Obsah Dostupné filtre
Predpisy SR (2)

5 Sžp 3/2011 Umiestnenie stavby a právo na priaznivé životné prostredie

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxx x xx xxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxDr. P. Č., advokátom, Advokátska kancelária Č.Č., proti žalovanému Krajskému stavebnému úradu v Bratislave, so sídlom Lamačská cesta 8, Bratislava , xx xxxxxx xx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxu Krajského súdu v Bratislave, č. k. 4S/12/2008-66 z 24. septembra 2010, takto
rozhodol:
Najvyšší súd Slovenskej republiky napadnutý rozsudok Krxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx
x xxx xx
xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xrajský súd v Bratislave (ďalej aj „krajský súd“) zrušil podľa § 250j ods. 2 písm. d/ Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“) rozhodnutie žalovaxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxení stavby „Bytový dom P.“ na parcelách č. X., v kat. úz. D. pre navrhovateľa pôvodne T., teraz Y. M., so sídlom v Bratislave.
Krajský súd tak rozhodol poxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx x x xxx xxxx x xxx x x x xxxx x x x x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxácie vyplýva, že predmetný objekt nevyhovuje požiadavke, aby viacpodlažný objekt (7 podlaží) bol v rozptyle, pretože podľa doloženej projektovej doxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxkosti (13 m), čiže nezodpovedá ani požiadavke magistrátu aby urbanisticko- architektonické riešenie objektu bolo minimalizované s ohľadom na susedxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
Krajský súd sa nestotožnil s názorom žalovaného, že žalobcovia vo svojej žalobe neuvádzajú konkrétne poruxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxrávnom orgáne, aby vo svojom rozhodovaní prihliadal aj k požiadavkám kladeným na zachovanie pohody bývania ako legálneho pojmu a právnym predpisom (vxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxastne žalobcovia od počiatku celkom konkrétne a jednoznačne vytýkajú ako vadu napadnutého rozhodnutia a prečo ju majú za nezákonnú (v žalobe napr. strx xx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxe neznižuje pohodu bývania na nehnuteľnosti žalobcov, ktorá sa nachádza v bezprostrednej blízkosti stavby, aj keď táto stavba v obecnej rovine môže v nxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xrgánu a tento nedostatok neodstránil ani žalovaný. Krajský súd vytýkal správnemu orgánu, že neskúmal subjektívne ani objektívne hľadisko narušenia xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxvaný sa podľa názoru krajského súdu s vyššie uvedenými skutočnosťami vo svojom rozhodnutí dostatočne nevysporiadal, je jeho rozhodnutie nepreskúmaxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xspešným žalobcom priznal krajský súd podľa § 250k ods. 1 OSP náhradu trov konania sume 348,79 eura, ktoré je žalovaný povinný zaplatiť na účet právneho xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xa vydané v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na základe dostatočne zisteného skutkového stavu a správneho právneho posúdenia veci, pričom bolx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx
x
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xsprávny poriadok“), t. j. poskytovali dostatočnú skutkovú a právnu oporu výrokovej časti rozhodnutia.
Poukázal na to, že územným rozhodnutím bola xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxajových moduloch na šesť a päť podlaží, zastrešený plochou strechou. Objekt je situovaný medzi dvojicou 12-podlažných bytových domov, areálom školsxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxno označiť ako nehomogénny, v bezprostrednej blízkosti umiestnenej stavby sa nachádza viacpodlažná zástavba, obchodné zariadenia, ako i zástavba rxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx konanie, vypracovanej Ing. Arch. H. K. a Ing. arch. D. K. vo februári 2004 sa kladne vyjadrilo Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, záväzným sxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxx xxxx xxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx 1993 v znení neskorších zmien a doplnkov (podľa ktorého sa mala stavba posudzovať, čo konštatoval aj krajský súd vo svojom rozsudku) je dotknuté územie xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxavbou do 4 nadzemných podlaží charakteru rodinných domov a viacbytových objektov, ktorého súčasťou môžu byť i viacpodlažné bytové stavby v rozptyle a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxnutia.
Podľa názoru žalovaného investičný zámer spĺňa kritériá na vzájomné odstupy stavieb podľa ustanovenia § 6 ods. 1 vyhlášky č. 532/2002 Z. z.. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx príslušných právnych xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxh požiadaviek, ako aj schválené odstupové vzdialenosti umiestnenej stavby od spoločnej hranice s pozemkom vo vlastníctve žalobcov, ako aj od ich rodixxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxlobcov nad mieru primeranú pomerom.
S poukazom na uvedené sa žalovaný nestotožnil s dôvodmi napadnutého rozhodnutia súdu a navrhol, aby Najvyšší súx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xonania Y. M. sa vo svojom písomnom vyjadrení plne stotožnil s argumentáciou žalovaného a súhlasil s jeho odvolaním.
Poukázal na objektívne predpoklxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx nerozporujú, je evidentné, že žaloba spočíva iba na subjektívnych dôvodoch žalobcov. Zdôraznil, že žalobcovia žiadnym spôsobom nespochybňujú postxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx záujmom individuálnym.
Mal za to, že nároky a požiadavky žalobcov nemôžu obstáť pri úplne objektívnom posúdení ich „pohody bývania“ – t. j. pri skúmaxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxlivo a všetky vo vzájomných súvislostiach. V tomto smere opäť odkázal na pozitívne odborné stanoviská, ktoré vychádzajú z objektívnych existujúcich xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxov, areálom školského dvora a plochou záhrad a svojim architektonickým stvárnením stupňovitej modulovej stavby vytvára perfektnú prechodovú formu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxmnému plánu hlavného mesta Bratislavy, ktorý je citovaný v tomto smere aj rozsudkom krajského súdu.
S ohľadom na vyššie uvedené mal za to, že by mala byx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxvyšší súd“) ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 OSP) preskúmal napadnutý rozsudok ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo, v rozsahu a v medziach podaných odvolxxx xx xxx xxxx x xxx x xxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxe žalovaného je dôvodné.
Predmetom súdneho konania je preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu správnych orgánov prvého a druhého stupňa o umixxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxn „stavebný zákon“).
Podľa § 244 ods. 1 OSP v správnom súdnictve preskúmavajú súdy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov zákonnosť rozhodnxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxá, dovolala súdu ako nezávislého orgánu a vyvolala tak konanie, v ktorom správny orgán už nebude mať autoritatívne postavenie, ale bude účastníkom konxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx x
xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov
) je, aby pri rozhodnutí správneho orgánu vydaného v správnom konaní išlo o rozhodnutie, ktoré po vyčexxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx
xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxní tejto hlavy sa postupuje v prípadoch, v ktorých fyzická alebo právnická osoba tvrdí, že bola na svojich právach ukrátená rozhodnutím a postupom spráxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xsoba, ktorá o sebe tvrdí, že ako účastník správneho konania bola rozhodnutím a postupom správneho orgánu ukrátená na svojich právach.
Aktívna procexxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxa kumulatívne dva predpoklady, a to postavenie účastníka správneho konania a súčasne ukrátenie na právach napadnutým rozhodnutím, vydaným v správnox xxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xvojich právach, pričom ukrátením na právach je nutné rozumieť nielen ukrátenie na právach hmotných, ale aj na právach procesných.
Samotné tvrdenie xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxé vychádza z konkrétneho právneho predpisu.
Žalobcovia vo svojej žalobe tvrdili, že z vydaného rozhodnutia stavebného úradu nemožno zistiť, ako sa xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxia, že stavba je vsadená násilne, hrubo narúša ich súkromie, nie je navrhnutá spôsobom, ktorý by spĺňal uspokojivé podmienky pohody pre spánok, oddych x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx objektov, je umiestnený na malej ploche v stiesnených pomeroch, čím sa vytvára nesúlad s architektonickým a urbanistickým charakterom prostredia, pxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxých ustanovení stavebného zákona aj ustanovenia § 4 ods. 2, veta druhá a § 6 ods. 1 veta prvá vyhlášky č. 532/2002 Z. z, ako aj, že navrhovaná stavba je v rozpxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxx aj s novým Územným plánom Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, ktorý bol schválený Mestskou radou a dňa 31. mája 2007 aj Zastupiteľstvom mexxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxtavba obytného územia, z čoho vyplýva, že využitie tohto územia sa nemení. Žalobcovia pri podrobnom opise jednotlivých rozhodnutí správnych orgánov x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxúcimi územnými rozhodnutiami ani so všeobecnými technickými požiadavkami ako i s predpismi uvedenými v odseku 2 citovaného ustanovenia a boli toho náxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xydané.
Nakoľko konkrétne tvrdenie žalobcov o ukrátení na ich subjektívnych právach treba v zmysle § 247 ods. 1 OSP považovať za osobitnú náležitosť xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxu, či územné rozhodnutie – rozhodnutie o umiestnení stavby - je spôsobilé ukrátiť žalobcov na ich práve na priaznivé životné prostredie a práve na súkroxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxtia o umiestnení stavby.
Podľa § 37 ods. 1, 2, 3 stavebného zákona podkladom pre vydanie územného rozhodnutia sú územné plány obcí a zón. Ak pre územie nxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x x xxxxxxx xxistujúce podklady podľa § 7a; inak stavebný úrad obstará v rozsahu nevyhnutnom na vydanie územného rozhodnutia iné podklady, najmä skutočnosti získaxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxvotné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia v území a jeho dôsledkov; preskúma návrh a jeho súlad s podkladmi podľa odseku 1 a predchádzajúcimi rxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxmi s obmedzenou schopnosťou pohybu, prípadne predpisom, ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky bezpečnosti práce a techxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, lesného pôdneho fondu a pod., pokiaľ posúdenie nepatrí iným orgánom. Stavebný úrad v územnom konaní zabezpečí stanoviská dotknutých orgánov a ich vzxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxmnoplánovacou dokumentáciou.
Podľa § 39a ods. 1 vety prvej stavebného zákona rozhodnutím o umiestnení stavby sa určuje stavebný pozemok, umiestňuxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxotné prostredie podľa § 39 ods. 2 stavebného zákona), určujú sa požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas platnosti rozhodnutia.
Z charaktxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxvebného povolenia – osobitného rozhodnutia vydaného v stavebnom konaní, resp. na základe ohlásenia stavebnému úradu v určitých zákonom ustanovenýcx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx rozhodnutím nemôže reálne dôjsť.
Pri posudzovaní možnosti ukrátenia na práve na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného žxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxx x xxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx aj keď vytvára možnosť pre prijatie ďalšieho rozhodnutia, ktoré sa môže dotknúť súkromného a rodinného života žalobcov - fyzických osôb ako každé rozhxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxx xx xxx xxx xxrca 2002), porušenie práv priznaných v čl. 19 ods. 1 a 2 ústavy nemôže nastať rozhodnutím štátneho orgánu, ktorým tento orgán uplatní svoju právomoc. xxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxé je neoprávnené. Rozhodnutie o umiestnení stavby však reálne do narušenia práva na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného žxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xx z časovej platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby.
Rozhodnutie o umiestnení stavby nemôže spôsobiť ani bezprostredné porušenie vlastníckeho pxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx účinkami vlastníkov pozemkov alebo stavieb môže dotknúť. Otázka ochrany práv a oprávnených záujmov vlastníkov okolitých rodinných domov sa teda budx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx reálne ukrátiť žalobcov na ich vlastníckom práve, práve na priaznivé životné prostredie, na hygienických ani občianskych právach ani práve na súkromxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x vecnému vybaveniu žaloby, čo krajský súd pri svojom rozhodovaní celkom opomenul.
Pokiaľ ide o zásah do práva na inú právnu ochranu a práva na účasť v koxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxí žalovaného a rozporom s územným plánom mesta ako aj záväzným stanoviskom Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava týkajúceho sa dopravného vxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xedostatku správnej úvahy), čo bolo jediným dôvodom zrušenia oboch správnych rozhodnutí krajským súdom, takýto záver nemá oporu v obsahu pripojeného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx názoru, že odôvodnenie rozhodnutia žalovaného poskytuje dostatočný základ na jeho vecné preskúmanie.
Odôvodnenie rozhodnutia správneho orgánu xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxsti jeho rozhodnutia. Hodnotenie dôkazov je v rámci územného konania ovládané zásadou voľného hodnotenia dôkazov ako procesu, pri ktorom na základe lxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxde voľnej úvahy, treba v rozhodnutí dostatočne odôvodniť, aby bolo zrejmé, čo bolo podkladom rozhodnutia, ako sa zhodnotili vykonané dôkazy (aj odôvoxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxniami zákonných podmienok, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxnom povolenej úvahy nevybočilo z medzí a hľadísk ustanovených zákonom, pričom neposudzuje účelnosť a vhodnosť správneho rozhodnutia.
Pokiaľ žaloxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxi z hľadiska životného prostredia, z hľadiska ochrany zdravia ľudí, z hľadiska požiarnej bezpečnosti, civilnej ochrany i z hľadiska požiadaviek na dexxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xáväznosť požiadaviek uplatnených v záväzných stanoviskách, nemožno konštatovať nezákonnosť jeho rozhodnutia. V prípade, ak by účastníci konania nxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxnia ich pohody bývania však učinili iba všeobecne.
V súvislosti s namietaným nedostatočným odôvodnením rozhodnutia správneho orgánu je potrebné uxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxveru vo svojom rozhodnutí. Z predmetného odvolaním napadnutého rozhodnutia uvedené jednoznačne vyplýva.
V tejto súvislosti najvyšší súd považujx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xzemné konanie, na základe čoho bude potrebné posúdiť dispozičnú možnosť žalobcov i vo vzťahu k žalobným dôvodom.
Vychádzajúc z obsahu pripojeného sxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxvnej súčinnosti účastníkov konania a zásada materiálnej pravdy. Nebolo tiež preukázané, že by správny orgán v správnom konaní nevytváral optimálne pxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xak s podkladmi rozhodnutia, o ktorom ich práve boli správnym orgánom poučení v oznámení o začatí územného konania. Prípadné nevyužitie práva vyjadriť xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxver krajského súdu o nepreskúmateľnosti rozhodnutia pre nedostatok dôvodov.
Na základe vyššie uvedeného Najvyšší súd Slovenskej republiky napadxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxx x x xxx xxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxxxx xx x xxx xxxx x xxx xxxxxx x xxx xx xxxxxx na ďalšie konanie (§ 221 ods. 2 OSP).
V ďalšom konaní krajský súd vec znova prejedná a o nej rozhodne, pričom sa bude musieť podrobne vecne vyporiadať sx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xákonu včítane riadneho odôvodnenia. Pritom, ako je už uvedené vyššie, krajský súd bude vychádzať z charakteru rozhodnutia o umiestnení stavby, a to aj x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx).
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxdnu a inú právnu ochranu vyžaduje, aby sa súd jasným, právne korektným a zrozumiteľným spôsobom vyrovnal so všetkými skutkovými a právnymi skutočnosťxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xredstavuje porušenie práva na spravodlivé súdne konanie.
Podľa § 250ja ods. 4 a § 226 v spojení s § 246c ods. 1 veta prvá OSP v ďalšom konaní je súd prvéxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx x OSP v spojení s § 246c ods. 1 veta prvá OSP).
Toto rozhodnutie prijal Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zákona čx xxxxxxxx xx xx x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxravný prostriedok.
V Bratislave 15. decembra 2011
JUDr. Jana Baricová, v. r.
predsedníčka senátu
Za správnosť vyhotovenia:
Petra Slezáková
Identifikačné číslo ASPI: JUD78365SK
Autor: Najvyšší súd SR - senát
Sp. zn. / Č.j.:5 Sžp 3/2011
Druh:Uznesenie (Rs)
Zo dňa:15.12.2011
 
Názov:Umiestnenie stavby a právo na priaznivé životné prostredie
 
Prameň:ASPI v čísle vydania (zväzku) ročník na strane .
Uverejnené pod poradovým (publikačným) číslom:
Prameň (celý názov):Pôvodné texty alebo texty upravené pre ASPI


Vzťah k:50/1976 Zb.: §37 ods.1; 50/1976 Zb.: §39a ods.1; 532/2002 Zb.: §4 ods.1; 532/2002 Zb.: §6 ods.1;
 
Oblasť: