4 Tz 43/67

Nové odsouzení a výkon zbytku džívějšího trestu odnětí svobody

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (3)
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxínkou, že se po určitou dobu nedopustí úmyslného trestného činu, nelze mít za to, že dřívější trest odnětí svobody byl vykonán dnem, kdy byl odsouzený z vxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xin spáchaný ve stanovené zkušební době, nemůže obviněnému uložit nový trest odnětí svobody bez přihlédnutí k ustanovení § 36 odst. 1 tr. zák.
III. Pokxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxdy amnestií prezidenta republiky neosvědčil, a že se vykoná trest odnětí svobody nebo jeho zbytek a pokud při novém odsouzení za trestný čin spáchaný ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxení přijde v úvahu výkon trestu odnětí svobody nebo jeho zbytku, uloženého dřívějším rozsudkem.
Z odůvodnění.
Obviněný byl rozsudkem býv. státníhx xxxxx xx xxx xx xxx xxxx xxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxdle § 81 tr. zák. z r. 1952 k trestu odnětí svobody na 16 let (jakož i k trestům dalším).
Dalším rozsudkem státního soudu ze dne 16. ledna 1952 sp. zn. 1 Ts 1x xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxx x xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxy na doživotí, který byl později změněn v trest odnětí svobody na 25 let. Usnesením ze dne 20. března 1962 rozhodl krajský soud ve věci 1 Ts 11 79/51, že neodxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxx xx xxxxx xxxx xxxx xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx prosince 1962 byl obviněnému podle čl. II, III rozhodnutí presidenta republiky o amnestii ze dne 9. května 1962 prominut zbytek trestu odnětí svobody v xxxxxx xx xxxx x xx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxo činu. Na základě uvedeného rozhodnutí soudu byl obviněný dne 2. ledna 1963 z výkonu trestu propuštěn.
Rozsudkem okresního soudu ze dne 5. 7. 1966 sp. zxx x x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxal tak, že v noci ze dne 17. na 18. dubna 1963 se společně s dalším pachatelem vloupal do nádražní restaurace LSD Jednota, kde odcizil cigarety, čokoládu, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxzen do druhé nápravně výchovné skupiny. Zároveň byl uznán povinným nahradit poškozenému LSD Jednota škodu v částce 532,35 Kčs.
Ke stížnosti pro porušxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxil správně vinu obviněného po stránce skutkové a nepochybil ani při jejím právním posouzení. Pochybil však, pokud při rozhodování o trestu nepřihlédl x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxený dřívějším rozsudkem vykonán, nesmí nově uložený trest stejného druhu spolu s dosud nevykonanou částí trestu uloženého dřívějším rozsudkem přesaxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxliky dříve uložený trest odnětí svobody zcela nebo zčásti prominut pod podmínkou, že se po určitou dobu nedopustí úmyslného trestného činu, nelze mít zx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxěšně neuplynula. Odsuzuje-li soud takového pachatele za úmyslný trestný čin spáchaný ve stanovené zkušební době, nemůže uložit obviněnému nový tresx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxx xxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve lhůtě stanovené při podmíněném odsouzení, podmíněném propuštění nebo že splnil podmínku danou mu při použití amnestie, popřípadě že zbytek trestu xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xvobody uloženého v dřívějším rozsudku.
V projednávané věci bylo proto povinností okresního soudu před rozhodnutím předběžně posoudit, zda v důsledxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxdeného amnestijního rozhodnutí propuštěn. Protože okresní soud k dřívějšímu odsouzení obviněného nepřihlédl, byl jeho rozsudkem obviněnému vyměřxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xvobody, tj. 15 let. Okresní soud proto výrokem o trestu porušil zákon v ustanovení § 36 odst. 1 tr. zák.