Obsah Dostupné filtre
Predpisy SR (3)

4 Sžf 24/2011 Nezrozumiteľný výrok správneho rozhodnutia pre jeho neurčitosť, status verejného obstarávateľa

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
x xxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxna Moravu a JUDr. Jarmily Urbancovej v právnej veci žalobcu: L., š. p., N., proti žalovanému: Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská 68, Bratislava, o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x Bratislave zo dňa 25. marca 2011, č. k. 4S/42/2009-54, takto rozhodol:
Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Bratislave č k. 4xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.
Žalobcovi náhradu trov konania nepriznáva.
Odôvodnenie:
Krajský súd v Bratislave rozsudkom zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xepriznal.
Z odôvodnenia uvedeného rozsudku vyplýva, že krajský súd po preskúmaní veci mal preukázané, že žalovaný žalobou napadnutým rozhodnutím zxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxške 244 407.- Sk podľa ust. § 149 ods. 1 písm. a/ zákona o verejnom obstarávaní z dôvodu, že sa vyhol povinnosti uzavrieť zmluvu podľa tohto zákona. Z rozhoxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x administratívneho spisu krajský súd zistil, že Úrad pre verejné obstarávanie, ako správny orgán začal konanie vo veci uloženia pokuty podľa ust. § 18 oxxx x xxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx0/2008’zo dňa 18.9.2008, ktorý mu bol doručený dňa 22.9.2008 začatie správneho konania a súčasne bol žalobca týmto listom vyzvaný, aby sa pred vydaním xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx 30.9.2008 sa prostredníctvom svojich splnomocnených zástupcov vyjadril ústne do zápisnice s tým, že trvá na svojich doterajších vyjadreniach a stanxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxu použitých postupov verejného obstarávania u verejného obstarávateľa z vlastného podnetu a to v čase od 5.1.2007 do 31.3.2008.
Kontrolou bolo zistexxx xx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxarávaní.
Ďalej bolo vykonanou kontrolou zistené, že postupom verejnej obchodnej súťaže uzavrel žalobca za kontrolované obdobie november a decembex xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxúci k uzatvoreniu zmluvy za použitia verejných obchodných súťaží, bol v rozpore so základnými povinnosťami verejného obstarávateľa, ktoré sú upravexx x xxxx x x xxxx x x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxo č. 5/99/2007 v znení zmien a dodatkov so zhotoviteľom R. s.r.o..
Prvostupňový xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxinnosti postupovať aj pri tejto zákazke podľa ZVO, čím naplnil skutkovú podstatu správneho deliktu a preto s poukazom na ust. § 149 ods. 1 písm. a) ZVO rozxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnu celkovú zmluvnú cenu vyplývajúcu z uzavretej zmluvy a dodatkov, ktorá predstavuje sumu 4.888.138,70,- Sk s DPH, určil výšku pokuty ako 5% zo zmluvnex xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutiu podal žalobca rozklad, o ktorom bolo rozhodnuté rozhodnutím žalovaného – Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská 68, Bratislava dňa 23.xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxené.
Z uvedeného rozhodnutia vyplýva právny názor žalovaného, ktorý sa v celom rozsahu stotožnil s odôvodnením prvostupňového správneho rozhodnutxx x xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxiny č. 5063/1999-420 zo dňa 23.6.1999. Z pôvodnej zakladacej listiny zo dňa 23.6.1999 vyplýva, že zakladateľ v súlade s § 27 zák. č. 111/1990 Zb. o štátxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxový správny orgán vychádzajúc z predmetu podnikania účastníka konania, ktorý je uvedený v Obchodnom registri konštatoval, že tento spĺňa podľa jeho pxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xsobitný účel plnenia potrieb vo všeobecnom záujme, ktoré nemajú priemyselný ani komerčný charakter a verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xruhostupňový orgán má za to, že žalobca nesporne v čase uzatvorenia Zmluvy o dielo č. 5/99/2007 zo dňa 4.1.2007 so zhotoviteľom R., s.r.o., R. Z. bol verexxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxdenej zmluvy povinný postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní.
Napadnuté rozhodnutie žalovaného ako aj prvostupňové správne rozhodnutie je xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxl v zmysle § 250k ods. 1 O.s.p. tak, že neúspešnému žalobcovi náhradu trov konania nepriznal.
II.
Proti uvedenému rozsudku krajského súdu sa v zákonnxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žalovaného a rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa zruší a vec vráti žalovanému na ďalšie konanie.
Žalobca v dôvodoch odvolania namietal, že súx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxx x xxxxxx xxxona o verejnom obstarávaní právnickou osobou s postavením verejného obstarávateľa. Uviedol, že podmienka uvedená v § 6 ods. 2 písm. a/ nie je splnená, kxxxx xxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxlnenie aj ďalších podmienok podľa § 6 ods. 2 ZVO. Žalobca vyslovil názor, že nemožno len na základe prirodzene celospoločenského charakteru činností sxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxojovanie potrieb vo všeobecnom záujme tak, ako to upravuje ZVO a súčasne, že je výhradne v kompetencii zakladateľa, či v súlade so zákonom o štátnom podnxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxlifikácii žalobcu ako verejného obstarávateľa sú podrobne uvedené v rozsudku najvyššieho súdu sp. zn. 6Sžf/7/2011 z 20.júla 2011 a vzhľadom na zhodnoxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxý rozsudok krajského
Konštatoval, že z pohľadu konštrukcie právnej normy upravenej v ustanovení § 6 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní toto ustanovxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxoré nemajú priemyselný ani komerčný charakter, uvedené ustanovenie nevylučuje, aby verejný obstarávateľ, ktorý má status právnickej osoby zriadenxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxeto vyplýva, že osoba podľa § 6 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní môže vykonávať aj komerčnú činnosť, čo samozrejme nemá vplyv na jej status verejného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxh účelom je plnenie potrieb vo všeobecnom záujme. Poukázal na to, že uvedené rovnako potvrdzuje judikatúra Súdneho dvora EÚ.
V súvislosti s rozhodnutxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx x. 111/1990 Zb. o štátnom podniku odňalo žalobcovi charakter podniku k uspokojovaniu verejnoprospešných záujmov, žalovaný uviedol, že tento indivixxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxnosť, že určitá právnická osoba bola založená alebo zriadená na osobitný účel plnenia potrieb vo všeobecnom záujme je determinovaná predovšetkým chaxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxli z predmetu činnosti žalobcu vyňaté činnosti, ktoré žalobca plní za účelom plnenia potrieb vo všeobecnom záujme. Žalovaný mal za to, že rovnako v prípxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nemajú žiadny vplyv na status žalobcu ako verejného obstarávateľa, nakoľko status určitého subjektu ako verejného obstarávateľa je zakotvený priamx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx2011.
III.
Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd odvolací (ust. § 10 ods. 2 O.s.p. v spojení s § 246c ods. 1), preskúmal napadnutý rozsudok krajsxxxx xxxx x xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx x xxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx xxxpade neboli splnené zákonné podmienky pre zamietnutie žaloby.
Predmetom odvolacieho konania v preskúmavanej veci bol rozsudok krajského súdu, ktoxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxodnutím žalovaný zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu, ktorým správny orgán uložil žalobcovi sankcix xxxxx x xxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xúd preskúmal rozsudok súdu prvého stupňa ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo, pričom v rámci odvolacieho konania skúmal aj napadnuté rozhodnutie žaxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxupňa vysporiadal so všetkými námietkami uvedenými v žalobe a z takto vymedzeného rozsahu, či správne posúdil zákonnosť a správnosť napadnutého rozhoxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxý stav tak, ako ho uviedol prvostupňový súd v odôvodnení napadnutého rozsudku, z ktorých dôvodov naň len poukazuje. Zistenie skutkového stavu medzi účxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xerejného obstarávateľa v zmysle právnej úpravy ustanovenej v právnej norme § 6 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. avšak odvolací súd zameral svoju pozornoxx x xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxmentáciu odvolacieho senátu uvedenú vo veci sp. zn. 6 Sžf/7/2011 (publikované na internetovej stránke NS SR) a účastníkom už známu z rozsudku zo dňa 20. xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xotožný skutkový a právny základ pre uloženie sankcie za pokračujúci delikt, ani nemohol právnu kvalifikáciu žalobcu ako verejného obstarávateľa posxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x
xodľa § 6 ods. 1, 2 zákona č. 25/2006 Z.z. verejný obstarávateľ na účely tohto zákona je a) Slovenská republika zastúpená svojimi orgánmi, b) obec, c) vyxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xbstarávateľov uvedených v písmenách a) až d).
Právnická osoba podľa odseku 1 písm. d) je osoba založená alebo zriadená na osobitný účel plnenia potriex xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxteľom podľa odseku 1 písm. a) až d), b) je kontrolovaná verejným obstarávateľom podľa odseku 1 písm. a) až d) alebo c) verejný obstarávateľ podľa odseku 1 xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxxxxxca upravuje, kto je verejným obstarávateľom v prípade právnickej osoby, v zmysle ktorej sa posudzuje aj postavenie žalobcu. Pri posudzovaní postavenxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxdzať z účelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorým je zabezpečiť právne pravidlá pokiaľ ide o dispozíciu s verejnými zdrojmi. Odvolací súd sa plne stotxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xx xxxxx xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxutkových zistení v danej veci odvolací súd dospel k zhodnému záveru ako súd prvého stupňa, že žalobca spĺňa definičné znaky verejného obstarávateľa usxxxxxxxx x x x xxxx xx xxxxx xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xrípade vyplynulo, že žalobca bol založený dňa 29.10.1999 ako štátny podnik na základe rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 2795/1999-42x xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xx xxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxm Ministerstvo pôdohospodárstva SR vymenúva riaditeľa t.j. riadiaci orgán žalobcu (§ 19 ods. 1 zákona č. 111/1990 Zb.) a tiež vymenúva viac ako polovixx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxho sú správa lesného a iného majetku vo vlastníctve SR, užívanie a obhospodarovanie neštátneho lesného a iného majetku, zakladanie, obnova, pestovanxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxdného biologického reprodukčného materiálu pre obnovu lesných porastov, zabezpečenie dôslednej hygieny lesných porastov, výkon ťažby dreva v lesnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxé vyvodiť záver, že žalobca plní záujmy celospoločenského charakteru, teda vykonáva činnosti, ktorých účelom je plnenie potrieb vo všeobecnom záujmxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxného účelu a to plnenia potrieb vo všeobecnom záujme, teda na činnosti vymenované vyššie (napr. správa lesného a iného majetku vo vlastníctve SR, záchrxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxno posúdiť ako činnosti majúce priemyselný alebo komerčný charakter. Pokiaľ žalobca plní aj iné činnosti vyplývajúce mu z účelu založenia ako aj z ustaxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxx x zákona č. 25/2006 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxarávateľa vykonávať aj ďalšie činnosti majúce charakter priemyselnej alebo komerčnej činnosti.
Na správnosť právneho názoru žalovaného k otázke pxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx1998 č.k. C-44/96 uviedol, že podmienka „právnickej osoby založenej alebo zriadenej na osobitný účel plnenia potrieb vo všeobecnom záujme, ktoré nemxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xtoré nemajú komerčný ani priemyselný charakter a v jednom zo záverov v tomto rozhodnutí konštatuje, že subjekt musí byť považovaný za verejného obstarxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxva.
Vzhľadom k tomu, že v danom prípade problematika posúdenia postavenia právnickej osoby ako verejného obstarávateľa v zmysle námietok žalobcu boxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx aj odvolací súd v prejednávanej veci.
Správny orgán na základe zisteného skutkového stavu vydá rozhodnutie postupom v zmysle § 3 ods. 1 v spojení s § 46 x x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxx xonkrétne práva a povinnosti účastníkov konania, musí byť preto určitý a konkrétny, aby nevznikli pochybnosti o tom, čo bolo predmetom konania. Vymedzxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxné s iným konaním.
Z obsahu administratívneho spisu senát odvolacieho súdu v danej veci zistil, že žalovaný správny orgán preskúmavaným rozhodnutím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xak, že účastníkovi konania uložil pokutu vo výške 244 407,--Sk podľa § 149 ods. 1, písm. a/ zákona o verejnom obstarávaní za to, že sa vyhol povinnosti uzaxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxkciu, ktorá skutočnosť spôsobuje neurčitosť a nezrozumiteľnosť výroku tohto rozhodnutia, na ktoré procesné pochybenie odvolací súd prihliadol podxx x xxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxstratívne trestanie, je povinnosťou súdu aj v zmysle zásad Odporúčania Výboru ministrov č. (91) o správnych sankciách zo dňa 13.2.1991. Pokiaľ vo výroxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxania kvalifikovaný ako správny delikt), aby popísaný skutok nemohol byť zameniteľný s iným, takýto výrok rozhodnutia správneho orgánu je treba považxxxx xx xxxxxxxx x x xx x xxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xymedzenie konania porušujúceho zákon, je to dôvod na zrušenie rozhodnutia súdom pre nezákonnosť rozhodnutia (§ xxxx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxtím žalovaného prvostupňový súd ani nezaoberal, a žalobu zamietol, hoci bol daný dôvod na zrušenie rozhodnutia už len z uvedeného dôvodu. pre nepreskúxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxladom pre uloženie sankcie bol Protokol o výsledku kontroly č. 001-6000/3/2007/2008 zo dňa 31.3.2008, z ktorého vyplýva, že kontrolou bolo zistené, žx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxaného na pojednávaní odvolacieho súdu uviedol, že Úrad začal správne konanie voči žalobcovi za porušenie jeho právnej povinnosti vyplývajúcej mu zo zxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxčasne uviedol, že Úrad doposiaľ uložil žalobcovi sankcie za zistené porušenia právnej povinnosti vyplývajúcej mu zo zákona o verejnom obstarávaní v txxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pričom v ostatných prípadoch Úrad správne konania prerušil. Odvolací súd zistil, že vo veciach účastníkov konania s obdobnou právnou problematikou xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xozhodol.
Z obsahu právnej normy ustanovenej v § 149 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. vyplýva, že Úrad z úradnej povinnosti uloží pokutu verejnému obstarxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xe kontrolou bolo zistené, že žalobca sa vo viacerých prípadoch dopustil rovnakého porušenia právnych povinností vyplývajúcich mu zo zákona o verejnox xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obvinení v zmysle čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd pri nedostatku špeciálnej právnej úpravy v oblasti správneho trestxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxnom zákone, t. j. „analogiae legis“ podľa § 122 ods. 10 zákona č. 300/2005 Z. z. Na základe analógie teda v danom prípade treba aplikovať pravidlá pre triexxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxvny delikt. Sankcionovateľnosť všetkých čiastkových útokov sa pri pokračujúcom delikte posudzuje ako jeden delikt, ktorý má 1. rovnakú skutkovú podxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxím),
- a to v čase (postupné uzatváranie zmlúv)
- a v spôsobe ich spáchania (podľa zistení protokolu o kontrole nezabezpečil verejné obstarávanie) 3. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxuto zásadou sa správny orgán pri rozhodovaní a ukladaní jednotlivých sankcií za zistené a prejednané skutky ako čiastkové správne delikty neriadil. Ax xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxek spoločným jednotiacim znakom posudzovaný samostatne x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxlovaného zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie podľa § 250ja ods. 3 O.s.p..
O náhrade trov konania odvolací súd rozhodoval podľa § 246c ods. 1 veta prxx xxxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxx x x x xxxxxxx x x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxď žiadal preskúmavané rozhodnutie žalovaného správneho orgánu zrušiť a vec mu vrátiť na ďalšie konanie. Odvolací súd pri rozhodovaní o náhrade trov koxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xeho základná námietka, týkajúca sa nesprávneho právneho posúdenia jeho postavenia verejného obstarávateľa, nebola uznaná. Odvolací súd zrušil rozxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxitosť a z dôvodu, že správny orgán pri ukladaní sankcie nepostupoval v súlade so zásadami správneho trestania, čo ostatne žalobca sám ako dôvod nezákonxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxatislave 20. decembra 2011
JUDr. Ida Hanzelová, v. r.
predsedníčka senátu
Za správnosť vyhotovenia:
Andrea Jánošíková
Identifikačné číslo ASPI: JUD80303SK
Autor: Najvyšší súd SR - senát
Sp. zn. / Č.j.:4 Sžf 24/2011
Druh:Rozsudok (Rs)
Zo dňa:20.12.2011
 
Názov:Nezrozumiteľný výrok správneho rozhodnutia pre jeho neurčitosť, status verejného obstarávateľa
 
Prameň:ASPI v čísle vydania (zväzku) ročník na strane .
Uverejnené pod poradovým (publikačným) číslom:
Prameň (celý názov):Pôvodné texty alebo texty upravené pre ASPI


Vzťah k:25/2006 Z.z.: §6 ods.2; 25/2006 Z.z.: §6 ods.1; 25/2006 Z.z.: §149 ods.1 písm.a);
 
Oblasť: