2 Sžo 201/2010

§  ×
AA  
Viditeľnosť komentáře:
Obsah Typ obsahu
x xxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxzefa Milučkého a JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD., v právnej veci žalobcu: N., s.r.o., právne zastúpeného JUDr. P. Č., advokátom, proti žalovanému: Úrad pxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxx x xxxolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave č.k. 1S/174/2009-36 zo dňa 10. júna 2010, takto rozhodol:
Najvyšší súd Slovenskej repuxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxnáva.
Odôvodnenie:
Napadnutým rozsudkom krajský súd rozhodol tak, že zrušil podľa ustanovenia § 250j ods. 2 písm. d) O.s.p. napadnuté rozhodnutix xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxostupňový správny orgán uložil žalobcovi pokutu podľa § 36 ods. 1 písm. g) zákona o metrológii vo výške 2400€ za porušenie zákona o metrológii tým, že v urxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x100/08, nakoľko v deň kontroly dňa 9.10.2008 naďalej žalobca uskutočňoval meranie teploty – v desiatich prípadoch chladiarenské a mraziarenské boxyx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxový kódex
– príslušné výnosy a hlavy, ktoré sa zaoberajú skladovaním mäsových výrobkov a hydiny a Nariadenie Komisie (ES) č. 37/2005, STN 13486) nekalxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xds. 7 zákona o metrológii. Vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie. Krajský súd takto rozhodol, keď dospel k záveru, že rozhodnutie žalovaného je v rozxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx poriadku, keď vo výroku rozhodnutia žalovaného absentuje ustanovenie zákonnej normy, podľa ktorej vo veci rozhodol a taktiež pochybenie je i v tom, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxvolaní. Žalovaný sa v dôvodoch rozhodnutia obmedzil len na argumentáciu, že napadnuté rozhodnutie netrpí takou vadou, pre ktorú by bolo potrebné ho zmxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx x xxxx xrejmé, akými konkrétnymi skutočnosťami bol správny orgán pri vydávaní napadnutého rozhodnutia vedený a aj keď má správny orgán možnosť rozhodnúť podxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxal odvolanie žalovaný a žiadal, aby Najvyšší súd SR ako súd odvolací zmenil rozsudok krajského súdu tak, že žalobný návrh žalobcu zamietne, resp. rozsuxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxvne orgány ako prvostupňový tak i odvolací xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx metrologickom dozore zo dňa 7.8.2008, a to tým, že naďalej nezabezpečila podľa § 9 ods. 7 zákona o metrológii pri meraniach podľa osobitných predpisov mxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxte vyvrátil, pričom kontrolovanej osobe bolo jednoznačne preukázané porušenie zákona o metrológii a ostatné námietky kontrolovanej osoby vyhodnotxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xalobcovi uložená za nepoužívanie kalibrovaných meradiel, ako sa kontrolovaná osoba stále mylne domnieva, ale za neodstránenie nedostatku, ktorého xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxadiská ustanovené v § 36 ods. 1 zákona o metrológii, ktorý umožňuje uložiť pokutu za každý tam uvedený správny delikt až do výšky 6 638,78€ a jej výška nebxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xodľa žalovaného krajský súd nebol oprávnený podľa § 245 ods. 2 O.s.p. preskúmavať správnu úvahu inšpektorátu a výšku uloženej pokuty a nemohol ani vysxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxenie zdravia spotrebiteľa, úrad sa s výškou inšpektorátom uloženej pokuty stotožnil. Žalovaný taktiež poukázal na to, že krajský súd v dôvodoch svojhx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxupňového správneho orgánu bolo nezákonné pre nepreskúmateľnosť a nezrozumiteľnosť.
Žalobca sa k odvolaniu žalovaného písomne vyjadril a poukázal xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx sa vo svojom rozhodnutí jednoznačne vyporiadal i s námietkami žalovaného, obsiahnutými v jeho odvolaní zo dňa 1.7.2010 a vzhľadom k tomu žiadal, aby odxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxadnutý rozsudok a konanie, ktoré mu predchádzalo v rozsahu dôvodov odvolania podľa § 212 ods. 1 v spojení s § 246c ods. 1 veta prvá O.s.p., bez nariadenix xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x x x xxx xxx x xxxxxxx x x xxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxnimálne 5 dní vopred na úradnej tabuli a na internetovej stránke Najvyššieho súdu Slovenskej republiky www.nsud.sk a dospel k záveru, že odvolanie žalxxxx xxx xx xxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxnutí a postupov orgánov verejnej správy.
Najvyšší súd Slovenskej republiky s ohľadom na obsah podaného odvolania posudzoval, či správne orgány pri rxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zodpovedajúcim pravidlám spravodlivého procesu.
Z administratívneho spisu správneho orgánu vyplýva, že dňa 7.8.2008 vykonal prvostupňový správxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxých výrobkov a hydiny a ich preprave. Metrologický dozor bol zameraný na kontrolu používania kalibrovaných meradiel podľa § 9 ods. 7 zákona o metrológixx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx dňa 7.8.2008 a vzhľadom na zistené nedostatky pri vykonanej kontrole boli žalobcovi uložené, ako to vyplýva z príslušného protokolu, nápravné opatrexxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xtoré sa zaoberajú skladovaním mäsových výrobkov a hydiny) – monitorovanie teplôt v procese skladovania mäsových výrobkov a hydiny a kontrole teplôt v xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxmickou nadstavbou vykonávať meranie teploty kalibrovanými meradlami v požadovanom rozsahu. Zabezpečiť meranie a monitorovanie vlhkosti v chladiaxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xedostatkov písomne informovať príslušný inšpektorát v Košiciach a zaslať dokumenty potvrdzujúce odstránenie zistených nedostatkov, a to v termíne xx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxtil, že príslušné uložené opatrenia žalobcovi pri predchádzajúcej kontrole neboli odstránené a bolo mu uložené, aby zistené nedostatky opätovne odsxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxtanovenia § 9 ods. 7 zákona o metrológii meranie teploty kalibrovanými meradlami, tak za tieto neodstránené nedostatky uložil inšpektorát žalobcovx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxzsiahle odvolanie zo dňa 4.5.2009, v ktorom poukázal okrem iného na skutočnosti, pre ktoré inšpektorát nebol oprávnený vykonať príslušnú kontrolu, kxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxlôt neslúžia na posúdenie zhody, nie sú určenými meradlami a podľa osobitného predpisu nepodliehajú metrologickej kontrole. Taktiež uviedol, že Narxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxšiť uvedené nariadenie a kontrola bola nezákonná. Taktiež okrem iného z odvolania žalobcu vyplýva, že N. s.r.o., podlieha v oblasti kontroly monitoroxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx správa podľa osobitného predpisu, ktorý ustanovuje požiadavky na vykonávanie potravinového dozoru pri preukazovaní teplôt v skladovacích zariadexxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxavinového práva a v zmysle potravinového práva má podľa potravinového kódexu SR povinnosť používať takéto meradlo orgán xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxrobky, preto nie je možné aplikovať požiadavky metrologických predpisov tak, ako ich inšpektorát uviedol vo svojom rozhodnutí.
Ako vyplýva zo zákonx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxe inak.
Vzhľadom na uvedenú skutočnosť bolo potom potrebné, aby sa správne orgány dôsledne v priebehu správneho konania riadili príslušnými ustanovxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxov majú v zmysle ustálenej štrasburskej judikatúry v zásade charakter konania o trestnom obvinení a správny orgán musí preto rešpektovať procesné práxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxávo na spravodlivý proces. Súčasťou práva na spravodlivý proces je právo na spravodlivé súdne konanie, ktoré subsumuje základné súdno-procesné prinxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxu pre ľudské práva nie je rozhodujúca klasifikácia protiprávneho konania na správne delikty a trestné delikty vnútroštátnym poriadkom. Podľa Európsxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx o trestné veci bez ohľadu na relatívne nízke sankcie. Vo všetkých veciach, ktoré je možné subsumovať pod pojem „veci trestného charakteru“ musí mať osoxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xalobcu išlo o vec trestného charakteru, keď vzhľadom na uvedené skutočnosti predmetom prieskumu je sankcia za príslušný správny delikt, kde sú vzhľadxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xreto procesný postup správnych orgánov nemožno hodnotiť ako súladný so zákonom, pretože príslušné ústne pojednávanie malo byť nariadené už v konaní pxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx stupňa - príslušný inšpektorát nenariadil.
Pri hodnotení dôkazov z hľadiska ich zákonnosti správny orgán posudzuje, či dôkazy boli získané a vykonaxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxe o dôkazy nezákonné. K dôkazom, ktoré boli získané alebo vykonané v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi nemožno prihliadnuť a iný postux xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxny orgán a v konečnom dôsledku aj do rozhodnutia vo veci samej. Ak by správny orgán prihliadol k nezákonným dôkazom a na základe takýchto dôkazov by postaxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxom dôsledku aj nezákonné rozhodnutie.
Z administratívneho spisu odvolací súd taktiež zistil, že predovšetkým prvostupňový správny orgán postupovxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnovenia § xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxsle ustanovenia § 18 ods. 1, 2 správneho poriadku podaním zo dňa 13.10.2008, v ktorom súčasne vo vzťahu k žalobcovi ako vyplýva z uvedeného listu, aplikxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xreto vzhľadom na túto skutočnosť bolo možné aplikovať postup v zmysle ustanovenia § 33 ods. 2 správneho poriadku až následne po vykonaní ústneho pojedxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxvostupňového správneho orgánu. V danom prípade taktiež i odvolací správny orgán pochybil v odvolacom konaní, keď sa dôsledne nezaoberal tvrdeniami a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xúdom, že rozhodnutie žalovaného neobsahuje skutočne predpísané náležitosti a takáto skutočnosť i vyplýva z obsahu odôvodnenia odvolacieho správnexx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxmi námietkami, tak jeho rozhodnutie je potrebné považovať za nepreskúmateľné z hľadiska nedostatku dôvodov. Taktiež je potrebné uviesť, že na odvolaxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Najvyšší súd Slovenskej republiky po príslušnom doplnení dôvodov rozhodnutia považoval rozhodnutie krajského súdu za zákonné a napadnutý rozsudok xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxolací súd v zmysle ustanovenia § 250k ods. 1 O.s.p. v spojení s ustanovením § 224 ods. 1 O.s.p. za použitia ustanovenia § 246c ods. 1 veta prvá O.s.p., kex xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxanému správnemu orgánu náhrada trov konania zo zákona neprináleží.
Poučenie:
Proti tomuto rozsudku opravný prostriedok nie je prípustný.
V Bratixxxxx xxx xxx xxxx xxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.