7 Sžso 39/2010

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
x xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxianny Reiffovej a JUDr. Júlie Horskej, v právnej veci žalobcu W. s.r.o., IČO: X, K., K. X, zastúpeného advokátkou JUDr. K. A., K., K. X, proti žalovanému Úxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx 9.10.2009, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach, č.k. 6S/150/2009 – 51 zo 6.5.2010, takto rozhodol:
Najvyšší súd Slovenskex xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx28/OISS zo dňa 9. októbra 2009 zrušuje.
Žiadnemu z účastníkov nepriznáva náhradu trov odvolacieho konania.
Odôvodnenie:
Krajský súd zamietol žaxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxorým bola podľa § 65 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti uložená žalobcovi povinnosť zaplatiť odvod za neplnenie povinného podielu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxxx xxxxxx xxxx Krajský súd z obsahu pracovných zmlúv, ktoré žalobca v pozícii zamestnávateľa uzatvoril so svojimi zamestnancami, vyplýva, že ako miesto výkonu prácx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, bez ktorej je pracovná zmluva neplatná. Jej dôležitosť spočíva v tom, že sa ňou presne vymedzuje rozsah dispozičného oprávnenia zamestnávateľa voči xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxdený v pracovných zmluvách (K.) nie je správny, súd považuje toto tvrdenie za účelové, nakoľko podmienky v týchto pracovných zmluvách sám dohadoval a txxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x ohľadom na povahu práce, ktorú vykonávajú jeho zamestnanci, dohodnúť viacero miest výkonu práce alebo určiť miesto výkonu práce, napr. vymedzením urxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxtočňuje sa výlučne mimo územia SR, odporuje aj fakt, že podľa výpisu z Obchodného registra je predmetom činnosti žalobcu okrem iného nielen medzinárodxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx v bode 8. pracovnej zmluvy, kde sa upravuje náhrada výdavkov spojených s prenocovaním zamestnanca pri pracovnej ceste a jednak vyplýva priamo z povahy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxtožňuje s argumentmi žalovaného správneho orgánu, že zamestnanci žalobcu musia vykonávať prácu aj na území Slovenskej republiky. Z uvedeného je zjavxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x x xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxve presne definovať, v ktorom štáte bude zamestnanec prácu vykonávať a na ako dlho.
Na základe uvedených skutočností a v zmysle hore citovaných ustanoxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxkla povinnosť zamestnávať občanov 7Sžso/39/2010
so zdravotným postihnutím, a keďže tento nevyužil zákonnú možnosť podľa § 64 ods. 1 zákona o službácx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxenia § 65 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti povinnosť zaplatiť odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxy, vec nesprávne právne posúdil, čo viedlo k nezákonnému rozhodnutiu vo veci. Podľa žalobcu nie je účelové jeho tvrdenie, že miesto výkonu práce jeho prxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxor žalovaného, že miesto výkonu práce možno meniť len písomným dodatkom. Ani krajský súd a ani žalovaný sa tvrdením žalobcu o zmene výkonu práce nezaobexxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxstiť skutočný stav veci. Žalobca navrhol vykonať dôkaz prostredníctvom subjektu vykonávajúceho účtovníctvo, mzdové záležitosti a personalistiku xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxci pracujú „iba“ v zahraničí.
Žalobca žiadal zmenu rozsudku krajského súdu a zrušenie rozhodnutia žalovaného s vrátením veci na ďalšie konanie žalovxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xko súd odvolací, preskúmal odvolaním napadnutý rozsudok a konanie, ktoré mu predchádzalo, a dospel k záveru, že odvolanie žalobcu je dôvodné.
Odvolaxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxvého stavu veci za nedostatočné a rozhodnutie žalovaného za nepreskúmateľné. Žalobca v námietkach na str. 2 osobitne v druhom odseku uviedol tvrdeniax xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x súvislosti s prácou jeho zamestnancov v zahraničí. Žalovaný v odpovedi k podaným námietkam (z 9.2.2009) uviedol, že pokiaľ ide o vypĺňanie formuláru E xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxca a slúži pre platenie poistného. Námietky žalobcu žalovaný neakceptoval. Odvolací súd poznamenáva, že súčasťou spisu predloženého súdu nie je prílxxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x podkladom rozhodnutia.
Oznámením o začatí správneho konania z 18.3.2009 bol žalobca vyzvaný (okrem výzvy na zaplatenie odvodu podľa protokolu) aj nx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxostupňovom správnom konaní nevykonal dokazovanie na žalobcom tvrdené skutočnosti x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxho orgánu, avšak len čo do výšky stanoveného odvodu. Rovnako postupovali správne orgány aj pri vydaní preskúmavaných rozhodnutí. Administratívny spxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx dôvody žaloby, najmä tvrdenie žalobcu o nedostatočnom zistení skutkového stavu veci za právne významné a opodstatnené. Žalovaný sa mal zaoberať zistxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxa tvrdil a čo by odôvodňovalo aplikáciu § 63 ods. 3 druhej vety, podľa ktorého do celkového počtu zamestnancov sa nezapočítavajú zamestnanci, ktorí plnxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxostiach. V danom prípade však žalobca hodnotil len dôkazy vyplývajúce z protokolu (pracovné zmluvy, výpis z OR), čo je však pre posúdenie veci nedostatxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxdľa názoru odvolacieho súdu krajský súd zamietol žalobu nedôvodne, naviac pripustil zastupovanie žalobcu na pojednávaní advokátskym koncipientom x xxxxxxx x x xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxta advokátskym koncipientom nie je prípustné. Vzhľadom na podstatné procesné vady správneho konania však odvolací súd nevidel dôvod na zrušenie súdnxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx konania, keďže zistenia uvedené v protokole o kontrole nasvedčujú tomu, že práve obsah pracovných zmlúv, ktorých včasná úprava bola v moci žalobcu, boxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxstúpenie advokátskym koncipientom v danom prípade odmena nepatrí vôbec, keďže zastúpenie nebolo relevantné.
Poučenie:
Proti tomuto rozsudku nie xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxiková
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.