Tpj 38/2010

Výpočet doby rozhodujúcej pre splnenie formálnej podmienky na podmienečné prepustenie pri postupne uložených a celkom nevykonaných trestov odňatia slobody

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (3)
xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxy rozhodujúcej pre splnenie formálnej podmienky na podmienečné prepustenie odsúdeného z výkonu trestu v prípade viacerých postupne uložený a nariadxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxov odňatia slobody pre výpočet doby rozhodujúcej pre splnenie formálnej podmienky podľa § 66 ods. 1 a § 67 ods. 1, ods. 2 Tr. zák. je smerodajný súčet dĺžxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxčených podľa právnej kvalifikácie skutkov v jednotlivých odsudzujúcich rozsudkoch v súlade s § 66 ods. 1 písm. a/, písm. b/ Tr. zák. a § 67 Tr. zák.
Dobx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxk. vo vzťahu ku všetkým dotknutým trestom".
Odôvodnenie:
Predseda trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v rámci činnosxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxla 2010, číslo 32452/09-60, podaného na podnet Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže, zistil rozdielny výklad a aplikáciu § 66 xxxx x x x xx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxého z výkonu trestu v prípade viacerých postupne uložených a nariadených trestov odňatia slobody v rozhodnutiach Okresného súdu Trnava, sp. zn. 1 Pp 19xxxxxx x xxx xxx x xx xxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxého (ďalej tiež len ods.) F.K. o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody zamietol.
V odôvodnení citovaného uznesenia najmä uviedol, xx xxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxx x xxxxxx x xxxxení s uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len "NS SR") sp. zn. 2 To 113/05 dňa 13. februára 2007 a koniec výkonu trestu má mať 13. augusxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx trestu odňatia slobody v trvaní 3 (troch) mesiacov, ktorý mu bol uložený trestným rozkazom Okresného súdu Galanta sp. zn. 1 T 95/07 dňa 13. augusta 2008. xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxovania dospel súd k záveru, že ods. F. K. splnil lehotu na podmienečné prepustenie iba z prvého xxxxxx x xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx vykonávajú v poradí, v akom boli ústavu doručené nariadenia výkonu trestu. Pre každý vykonávaný trest odňatia slobody sa určuje lehota na podmienečné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxňatia slobody, podľa ktorej postupne uložené a doteraz celkom nevykonané tresty sa považujú z hľadiska výkonu trestu za trest jediný. Podľa súčasnej pxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxenečné prepustenie zo všetkých vykonávaných trestov odňatia slobody, ale je potrebné aby odsúdený postupne úplne vykonal všetky uložené tresty odňaxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxx9, podľa § 66 ods. 1 Trestného zákona podmienečne prepustil ods. M. Cs. z výkonu trestu odňatia slobody, ktorý mu uložil Okresný súd Levice rozsudkom z 2xx xxxx xxxx xxx xxx x x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxx xx. 3 T 55/2007 v trvaní 6 mesiacov pre trestný čin podľa § 158 Tr. zák., Okresný súd Nové Zámky rozsudkom zo 6. februára 2006 sp. zn. 2 T 8/2006 v trvaní 10 mesixxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx x x xxxx x x x xxx xxxx x xxxxx xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxnuára 2006 určil súd skúšobnú dobu v trvaní 4 (štyroch) rokov.
V odôvodnení citovaného uznesenia okresný súd najmä uviedol, že ods. M. Cs. vykonával trx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxľa§ 64 zákona č. 59/1965 Zb. z. o výkone trestu odňatia slobody, v znení neskorších predpisov, sa postupne uložené a nevykonané tresty považovali z hľxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ustanovenie výslovne nemá a v § 101 ustanovuje, že tresty sa vykonávajú v poradí v akom boli ústavu doručené nariadenia výkonu trestu. Z tohto ustanovexxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxh, okrem posledného, z ktorého musí vykonať polovicu. Na základe kombinácie historicko-teleologického a logického výkladu dospel k záveru, že zo všexxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx že postupne uložené tresty sa pre účely podmienečného prepustenia považovali za trest jeden, teda sa ich výmery sčítavali. V tejto nadväznosti je potrxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxtín uloženého trestu.
V praxi môžu nastať situácie, keď jeden odsúdený bude mať nariadené tresty podľa zákona o výkone trestu odňatia slobody č. 59/19xx xxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxna č. 475/2005 Z.z. sa pre potreby rozhodovania o podmienečnom prepustení nesčítavajú, vznikli by dve nerovnaké skupiny odsúdených, z ktorých by skuxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxiadené (a nevykonané) tresty odňatia slobody sa pre potreby podmienečného prepustenia sčítavajú a polovica vykonaného trestu sa určí z tohto súčtu. Txxxx xxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx x xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xoužiteľný judikát č. R 30/1974, podľa ktorého sa "polovicou trestu pri postupne uložených trestoch odňatia slobody rozumie polovica doby zodpovedajxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxneho výkladu ustanovení § 66 ods. 1 písm. a/, písm. b/, § 67 ods. 1, ods. 2 Tr. zák. prikázal predseda trestnoprávneho kolégia podľa § 21 ods. 4 písm. b/ záxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxu Slovenskej republiky na rok 2010 č. Spr 1321/2009 a čl. 17 ods. 4 písm. d/ Rokovacieho poriadku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, trestnoprávnexx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxna v otázke výpočtu doby rozhodujúcej pre splnenie formálnej podmienky na podmienečné prepustenie odsúdeného z výkonu trestu v prípade viacerých posxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxku požiadal o písomné vyjadrenie k posudzovanej otázke Generálnu prokuratúru SR, Ministerstvo spravodlivosti SR, krajské súdy v Bratislave, Trnavex xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xošiciach, katedru trestného práva trnavskej univerzity v Trnave, Akadémiu PZ v Bratislave, Ministerstvo vnútra SR a Slovenskú advokátsku komoru.
Žxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxna prokuratúra SR, Ministerstvo vnútra SR a Katedra trestného práva trnavskej univerzity v Trnave.
Krajské súdy, ktoré žiadosti o písomné vyjadrenix xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxnave za správne a zákonu zodpovedajúce považujú právny názor vyjadrený v rozhodnutí Okresného súdu Trnava z 3. augusta 2009. sp. zn. 3 Pp 64/2004.
Z ustxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxa slobody sa určuje lehota na podmienečné prepustenie samostatne, t.j., že uložené tresty sa pre podmienky podmienečného prepustenia nesčítajú a odsxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxny uloženého trestu).
Pokiaľ Trestný zákon v ustanovení § 66 ods. 1 obsahuje direktívu o výkone trestu (a nie aj o postupne uložených a bezprostredne px xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xrestu odňatia slobody, potrebné uvedené situácie rozlišovať. Naopak, takéto rozlíšenie by viedlo k nezmyselnému znásobovaniu konaní o žiadostiach x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxeho trestu odňatia slobody a možnému súbežnému plynutiu viacerých takto určených skúšobných dôb. Z okolnosti, že v zákone o výkone trestu odňatia slobxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxo trestu vyplýva len to, že nie je potrebné vykonať zo súčtu dĺžky týchto trestov pomernú časť, zodpovedajúcu najprísnejšiemu z odsúdení pri ich kategoxxxxxxx xxxxx x xx x x xx x xxxxxxxxxxx xx x xx x x xx xxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxení už odsúdený niektorý z trestov, ktorých pomerná časť sa započítava do minimálnej doby potrebnej pre možnosť podmienečného prepustenia, vykonal, x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxorých sa odsúdený podmienečne prepúšťa, nie je z hľadiska administratívneho vykazovania dáta jeho nástup ešte splnená podmienka výkonu pomernej časxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxx x xxx xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x 68 ods. 2 Tr. zák. vykoná odsúdený v plnom rozsahu zvyšok celkovej dĺžky výkonu trestu odňatia slobody, tvorenej súčtom dĺžok postupne uložených a narxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xstanovenie k uvedeným záverom vyznieva § 407 ods. 3 Tr. por. podľa ktorého "ak je pri postupne uložených trestoch odňatia slobody ustanovený rôzny spôxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxm výkone trestu odňatia slobody" zjednocuje pre účely ich výkonu postupne uložené tresty do trestu jedného. Okrem toho - rozhodujúcou pre zodpovedanix xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx x xxxasnosti platí, že ak súd odsudzuje páchateľa za trestný čin, ktorý spáchal predtým než bol trest uložený skorším xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxšovať najvyššiu výmeru dovolenú týmto zákonom pre tento druh trestu.(§ 43 veta prvá Tr. zák.) Predovšetkým s poukazom na túto zákonnú úpravu doterajšxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx resp. jeho nevykonanou časťou, pokiaľ ide o tresty rovnakého druhu, tak úzky vzťah, že z hľadiska ich výkonu a rozhodovania o nich sa na tieto hľadí ako na xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxdených súdov a inštitúcií, zaujalo k posudzovanej otázke stanovisko, že správnemu výkladu zákona zodpovedá právny názor uvedený v právnej vete tohto xxxxxxxxxxx