8Sžp/16/2012

Reklamné zariadenie a bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (5)
 xxxx                 xxxxxxxx xxx
 xxxxxxx xxxxxxx            xxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx  xxxxxxxxxx
 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx      xxxxxxxxxx
 xxxx x xxxxzvisko sudcu, VSÚ:     CSc., JUDr. Eva Babiaková
 ECLI:                 ECLI:SK:NSSR:2013:1010201305.1
 Oblasti právnej úpravy:        
 Povaha rozhodnutia:          Potvrdené

ROZSUDxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxx xxxxxx JUDr. Jaroslavy Fúrovej, a Mgr. Petra Melichera, v právnej veci žalobcu: Národná
diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, Bratislava, IČO: 35 91x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxx xolitiky, Lamačská cesta 8, Bratislava, za účasti: BigBoard Slovensko, a.s., Lamačská cesta 3,
Bratislava, IČO: 44 540 957, zast. Advokátskou kancelxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxxxxxx1-DLD zo dňa 10. mája 2010, o odvolaní pribratého účastníka proti rozsudku Krajského súdu v
Bratislave č. k. 4S 234/2010 - 135 zo dňa 20. apríla 2012, jedxxxxxxxxx xxxxx
x x x x x x x x x
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx x xxx xx xxx
xxx xxxxxx xxxxx x o t v r d z u j e .
Žalobcovi náhradu trov odvolacieho konania n e p r i z n á v a .
o d ô v o d n e n i e :
Krajský súd v Bratislave napadnutým rozsudkom zrušil rozhoxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx
xxx xxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx neskorších predpisov (ďalej v texte rozhodnutia len „O. s. p.“), keď dospel k záveru, že
napadnuté rozhodnutie vychádzalo z nedostatočne zisteného sxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xozhodnutie správneho orgánu
bolo vydané najmä na základe záväzného stanoviska Krajského dopravného inšpektorátu, Krajského
riaditeľstva PZ v Brxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxa v zmysle § 114 zákona č.
315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách. V čase začatia konania a vydania
predmetného rozhodnutia bol zákon č. xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxh.
Žalovaný x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxnoviska. Krajský súd dospel k záveru, že
žalovaný, prípadne dopytovaný dotknutý orgán, sa nezaoberali okolnosťou rozptyľovania a upútavania
pozoxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xnšpektorátu je zrejmé, že túto okolnosť neskúmal,
pretože nevedel ani to, či sa jedná o pozemok v zastavanom území alebo mimo neho. Zo spisu
nevyplýva xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxa na mieste zisťovaná, z predložených
náčrtov a projektov nemožno dospieť k takémuto záveru, a preto krajský súd nemohol skúmať, či bolo
porušené ustx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ktoré je žalobca povinný
spravovať, udržovať, a či mu reklamné zariadenie nebude brániť vo výkone povinností. Stanovisko k
predmetnému problému nexxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x
xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xokladov
popisujúcich situáciu širších vzťahov.
Proti predmetnému rozsudku podal v zákonnej lehote dňa 23. mája 2013 pribratý účastník odvolaniex x
xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxdol, že krajský súd aplikoval na prípad § 10 a § 11 cestného zákona, ktoré na daný skutkový stav
aplikovať nemožno. Povolené reklamné zariadenie nemá byx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxne mapky predloženej žalobcom ako aj z vyjadrenia pribratého účastníka konania.
Prvostupňový súd sa nedostatočne oboznámil so spisovým materiálomx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x x xx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxx v priestore mimo cesty, v ktorom nie sú umiestené žiadne dopravné značky resp.
zariadenia, a preto nemohlo byť v rozpore s § 60 ods. 9 zákona č. 8/2009 Z. xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxgán nevedel, kde sa má reklamné zariadenie umiestniť.
Celý pozemok sa nachádza v intraviláne obce, kde v zmysle § 11 cestného zákona nie je žiadne
ochrxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a plynulosti cestnej premávky na pozemných
komunikáciách, dotknutý orgán by súhlasné stanovisko nevydal. Okolnosť rozptyľovania a upútavania
poxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxnil, že neexistuje žiadna relevantná odborná
štúdia, ktorá by potvrdzovala odpútavanie pozornosti vodičov reklamnými zariadeniami resp. vplyv
rxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxa 2009, ktoré
bolo potrebné posúdiť v súlade s príslušnými ustanoveniami predpisu, ktoré upravujú kompetencie
dotknutého orgánu vo veciach diaľnix x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxý výber
dôkazov smerujúci k jednostranným záverom. Súd nemôže vychádzať len z jednostranných tvrdení
žalobcu, ktoré sú v rozpore so skutočným umiesxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxrhol potvrdiť.
S poukazom na § 10 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách uviedol, že
umiestnenie reklamného zariadenia v oblasti krxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxením
prístupu veľkých dopravných mechanizmov). Cestným správnym orgánom pre diaľnice bolo v čase
predmetného konania pre diaľnice ministerstvo. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xxxxnáva zákon o cestných komunikáciách. Skutočnosť, že reklamné zariadenie nemalo byť
umiestnené v oblasti s ochranným pásmom a nebolo potrebné povoľoxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxon o cestných komunikáciách. Súhlas dotknutého orgánu štátnej správy podľa
cit. ust. bol potrebný v zmysle § 15 ods. 2 písm. c/ vyhlášky Ministerstva žxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx xx xxx xxx októbra 2009 uviedlo, že na križovatkách a v rozhľadovom výhľadovom poli
vodiča je zakázané umiestňovať reklamné zariadenia.
Pokiaľ šlo o záväzné sxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxn opomenul skutočnosť, že reklamné zariadenie má byť umiestnené v oblasti
križovatky a z druhej strany bude v tesnej blízkosti vjazdovej diaľničnej vxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxatívne vplyvy reklamných zariadení na rozptyľovanie pozornosti vodičov je potrebné vnímať
komplexne a v celkom rozsahu, bez ohľadu na to, či existujx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxh zariadení pri cestách v mestách, obciach alebo mimo nich. Žalobca ako správca diaľnic
dlhodobo vyjadruje negatívny postoj k umiestňovaniu reklamnxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxolací súd žalobu zamietne.
Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 246c ods. 1 veta prvá O. s. p. v spojení s § 10
ods. 2 O. s. p.), preskúmxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx x
xxxx xxxx xx xx xx x xxxxxxx x x xxx x xxxxx xx xx xxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxnie pribratého
účastníka nie je dôvodné.
Rozhodol bez nariadenia odvolacieho pojednávania v zmysle § 250ja ods. 2 O. s. p. s tým, že deň
vyhlásenia rxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.sk <http://www.nsud.sk>.
Rozsudok bol verejne vyhlásený dňa 13. júna 2013 (§ 156 ods. 1 a ods. 3 O. s. p.).
Podľa § 219 ods. l O. s. p. odvolací xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxvebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej v texte rozsudku len „Stavebný zákon“),
povolenie stavebného úradu vyžadujú, pokiaľ na to nie sú príxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
xxxxxných priestorov a pokiaľ sú spojené so stavbou alebo pozemkom.
Podľa § 73 Stavebného zákona, na konanie o povolení terénnych úprav, ťažobných a im podxxxxxx
xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx
xxxxx x xxxb ods. 1 Stavebného zákona, záväzné xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxánené osobitnými predpismi, ktorý je ako záväzné stanovisko upravený v osobitnom predpise.
Obsah záväzného stanoviska je pre správny orgán v konaní xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxx x xxxx xxxx x xxxxebného zákona, pri riešení rozporov medzi dotknutými orgánmi vyplývajúcich
zo záväzných stanovísk sa postupuje podľa § 136. Ak námietky účastníkov kxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxutý orgán stanovisko nezmení, stavebný úrad si vyžiada potvrdenie
alebo zmenu záväzného stanoviska od orgánu, ktorý je nadriadeným orgánom dotknutxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxi rozhodnutiu podľa tohto zákona smeruje
proti obsahu záväzného stanoviska, odvolací orgán konanie preruší a vyžiada si stanovisko k obsahu
odvolanxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stavebný úrad orgánu, ktorý je
nadriadeným orgánom dotknutého orgánu a vyžiada si od neho potvrdenie alebo zmenu záväzného
stanoviska. Počas preruxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x. z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej v texte rozsudku len „Vyhláška“), v žiadosti
o povolenie informačného, rekxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxmného a propagačného zariadenia,
c) označenie stavby alebo parcelné číslo pozemku podľa katastra nehnuteľností, na ktorom sa má
informačné, reklaxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx § 15 ods. 2 Vyhlášky, k žiadosti o povolenie informačného, reklamného a propagačného
zariadenia sa pripojí
a) dokumentácia obsahujúca návrh informaxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxateľ preukazuje vlastnícke alebo iné právo umiestniť na stavbe alebo pozemku
navrhované informačné, reklamné a propagačné zariadenie,
c) rozhodnxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxé
komunikácie smerovo rozdelené s obmedzeným pripojením a prístupom, vyhradené len pre motorové
vozidlá s určenou povolenou rýchlosťou podľa osobxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx x x xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxformačné a propagačné zariadenia sa pri
prejazdných úsekoch ciest cez obce a pri miestnych komunikáciách umiestňujú tak, aby vyhovovali
požiadavkáx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxagačné zariadenia, ako aj iné zariadenia, ktoré neslúžia pre správu pozemných komunikácií ani pre
riadenie cestnej premávky a prevádzku dopravy, je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxx x x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx84 Zb. ktorou sa vykonáva zákon
o pozemných komunikáciách (cestný zákon), súčasťami diaľnic, ciest a miestnych komunikácií sú
najmä mosty (nadcestxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxrné, zárubné, obkladové a
parapetné múry, tarasy, cestné svahy, cestné pomocné pozemky, priekopy a ostatné povrchové
odvodňovacie zariadenia, záxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a plochy pre zastávky
hromadnej verejnej dopravy, dopravné značky a zariadenia (s výnimkou svetelných znamení slúžiacich
na riadenie dopravy a staxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a miestnych komunikácií sú aj
ich privádzače a vetvy križovatiek a protihlukové múry a protihlukové valy vyvolané výstavbou
komunikácie a pokiaľ sú xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxunikáciách (cestný zákon), bez predchádzajúceho súhlasu cestného správneho
orgánu je zakázaná akákoľvek stavebná činnosť, ktorá by mohla ohroziť xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxknutého úseku komunikácie, sťažovala strojovú údržbu alebo zhoršovala
podmienky bezpečnej a plynulej premávky na komunikáciách.
Podľa § 2 ods. 2 xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxčkou ,,Priečna súvislá čiara“,
,,Priečna súvislá čiara so symbolom Daj prednosť v jazde!“ alebo ,,Priečna súvislá čiara s nápisom
STOP“; kde takáto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx x
xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x x ods. 2 písm. j/ zák. o premávke, križovatkou miesto, v ktorom sa cesty pretínajú alebo
spájajú.
Podľa § 60 ods. 9 zák. o premávke, na ceste a na mieste prx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx
xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx rozptyľovali a upútavali pozornosť účastníka cestnej premávky, alebo ho oslňovali.
Podľa § 60 ods. 10 zák. o premávke, miestom pri ceste sa rozumie pxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxé zariadenia spravidla umiestňujú.
Krajský súd vychádzajúc z obsahu administratívneho spisu dospel k záveru, že pre vydanie
napadnutého rozhodnuxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx má byť umiestnené vo vzdialenosti minimálne 15m od
priľahlého jazdného pásu diaľnice D1, vzdialenosť od pripájacej vetvy nebola vymedzená. Je
nepocxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx
xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxastník v odvolaní dôvodil, že nebol potrebný súhlas cestného správneho orgánu, keď na
umiestnenie reklamného zariadenia nemožno aplikovať § 14 ods. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx x xxxdeným názorom nestotožnil.
Okrem stanoviska orgánu PZ - Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave správny orgán
opomenul pri vydávaní rozhoxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxanovisko
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky zo dňa 19. októbra 2009 nemožno
považovať za takýto súhlas. Tento súhlxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxosť
žalobcovi vyplýva zo zákona č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxný len uviedol, že umiestnenie reklamného zariadenia bolo zákonné, a
preto námietky žalobcu v tomto smere hodnotil ako neopodstatnené.
Naviac žalxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxicky umiestnené v tesnej blízkosti
vjazdovej diaľničnej vetvy smer z Bajkalskej ul. na diaľnicu D1 smer Senec, teda žalobca nebude môcť
vykonávať rixxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx ktorá námietka podľa názoru
odvolacieho súdu smerovala proti obsahu záväzného stanoviska (nedostatky v posúdení), v ktorom
bola určená len vzdialxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxanie prerušiť a vyžiadať
si stanovisko od dotknutého orgánu príslušného na vydanie záväzného stanoviska.
Pribratý účastník namietal, že rozptyľxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxho dopravného
inšpektorátu, najvyšší súd sa v tejto časti stotožnil s názorom účastníka.
Bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky predstavuje komxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxpochybne vplyv na bezpečnosť cestnej premávky, keď nevenovanie dostatku
pozornosti vedeniu motorového vozidla z rôznych príčin môže viesť ku kolízxxx xxxxxxxxxx xxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ochrany ktorých by sa mohol domáhať v správnom súdnictve.
Nad rámec nutného odôvodnenia je však nevyhnutné poukázať, že zo samej podstaty veci, t. j. x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x reklamovanej veci, produkte, s cieľom zvýšiť jeho
predaj. Preto odkaz odvolateľa na neexistenciu zvláštnej odbornej štúdie, ktorá by potvrdzovala
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx určitej miery upútať pozornosť účastníkov cestnej
premávky (aj vodičov), takýto záver by bol v rozpore s vlastnou činnosťou odvolateľa a ich
umiestxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxzsudku, keď správne orgány pri rozhodovaní vychádzali z nedostatočne zisteného skutkového stavu
týkajúceho sa vplyvu umiestnenia reklamného zarixxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxniach v miestnej
štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bol s účinnosťou od 1. januára 2013 Krajský
stavebný úrad v Bratislave zrušený x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x x xxxx x xxxx xxxxxxxx xx
xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xx xx xx x xxxxxxx x x xxx ods.
4 O. s. p. konal ďalej s právnym nástupcom zaniknutého žalovaného.
O trovách konania rozhodol odvolací súd tak, že v odvolacom konaní úspešnému xxxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v pomere hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9
veta tretia zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákxxxx x xxxxx
xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx