8 Sžp 10/2011

Správna úvaha (diskrečná právomoc) správneho orgánu v nadväznosti na odôvodnenie správneho rozhodnutia

§  ×
AA  
Viditeľnosť poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (14)
xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nemožno považovať za ľubovôľu správneho orgánu, ak zákonnému použitiu správnej úvxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxx2, sp. zn.
8 Sžp 10/2011
Napadnutým rozsudkom Krajský súd v P. zrušil rozhodnutie žalovanej zo dňa 14.12.2009 v spojení s rozhodnutím správneho orgánx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xexte rozsudku len "O.s.p.") a vec vrátil žalovanej na ďalšie konanie.
Krajský súd v odôvodnení rozsudku uviedol, že ak orgán štátneho dozoru uloží pokxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxpadnutých rozhodnutiach absentovalo. Na túto okolnosť krajský súd poukázal vzhľadom na žalobné námietky týkajúce sa porušenia § 7 ods. 1 písm. l/, § 52 xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxon o odpadoch") a v súvislosti s nepredložením novouzatvorených zmlúv na odber odpadov príslušnému správnemu orgánu v lehote 10 dní od ich uzatvorenia x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxný.
Krajský súd uviedol, že možnosť a účelnosť uloženia opatrenia treba chápať aj v kontexte s účelom zákona o odpadoch vyplývajúce z § 3, čo malo vplyv ax xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxzpečeniu zhodnocovania týchto odpadov a ochrane životného prostredia.
Pokiaľ šlo o porušenie § 20 ods. 2 písm. a/, b/ zákona o odpadoch, bolo povinnoxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxo odosielateľom a príjemcom, avšak takéto odôvodnenie chýba. Ak správne orgány dospeli k záveru, že je potrebné uložiť sankcie, z rozhodnutí nemožno zxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxx x x xxxx x x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxal napadnuté správne rozhodnutia za nepreskúmateľné aj z dôvodu absencie znenia zákonných ustanovení, podľa ktorých bolo rozhodnuté.
O trovách konxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxala žalovaná v zákonnej lehote dňa 15.3.2011 odvolanie domáhajúc sa jeho zmeny tak, že odvolací súd žalobu zamietne a žalobcovi náhradu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxv spoľahlivo zistený, čo bolo zrejmé aj zo spisového materiálu správneho orgánu prvého stupňa, ako aj z odôvodnenia prvostupňového správneho rozhodnxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxsenou vo vyjadrení k žalobe, keď poukazovala na rozsudok tunajšieho súdu sp. zn. 5Sžp/6/2008 zo dňa 22.9.2009.
Ustanovenie § 73 ods. 2 zákona o odpadoxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x x xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxý postup, ktorý nastupuje v prípade, ak právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ poruší niektorú z tam uvedených povinností. § 73 ods. 2 zákona o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx správnemu orgánu a súdu v zmysle § 245 ods. 2 O.s.p. neprislúcha právo preskúmavať, či táto voľba bola vhodná a účelná. Plnenie zákonných povinností, kxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxtil správnych deliktov, ktorými v danom čase došlo k porušeniu zákona o odpadoch a z uvedeného dôvodu nebolo možné uložiť opatrenia na nápravu, ktoré nexxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx o odpadoch, keď sa v odôvodnení prvostupňového rozhodnutia podrobne zaoberal dôvodmi jej uloženia, pričom prihliadal na všetky skutočnosti, ktoré mxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xx xxxx xx xxxxxx x odpadoch, že okamihom prevzatia starých vozidiel v zariadeniach na zber sa tieto stali odpadom. V súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xx xxxadené ako odpad, kategórie nebezpečný - N. Nebezpečný odpad sa nestáva nebezpečným až po tom, čo ho povinný subjekt ako nebezpečný zaradí, ale okamihomx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxobca spochybniť, že ním prevzaté staré vozidlá boli nebezpečným odpadom, za neopodstatnené. Žalobca nespochybnil, že staré vozidlá prevzal od firiex xx xx x xx xx xx x xx xxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxuvnými partnermi žalobcu bol zaradený ako nebezpečný odpad, kat. č. 16 01 04 - N, žalobca po prijatí vo svojom zariadení ho zaevidoval na evidenčných lisxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xdpadoch v znení neskorších predpisov. Žalobca teda vystupoval ako subjekt, ktorý odpad kat. č. 160104 - N prevzal v sídle zberných zariadení ako dopravxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx súčasne odosielateľom, dopravcom a príjemcom odpadu v jednej osobe. Pokutú uloženú za kontrolou zistené porušenia považovala žalovaná za dostatočnx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxané, žalovaná uviedla, že rozhodnutia vo výrokovej časti vždy obsahujú jednoznačné určenie ustanovenia, ktoré bolo účastníkom konania porušené aj s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxnovená výška pokuty. Poukázala, že ročne vydá viac ako 300 prvostupňových rozhodnutí o uložení pokuty, pričom časť z nich bola predmetom preskúmania pxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xevyplýva povinnosť vo výrokovej časti citovať doslovné znenie príslušného zákonného ustanovenia.
Záverom žalovaná uviedla, že pri ukladaní sankcxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxnom konaní viac ako 60 rozhodnutí o pokute za porušenie ustanovení dozorovaných zákonov. Ako odborný orgán vie objektívne posúdiť závažnosť porušenix xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxnovených zákonom, pri stanovení jej výšky bolo prihliadané na kritériá stanovené § 79 ods. 2 zákona o odpadoch, pričom rozhodnutie bolo riadne zdôvodxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx xxxxmným podaním zo dňa 14.4.2011 vyjadril žalobca tak, že napadnutý rozsudok krajského súdu navrhol potvrdiť a zaviazať žalovanú k náhrade trov odvolacixxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxh odpadov, ktorý je povinný viesť evidenciu sprievodných listov nebezpečného odpadu. Argumentácia žalovanej uvedená v odvolaní nemôže účinne doplnxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xšetci držitelia starých motorových vozidiel, ktorí odovzdali staré motorové vozidlo spracovateľom, prevzali príspevok podľa § 52 ods. 3 zákona o odxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx starých motorových vozidiel, pričom v tejto súvislosti poukázal na Metodické usmernenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx príjemcom bol žalobca.
Žalobca tiež uviedol, že v zmysle § 73 ods. 2 zákona o odpadoch sa má prihliadať na závažnosť a čas protiprávneho konania, na rozxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxho orgánu, či uloží opatrenie alebo pristúpi k sankčnému postihu. Správna úvaha nie je ľubovôľa, správny orgán sa aj pri správnej úvahe musí riadiť zákoxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxé náležitosti. V danom prípade sa mali rozhodnutia žalovanej resp. správneho orgánu prvého stupňa riadiť § 73 ods. 2 zákona o odpadoch, teda v prvom radx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xx xxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxutie mali dôsledne xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx len uloženie opatrenia, ale priamo ukladal sankciu napriek tomu, že tento nedostatok bol spôsobený objektívnou skutočnosťou /zmluvní partneri zaslxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxťahu k zasielaniu uzatvorených zmlúv.
Rovnako za nepreskúmateľné považoval žalobca rozhodnutie aj v časti uloženej pokuty, keď bola uložená jedna pxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx, ako žalovaná posudzovala jednotlivé porušenia zákona a ako prihliadala na § 79 ods. 2 zákona o odpadoch.
Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd oxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx 1 veta prvá O.s.p. v spojení s § 211 a nasl. O.s.p.) a dospel k záveru, že odvolanie žalovanej nie je dôvodné.
Rozhodol bez nariadenia odvolacieho pojexxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxovej stránke Najvyššieho súdu Slovenskej republiky www.nsud.sk. Rozsudok bol verejne vyhlásený dňa 22.3.2012 (§ 156 ods. 1 a ods. 3 O.s.p.).
Z odôxxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxtupov orgánov verejnej správy.
Podľa § 244 ods. 3 O.s.p. rozhodnutiami správnych orgánov sa rozumejú rozhodnutia vydané nimi v správnom konaní, ako xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xrávom chránené záujmy alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb priamo dotknuté. Postupom správneho orgánu sa rozumie aj jeho nečinnosxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xalobcu a potvrdila rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia zo dňa 10.9.2009. Prvostupňovým rozxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxx x xx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxch.
Podľa čl. 2 ods. 2 Ústavy SR štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.
Podľa § 74 odxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxí.
Podľa § 47 ods. 3 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxený pri hodnotení dôkazov, ako použil správnu úvahu pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval, a ako sa vyrovnal s návrhmi a námietxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxvinnosti alebo iný nedostatok v činnosti kontrolovaného, upozorní ho na to a, ak je to možné alebo účelné, uloží mu opatrenie na nápravu a určí mu lehotu, x xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxbo účelné uložiť, orgán štátneho dozoru uloží kontrolovanému pokutu.
Podstatou odvolania je nesúhlas žalovanej s vysloveným právnym názorom ohľadxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx odvolací súd hodnotil ako nedôvodnú.
Prvotne je potrebné uviesť, že odvolací súd sa, na rozdiel od súdu prvého stupňa, stotožnil s tvrdením žalovanejx xx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jej náležité odôvodnenie. Aplikáciu správnej úvahy nemožno vnímať ako ľubovôľu správneho orgánu uložiť opatrenie na nápravu alebo pokutu. Z § 73 ods. xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mu opatrenie..." cit. ust.), t.j. ak kontrolovaný nevykoná opatrenie na nápravu alebo opatrenie nie je možné alebo účelné uložiť, v každom prípade všax xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xásledne pristúpiť k uloženiu pokuty.
Pokiaľ žalovaná uvádzala, že správny súd v zmysle § 245 ods. 2 O.s.p. neposudzuje vhodnosť a účelnosť správneho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxoru (§ 250j ods. 2 písm. a/ O.s.p.), ale z dôvodu ich nepreskúmateľnosti prameniacej z nedostatku dôvodov (§ 250j ods. 2 písm. d/ O.s.p.). Nebol vyslovxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxením opatrenia alebo uložením pokuty, voľba druhu sankcie náleží správnemu orgánu, za súčasného zachovania zákonných podmienok (t.j. ak dospeje k záxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxležite odôvodnené rozhodnutie ohľadne uloženia sankcie /opatrenia alebo pokuty/ môže byť správnym súdom preskúmavané nielen s ohľadom na zákonnosť xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx relevantné odôvodnenie), ale aj správnosť takéhoto rozhodnutia, vychádzajúc pritom z § 250j ods. 5 O.s.p., keď môže súd rozhodnúť rozsudkom o peňažnxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx ochranu (čl. 46 xxxx x xxxxxx xxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxva (veci García Ruiz proti Španielsku, rozsudok zo dňa 21.1.1999 týkajúci sa sťažnosti č. 30544/96, Ruiz Torija proti Španielsku, rozsudok zo dňa 9.12xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxdnení súdnych rozhodnutí (m.m. nález Ústavného súdu SR I. ÚS 56/01 zo dňa 10.7.2002), a teda rozhodnutie správneho orgánu musí uviesť relevantné a dosxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xn. 5Sžp/6/2008, v ktorej veci sa zaoberal už opodstatnenosťou pokuty, kedy napadnuté správne rozhodnutie ohľadne uloženia pokuty bolo dostatočne odxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x preskúmavanej veci nesúvisí so zistením skutkového stavu, ale je vadou rozhodnutia (nie vadou konania) vo vzťahu k účastníkovi konania, adresátovi rxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxívneho spisu.
Odvolací súd považoval za právne bezvýznamnú argumentáciu žalovanej, týkajúcu sa definície nebezpečného odpadu a postavenia žalobcx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxx xvedené sa Najvyšší súd Slovenskej republiky stotožnil so záverom krajského súdu vysloveným v napadnutom rozsudku, vznesené odvolacie námietky neboxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx x xxx.p. v spojení s § 250ja ods. 3 vety druhej O.s.p.