2 Sžp 7/2011

Účastníci kolaudačného konania

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (2)
x xxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxátu JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD., v právnej veci žalobkyne: JUDr. A. S., zastúpenej JUDr. P. S., advokátom, proti žalovanému: xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave č.k. 3S 82/2010-121 zo dňa 11. januára 2011, takto rozhodol:
Najvyšší súd Slovenskej republiky xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxa.
Odôvodnenie:
Krajský súd v Bratislave rozsudkom č.k. 3S 82/2010-121 zo dňa 11. januára 2011 podľa § 250j ods. 1 OSP zamietol žalobu, ktorou sa žalxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxo stupňa zamietol odvolanie žalobkyne a potvrdil rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu č. SÚ-2009/2343/1202/Zav/KrV zo dňa 7. júla 2009, ktoxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxho stavebným úradom pod č. SÚ-2009/2343/1202/Zav/KrV na objekt „N.“ v B. Z rozhodnutia žalovaného vyplýva, že otázku účastníctva v kolaudačnom konanx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxebný zákon“), ktorý je vo vzťahu k zákonu č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadoxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxčného konania, nakoľko zmluva o budúcej zmluve, na základe ktorej sa žalobkyňa domáhala postavenia účastníčky kolaudačného konania, nezakladá vlasxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxo konania vymedzuje § 78 ods. l stavebného zákona. Poukázal pritom na ustanovenie § 140 stavebného zákona, podľa ktorého ak nie je výslovne ustanovené ixxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxnania, avšak žalobkyňa, ktorá o sebe tvrdí, že má uzavretú zmluvu o budúcej zmluve na kúpu bytu č. 61 v predmetnom objekte, nespĺňa ani jednu z podmienok uxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx zmenil tak, že zruší napadnuté rozhodnutia správnych orgánov a žalovaného zaviaže na náhradu trov konania.
Podľa žalobkyne sa krajský súd v odôvodnexx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxd nemôže odmietnuť poskytnúť súdnu ochranu ani pred rozhodnutiami a postupmi orgánov verejnej správy, ktoré sa môžu dotknúť základných práv alebo sloxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxva mohla žalobkyňa v plnej miere s úspechom uplatniť iba x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx na zjavné závady na streche nad bytom, ktoré pretrvávajú dodnes. V súčasnosti je nárok žalobkyne na odstránenie závady strechy bytového domu praktickx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxmie Karlova Ves, z ktorého je zrejmé, že na majetok stavebníka sa vedie exekučné konanie predajom nehnuteľností. Ak by bol stavebný úrad pripustil žaloxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxyňa by sa mohla nasťahovať do zdraviu nezávadného bytu. Žalobkyňa poukázala na rozhodnutie Ústavného súdu SR sp. zn. III. ÚS 138/03, z ktorého vyplýva, xx xx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxosť ktorého má byť predmetom súdneho preskúmavania, je vzhľadom na jeho obsah spôsobilé týkať sa jeho základných práv a slobôd. V prípade, ak súd zistí, xx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxého zákona, podľa ktorého správny orgán skúma, či skutočné realizovanie stavby alebo jej užívanie nebude ohrozovať verejný záujem, predovšetkým z hľxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xtrechu nad bytom, bude ohrozené iba zdravie toho, kto v byte býva, kto ho užíva, nie zdravie stavebníka ani zamestnanca stavebného úradu.
Nepripustenxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxx xxx xx xxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxane jednotlivcov pri vydávaní správnych aktov (77) 31. Žalobkyňa poukázala na rozhodnutie Ústavného súdu SR č. II. ÚS 50/2001, podľa ktorého v situácixx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxa, že krajský súd sa nevysporiadal s dôkazmi, ktoré v konaní
Vzhľadom na to, že ustanovenie § 78 ods. 1 stavebného zákona žalobkyni ako fyzickej osobe nxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxebo dokonca pred čl. 40 veta prvá Ústavy SR. Účastníctvo žalobkyne je zadefinované v § 14 ods. 1 správneho poriadku, ako účastníctvo fyzickej osoby, kxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxj osoby prednosť pred aplikáciou § 78 stavebného zákona.
K podanému odvolaniu sa podaním zo dňa 25. marca 2011 vyjadril žalovaný, pričom navrhoval, abx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xpecialis derogat legi generali“ ako jediný možný a rozhodujúci princíp na určenie právnej úpravy, ktorá má byť v danom prípade aplikovaná. Žalovaný prxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx názor nemôže byť podkladom pre rozhodnutie správneho orgánu. Napriek tomu žalovaný poukázal na odlišný odborný názor doc. JUDr. Jozefa Sobiharda, Phxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xprávneho poriadku) obsahujú osobitné predpisy, ktoré môžu upravovať pojem účastníka konania odchylne. Okruh subjektov, ktorým toto postavenie prixxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xx vymedzenie v § 14 ods. 1 vôbec nevzťahuje. Tieto osobitné predpisy majú v aplikačnom procese prednosť pred všeobecnou úpravou obsiahnutou v správnom xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xozsahu dôvodov odvolania podľa § 212 ods. 1 v spojení s § 246c ods. 1 veta prvá OSP, bez nariadenia pojednávania, podľa § 250ja ods.2 a § 214 OSP v spojenx x x xxxx xxxxx xxxx xxxx xxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxránke Najvyššieho súdu Slovenskej republiky www.nsud.sk a dospel k záveru, že odvolaniu žalobkyne nie je možné vyhovieť. Rozsudok bol verejne vyhlásxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx x x xxx x xxxxxxx x x xxxx xxxx x xxxx xxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxho, ktorým nebolo žalobkyni priznané postavenie účastníka kolaudačného konania vedeného stavebným úradom pod č. SÚ-2009/2343/1202/Zav/KrV na objxxx xxxx x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xákona účastníkmi kolaudačného konania sú stavebník, vlastník stavby, ak nie je stavebníkom a vlastník pozemku, na ktorom je stavba umiestnená.
Žaloxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxov. Najvyšší súd nemôže súhlasiť ani s tvrdením žalobkyne, že pokiaľ jej právo byť účastníčkou kolaudačného konania nepriznáva stavebný zákon, je potxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xprávny poriadok, ktorý je všeobecným predpisom o správnom konaní, je potrebné postupovať podľa interpretačného pravidla, ktoré určí, ktorá právna nxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxgat legi generali
(špeciálny zákon ruší generálny zákon), pričom aplikáciou tohto pravidla v prejednávanom prípade možno dospieť k rovnakému záverx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xprávnemu poriadku.
Bez ohľadu na všeobecne platné pravidlo pri aplikácii právnych noriem, v danom prípade je otázka aplikácie vyššie uvedených právxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxkona všeobecné predpisy o správnom konaní. Z tohto zákonného ustanovenia je bez pochýb zrejmé, že na konanie vedené podľa stavebného zákona sa použijú xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx stavebný zákon výslovne pomenúva účastníkov kolaudačného konania, je preto v danej veci vylúčená aplikácia ustanovenia § 14 správneho poriadku, v kxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxbitnými právnymi aktmi. Správny poriadok ako všeobecný predpis o správnom konaní má subsidiárne použitie, ak konkrétne konanie v štátnej správe je upxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxík pozemku, na ktorom je stavba umiestnená. Kolaudačné konanie, o ktoré ide v prejednávanom prípade, je jedným z konaní, ktoré sú upravené stavebným záxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxého dohľadu, či vyvlastňovania. Vzhľadom na špecifiká jednotlivých konaní upravuje stavebný zákon niektoré inštitúty odlišne od správneho poriadkxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xie je účastníčkou kolaudačného konania, sa nemôže vykonávať podľa subjektívneho kritéria a želania žalobkyne, teda že sa na daný prípad bude aplikovax xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxsti nároku žalobkyne je možné posúdiť len podľa všeobecne platných noriem a všeobecne platných pravidiel v právnom štáte, z ktorých objektívny záver jx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxde správna. Ak boli práva žalobkyne ohrozené alebo porušené, zaiste má právo domáhať sa reparácie, avšak za použitia adekvátnych prostriedkov nápravxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxe predmet kúpy, byt nachádzajúci sa v polyfunkčnom dome, ktorý je predmetom kolaudačného konania č. SÚ- 2009/2343/1202/Zav/KrV, vykazuje vady. Neboxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxo otázka ani nemôže byť predmetom prieskumu. Prvostupňový súd, ako aj súd odvolací, sa zamerali na posúdenie zákonnosti napadnutého rozhodnutia a posxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxačného konania, nakoľko žalobkyňa nebola ani jedným z taxatívne vymedzených účastníkov kolaudačného konania podľa § 78 ods. 1 stavebného zákona, t. jx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxudačného konania odvodiť od statusu budúcej vlastníčky bytu nachádzajúcom sa v kolaudovanej stavbe. Takéto právo však nie je možné z citovaného ustanxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxu účastníkov akéhokoľvek správneho konania, pričom takýto postup by bol nielen v rozpore s účelom zákonnej úpravy, ale odporoval by aj účelu a zmyslu jexxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxieste argumentácia žalobkyne, že bývaním v zdraviu závadnom byte je poškodené jej právo na ochranu zdravia, pričom ochrany tohto práva sa mohla s úspecxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxnom stanovený účel a vlastné zákonné pravidlá, podľa ktorých žalobkyňa nemôže byť účastníčkou kolaudačného konania. Tým, že žalobkyni zákon neumožňxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xesp. ochrany svojich vlastníckych práv, ibaže na ochranu svojich práv musí žalobkyňa zvoliť adekvátne prostriedky (právne inštitúty), ktoré budú max xxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxkúmaniu v správnom súdnictve. V prejednávanom prípade však nie je predmetom posúdenia takáto otázka, v danej veci nie je sporné, či rozhodnutie, ktoré xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx napadnutého rozhodnutia žalovaného a vysporiadali sa s meritom veci, teda, či správny orgán postupoval v súlade so zákonom pri posúdení otázky účastnxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxo rozhodnutie žalovaného. Preto ak krajský súd dospel k právnemu záveru totožnému so záverom správnych orgánov oboch stupňov a rozhodol, že preskúmavxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx z dôvodov uvedených vyššie, za správny.
Z uvedených dôvodov Najvyšší súd Slovenskej republiky odvolaniu žalobkyne nevyhovel a rozsudok Krajského sxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x x x xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxx xxxx xxx potvrdil.
O trovách odvolacieho konania rozhodol súd podľa § 224 ods.1 v spojení § 250k ods.1 O.s.p. tak že účastníkom konania náhradu trov odvolacixxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nie je prípustné.
V Bratislave dňa 16. novembra 2011
JUDr. Elena Kováčová, v. r.
predsedníčka senátu
Za správnosť vyhotovenia:
Nikoleta Adamovixxxx