3 Sžp 7/2011

Zásah do vlastníckeho práva k pozemku

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (3)
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxej a JUDr. Jany Zemkovej PhD. v právnej veci žalobcov: 1/ D. S., G. R., 2/ A. S. G. R., obaja právne zastúpení JUDr. E. S., advokátkou, A. H., R., proti žalovaxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xx xxx xxx xxx xx xxxx xx xxx xxx xxx x xxxxxúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 2010/00440 zo dňa 24. marca 2010, konajúc o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach č. xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xx xS/8656/2010-36 zo dňa 26. januára 2011
potvrdzuje.
Žalobcom 1/, 2/ náhradu trov odvolacieho konania
nepriznáva.
Odôvodnenie
Napadnutým rozsuxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx2010, ktorým žalovaný potvrdil rozhodnutie Mesta Rožňava č. 4520/2008-09-Fa zo dňa 28.12.2009, ktorým bolo zastavené stavebné konanie s odôvodneníxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx neskorších predpisov, keďže stavebníci nedoplnili svoju žiadosť o doklady, na ktoré boli vyzvaní v rozhodnutí Mesta Rožňava č. 4520/2008-08-Fa zo dňx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxe podanie zo dňa 25.08.2008 o iné riešenie uskutočnenia stavebných úprav na ich rodinnom dome bez zásahu do susednej nehnuteľnosti. V prípade, že by tiexx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxtrebné úpravy vykonať, a to v zmysle § 139 ods. 1 stavebného zákona. Zároveň boli poučení o tom, že v prípade, ak podanie nebude v stanovenej lehote doplnexxx xxxxxxx xx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx stavebníkov bolo preukázanie práva zriadiť na cudzom pozemku odtok dažďovej vody podľa navrhovanej projektovej dokumentácie so zásahom do vlastnícxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxský súd uviedol, že navrhovaný projekt preukazuje zriadenie stavby na cudzom pozemku, čo môžu stavebníci dosiahnuť iba dvomi spôsobmi, a to dohodou alxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx x xxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x
xxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxení "vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich" sa podľa
povahy prípadu rozumie užívanie pozemku alebo stavby na základe nájomnej zmluvyx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx
xxxxx xxzsudku krajského súdu podali žalobcovia 1/ a 2/ v zákonnej lehote odvolanie a navrhli, aby odvolací súd napadnutý rozsudok xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxdnutie Mesta Rožňava č. 4520/2008-09-Fa zo dňa 28.12.2009 a vráti vec žalovanému na ďalšie konanie, alebo zruší napadnutý rozsudok prvostupňového súxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxdli, že rozsudkom krajského súdu im bola ako účastníkom konania odňatá možnosť konať pred súdom a rozsudok vychádza z nesprávneho právneho posúdenia vxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxkumentácii a v tejto súvislosti aplikoval na daný skutkový stav ustanovenie § 58 ods. 2 stavebného zákona. Pojem stavba je však upravený v § 43 stavebnéhx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xokumentácii v časti B, bodu 2: „
...je potrebné zaistiť odtok vody z dolného okraja do drenáže
umiestnenej do hrubšieho štrku (alternatívne do priepusxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxora, ktorá je odvodnená do kanalizácie.
“ Účelom drenážneho potrubia je teda odvádzanie možného priesaku dažďovej vody s vyústením do šachty žalobcov xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx zásahu do susedného pozemku. Nie je konštrukčne spojené so susedným pozemkom a jeho umiestnenie na susednom pozemku nemá zásadný význam, pretože slúžx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxné hodnotiť ju ako stavebnú konštrukciu, nie je ani pevným základom spojená so zemou a ani si nevyžaduje úpravu podkladu. V priebehu stavebného konaniax xxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxoberali a nezdôvodnili, z akého dôvodu považujú drenážne potrubie za stavbu.
Vytýkali prvostupňovému súdu, že v odôvodnení svojho rozsudku neuviexxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxoveď na to, z akých dôvodov hodnotí odtok ako stavbu, a prečo sa stotožnil v tomto smere s názorom žalovaného a vlastníčky susedného pozemku. Z toho dôvodx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxpom bola žalobcom odňatá možnosť konať pred súdom a bol porušený čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ľudských právach a záxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xalobe zo dňa 14.06.2010 a na obsahu svojho rozhodnutia č. 2010/00440 zo dňa 24.03.2010. Namietal, že v odvolaní sú uvedené skutočnosti, ktoré neobsahoxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxa, toto posúdil z hľadiska jeho obsahu správne a postupoval podľa § 57 ods. 1 stavebného zákona, keď zároveň žalobcom listom zo dňa 10.09.2008 oznámil, žx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxvacie práce mali byť vykonané aj na pozemku suseda, preto prvostupňový stavebný úrad žiadal, aby žalobcovia preukázali iné právo k pozemku suseda. V prxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xeďže stavebné a udržiavacie práce mali byť vykonané aj na pozemku suseda, nebolo možné postupovať podľa § 135 ods. 1 stavebného zákona, pretože základnxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xradom zo susedného pozemku a nie na ňom. Je evidentné, že žalobca mienil na pozemku suseda vykonať stavebné práce spočívajúce v realizácii výkopu a uložxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx x xxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxu je správny a zákonný. Nesúhlasili s realizáciou stavby na svojom pozemku, ktorá sa dá v súčasnej dobe riešiť aj bez takéhoto zásahu. Neželajú si žiadnu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxním ich vlastníckych a užívacích práv, ktoré sú im dané zákonmi a Ústavou Slovenskej republiky.
Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxadenia odvolacieho pojednávania (§ 250ja ods. 2 veta prvá O.s.p.) a po tom, ako bolo oznámenie o verejnom vyhlásení rozhodnutia vyvesené na úradnej taxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxodol pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 01. mája 2011) a rozsudok verexxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xx x xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxlnené formálne náležitosti na zastavenie konania a meritórnu otázku, či ide v prípade umiestnenia drenážneho potrubia o stavbu, a teda ide o zriadenie xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x O.s.p.
Podľa § 250i ods. 3 O.s.p. pri preskúmavaní zákonnosti a postupu správneho orgánu
súd prihliadne len na tie vady konania pred správnym orgáxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xoplnenie podania v lehote 30 dní, s presnou špecifikáciou – iné riešenie uskutočnenia stavebných úprav na rodinnom dome, prípadne o iné právo k susednéxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx.2009 stavebné konanie zastavil s odôvodnením, že
„... konanie zastavuje v zmysle § 60 ods. 2 písm. c/ stavebného zákona,
nakoľko stavebníci nedoplnixx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x
xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxí napadnutého rozhodnutia uviedol, že vzhľadom na obsah spisového materiálu
konanie mohlo
byť zastavené jedine podľa ustanovenia § 60 ods. 2 písm. b/ xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xalovaný zastavenie prvostupňovým správnym orgánom odôvodnil podľa § 60 ods. 2 písm. b/ stavebného zákona t.j., že stavebník nepreukázal požadované nxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxený dôvod v odôvodnení rozhodnutia je nezameniteľný. Nedoplnenie žiadosti o doklady je dôvodom na zastavenie konania podľa § 60 ods. 2 písm. c/ stavebnxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxík implicitne nepreukázal požadované náležitosti žiadosti o stavebné povolenie. Preto implicitne je daný dôvod na zastavenie konania i podľa § 60 odsx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxonnosť rozhodnutia o zastavení stavebného konania.
K meritórnej otázke, či ide v prípade umiestnenia drenážneho potrubia o stavbu, a teda ide o zriaxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xapadnutého rozhodnutia odvolateľ (žalobca 1/) predložil so žiadosťou o vydanie stavebného povolenia aj projektovú dokumentáciu, z ktorej vyplýva, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxeto práce z pozemku tretích osôb tak, ako to umožňuje ust. § 135 ods. 1 stavebného zákona. Stavebník bude vykonávať stavebnú činnosť aj na pozemku parc.čx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xx x xxxxx xxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx vlastníctve tretích osôb.
Najvyšší súd ako rozhodujúcu okolnosť hodnotil trvalé umiestnenie odvodňovacieho potrubia na pozemku vo vlastníctve ďxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxíkov pozemku.
Podľa § 43 písm. e/ stavebného zákona, stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxieb, zmien stavieb a udržiavacích prác upravuje oddiel 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho pxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xnak, pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebno-technické vyhotovenie, účel a čas trvania;
stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri
zmene stxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxx x xx xxxx xx xxxx x xeta prvá, ods. 3 stavebného zákona,
žiadosť o stavebné
povolenie
xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxvania stavby, miesto stavby a predpokladaný čas jej skončenia a pri stavbe na určitú dobu aj dobu užívania stavby.
Stavebník musí preukázať, že je vlaxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxx xxx
xxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxx x xxxxxxnú úpravu
, nadstavbu alebo
udržiavacie práce na stavbe,
môže byť
stavebníkom
právnická alebo
fyzická osoba,
ktorá je nájomcom stavby
, ak o tom predlxxx
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxežitosti a ak ich neobsahuje, stavebný úrad nemôže pokračovať v konaní.
Podľa § 60 ods. 1 stavebného zákona,
ak
predložená žiadosť o stavebné povolenxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx
x xxxxx xx xx x xxxxxxxxxxxx nedodržia podmienky územného rozhodnutia,
vyzve stavebný úrad stavebníka, aby žiadosť v primeranej lehote doplnil,
prípadne aby ju uviedol do súlaxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxx xx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx ku dňu 24.03.2010,
pod pojmom „iné práva k pozemkom a stavbám“ použitým v spojení „vlastnícke alebo iné
práva k pozemkom a stavbám na nich“ sa podľa povaxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxniť stavbu alebo jej zmenu,
b) právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou,
c) právo vyplývajúce z iných právnych predpxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx x6.01.2011 podľa § 219 ods. 1, 2 O.s.p. potvrdil.
O náhrade trov odvolacieho konania rozhodol najvyšší súd podľa § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 250k oxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx
x xxxtislave dňa 01. decembra 2011
JUDr. Ivan RUMANA, v. r.
predseda senátu
Za správnosť vyhotovenia:
Emília Čičková