pokiaľ išlo o výšku uloženej sankcie s poukazom na to, že sankcia bola uložená na dolnej hranici zákonom stanovenej sadxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxs.1 O.s.p. zamietol.
Rozhodovanie o náhrade trov konania odôvodnil v zmysle ust. § 250k ods.1 O.s.p. a žalobcovi pre neúspech v konaní nepriznal náhxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxvého stupňa zmenil tak, že rozhodnutie žalovaného a rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa zruší a vec vráti žalovanému na ďalšie konanie. Rozsudxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxej veci dospel k nesprávnym skutkovým zisteniam a k nesprávnemu právnemu záveru. Vytýkal prvostupňovému súdu, že po preskúmaní veci dospel k nesprávnxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxoli žiadnym spôsobom pevne spojené s pozemkom. Poukázal na to, že práve tá časť skutkového stavu o tom, či bolo alebo nebolo zariadenie pevne spojené s poxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxočností ako prvostupňový alebo druhostupňový správny orgán, ktorých rozhodnutia posudzoval. Namietal, že nesprávne skutkové zistenia súdu prvého xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx x xxxxxx xxx xxx xxx xx xx xxxxxx na ktoré poukazoval práve žalobca. Tvrdil, že Mestský súd v P. v uvedenom rozhodnutí uvádza, že "pouhým položením předmětu na pozemek nedojde k jeho spoxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxniu predmetov, ktoré vzniklo určitým mechanickým postupom, reklamné zariadenia boli položené na pozemok (vysypaný štrkom), ale k žiadnemu mechanicxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx povrchom.
Ďalej dôvodil, že ustanovenie § 71 ods. 1 písm. c) stavebného zákona jasne stanovuje, že povolenie vyžadujú informačné, reklamné a propagxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxkého jazyka zverejnených na stránkach internetu.
Ďalej poukázal na čl. 152 ods. 4 Ústavy SR, z ktorého vyplýva pre orgány verejnej moci povinnosť vykxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx právne predpisy z hľadiska ochrany základných práv, s tým, že každý má ústavné právo na taký výklad právnych predpisov, ktorý je v súlade s ústavou, pričxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xlastniť majetok v zmysle čl. 20 ods. 1 Ústavy SR a v zmysle úpravy čl. 1 Dodatkového protokolu Dohovoru o ochrane ľudských práv a slobôd, s poukazom na tox xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxpskym dohovorom musí sledoval legitímny cieľ s tým, že princíp spravodlivej rovnováhy, ktorý je vlastný aj čl.1 Dodatkového protokolu Európskeho dohxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxoval výklad ustanovenia § 71 stavebného zákona, podľa ktorého je povolenie potrebné aj na voľne stojace reklamné zariadenia, keďže týmto výkladom a jxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxl tiež na to, že základnou a prioritnou právomocou stavebného úradu v zmysle stavebného zákona je povoľovanie stavieb a z toho dôvodu stavebný zákon v čaxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxa týkajúce sa povoľovania stavieb. Tvrdil, že zo stavebného zákona vyplýva, že stavebný zákon stanovuje požiadavku na vydanie stavebného povolenia lxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxrené stavebné povolenie na akúkoľvek inú konštrukciu, pričom stavebný zákon dokonca nevyžaduje stavebné povolenie na všetky stavby. Dôvodil, že ak txxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxjené so zemou alebo vyžadujú úpravu podkladu, logicky a systematicky z toho vyplýva, že pre reklamné zariadenia zákonodarca nemal záujem stanoviť príxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxné so zemou alebo so stavbou, je v rozpore s logikou, majúc za to, že voľné umiestnenie zariadenia na pozemok, nie je možné podmieňovať povolením stavebnxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxálna úprava povoľovania reklamných zariadení v §§ 71 a nasl. stavebného zákona má v tomto prípade prednosť pred všeobecnou úpravou týkajúcou sa staviexx
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx povoľovanie reklamných zariadení a s jeho argumentmi k dôvodom uvádzanými správnymi orgánmi sa vôbec nevysporiadal, keď v napádanom rozsudku vôbec nxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx, z ktorej vyplýva, že za porušenie práva na spravodlivé súdne konanie treba považovať aj nedostatok riadneho a vyčerpávajúceho odôvodnenia súdneho rxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx x xxx xxxumentmi a návrhmi. Uviedol príklady Európskeho súdu: rozhodnutia vo veciach - "Garcia Ruiz v. Španielsko, § 26"; "Hadjianastassiou v. Grécko, § 33"; "xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xn. III. ÚS 311/07, II. ÚS 251/04, III. ÚS 209/04, II. ÚS 410/06. Dôvodil, že vzhľadom k tomu, že napádané rozhodnutie nie je dostatočne odôvodnené, došlo x xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxx x Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.
Žalovaný na odvolanie žalobcu sa vyjadril tak, že navrhoval napadnutý rozsudok súdu prvého stxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxo odvolaní.
Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (ust. § 10 ods. 2 O.s.p. v spojení s § 246c ods. 1) preskúmal napadnutý rozsudok krajskxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx x xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx x xxta prvá O.s.p., keď deň vyhlásenia rozhodnutia bol zverejnený minimálne päť dní vopred na úradnej tabuli a na internetovej stránke Najvyššieho súdu Slxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx x x x xxxxx x xxxxxxx x x xxxx xxxx x xxxx xxxx x x xxx xxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxné.
Predmetom odvolacieho konania v preskúmavanej veci bol rozsudok krajského súdu, ktorým súd prvého stupňa zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxtupňového správneho orgánu, ktorým správny orgán prvého stupňa uložil žalobcovi podľa § 106 ods.1 písm. e/ stavebného zákona pokutu, a preto odvolacx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žalovaného správneho orgánu v spojení s rozhodnutím správneho orgánu prvého stupňa a konanie im prechádzajúce, najmä z toho pohľadu, či sa súd prvého sxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxlovaného správneho orgánu.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxodoval s konečnou platnosťou o pokute uloženej žalobcovi podľa § 106 ods.1 písm. e/ stavebného zákona.
Podľa § 106 ods.1 písm. e/ stavebného zákona sxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx informačné, reklamné alebo propagačné zariadenia bez predpísaného povolenia alebo v rozpore s ním.
Podľa § 71 ods.1 písm. c/ stavebného zákona povoxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xokiaľ sa umiestňujú na miestach viditeľných z verejných priestorov a pokiaľ sú spojené so stavbou alebo pozemkom. Podľa § 72 ods.1,2 stavebného zákonx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xprávnený vlastník pozemku alebo ten, kto má iné oprávnenie užívať pozemok na požadovaný účel.
Podať žiadosť o povolenie informačných, reklamných a pxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xx xxsove neobmedzené právo užívať stavbu či pozemok, na ktorom sa má zariadenie umiestniť.
Podľa § 73 stavebného zákona na konanie o povolení terénnych úxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xddielu 4.
Podľa § 140 stavebného zákona ak nie je výslovne ustanovené inak, vzťahujú sa na konanie podľa tohto zákona všeobecné predpisy o správnom koxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxpujú v konaní v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi. Sú povinné chrániť záujmy štátu a spoločnosti, práva a záujmy fyzických osôb a právnických xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxi osobami a inými osobami, ktorých sa konanie týka a dať im vždy príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxť pomoc a poučenia, aby pre neznalosť právnych predpisov neutrpeli v konaní ujmu. Rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zistenéxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx 2, 4 správneho poriadku).
Správny orgán je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnuxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxy, čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe správnemu orgánu z jeho úradnej činnosti. Rozsah a spôsob zisťovania podkladov pxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxť orgán na to príslušný, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti.
Odvolací súd po preskúmaní veci dxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx v súčinnosti so žalobcom ako účastníkom konania, vo veci si zadovážili dostatok skutkových okolností relevantných pre vydanie rozhodnutia, zo skutkxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a v súlade so zákonom, keď žalobu zamietol podľa § 250j ods.1 O.s.p.
Medzi účastníkmi ostala sporná aplikácia ustanovenia § 71 ods.1 písm. c/ stavebnxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxov tvrdili, že žalobca sa dopustil správneho deliktu tým, že umiestnil a užíval reklamné zariadenia bez povolenia stavebného úradu a žalobca tvrdil, žx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx so stavbou a ani s pozemkom, z ktorých dôvodov odvolací súd zameral svoju pozornosť k preukázaniu skutku a k správnosti aplikácie právnej normy ustanovxxxx x x xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxho správneho orgánu zistil, že žalovaný správny orgán preskúmavaným rozhodnutím zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie správneho orgánx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxške 2000 € za porušenie § 71 ods.1 písm. c/ stavebného zákona , ktorého sa dopustil tým, že v mesiaci jún 2009 na pozemku kat. území N. na C. ul. umiestnil a dx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx x xxxxxxstratívneho spisu ďalej zistil, že Mesto N. pri výkone štátneho stavebného dohľadu vykonalo miestnu ohliadku v spojení s rokovaním zúčastnených stráxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxmných zariadení na pozemku k.ú. N., ktorým nájomcom je SR Slovenská správa ciest B., so sídlom M., o rozmeroch 3000mm x 2000mm, zástupca žalobcu do záznaxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxeto ho nežiadali. Zo zápisnice z ústneho pojednávania vo veci správnych deliktov spísanej správnym orgánom prvého stupňa dňa 18.1.2010 odvolací súd zxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xa dopustil, poukázal na to, že predmetné RZ ešte pred začatím správneho konania boli odstránené, t.j. v priebehu mesiaca december 2009 a na otázku dôvodx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx do úvahy skutočnosť že zariadenia boli už odstránené a zároveň, aby uložil pokutu proporcionálne xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je zisťovanie správneho deliktu a uloženie sankcie zaň, je podstatné, či účastník správneho konania, ktorý sa mal svojim postupom dopustiť porušenia xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxpokladá za spáchanie správneho deliktu.
Zákonodarca v právnej norme § 71 ods.1 písm. c/ stavebného zákona ustanovil, že povolenie stavebného úradu xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxtach viditeľných z verejných priestorov a sú spojené so stavbou alebo pozemkom. Novelou stavebného zákona (zákonom č. 229/1997 Z.z.) došlo k výraznémx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxžiadavky na zariadenia pre informácie, reklamu a propagáciu sú zakotvené v § 55 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xchopnosťou pohybu a orientácie. Pri ich umiestňovaní a povoľovaní sa posudzuje predovšetkým ich estetické pôsobenie, bezpečnosť, funkcia a ich stabxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxrozovať verejnú bezpečnosť a poriadok, brániť rozhľadu na pozemnej komunikácii a na ceste, nad prípustnú mieru obťažovať okolie a obytné prostredie hxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxkážka pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. V ochrannom pásme vodného toku, železničnej dráhy, pozemnej komunikácie a v dosahu chráxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxé zariadenie umiestniť, ak sú splnené podmienky podľa príslušných osobitných predpisov (napríklad zákon č. 49/2002 Z.z., zákon č. 135/1961 Zb. v znexx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxmačné, reklamné a propagačné zariadenie umiestnené na budove musí byť prispôsobené jej architektúre a nesmie rušiť základné členenie priečelia a jehx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxého zariadenia si vyžiadať povolenie od stavebného úradu, pokiaľ uvedené zariadenie umiestňuje na miestach viditeľných z verejných priestorov a pokxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v oddiele 5 druhej časti stavebného zákona upravujúcej povolenie terénnych úprav, prác a zariadení (§ 71 až 74), na ktoré konanie v zmysle § 73 stavebnéxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx norme § 71 ods.1 písm. c/ stavebného zákona ustanovuje zákonné podmienky pre xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxkom, pričom bližšie nešpecifikuje zákonné podmienky, za splnenia ktorých možno konštatovať, že predmetné zariadenie je spojené so stavbou alebo pozxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxti tohto zariadenia, pričom nie je možné ustanovenie § 43 stavebného zákona aplikovať a to ani primerane v zmysle § 73. Právnu úpravu ustanovenú v § 43 nxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxe informačného, reklamného a propagačného zariadenia nejde o stavbu, ale aj z dôvodu, že na ňu zákonodarca v § 73 v danom prípade ani neodkazuje.
Z uvedxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na vydanie stavebného povolenia len pre "stavby", teda konštrukcie pevne spojené so zemou alebo ktorých osadenie vyžaduje úpravu podkladu s tým, že v zxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxe na všetky stavby, a preto pre reklamné zariadenia zákonodarca nemal záujem stanoviť prísnejšie kritériá, majúc za to, že výklad, podľa ktorého je potxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx umiestnenie zariadenia na pozemok, nie je možné podmieňovať povolením stavebného úradu. Zákonodarca v právnej norme § 71 ods.1 písm. c/ stavebného zxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xričom predpokladá spojenie zariadenia so zemou, avšak nie pevné spojenie so zemou tak, ako to vyžaduje pri stavbách. Vôľou zákonodarcu uvedenou právnxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx.
Taktiež odvolací súd neprihliadol na námietku žalobcu, že ustanovenia § 55 až § 57 stavebného zákona nie je možné aplikovať na povoľovanie reklamnýxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úpravou týkajúcou sa stavieb. Správne orgány ako aj súd prvého stupňa v danej veci správne konštatovali, že ustanovenia 4 oddielu (§ 55 až § 57) je možné nx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxnutia súdu nevyplýva, že danú vec posudzovali v zmysle právnej úpravy namietanej žalobcom primárne, avšak z odôvodnenia ich rozhodnutí vyplýva, že vex xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxenia žalobca umiestnil na pozemku v C. ulici v N. a užíval ich od júna do decembra 2009, kedy ich odstránil, teda umiestnil ich na miestach viditeľných z vexxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx by k ich odstráneniu mohlo dôjsť v dôsledku napríklad poveternostných vplyvov a to aj s prihliadnutím na ich rozmernosť (3000mm x 2000mm). Podľa názoru xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xľadiska podľa slovníkov slovenského jazyka zverejnených na stránkach internetu, pretože význam slova " spojenie" nie je možné vytrhnúť z kontextu dexx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxných dôvodov je potrebné posudzovať slovné spojenie s vecou s účelom a významom právnej úpravy zákonodarcom predpokladanej pri umiestňovaní reklamnxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxeriť do právomoci stavebného úradu posudzovať charakter a vplyv informačných, reklamných a propagačných zariadení umiestňovaných na verejnom priexxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx xxípade žalobca umiestnil 3 ks reklamných zariadení v rozpore s § 71 ods.1 písm. c) stavebného zákona, pretože bolo preukázané, že žalobca umiestnil a užxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxeto zariadenia boli spojené s pozemkom. K takémuto záveru, že zariadenia boli na pozemku umiestnené spojením so zemou, svedčia skutočnosti vyplývajúxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxo sa bránil žalobca, ale museli byť spojené s pozemkom, pretože slúžili reklame takmer 6 mesiacov, pričom boli vystavené poveternostným vplyvom.
Z uvxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxamných zariadení v danom prípade dopustil porušenia § 71 ods.1 písm. c) stavebného zákona, a preto správne orgány oboch stupňov postupovali v súlade sx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxd neprihliadol ani na námietku žalobcu, že súd prvého stupňa nevenoval pozornosť jeho žalobným námietkam týkajúcich sa aplikácii § 43 stavebného zákxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxiadal, keď v napádanom rozsudku vôbec nereagoval na jeho konkrétne argumenty uvedené v žalobe, s poukazom na judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxky súd ako aj Ústavný súd venujú veľkú pozornosť otázkam práva na proces, súčasťou ktorého je aj právo na riadne odôvodnenie rozhodnutia. Ústavný súd Slxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xoci sa uskutočňuje v ústavnom a zákonnom procesnoprávnom a hmotnoprávnom rámci. Procesnoprávny rámec predstavujú predovšetkým princípy riadneho a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xx x xxxxx xxxxxx x xxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx proces (čl. xx xxxx x xxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxnotiť dôkazy a svoje rozhodnutia náležite odôvodniť. Rovnako ESĽP pripomína, že rozhodnutia musia v dostatočnej miere uvádzať dôvody, na ktorých sa zxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxá odpoveď v odôvodnení rozhodnutia, ak však ide o argument, ktorý je pre rozhodnutie rozhodujúci, vyžaduje sa špecifická odpoveď práve na tento argumexxx
xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxnia rozhodnutia súdu, pretože z napadnutého rozhodnutia vyplýva, že preskúmal zákonnosť rozhodnutí správnych orgánov v rozsahu žalobných dôvodov a xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxedenými v jeho žalobe a vyjadrovať sa ku všetkým jeho námietkam. Súd prvého stupňa sa správne vyjadril k podstate veci, ktorou v danom prípade je porušenxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxyjadrenie sa k argumentom aplikácie § 43 stavebného zákona odvolací súd nepovažuje za takú vadu, ktorá by mala za následok nezákonnosť napadnutého roxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxverov vo vzťahu k namietanému rozhodnutiu žalovaného a rozhodnutiu správneho orgánu prvého stupňa odvolací súd dospel k zhodnému záveru ako súd prvéhx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xúdu prvého stupňa v rozsahu dôvodov namietaných žalobcom v odvolaní, dospel k záveru, že pokiaľ krajský súd žalobu zamietol, rozhodol vo veci vecne a prxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx x x xxxx xxxxx x x x xxx xxxxxx x xxx.p. potvrdil. Odvolací súd o náhrade trov odvolacieho konania rozhodoval podľa § 224 ods.1 O.s.p v spojení s § 246c ods.1 a s § 250k ods.1. Žalobcovi neprixxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxjvyšší súd Slovenskej republiky v senáte pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení úxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx