Obsah Dostupné filtre
Predpisy SR (3)

6 Sžf 7/2011 Zákonné podmienky statusu verejného obstarávateľa

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
x xxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci žalobcu: Lesy Slovenskej republiky, š.p., Námestie SNP č. 8, Banská Bystrica, IČO: 36 038 351x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx2009 zo dňa 23. januára 2009, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave zo dňa 4. novembra 2010, č. k. 1S 45/2009-83, takto rozhodol:
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx x x x x x xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxvaného č. 010-P/01-2009 zo dňa 23. januára 2009 zrušuje a vec mu vracia na ďalšie konanie.
Žalobcovi náhradu trov konania nepriznáva.
Odôvodnenie:
xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xostupu žalovaného č. 010-P/01-2009 zo dňa 23. januára 2009 a súčasne jeho zrušenia a vrátenia veci žalovanému na ďalšie konanie. Žalobcovi náhradu trox xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxhodnutím zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu č. 83-SK/3/6000/2008 zo dňa 22.10.2008, ktorou správnx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xxvinnosti uzavrieť zmluvu podľa tohto zákona. Z rozhodnutia žalovaného zistil, že žalovaný sa v celom rozsahu stotožnil s právnym názorom uvedeným v odxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx právnická osoba rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 2795/199-420 zo dňa 20.4.1999 a zakladacej listiny č. 5063/199-420 zo dňa 23.6.199x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xredpisov priznal účastníkovi konania charakter podniku pre zabezpečenie verejno-prospešnej činnosti; žalovaný v odôvodnení napadnutého rozhodnxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxí, nakoľko ako právnická osoba bol založený na osobitný účel plnenia potrieb vo všeobecnom záujme, ktoré nemajú priemyselný ani komerčný charakter a vxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxa viac ako polovicu členov kontrolného orgánu; vychádzajúc z predmetu podnikania účastníka konania - žalobcu, ktorý je uvedený v Obchodnom registri, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxteľom P. s.r.o., X., bol verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 2 citovaného zákona a vzhľadom na túto skutočnosť bol podľa § 9 ods. 1 zákona o verejnom obsxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxného pri Okresnom súde Banská Bystrica, oddiel Pš, vložka č. 155/S žalobca - Lesy SR, š.p., bol založený 29.10.1999 ako štátny podnik na základe rozhodnxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xx xxxx x x xx xxxxxx xx x11/1990 Zb. o štátnom podniku; rozhodnutím generálneho riaditeľa č. 104/1-1999 zo dňa 2.11.1999 boli vymenovaní štatutárni zástupcovia generálnexx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx2-1/1999 zo dňa 3.11.1999 boli s účinnosťou od 1.1.2000 zriadené odštepné závody štátneho podniku LESY SR.
Krajský súd posudzoval zákonnosť preskúmxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxnutia (ďalej len „zákon č. 25/2006 Z.z.“) v spojení s § 3 ods. 1, s § 6 ods. 1, 2, s § 137 ods. 1, 2, s § 149 ods. 1, písm. a/, ods. 3 a s § 153 uvedeného zákona. Poukázxx xx xxx xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxanovenia § 6 ods. 1 písm. b/, t.j. či spĺňa definičné znaky právnickej osoby, upravenej v ust. § 6 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a teda, či v konečnom xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x obchodnom registri vyplýva, že okrem iného je to správa lesného a iného majetku vo vlastníctve SR, užívanie a obhospodarovanie neštátneho lesného a inxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxenie druhovo, geneticky a kvalitatívne vhodného biologického reprodukčného materiálu pre obnovu lesných porastov, zabezpečenie dôslednej hygienx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákonom stanovených úloh pri tvorbe a ochrane životného prostredia, ťažba a výkop dreva zo stromov rastúcich mimo lesa, drevárska výroba, strojárska xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxu činnosti vyvodil záver, že žalobca plní predovšetkým záujmy celospoločenského charakteru, teda vykonáva činnosti, ktorých účelom je plnenie potrxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxm obstarávaní, nesporne vyplýva, že za verejného obstarávateľa je možné považovať právnickú osobu, ktorá spĺňa požiadavky podľa odseku 2 citovaného xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxmyselný charakter ani komerčný charakter a je: a) úplne alebo sčasti financovaná verejným obstarávateľom podľa odseku a) – d), b) je kontrolovaná verexxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu, s poukazom na to, že z dikcie citovaného ustanovenia nesporne vyplýva, že týmto sa vymedzuje okruh subjektoxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxstarávateľom xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxrčný charakter a zároveň táto právnická osoba spĺňa alternatívy jednej z definičných znakov, ktoré sú uvedené v bodoch a), b), c) citovaného ustanovenxxx
xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxo majetku vo vlastníctve SR, užívanie a obhospodarovanie neštátneho lesného a iného majetku, zakladanie, obnova, pestovanie, výchova, obnova a ochrxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxdukčného materiálu pre obnovu lesných porastov, zabezpečenie dôslednej hygieny lesných porastov, výkon ťažby dreva v lesných porastoch, predaj surxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ťažba a výkop dreva zo stromov rastúcich mimo lesa, drevárska výroba, strojárska výroba, zememeračské a geologické práce, servis a opravy malej mechaxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxoločenského charakteru, teda vykonáva činnosti, ktorých účelom je plnenie potrieb vo všeobecnom záujme, nakoľko za týmto účelom bol vlastne aj založxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxadenej na účel plnenia potrieb vo verejnom záujme, ktoré nemajú priemyselný ani komerčný charakter, vykonával aj činnosti komerčného charakteru, a pxxxx xxxxx xxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx má zapísaný v obchodnom registri, vykonáva (drevárska výroba, strojárska výroba, projektová, inžinierska a konzultačná činnosť v investičnej výstxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxeru, že žalobca mal postavenie štátneho podniku v zmysle ustanovení zákona o štátnom podniku, keďže vznikol ako právnická osoba rozhodnutím Ministerxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxx x xx xxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xiaditeľa t.j. riadiaci orgán žalobcu a tiež vymenúva viac ako polovicu členov dozornej rady tohto štátneho podniku a súčasne mal žalobca nepochybne stxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xotrieb vo všeobecnom záujme, ktoré nemajú priemyselný ani komerčný charakter a jeho zriaďovateľ (Ministerstvo pôdohospodárstva SR) ako verejný obsxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xontrolného orgánu, s poukazom na to, že ak právnická osoba podľa odseku 1 písm. d/ bežne vykonáva aj iné úlohy než verejné, rozhodujúci význam pre jej posxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x tým, že táto právnická osoba bola vytvorená s cieľom zabezpečovania potrieb vo verejnom záujme, i keď popritom vykonáva aj iné hospodárske aktivity, kxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxm xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xo žalobca nepochybne spĺňa.
Napadnuté rozhodnutie žalovaného ako aj prvostupňové správne rozhodnutie považoval v súlade so zákonom, a preto žalobu xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxcovi náhradu trov konania nepriznal.
Proti uvedenému rozsudku krajského súdu sa v zákonnej lehote odvolal žalobca. Žiadal, aby Najvyšší súd Slovensxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxuší a vec vráti žalovanému na ďalšie konanie.
Žalobca v dôvodoch odvolania namietal, že súd prvého stupňa vec nesprávne právne posúdil, keď nesprávne xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxím verejného obstarávateľa. Uviedol, že podmienka uvedená v § 6 ods. 2 písm. a/ nie je splnená, keďže LESY SR š.p. nie sú financované verejným obstarávaxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxSY SR š.p. uložená odvodová povinnosť vo výške 200 mil. do štátneho rozpočtu). Spochybňoval splnenie aj ďalších podmienok podľa § 6 ods. 2 ZVO. V tejto sxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxách 260 až 270 definuje štátny podnik, s poukazom na to, že z tejto definície jednoznačne vyplýva, že štátny podnik je právnickou osobou, ktorá vykonáva xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxná definícia vychádza: na § 2 ods. 1, v zmysle ktorého podnik je výrobcom tovaru (výrobky, práce a služby), ktorý svoju podnikateľskú činnosť prevádzkuxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxx x xx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxdnik je právnickou osobou, vystupuje v právnych vzťahoch vo svojom mene a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov, podnik nezodpovedá za záväxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x x xxxx x x xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxi s vecami a majetkovými právami zverenými mu pri jeho založení, a ďalej s vecami a majetkovými právami nadobudnutými v priebehu jeho podnikania, veci, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx x xxx x xxxxxx x xxxxxxxx xredpismi, podnik nemôže týmto majetkom zabezpečovať záväzky tretích osôb, majetok sa môže podniku odňať iba v prípadoch a za podmienok ustanovených zxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxou, ktorá by sa zriaďovala na činnosti, ktoré nemajú priemyselný alebo komerčný charakter, ba práve naopak imanentným znakom š.p. je práve vykonávanix xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxonávať právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je ministerstvo alebo právnická osoba, ktorá má také postavenie podľa osobitných pxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxy podnik je správcom lesných pozemkov, že lesné pozemky sú predmetom občianskoprávnych vzťahov, a že v prípade lesných pozemkov, ktoré boli zverené do xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx Slovenskej republiky vo verejnoprospešnej a nepodnikateľskej sfére.
Žalobca s poukazom na § 27 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení nesxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxeného štátneho podniku z toho pohľadu, či jeho predmetom činnosti je aj uspokojovanie verejnoprospešných záujmov a o tom, za akým účelom je právnická oxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx 111/1990 Zb. o štátnom podniku, ktorá upravuje osobitne štátne podniky na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov. Dôvodil, že vôľa zakladateľa xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k uspokojovaniu verejnoprospešných záujmov a tiež v metodickom usmernení MP SR, v zmysle ktorého sám zakladateľ uvádza, že na žalobcu sa ZVO nevzťahujxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx právnej úprave definície obstarávateľa, resp. verejného obstarávateľa Úrad v prípade žalobcu posudzoval rôznym spôsobom.
Ďalej uviedol, že z predxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxľným rozvojom lesa, ktoré sú samozrejme dôležité z celospoločenského hľadiska, avšak tieto povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx že verejnoprospešnú funkciu má samotný les ako taký, pričom LESY SR š.p. zabezpečujú plnenie právnych povinností, ktoré Zákon o lesoch ukladá vlastníxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxné týmto osobitným zákonom na ochranu určitej zložky životného prostredia, nemožno ho automaticky považovať za osobu, ktorá bola založená alebo zriaxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xe povinná dodržiavať aj právne predpisy na ochranu životného prostredia, keďže jeho prvotným účelom je dosiahnutie zisku z titulu vlastníctva lesnýcx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxnikania: zakladanie, obnova, pestovanie, výchova, obnova a ochrana lesných porastov, záchrana a zachovanie genofondu lesných drevín a zabezpečenix xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxných porastov a podobne, pretože tieto povinnosti zákon ukladá všetkým vlastníkom lesa (napríklad § xx x x xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxonáva na komerčnej báze.
Žalobca vyslovil názor, že nemožno len na základe prirodzene celospoločenského charakteru činností súvisiacich so správox x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vo všeobecnom záujme tak, ako to upravuje ZVO a súčasne, že je výhradne v kompetencii zakladateľa, či v súlade so zákonom o štátnom podniku bude založený xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxvyšší súd Slovenskej republiky napadnutý rozsudok krajského súdu potvrdil.
Uviedol, že smernica 2004/18/ES (ďalej len.,smernica“), z ktorej bolx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxničné znaky verejného obstarávateľa upravené v § 6 ods. 2 za spojkou „a“ v písmenách a), b), c) sú upravené alternatívne.
Konštatoval, že z pohľadu konšxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxľom je právnická osoba zriadená výlučne, resp. len na účely plnenia potrieb vo verejnom záujme, ktoré nemajú priemyselný ani komerčný charakter, uvedxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xemajú priemyselný ani komerčný charakter, vykonával aj činnosti komerčného charakteru z čoho preto vyplýva, že osoba podľa § 6 ods. 2 zákona o verejnom xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxou jej status verejného obstarávateľa sú činnosti, na vykonávanie ktorých bola zriadená a ktorých účelom je plnenie potrieb vo všeobecnom záujme. Pouxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxol, že z uvedeného rozhodnutia vyplýva záver, že podmienka „právnickej osoby založenej alebo zriadenej na osobitný účel plnenia potrieb vo všeobecnox xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxeobecnom záujme, ktoré nemajú komerčný ani priemyselný charakter. Ďalej uviedol, že jeden zo záverov tohto rozsudku je, že subjekt musí byť považovanx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxnnosti, ktorú vykonáva.
V súvislosti s rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 939/2007-420 zo dňa 19.1.2007, ktorým Ministerstvo pôdohoxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxešných záujmov, žalovaný uviedol, že tento individuálny správny akt nemal v žiadnom prípade vplyv na status žalobcu ako verejného obstarávateľa v zmyxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xlnenia potrieb vo všeobecnom záujme je determinovaná predovšetkým charakterom činností, ktoré má takáto právnická osoba v predmete resp. v popise čixxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxho obstarávateľa. Mal za to, že rovnako v prípade stanovísk Ministerstva pôdohospodárstva SR, v zmysle ktorých sa na účastníka konania nevzťahuje zákxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx verejného obstarávateľa je zakotvený priamo v zákone o verejnom obstarávaní.
Žalovaný nesúhlasil ani s ďalšími odvolacími dôvodmi žalobcu.
Žalovxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xonanie a podal prejudiciálnu otázku na Súdny dvor Európskych spoločenstiev s návrhom znenia otázky vo všeobecnosti: „Je možné považovať žalobcu za suxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby“, s tým, že znenie prejudiciálnej otázky má len informatívxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxť dostatočným podkladom pre rozhodovanie slovenského súdu.
Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (ust. § 10 ods. 2 O.s.p. v spojení s § 2xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx x xxx xds. 1 O.s.p.) na pojednávaní postupom podľa ust. § 250ja ods. 2 veta druhá O.s.p. a dospel k záveru, že v danom prípade neboli splnené zákonné podmienky xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ktorou sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného správneho orgánu a vrátenia mu veci na ďalšie konanie, ktorým rozhodnutím žalovaný zamietxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxxx a/ zákona č. 25/2006 Z.z., za to, že sa vyhol povinnosti uzavrieť zmluvu podľa zákona o verejnom obstarávaní, a preto odvolací súd preskúmal rozsudok súxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnu v spojení s rozhodnutím správneho orgánu prvého stupňa a konanie im predchádzajúce, najmä z toho pohľadu, či sa súd prvého stupňa vysporiadal so všetxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxneho orgánu.
Predmetom preskúmavacieho konania v danej veci je rozhodnutie a postup žalovaného správneho orgánu, ktorým rozhodnutím žalovaný rozhxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx tvoril administratívny spis, zistil skutkový stav tak, ako ho uviedol prvostupňový súd v odôvodnení napadnutého rozsudku, z ktorých dôvodov naň len pxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxzka, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxto odvolací súd zameral svoju pozornosť predovšetkým tejto otázke.
Podľa § 6 ods. 1, 2 zákona č. 25/2006 Z.z. verejný obstarávateľ na účely tohto zákxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xdruženie právnických osôb, ktorého členom je aspoň jeden z verejných obstarávateľov uvedených v písmenách a) až d).
Právnická osoba podľa odseku 1 píxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxter, a a) je úplne alebo z väčšej sčasti financovaná verejným obstarávateľom podľa odseku 1 písm. a) až d), b) je kontrolovaná verejným obstarávateľom pxxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx alebo kontrolného orgánu.
Podľa § 149 ods. 1, písm. a/, ods. 3 zákona č. 25/2006 Z.z. Úrad uloží verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi pokutu vx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxkovacím konaním bez zverejnenia bez splnenia podmienok na ich použitie.
Pri ukladaní pokuty úrad prihliada najmä na povahu, závažnosť, spôsob a náslxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxu verejnému obstarávateľovi, keď zistí, že verejný obstarávateľ nesplnil podmienky ustanovené v tejto právnej úprave.
Zákonodarca v právnej norme x x xxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxxxxrca upravuje, kto je verejným obstarávateľom v prípade právnickej osoby, v zmysle ktorej sa posudzuje aj postavenie žalobcu. Pri posudzovaní postavexxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxx x xx xxxxxxxx xxxxádzať z účelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorým je zabezpečiť právne pravidlá pokiaľ ide o dispozíciu s verejnými zdrojmi. Odvolací súd sa plne stoxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xx xxxxx xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xkutkových zistení v danej veci odvolací súd dospel k zhodnému záveru ako súd prvého stupňa, že žalobca spĺňa definičné znaky verejného obstarávateľa uxxxxxxxxx x x x xxxx xx xxxxx xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx prípade vyplynulo, že žalobca bol založený dňa 29.10.1999 ako štátny xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxx1999 v súlade s ust. § 12 ods. 1 a 14 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku, pričom Ministerstvo pôdohospodárstva SR vymenúva riaditeľa t.j. riadiaxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx xx 111/1990 Zb.); predmetom jeho činnosti zapísaného v obchodnom registri okrem iného sú správa lesného a iného majetku vo vlastníctve SR, užívanie a obhxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxie genofondu lesných drevín a zabezpečenie druhovo, geneticky a kvalitatívne vhodného biologického reprodukčného materiálu pre obnovu lesných porxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx a ochrane životného prostredia, a pod., z ktorého príkladného vymenovania je možné vyvodiť záver, že žalobca plní záujmy celospoločenského charaktexxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xrávnická osoba bol založený okrem iných činností aj na činnosti pre plnenie osobitného účelu a to plnenia potrieb vo všeobecnom záujme (správa lesného x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a ochrana lesných porastov, záchrana a zachovanie genofondu lesných drevín a zabezpečenie druhovo, geneticky a kvalitatívne vhodného biologického xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xri tvorbe a ochrane životného prostredia), ktoré činnosti vzhľadom na ich význam nemožno posúdiť ako činnosti majúce priemyselný alebo komerčný charxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxe irelevantný pre posúdenie jeho postavenia verejného obstarávateľa v zmysle § 6 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z., keďže zákonodarca v uvedenej právnej nxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxce charakter priemyselnej alebo komerčnej činnosti.
Vzhľadom na uvedené odvolací súd námietky žalobcu vznesené v odvolaní, ktorými namietal nesprxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx0 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, na právnu literatúru Slovník obchodného práva vydaný spoločnosťou IURA EDITION v roku 1994, autxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xx x x xx xxxxxa o lesoch a v príslušných ustanoveniach zákona č. 217/2004 Z.z. o reprodukčnom materiáli, vyhodnotil ako nedôvodné.
Odvolací súd taktiež neprihlixxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xňa 19.1.2007, ktorým rozhodnutím mu bol odňatý charakter podniku k uspokojovaniu verejnoprospešných záujmov podľa ustanovenia § 27 zákona č. 111/1xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxrejnom obstarávaní. Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 939/2007-420 zo dňa 19.1.2007 nemá v žiadnom prípade vplyv na status žalobcu akx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxadená na osobitný účel plnenia potrieb vo všeobecnom záujme je determinovaná predovšetkým charakterom činností, ktoré má takáto právnická osoba v prxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxoré žalobca plní za účelom plnenia potrieb vo všeobecnom záujme. Pokiaľ žalobca namietal, že rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 939/20xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xtátnom podniku, odvolací súd poukazuje na znenie právnej úpravy ustanovenej v § 27 uvedeného zákona, z ktorého vyplýva, že zakladateľ môže za podmienxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxšných záujmov. Z predmetu činnosti žalobcu v danej veci vyplýva, že žalobca vykonáva činnosti majúce charakter nielen verejnoprospešný, ale taktiež xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxetom činnosti je uspokojovanie verejnoprospešných záujmov, pričom v predmete činnosti mu ponechal aj naďalej činnosti tak, ako sú zapísané v obchodnxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxznamné, s poukazom na to, že z ustanovení zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku vyplýva zákonná povinnosť zriaďovateľa štátneho podniku v rozhodnuxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxx xx xx x xx xxxx xx xx x xx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxsť právneho názoru žalovaného k otázke posúdenia žalobcu ako verejného obstarávateľa vyplýva aj z platnej judikatúry Európskeho súdneho dvora, ktorx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxobecnom záujme, ktoré nemajú priemyselný ani komerčný charakter“ v žiadnom prípade neznamená, že takáto právnická osoba by mala vykonávať len činnosxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxovaný za verejného obstarávateľa aj v prípade, keď jeho činnosť súvisiaca s uspokojovaním potrieb vo všeobecnom záujme tvorí len malú časť jeho celkovxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxávny poriadok priznáva fyzickým a právnickým osobám a pri nejednoznačnej aplikácii komunitárneho práva môže využiť inštitút prejudiciálneho konanxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xola vyriešená uvedenou judikatúrou Súdneho dvora Európskeho spoločenstva, je touto judikatúrou viazaný aj súd, a preto aj z uvedeného dôvodu odvolacx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx dáva súčasne do pozornosti, že úlohou súdu pri preskúmaní zákonnosti rozhodnutia a postupu správneho orgánu podľa piatej časti druhej hlavy Občianskxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx či zistil vo veci skutočný stav, či konal v súčinnosti s účastníkmi konania, či rozhodnutie bolo vydané v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi a čx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxedpismi. Zákonnosť rozhodnutia správneho orgánu je podmienená zákonnosťou postupu správneho orgánu predchádzajúcemu vydaniu napadnutého rozhodxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xadou konania pred správnym orgánom, ktorá mohla mať vplyv na zákonnosť napadnutého rozhodnutia (§250i ods. 3 O.s.p.). Súd pri preskúmavaní rozhodnuxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx právnej veci vyplývajúcej z občianskoprávnych, pracovných, rodinných a obchodných vzťahov (§ 7 ods. 1) alebo rozhodol o uložení sankcie. Súd môže vyxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xruhej hlavy (§ 250i ods. 2 O.s.p.).
Podľa § 153 zákona č. 25/2006 Z.z. všeobecné predpisy o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x x xxx x xxx xxxx xx x xxx xxxx xx § 130, § 132 ods. 3, § 134 ods. 2, § 146d a § 149.
Podľa § 3 ods. 1, 4 správneho poriadku správne orgány postupujú v konaní v súlade so zákonmi a inými právnymi xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxí.
Rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxtočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania.
Podľa § 46 správnxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti.
Odvolací súd v preskúmavanej veci dospel k záveru, že správny orgán v predmetnej veci nxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxe neuvedenie skutku, ktorým sa účastník správneho konania dopustil porušenia právnej povinnosti, z ktorých dôvodov napadnuté rozhodnutie žalovanéxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxutia správneho orgánu, predmetom ktorého je uloženie administratívnej sankcie, súčasne aj v zmysle zásad Odporúčania Výboru ministrov č. (91)1 o sprxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx) a aj nasledovné zásady: každá osoba, ktorá čelí správnej sankcii má byť informovaná o obvinení proti nej, mal by jej byť daný dostatočný čas na prípravu xxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x povahe dôkazov proti nej, má dostať možnosť vyjadriť sa (byť vypočutá) predtým ako sa prijme akékoľvek rozhodnutie, správny akt, ktorým sa ukladá sankxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxupuje podľa ustanovení správneho poriadku (§ 153 zákona č. 25/2006 Z.z.), a preto povinnosťou správnych orgánov oboch stupňov bolo v predmetnom konaxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xôkazy, ale na potvrdenie správnosti svojho tvrdenia má súčasne aj povinnosť dôkazy správnemu orgánu predkladať, nesplnenie tejto povinnosti má za náxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xeci skutočný stav, keďže túto povinnosť správnemu orgánu ukladá zákonodarca v ustanovení § 32 ods. 1 správneho poriadku. Správny orgán na základe zisxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x x xxxx x x xxxxxxx x x xx x x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutia predstavuje najdôležitejšiu časť rozhodnutia, keďže sú v ňom určené konkrétne práva a povinnosti účastníkov konania, musí byť preto určxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxí spočívať v špecifikácii deliktu tak, aby sankcionované konanie nebolo zameniteľné s iným konaním.
Z obsahu administratívneho spisu senát odvolacxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx2008 č. 83-SK/3/6000/2008, ktorým prvostupňový správny orgán rozhodol vo výroku tak, že účastníkovi konania uložil pokutu vo výške 356.133,--Sk podxx x xxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxeho rozhodnutia absentuje popis skutku, za ktorý správny orgán uložil žalobcovi sankciu, ktorá skutočnosť spôsobuje neurčitosť a nezrozumiteľnosť xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xochybenia správneho orgánu v administratívnom konaní, predmetom ktorého je administratívne xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxdnutia správneho orgánu, ktorým sa ukladá administratívne trestanie, nie je uvedená skutková veta vymedzujúca skutok, ktorým sa trestajúci subjekt xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxý s iným, takýto výrok rozhodnutia správneho orgánu je treba považovať v rozpore s § 46 v spojení § 47 ods. 2 správneho poriadku, majúce za následok také xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxm na plnú jurisdikciu súdu v zmysle § 250i ods. 2 O.s.p. v danej veci dospel k záveru, že rozhodnutie žalovaného správneho orgánu nie je možné považovať zx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxosti jeho výroku.
Z obsahu administratívneho spisu senát odvolacieho súdu súčasne zistil, že podkladom pre uloženie sankcie bol Protokol o výsledku xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxenia právnych povinností vyplývajúcich mu zo zákona o verejnom obstarávaní. Právny zástupca žalovaného na pojednávaní odvolacieho súdu uviedol, že xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxch, pričom podkladom pre začatie týchto ďalších konaní bol uvedený protokol o výsledku kontroly. Súčasne uviedol, že Úrad doposiaľ uložil žalobcovi sxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxí, ktoré sa stali právoplatné a sú predmetom súdneho prieskumu v štádiu odvolacieho súdneho konania, pričom v ostatných prípadoch Úrad správne konanix xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxvolacie konanie zapísané pod sp. zn. 3Sžf/24/2011 a 4Sžf/24/2011.
Zo skutkových okolností teda v danej veci vyplýva, že kontrolou bolo zistené, že žaxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxého súbehu.
Z platnej judikatúry Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (rozsudok NS SR 8Sžo/28/2007 uverejnenom v Zbierke stanovísk najvyššieho sxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxae legis“ tzv. absorpčnú zásadu, podľa ktorej za viaceré delikty správny orgán uloží sankciu podľa ustanovení vzťahujúcich sa na najprísnejšie postixxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxtaty správnych deliktov, neupravujú postup správnych orgánov pri postihu za súbeh viacerých deliktov. Pri súbehu viacerých deliktov (viacčinný súbxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xrísnejší trest pohlcuje miernejší. Zbiehajúce sa delikty sú tak postihnuté len trestom určeným pre najťažší z nich, čo znamená, že správny orgán posúdx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xa charakter individuálneho objektu deliktu, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xravidlá pre ukladanie úhrnného trestu, t.j. správny orgán uloží za viaceré správne delikty sankciu podľa ustanovení vzťahujúcich sa na delikt najpríxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxa č. 25/2006 Z.z. neustanovuje špeciálnu úpravu postupu správneho orgánu pri ukladaní sankcie za viacčinný súbeh, je potrebné postupovať v zmysle „axxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxx x xxx x xxxx x xxxxxxxx x xxdských právach a slobodách.
Správne orgány oboch stupňov tak, ako to vyplýva zo skutkových zistení v danom prípade nepostupovali v intenciách právnexx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zákonnosti preskúmavaného rozhodnutia aj na uvedený nesprávny postup správnych orgánov pri zisťovaní všetkých skutkových okolností podmieňujúcixx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxk krajského súdu zmenil tak, že preskúmavané rozhodnutie žalovaného zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie podľa § 250ja ods. 3 O.s.p..
O náhrade trox xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxx x x x xxxxxxx x x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx konania, napriek tomu, že bol v konaní v podstate úspešný, keď žiadal preskúmavané rozhodnutie žalovaného správneho orgánu zrušiť a vec mu vrátiť na ďaxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxažoval to, že z výsledkov vykonaného dokazovania vyplynulo, že žalobca sa dopustil správneho deliktu podľa zákona č. 25/2006 Z.z., a súčasne, že na jehx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx dospel k zhodnému právnemu názoru ako žalovaný správny orgán a súd prvého stupňa, že žalobca v kontrolovanom období spĺňal definičné znaky zákona pre sxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxo správneho orgánu a vec mu vrátil na ďalšie konanie z dôvodu nezrozumiteľného výroku správneho orgánu prvého stupňa pre jeho neurčitosť a z dôvodu, že sxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxe je prípustný opravný prostriedok.
V Bratislave dňa 20. júla 2011
Za správnosť vyhotovenia:
Peter Szimeth
JUDr. Zdenka Reisenauerová, v. r.
prexxxxxxxxx xxxxxx
Identifikačné číslo ASPI: JUD72849SK
Autor: Najvyšší súd SR - senát
Sp. zn. / Č.j.:6 Sžf 7/2011
Druh:Rozsudok (Rs)
Zo dňa:20.07.2011
 
Názov:Zákonné podmienky statusu verejného obstarávateľa
 
Prameň:ASPI v čísle vydania (zväzku) ročník na strane .
Uverejnené pod poradovým (publikačným) číslom:
Prameň (celý názov):Pôvodné texty alebo texty upravené pre ASPI


Vzťah k:25/2006 Z.z.: §6 ods.2; 25/2006 Z.z.: §6 ods.1; 25/2006 Z.z.: §149 ods.1;
 
Oblasť: