6 Cdo 83/2010

Pasívne legitimovaný subjekt v konaní o ochranu osobnosti fyzickej osoby evidovanej v zoznamoch ŠTB

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (4)
xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx evidenciou fyzickej osoby v materiáloch bývalej Štátnej bezpečnosti, je Ústav pamäti národa pasívne vecne legitimovaným účastníkom.
(Rozsudok Naxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxx xxx
x xxx xxxxxxx
x
x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxsta 2005 sa žalobca domáhal voči žalovaným určenia, že je neoprávnene evidovaný v registračných protokoloch bývalej Štátnej bezpečnosti (ďalej len " xxxxx xxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxej internetovej stránke výrok rozsudku a v registračnom protokole uviesť pri jeho mene poznámku o súdnom rozhodnutí. V žalobe uviedol, že žalovaný 1/ uxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxciu ako agent označil za neoprávnenú a neodôvodnenú, pretože s ŠTB nespolupracoval a jej snahu získať ho za spolupracovníka odmietol. Uvedenie jeho osxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxsť a ľudskú dôstojnosť.
Žalovaný 1/ vo vyjadrení k žalobe uviedol, že zverejnením na elektronickom médiu prepisu evidenčného záznamu, v zmysle ktoréxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 - 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) x xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxkolov zväzkov a ďalších evidenčných pomôcok ŠTB z rokov 1939 až 1989. Plnením tejto úlohy zverenej mu štátom nemohol zasiahnuť do osobnostných práv žalxxxxx
xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxnej bezpečnosti a bola riadená bývalým Federálnym ministerstvom vnútra, pričom po zániku Českej a Slovenskej Federatívnej republiky žiaden všeobecxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rozhodol tiež o trovách konania. Zamietnutie žaloby odôvodnil výsledkami vykonaného dokazovania, ktorým podľa jeho názoru nebolo preukázané, že by xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
Krajský súd v Bratislave ako odvolací súd na odvolanie žalobcu rozsudkom z 12. novembra 2009 sp. zn. 6 Co 13/07 a 6 Co 26/07 rozsudok súdu prvého stupňa zmxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxinnosť zverejniť výrok rozsudku na svojej internetovej stránke do troch dní. V časti o uloženie povinnosti žalovanému 1/ v registračnom protokole pri xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxnej 2/ napadnutý rozsudok potvrdil. V časti určenia, že žalobca vedome nespolupracoval s ŠTB ako jej tajný xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxúci výrok, ktorým bolo žalobe voči žalovanému 1/ čiastočne vyhovené, odôvodnil skutkovými zisteniami vyplývajúcimi z doplneného dokazovania výsluxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xx x xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxných protokoloch ŠTB. Vyslovil názor, že evidencia žalobcu v materiáloch ŠTB je neoprávneným zásahom do jeho osobnostných práv, ktorý je objektívne sxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx súdu v zmeňujúcom výroku podal dovolanie žalovaný 1/. Žiadal, aby dovolací súd v napadnutom výroku rozsudok odvolacieho súdu zrušil a vec mu vrátil na ďxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxi. Za inú vadu označil nesprávne skutkové zistenia vyvodené odvolacím súdom z hodnotenia vykonaných dôkazov. Nesprávne právne posúdenie veci malo poxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxonnú povinnosť. V súvislosti s nedostatkom svojej pasívnej legitimácie poukazoval na to, že nie je právnym nástupcom ŠTB, a že k evidovaniu žalobcu v maxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xovolaniu písomne nevyjadril.
Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací (§ 10a ods. 1 O.s.p.) po zistení, že dovolanie bolo podané proti práxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxs.p.), preskúmal rozsudok v napadnutom výroku ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo, bez nariadenia pojednávania (§ 243a ods. 1 veta za bodkočiarkou xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxmedzených v ustanovení § 237 O.s.p. a iných vád, ktoré mohli mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci. Dospel k záveru, že v konaní k týmto vadám nedxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx kandidát tajnej spolupráce, žalobca ale odmietol podpísať záväzok k spolupráci, príslušníkom ŠTB nikdy nič dôležité nepovedal a ich snahu o jeho získxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxobcom ("akože" od žalobcu) pochádzali v skutočnosti z iných zdrojov.
Podľa názoru dovolacieho súdu pokiaľ z takto zisteného skutkového stavu odvolaxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxže bol logickým dôsledkom vyššie uvedených skutkových zistení. Odvolací súd správne považoval túto skutočnosť za spôsobilú zasiahnuť do osobnostnýxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxčianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy. Podľa ustálenej judikatúry je už samotná neoprávnená evidxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxriadal aj s otázkou pasívnej legitimácie žalovaného 1/ poukazujúc na to, že táto je daná už tým, že disponuje dokumentmi ŠTB.
V súvislosti s pasívnou lexxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxovednosti žalovaného 1/ za neoprávnený zásah do osobnostných práv, ku ktorému môže dôjsť v súvislosti s plnením povinností podľa tohto zákona, možno txxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x x xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxra Slovenskej republiky, Ministerstvu obrany Slovenskej republiky, Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky a Slovenskej informačnej sxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxrem iného povinnosť sprístupňovať tieto dokumenty, zverejňovať údaje z nich a poskytovať potrebné informácie orgánom verejnej moci, určil ho (žalovxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xožnosťou prípadných sporov o pravosť dokumentov alebo sporov na ochranu osobnosti zákon o pamäti národa výslovne počíta napríklad v ustanovení § 17 odxx x x xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxným návrhom v tomto smere.
Plnenie povinností vyplývajúcich z § 19 zákona o pamäti národa nevylučuje zodpovednosť žalovaného 1/ za zásah do osobnostnxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx ako aj právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe je základným ľudským právom výsxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxný v zmysle čl. 152 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky ústavne súladným spôsobom. To znamená, že jeho výklad a aplikácia má rešpektovať jednak jeho účex x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x x xxx 13 ods. 4 tohto základného zákona, podľa ktorého pri obmedzovaní základných práv a slobôd sa musí dbať na ich podstatu a zmysel. To znamená, že žalovaný axx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxvnenou evidenciou fyzickej osoby v týchto materiáloch, aj keď túto skutočnosť nezavinil a ani zaviniť nemohol, a ku ktorému v takomto prípade dochádza xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxi vecne správnemu rozsudku odvolacieho súdu zamietol (§ 243b ods. 1 O.s.p.).