8 Sžz 2/2011

Práva a slobody osôb vo výkone trestu odňatia slobody

§  ×
AA  
Viditeľnosť poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (24)
xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
Čl. 2 Dxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx
x xxx xxxx xx x xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxx xx x xx xxxx xx x 75 ods. 1, 2, 3 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 368/2008 Z.z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody
x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xx
xxxz 2/2011
Skutkový stav:
Navrhovateľ sa návrhom z 1. októbra 2010, doručeným Najvyššiemu súdu SR 11. októbra 2010, domáha ochrany pred nezákonným záxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody (ďalej len "vyhláška").
Konkrétne namietal aplikáciu ustanovenia § 5 ods. 2 vyhlášky, v dôsledku čoho xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x 11 Občianskeho zákonníka (ďalej aj "OZ"), práva zaručujúceho rovnaké zaobchádzanie s odsúdeným podľa ustanovenia § 3 ods. 25 zákona č. 475/2005 Z.zxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx x xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx. Ďalej namietal nezákonnosť zásahu do jeho práv aplikáciou ustanovenia § 44 ods. 3 vyhlášky, podľa ktorého vysokoškolské vzdelanie možno povoliť ibx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxstup k vysokoškolskému vzdelaniu a tiež aplikáciou ustanovenia § 75 ods. 1, 2, 3 vyhlášky, ktoré upravuje výkon trestu žien s prihliadnutím na ich fyzixxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xásah do práva na ochranu osobnosti a ďalších práv. Žiada, aby súd odporcovi zakázal pokračovať v porušovaní práva na ochranu osobnosti a ďalších práv vyxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxujatie stanoviska o nesúlade citovaných ustanovení vyhlášky s vymenovanými článkami Ústavy SR ako aj Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxedených zásahov už uplynuli, ale existuje dôvod hrozby opakovania týchto zásahov.
Odporca sa k návrhu vyjadril písomným podaním doručeným Najvyššixxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xen "OSP")] ustanovenej lehoty na podanie takéhoto návrhu, čím nie je splnená formálna podmienka pre uplatnenie nároku na ochranu, resp. jej splnenie nxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx x xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxa z dôvodov uvedených navrhovateľom, nakoľko ustanovenia vyhlášky nie sú v rozpore s Ústavou SR. U osôb vykonávajúcich trest odňatia slobody je legitíxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxí neskorších predpisov a tieto osoby sa musia týmto obmedzeniam podrobiť. Na prípadné rozdielne zaobchádzanie existujú objektívne dôvody sledujúce xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxh na prerušenie konania zamietol.
Ďalej poukázal na ustanovenie § 250v ods. 1 OSP, ktoré okrem toho, že vylučuje formu rozhodnutia, pojem zásah nedefxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxazujúce znaky bezprostredného "zásahu", "pokynu" resp. iného "donútenia" zameraného priamo proti poškodenému resp. proti nemu priamo vykonané, prxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxny pred nezákonným zásahom podľa § 250v OSP možno len za predpokladu, že
1. osoba bola ukrátená na svojich právach nezákonným zásahom
2. zásah bol zamxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xol navrhovateľ ukrátený na svojich právach tým, že príslušníci ZVJS postupovali x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x celom rozsahu za nedôvodný a žiada, aby súd v prípade, že konanie nezastaví, návrh podľa § 250v ods. 4 OSP zamietol.
Najvyšší súd SR ako súd vecne prísluxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxx xx xxx xxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxxí s § 250v ods. 8 OSP) dospel v senáte jednomyseľne k záveru, že návrh nie je dôvodný. Rozhodol bez nariadenia pojednávania (§ 250f ods. 1 OSP v spojení s § xxxx xxxx x xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxernetovej stránke Najvyššieho súdu SR www.nsud.sk najmenej päť dní vopred (§ 156 ods. 1 a 3 OSP).
Z odôvodnenia:
- Podľa § 244 ods. 5 prvá veta OSP súxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xodľa § 250v ods. 1 OSP fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá tvrdí, že bola ukrátená na svojich právach a právom chránených záujmoch nezákonným záxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx môže sa pred súdom domáhať ochrany proti zásahu, ak taký zásah alebo jeho dôsledky trvajú alebo hrozí jeho opakovanie.
- Podľa § 250v ods. 8 OSP na konanxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy je poskytnutie súdnej ochrany fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá tvrdí, že bola ukrátená na svojixx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xej alebo v jeho dôsledku bol proti nej priamo vykonaný. Súdne konanie sa stáva zárukou, že súd vyslovením povinnosti odporcu nepokračovať v porušovaní xxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx protiprávnym konaním, prípadne aj nekonaním orgánu verejnej správy.
V danom prípade sa navrhovateľ domáha ochrany pred tvrdeným zásahom odporcu, kxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xx x xx xxxx x x x xx xxxx xx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxa slobody (vydanej v zmysle § 102 ods. 1 a 2 zákona č. 475/2005 Z.z. o výkone trestu odňatia slobody). Najvyšší súd SR predovšetkým skúmal xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxxx xajvyšší súd SR by mal takúto povinnosť iba v prípade, ak by sám dospel k záveru, že namietané ustanovenia predmetnej vyhlášky sú v rozpore s ústavou, zákoxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxm odporcu, že u osôb, ktoré vykonávajú trest odňatia slobody je legitímne, ak sú ich niektoré práva a slobody dočasne obmedzené, preto návrhu na prerušexxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xmiestňovaní, premiestňovaní, podmienečnom prepustení a prepustení odsúdených, vnútornej diferenciácii, zaobchádzaní s odsúdenými, zabezpečovxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxestoch, rozsahu disciplinárnej právomoci, zhabaní veci a disciplinárnom konaní, účasti orgánov a organizácií na výkone trestu, výkone trestu pri nixxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, nakladaní s peňažnými prostriedkami odsúdeného, nosení preukazu odsúdeného, použití vreckového a úložného a zrážkach a rozdeľovaní dôchodkov odsxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxch môžu vydávať všeobecne záväzné právne predpisy, ak sú na to splnomocnené zákonom. Tieto všeobecne záväzné právne predpisy sa vyhlasujú spôsobom, kxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, resp. realizáciu jeho ustanovení možno považovať za nezákonný zásah orgánu verejnej správy, ktorý nie je rozhodnutím a ani nemá charakter opatrenia xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxzného právneho predpisu a jeho následná aplikácia nespĺňa pojmové znaky nezákonného zásahu, ktorým by bol navrhovateľ ukrátený na svojich právach. O xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxvy, ale spočíva vo faktickej činnosti proti dotknutej osobe a realizuje sa v rozpore s požiadavkami zákonnosti, čo v prejednávanej veci nebolo splnenéx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xrestu odňatia slobody. Je legitímne, že prináša pre odsúdených určité obmedzenia (napr. konkrétne namietanú povinnosť odsúdených holiť sa a strihaťx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxitná úprava výkonu trestu žien s prihliadnutím na ich fyziologické a psychické osobitosti neodporuje všeobecnej zásade "rovnakého zaobchádzania" (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxm na uvedené dôvody súd podľa § 250v ods. 4 veta štvrtá OSP návrh ako nedôvodný zamietol. O náhrade trov konania rozhodol Najvyšší súd SR podľa § 250v ods. x xxx xxxxx x x xxxx xxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx konania nemá xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx spočívať v obmedzení jeho niektorých základných práv a slobôd počas výkonu trestu odňatia slobody. V tejto súvislosti namietal nezákonnosť a neústavxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bola vydaná v zmysle § 102 ods. 1 a 2 zákona č. 475/2005 Z.z. o výkone trestu odňatia slobody. Najvyšší súd dospel, k záveru, že jeho návrh nie je dôvodnýx
xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxbody. Ústavný súd jeho sťažnosť uznesením sp. zn. IV. ÚS 6/2012-8 zo dňa 12.1.2012 odmietol z dôvodu jej zjavnej neopodstatnenosti.
Ústavný súd vo svoxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozsudku najvyššieho súdu. Ústavný súd SR v tejto súvislosti zdôrazňuje, že táto skutočnosť sama osebe nemôže byť dôvodom na vyslovenie porušenia čl. xx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxlu označených sťažovateľom v petite jeho sťažnosti. Skutočnosť, že sťažovateľ sa s právnym názorom najvyššieho súdu týkajúcim sa výkladu pojmu "nezáxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxie ústavného súdu nahradiť právny názor najvyššieho súdu svojím vlastným. S prihliadnutím na citovanú časť napadnutého rozsudku najvyššieho súdu, axx xx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x právnym názorom účastníka súdneho konania, resp. právo na úspech v konaní (obdobne napr. II. ÚS 218/02, III. ÚS 198/07, II. ÚS 229/07, I. ÚS 265/07, III. xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xodpovedajúci doterajšej judikatúre všeobecných súdov".