Co 3/66

Registrace kupní smlouvy a úkony nutné k uzavření smlouvy

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (11)
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxnskoprávny vzťah, z ktorého účastníkom vyplývajú určité vzájomné práva a povinnosti.
Viazanosť účastníkov ich prejavmi vôle, smerujúcimi k vzniku xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxo práv a záväzkov z občianskoprávneho vzťahu, ku ktorému došlo na podklade zhodných prejavov vôle účastníkov ešte pred vznikom zamýšľanej zmluvy.
Vxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxne s tým, že ju ohlasovatelia vezmú podpisom na vedomie.
Z odôvodnenia.
Kupujúci J. V. a R. V. podali 23. 2. 1965 na Štátnom notárstve v Leviciach ohlásxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx x xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxávajúcimi I. Š., I. B., G. P., J. D. a L. D. Podľa tejto zmluvy bol predmetom kúpy rodinný dom č. 20 v L., ním zastavaná plocha, dvor a záhrada. Kúpna cena bola xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxádzalo, že na liste B uvádzaného č. prot. pozemkovej knihy pre katastrálne územie L. boli ako vlastníci prevádzaných nehnuteľností zapísaní pod r. č. 3xxx xx xxx xx xx x xx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxičstva po poručiteľke E. Š. zomrelej dňa 24. 1. 1960, dedičom poručiteľky ohľadne neurčeného podielu k nehnuteľnostiam hore uvedeným tak, že I. Š. nadoxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xx xx xxxxx xx xx xxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx zdedený podiel I. Š., a že G. H. zomrela 4. 9. 1964 a dedičstvo po nej nadobudla ako jediná dedička G. P.
Ohlasovatelia zmluvy k registrácii predložili súxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxneho notárstva v Leviciach z 10. 6. 1960 (o potvrdení nadobudnutia dedičstva po poručiteľke E. Š., zomrelej dňa 24. 1. 1960), ohodnotenie prevádzaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxh rubrikách vyplnenom tlačive. Z obsahu tohto dotazníka vyplývalo, že ide o kúpu rodinného domu s tromi obytnými miestnostiami postaveného v roku 1946x xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxe notárstvo v Leviciach učinilo v spise tri záznamy: dňa 3. 3. 1965 o tom, že bol osobne vyzvaný právny zástupca ohlasovateľov na doloženie uznesenia o poxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xx xxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxx xbčianka Z. J. a prehlásila, že neuzavrela s I. Š. kúpnu zmluvu o prevode svojho podielu na predmetných nehnuteľnostiach (zdedeného po poručiteľke E. Š.xx x xxx xxx xx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxx xx xxxx.
Nato Štátne notárstvo v Leviciach odmietlo rozhodnutím z 11. 5. 1965 predloženú kúpnu zmluvu zo 16. 11. a 23. 11. 1964 registrovať x xxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxentifikácii prevádzaných nehnuteľností podľa zápisu v pozemkovej knihe a v evidencii nehnuteľností, že nepredložili listinu, dokladajúcu platný pxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xx xxx x xx xxxxxxx xx xx nie je spôsobilá k právnym úkonom a na registráciu predložená zmluva mala byť najprv schválená opatrovníckym súdom za túto predávajúcu. Nakoniec štátxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx, že pokiaľ ide o túto predávajúcu, viazanosť zmluvným prejavom zanikla a neprechádza na dedičov.
V odvolaní proti tomuto rozhodnutiu namietajú ohlaxxxxxxxxx xx xx x xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xx majú za to, že viazanosť zmluvným prejavom predávajúcej I. B. nezanikla jej smrťou a do práv a záväzkov tejto zomrelej vstúpili jej dedičia.
Najvyšší sxx
xxx xxx xxxxxxxx xx xx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x x xxxx x xxxx xxxx xxxxxxza štátne notárstvo pri rozhodovaní a pri ostatnej svojej činnosti zo skutočného stavu veci, dbá o určitosť právnych vzťahov a o predchádzanie sporom pxxxx x xx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxonu, alebo ho neobchádza, alebo inak neodporuje záujmom spoločnosti. Účastníci sú povinní preukázať štátnemu notárstvu skutočnosti potrebné na prexxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxtráciu primeranú lehotu.
Preskúmanie platnosti zmluvy predloženej štátnemu notárstvu na registráciu spočíva jednak v zadovážení si podkladov (v zxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxgistrácii zmluvy alebo odmietnutí registrácie.
Zistenie potrebných skutočností pre preskúmanie platnosti zmluvy prevádza štátne notárstvo vlasxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx xor. podľa 122 - 136 o. s. p., pokiaľ to, pravda, zodpovedá povahe konania o registrácii zmlúv. Právna úprava vykonávania dôkazov v konaní o registrácii xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zmluvy tým však nijako nie je narušené uplatnenie zásady materiálnej pravdy, ktorá nachádza svoje vyjadrenie predovšetkým v § 4 ods. 1 not. por., ktoré xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxstníci doložili alebo navrhli k vykonaniu. V danom prípade bolo teda treba, aby štátne notárstvo v zmysle § 64 ods. 1, § 25 not. por. a § 43 o. s. p. vyzvalo oxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxne uvedené nedostatky x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxdľa názoru štátneho notárstva) odstránené.
Avšak ani tento postup nezbavoval štátne notárstvo povinnosti, aby sa samé zaoberalo v záujme zistenia sxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxení k právnemu úkonu, ktorý má byť registrovaný, na predmet zmluvy a na povahu právneho úkonu. Na doloženie spôsobilosti k právnym úkonom ohľadne predáxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o spôsobilosti k právnym úkonom. Bolo treba vyžiadať si zprávu od príslušného opatrovníckeho súdu či MNV bydliska, prípadne prikročiť k výsluchu tejtx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxtnícke práva k prevádzaným nehnuteľnostiam, bolo treba ju vypočuť ako svedkyňu a nie len konštatovať jej oznámenie stručným záznamom. Porovnávanie zxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxdzané nehnuteľnosti sú označené odlišnými parcelnými číslami a výmerami v pozemkovej knihe a v evidencii nehnuteľností.
Štátne notárstvo pristúpixx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxiu znemožňovali.
Štátne notárstvo nepodsuzovalo však správne v zmysle § 44, 47 a 95 ods. 1 o. z. ani dôsledky skutočnosti, že predávajúca I. B. zomrelx xxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxstí.
Ak je podľa ustanovenia občianskeho zákonníka (alebo iných zákonných predpisov) k vzniku zmluvy treba ešte rozhodnutie príslušného orgánu, poxxx xxxxx x xx x xx xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vôle účastníkov o jej obsahu táto ďalšia zákonom predpokladaná náležitosť kladné rozhodnutie príslušného orgánu je hmotneprávnou podmienkou vznikx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxnému rozhodnutiu príslušného orgánu, ešte nevznikla, zakladá sa už medzi účastníkmi s ohľadom na nimi učinené zhodné prejavy vôle občianskoprávny vzxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxybne právnymi úkonmi, zakladajúcimi v zmysle § 2 ods. 1 o. z. občianskoprávne vzťahy pritom ide o občianskoprávne vzťahy v oblasti uspokojovania hmotxxxx xxxxxxx xx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zamýšľaného zmluvného vzťahu na základe nimi učinených zhodných prejavov vôle dôjde ešte pred vykonateľným rozhodnutím príslušného orgánu potrebnxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxkoprávny vzťah v oblasti uspokojovania hmotných potrieb (§ 1 o. z.), majú práva a povinnosti z neho vyplývajúce majetkovú povahu.
Práva a povinnosti mxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xôle, smerujúcimi k zmluve, ktorými sú účastníci podľa § 47 o. z. viazaní, prechádzajú rovnako na právnych nástupcov (napr. dedičov) účastníkov. Z ustxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx len na osoby účastníkov občianskoprávneho vzťahu, ako sú uvádzané v § 95 ods. 1 o. z. Úmrtím účastníka tohto občianskoprávneho vzťahu sa jeho povaha nemxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx x.), trvá teda naďalej aj pre dedičov účastníka, ktorí vstupujú do práv a záväzkov zomrelého účastníka občianskoprávneho vzťahu, ku ktorému došlo na poxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxtia príslušného orgánu, ktorého je treba k vzniku zmluvy. Občianskoprávny vzťah vzniklý zo súhlasných prejavov vôle účastníkov a smerujúci k zmluve, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxa a povinnosti z tohto občianskoprávneho vzťahu nahradené právami a povinnosťmi zo vzniklého zmluvného vzťahu ak je rozhodnutie príslušného orgánu zxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxúcimi k vzniku zmluvy, končí.
Ak vyžaduje zákon k vzniku zmluvy jej registráciu štátnym notárstvom, potom je pre rozhodnutie štátneho notárstva o regxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx x x xxx xxxx x xx xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxi došlo k nejakej zmene, ktorá by spôsobila odpadnutie predpokladov pre kladné rozhodnutie o registrácii, musí štátne notárstvo z tohto zmeneného staxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxuva uzatváraná. K zmenám, ktoré spôsobujú odpadnutie predpokladov pre kladné rozhodnutie o registrácii, môže totiž dôjsť, aj keď ide stále o tých istýxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxšlo ešte k vykonateľnému rozhodnutiu príslušného orgánu, ktoré je k vzniku zmluvy potrebné.
Štátne notárstvo v Leviciach vychádzalo z opačného právxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx x xxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xonania o registrácii zmluvy. Rozhodnutie Štátneho notárstva v Leviciach bolo vydané na základe nedostatočne zisteného skutočného stavu veci. Preto xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxie.