5 Tdo 24/2010

Pôsobnosť trestného zákona pri trestných činoch pokračovacích, trvácich a hromadných. Skutková podstata trestného činu podľa § 349 TZ

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (4)
xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxkona, ak sa časť konania uskutočnila za účinnosti nového zákona a pokiaľ by toto konanie bolo trestným činom aj podľa skoršieho zákona.
Prvá alinea ustxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx januára 2006), pokiaľ sa v nich uvádza výkon rozhodnutia súdu alebo súdom schválenej dohody o výchove maloletých detí, predpokladajú len definitívnex xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxnskom súdnom konaní.
Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 18. novembra 2010,
5Tdo 24/2010
Citovaným rozsudkom Najvyšší súd Slovenskxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x x71 ods. 1 písm. i/ Tr. por. bol porušený zákon v ustanovení § 349 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších prepisov, v neprospech obvinxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxúcej časti, ako aj všetky ďalšie rozhodnutia naň obsahovo nadväzujúce, ak vzhľadom na zmenu, ku ktorej došlo zrušením, stratili podklad.
Okresnému sxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx8, sp. zn. 2T 43/2006, bol obžalovaný Ing. I.V. uznaný za vinného z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 349 Tr. zák. č. 300/2005 Z.z. na xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxx xx xxxxx xx xx xxxxs P., na neznáme miesto a na základe uznesenia Krajského súdu v Trenčíne, sp. zn. 19Cop 96/04 z 21. decembra 2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť 27. januxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxdu v Prievidzi vo veci sp. zn. 9Em 136/2005 z 24. júna 2005, ktorým bolo nariadené odňať maloletú obžalovanému a odovzdať ju do starostlivosti a opatery mxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxiteľstva Policajného zboru v P.
Za to mu bol podľa § 349 Tr. zák., § 38 ods. 3, § 36 písm. j/ Tr. zák. č. 300/2005 Z.z., v znení zák. č. 650/2005 Z.z., uloženx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx x xx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x 285 písm. a/ Tr. por. oslobodený spod obžaloby pre skutok kvalifikovaný obžalobou ako trestný čin vydierania podľa § 235 ods. 1, ods. 2 písm. c/ Tr. zákx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxe ktorý bol uznaný za vinného, nie je trestným činom. O tomto odvolaní rozhodol Krajský súd v Trenčíne uznesením z 26. januára 2010, sp. zn. 2To 99/2008 taxx xx xxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxe proti citovanému uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne, v spojitosti s uvedeným rozsudkom Okresného súdu Prievidza, v časti výroku o vine a treste.
Doxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xozhodnutie okresného súdu, je založené na nesprávnom právnom posúdení zisteného skutku, lebo jeho konaním neboli naplnené zákonné znaky žiadneho trxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx P 420/2004-116, Okresný súd Prievidza zamietol návrh na vydanie predbežného opatrenia o odovzdaní maloletej do starostlivosti matky E.B., následne xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxloleté dieťa do starostlivosti matky E.B. a na základe tohto právoplatného rozhodnutia - predbežného opatrenia, bol uznesením Okresného súdu Prievixxx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxdať maloletú.
Obvinený argumentoval tým, že v čase spáchania skutku bol platný a účinný Trestný zákon č. 140/1961 Zb. a obvinenie mu bolo vznesené pre xxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxnutia o predbežnom opatrení a nie meritórneho rozhodnutia vo veci.
Obvinený poukázal na to, že odsúdený bol nie za trestný čin podľa § 171 ods. 3 Tr. zákx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxzujú ako činy spáchané za účinnosti nového zákona, ak sa časť konania, to znamená jednotlivé útoky, resp. udržovanie protiprávneho stavu, odohrali za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxornosť na znenie ustanovenia § 171 ods. 3 Tr. zák. účinného do 31. decembra 2005 a uviedol, že vyšetrovateľ, pokiaľ mu vzniesol obvinenie za tento trestxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxigatórne maril len:
a/ rozhodnutie súdu alebo súdom schválenej dohody o výchove maloletých detí a to meritórne rozhodnutie alebo
b/ predbežné opatrxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xomu bolo v danom konkrétnom prípade.
Trestného konania sa nemohol dopustiť, pretože do dňa vydania uznesenia o vznesení obvinenia príslušný súd v tejxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ktorého nerešpektovanie nemožno považovať za spáchanie trestného činu podľa § 171 ods. 3 Tr. zák., nakoľko toto ustanovenie sa vzťahuje len na predbxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxntoval tým, že síce prokurátor podal na neho obžalobu za prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 349 Tr. zák., z ktorého ustanovenia už vyplxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxx xxxxxia páchateľa, ktorej sa dopustil pred zmenou Trestného zákona, je možné posúdiť, spolu s časťou konania po tejto zmene, ako jediný trváci čin iba vtedy, xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xiny, trestné činy pokračovacie a hromadné sa posudzujú ako činy spáchané za účinnosti nového zákona, ak sa časť konania odohrala za účinnosti nového záxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxn dokonaný, od ktorého stavu treba odlišovať ukončenie trestnej činnosti, pričom pri trvácom trestnom čine je tento ukončený až odstránením protipráxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxz., teda za účinnosti Trestného zákona č. 140/1961 Zb., ktorý však vo svojom ustanovení § 171 ods. 3 nezakladal trestnú zodpovednosť za takéto konaniex
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xle nie je presný termín, nakoľko neboli splnené podmienky na začatie trestného stíhania a s tým súvisiaceho vznesenia obvinenia, pretože skutok, ktorx xx xxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxo stíhania.
Z týchto dôvodov obvinený navrhol, aby Najvyšší súd Slovenskej republiky podľa § 386 Tr. por., v spojitosti s § 388 ods. 1 Tr. por. zrušil nxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxx zn. 2T 43/2006 a prikázal mu, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prerokoval a rozhodol.
Najvyšší súd Slovenskej republiky po preskúmaní podaného dovolxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xx xxxx x xxx xxxxxx x xe bolo podané za splnenia podmienok dovolania (§ 372 Tr. por. a § 373 ods. 1 Tr. por.). Zároveň v zmysle § 383 Tr. por. zistil, že sú dané dôvody dovolania xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxo prokurátora navrhol dovolaniu vyhovieť z dôvodov v ňom uvedených.
Najvyšší súd Slovenskej republiky na podklade podaného dovolania v zmysle ustanxxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxzalo napadnutému rozhodnutiu a zistil, že ako napadnutým rozhodnutím, tak i v konaní, ktoré mu predchádzalo, bol porušený zákon, z dôvodu § 371 ods. 1 píxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx
xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxať, ak rozhodnutie je založené na nesprávnom právnom posúdení zisteného skutku alebo na nesprávnom použití iného hmotnoprávneho ustanovenia; správxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx
xxxxx x xxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxenia výkonu úradného rozhodnutia sa dopustí ten, kto po tom, čo sa proti nemu bezvýsledne použili opatrenia v občianskom súdnom konaní smerujúce k výkoxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxého opatrenia uloženého v občianskom súdnom konaní na ochranu osôb ohrozených násilím alebo vo veciach starostlivosti súdu o maloletých, potrestá sa xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxxxxx
xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa tohto ustanovenia, s príslušnou sankciou bola vymedzená tak, že kto po tom, čo sa proti nemu bezvýslednx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxn takého rozhodnutia alebo dohody alebo kto marí výkon predbežného opatrenia uloženého v občianskom súdnom konaní na ochranu osôb ohrozených násilímx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxstného práva sa podľa nového Trestného zákona (č. 300/2005 Z.z.) poskytuje nielen proti mareniu výkonu predbežného opatrenia na ochranu osôb ohrozenxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxeň treba podotknúť, že v predchádzajúcom Trestnom zákone č. 140/1961 Zb. sa skutková xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx 2002, aj o marenie výkonu predbežného opatrenia uloženého v občianskom súdnom konaní na ochranu osôb ohrozených násilím.
Až nový Trestný zákon č. 300xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx xx xxxxxxx1 Zb. účinného do 31. decembra 2005, aj marenie výkonu predbežného opatrenia uloženého v občianskom súdnom konaní vo veciach starostlivosti súdu o maxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedeného trestného činu, možno vyvodiť záver, že prvá veta odseku 3 § 171 Tr. zák. č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov, ako aj prvá veta § 349 xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxých detí, majú na mysli len definitívne, meritórne rozhodnutie súdu, s konečnou platnosťou upravujúce otázky týkajúce sa výchovy maloletých detí a nix xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxx xxxxného do 31. decembra 2005, malo na mysli akékoľvek rozhodnutie súdu v občianskom súdnom konaní týkajúce sa výchovy maloletých detí, teda aj prechodnéhx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxom zákone osobitne uvádzať v skutkovej vete § 349 Tr. zák. marenie výkonu predbežného opatrenia vo veciach starostlivosti súdu o maloleté deti, ale taxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx x xxxľa prvej vety § 171 ods. 3 Tr. zák., účinného do 31. decembra 2005, avšak zákonodarca postupne rozšíril trestnú zodpovednosť aj za marenie výkonu predbxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx
xx základe uvedeného možno uzavrieť, že také konanie, aké je v predmetnom prípade popísané v skutkovej vete rozsudku súdu prvého stupňa, v jeho bode 1/, by xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx
xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxovenskej republiky skúmal správnosť a úplnosť zisteného skutkového stavu alebo ho nejako menil, čo mu ustanovenie § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por. nedovoxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxsť 27. januára 2005 a v dôsledku toho bolo pristúpené k nariadeniu výkonu predbežného opatrenia uznesením Okresného súdu Prievidza z 24. júna 2005, sp. xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxtného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 171 ods. 3 Tr. zák., účinného do 31. decembra 2005. Keďže to ale trestné nebolo, nemožno ani uvažxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxia, lebo o taký do 31. decembra 2005 nešlo.
Obvinenie by bolo možné vzniesť a obžalobu podať len za predpokladu, že v časovom úseku od 1. januára 2006 do 3. xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stavu odporujúcemu zneniu citovaného ustanovenia, následne po tom, čo práve v tomto krátkom časovom úseku sa voči nemu robili úkony smerujúce k výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxx xx xa výzvu splnenia toho, čo pre neho vyplývalo z predbežného opatrenia, nereagoval a konal by tak, aby nariadený výkon tohto predbežného opatrenia zmarixx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxcembra 2005 trestným nebolo, samo osebe nepostačuje na záver, že pojal úmysel takým spôsobom mariť výkon predbežného opatrenia súdu.
Zdôrazniť trebxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxerujúce k výkonu predbežného opatrenia súdu a až následné úmyselné konanie smerujúce k zmareniu výkonu takého predbežného opatrenia vo veci starostlxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx skutku už v odvolaní, ale krajský súd mu nevyhovel a zamietol jeho odvolanie. Toto rozhodnutie i rozhodnutie súdu prvého stupňa sú z hľadiska právnej kvxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxvineného.
Z uvedených dôvodov, po vyslovení porušenia zákona, Najvyšší súd Slovenskej republiky zrušil obidve citované rozhodnutia, pričom rozhoxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxnutie obsahovo nadväzujúce, ak vzhľadom na zmenu, ku ktorej došlo zrušením, stratili podklad.
V zmysle § 388 ods. 1 Tr. por. Najvyšší súd Slovenskej rxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxokoval a rozhodol, pričom tento súd je v zmysle § 391 ods. 1 Tr. por. viazaný právnym názorom vysloveným dovolacím súdom.