5 To 14/2009

Neprimeraná dĺžka konania ako dôvod aplikácie § 40 Tr. zák. (v znení účinnom do 1. januára 2006), resp. § 39 Tr. zák.

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (5)
xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxnných v trestnom konaní alebo súdu výrazne a neprimerane presahuje dĺžku konania v porovnateľných veciach je takou okolnosťou prípadu, ktorá môže odôxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxx x xr. zák.) a uloženie trestu odňatia slobody pod dolnú hranicu trestnej sadzby ustanovenej zákonom.
(Rozsudok
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
x xx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xx xxxx xxxx, sp. zn. 4 T 6/2002, zrušil podľa § 258 ods. 1 písm. e/, ods. 2 Tr. por. účinného do 1. januára 2006 citovaný rozsudok obžalovaného J.L. vo výroku o treste a xxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx x xxxxxxxx x xx xxxx x x x xx xxxx xxxx xxxx xxxnného do 31. augusta 1999 na úhrnný trest odňatia slobody vo výmere 4 (štyri) roky. Zároveň podľa § 256 Tr. por. účinného do 1. januára 2006 zamietol ako nxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxudkom z 1. júla 2009, sp. zn. 4 T 6/2002, uznal obžalovaného J. L. za vinného z trestného činu skrátenia dane spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2, § 148 ods. xx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxx x xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx poplatkov a iných podobných dávok spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2, § 148 b Tr. zák., účinného do 31. augusta 1999, sčasti dokonaný, sčasti v štádiu pxxxxx xxxxx x x xxxx x xxx xxxx x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxs. 2, § 8 ods. 1 k § 124 ods. 1, ods. 2 písm. a/ Tr. zák., účinného do 31. augusta 1999 (ďalej len Tr. zák.) na tom skutkovom základe, že
spoločne s ďalšími osxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xohľadu orgánov Slovenskej republike a vyhnúť sa povinnosti uhradiť dane a poplatky za jeho prevoz tak, že v jednotlivých prípadoch
1/ dňa 31. marca 199x x xxxx xxx x xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxaru vo verejnom colnom sklade M. Ing. M. K., L. X. M., faxovú faktúru od firmy A. P. I.-E., K. a sprievodné doklady k tovaru, pričom na JCD bol deklarovaný toxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx (lieh), v colnej hodnote 402 309 Sk, ktorý podliehal spotrebnej dani 240 Sk za 1 liter - celkom 6 209 520 Sk, clu 81,6% - celkom 328 284 Sk, dani z pridanej hodxxxx xxx x xxxxxx x xxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxx xxx xx xxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx v dôsledku čoho by v prípade prepustenia tovaru z režimu uskladnenia v colnom sklade do režimu voľného obehu spôsobil rozdielom daňového a poplatkovéhx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xx9 Sk),
2/ v dobe od 12. januára 1998 do 20. januára 1998 uskutočnil prostredníctvom prenajatých nákladných motorových vozidiel a za pomoci falošných dxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxady daňových a colných poplatkov tak, že
2-1/ dňa 12. januára 1998 vodič I. Š. na nákladnom motorovom vozidle Renault Magnum ŠPZ X. a návesom ŠPZ X., ktorx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx x x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xieh v 92 sudoch o objeme 19 040 litrov v hodnote 376 922 Sk; pri colnom prejednaní na hraničnom prechode K. dňa 13. januára 1998 asi o 20.00 hod. predložil I. xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxx x0 000 000 Sk, falošné splnomocnenie na meno Š. I., v dokladoch bola uvedená ako odberateľ v Slovenskej republike neexistujúca firma W.-O., s.r.o., B. X.x xx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxej republike, ale dňa 14. januára 1998 bol vodič podľa pokynov J. L. cez mobilný telefón usmernený s nákladom do B., do priestorov skladu J. B. na ul. Z. č. Xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxemu rozpočtu Slovenskej republiky bola spôsobená ujma nezaplatením dovoznej prirážky (DPR) vo výške 18 850 Sk a daní vo výške 5 521 676 Sk (spotrebná daň x xxx xxx xxx xxx x xxx xxx xxxx
xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxrené nepravými ŠPZ X., náves PD X. a s falošným OEV bez nákladu prešiel cez hraničný prechod K. do Č. R., kde mu v liehovare Ch. naložili dňa 15. januára 1998 xxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx I. Š. na colné prejednanie falošné doklady, ktoré mu predtým odovzdal v zalepenej obálke J. L., a to potvrdenie o zabezpečení colného dlhu č. 27/96 na sumx xx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx X., B. IČO X.; po colnom prejednaní na hranici tovar však už nebol prejednaný na vnútrozemskej colnici určenia - B. a prepustený do voľného obehu v Slovenxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xx xx xx xxxxxx xxx xxx xxxx x xxxx xx 16. januára 1998 na 17. januára 1998 zložený a uskladnený s cieľom jeho ďalšieho spracovania, pričom užívateľom skladu bol V. O.; v dôsledku tohto konanxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxx xx x xxxxxlatením daní vo výške 5 299 932 Sk DPH 1 063 466 Sk,
2-3/ dňa 15. januára 1998 vodič M. Š. na nákladnom motorovom vozidle Renault Magnum ŠPZ X. s návesom ŠPZ Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx x x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxx xaložili dňa 15. januára 1998 lieh v 92 sudoch o objeme 18 260 litrov v hodnote 368 852 Sk; pri colnom prejednaní na hraničnom prechode K. dňa 17. januára 199x xxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xolného dlhu č. 27/96 na sumu 20 000 000 Sk, falošné splnomocnenie na meno Š. M., v dokladoch bola uvedená ako odberateľ v Slovenskej republike neexistujúxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxý do voľného obehu v SR, ale vodič kamiónu čakal na parkovisku L. pri B. až do rána 19. januára 1998, kedy bol v skorých ranných hodinách cez mobilný telefón xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxx xx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxo konania obžalovaných lieh unikol spod colného dohľadu a štátnemu rozpočtu Slovenskej republiky bola spôsobená ujma nezaplatením DPR vo výške 18 443 xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxx xxx xx xxxx x xxx xxx xxx xxx x xxx xxx xxxx
xxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxavcu J. T. pod zámienkou prepravy potravinárskeho tovaru z Českej republiky do Slovenskej republiky prenajal tri kamióny - nákladný automobil Liaz 11x xxx xx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxx xx x xxxxxxxx xx x xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xx x xx xxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx hraničný prechod S. do ČR, pri D. sa vodiči podľa predchádzajúceho usmernenia kontaktovali na tel. číslo X., následne k nim po chvíli prišli tri nestotoxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx X., X., X., X., X., X., ktoré im priniesol a konať ďalej podľa pokynov; v ten istý deň vodiči naložili v D. prázdne sudy, ktoré boli v priebehu noci a dopoludxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxrozemskú colnicu do J. H.; tu však colné orgány zistili falošné ŠPZ, falošné doklady a vozidlá boli spolu s nákladom liehu zaistené;
dovedna bolo takto xxxxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xx1, 2-2, 2-3); konanie smerovalo k tomu, aby lieh na území Slovenskej republiky unikol spod colného dohľadu, čím by štátnemu rozpočtu Slovenskej republxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxx xxx xx xxxx xx xxx xxx xxx xxx x xxx xxx xxx
xxxx x xxxxx xxxx xx xxxxx xalších osôb obžalovaný J. L. objednal prepravu liehu z liehovaru Ch. do Slovenskej republiky u autodopravcov I. V. zo S.R., kde vodičom bol K. E. na kamióxx xxx xxx xxxxx xx x xx xx x xxx xxx xxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xx x xx xx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx10. marca 1998 v celkovom množstve 71 769 litrov nedenaturovaného liehu; colné prejednanie prebehlo 11. marca 1998 na hraničnom priechode v K., pričom xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xx xxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxv kamiónov od firmy J., a.s., P., B., vypísané JCD, na ktorých tovar fingovane deklarovala firma D., s.r.o., L. X., Ž., IČO X., ktoré im predtým xxxxxxxx xx xx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxj republiky unikol spod colného dohľadu, čím by štátnemu rozpočtu Slovenskej republiky vznikla ujma nezaplatením DPR vo výške 86 859 Sk a nezaplatením xxxx xx xxxxx xx xxx xxx xx xxxx xx xxx xxx xxx xxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxbliky bola spôsobená ujma v celkovej výške 61 360 242 Sk (DPR 203 016 Sk, SPD 48 632 197 Sk, DPH 12 216 860 Sk a clo 308 169 Sk).
Krajský súd ho za to odsúdil podľx x xxx xxxx x xxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxného trestu odňatia slobody ho podľa§ 39a ods. 3 Tr. zák. zaradil do II. (druhej) nápravnovýchovnej skupiny.
Podľa § 55 ods. 1 písm. a/ Tr. zák. mu uložxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx augusta 1999 sa vlastníkom tejto veci stáva štát.
Nakoniec podľa § 83 ods. 1 písm. e/ Tr. zák., účinného od 1. januára 2006 uložil obžalovanému aj ochraxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xx x xxxxx xxxx xxx xxxxadlo na kvapalinu zn. Rover Pompe č. X., červenej farby s hadicou dĺžky 0,5 m, prístroj na meranie hustoty kvapaliny "liehomer", pričom podľa § 83 ods. 2 xxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xo 1. januára 2006 (ďalej len Tr. por.) oslobodil obžalovaných Ing. V. B., J. H., J. B. a V. O. spod obžaloby Krajskej prokuratúry v Žiline z 24. januára 2002x xxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx
xxxx xx xxx xx xx x xx xx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prepravy liehu na územie Slovenskej republiky s úmyslom odňať lieh spod colného dohľadu orgánov Slovenskej republiky a vyhnúť sa povinnosti uhradiť dxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx x xx xx
xx xx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxx xxx x 12.00 hod. na Colnej odbočke Colnice Ž. v M. predložil colné vyhlásenie (JCD), v ktorom navrhol prepustiť deklarovaný tovar do režimu uskladnenia tovaxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxar Metylcarbinolové riedidlo v množstve 25 873 litrov, umiestnené vo vagóne č. X., hoci v skutočnosti sa jednalo o Metylcarbinol - etanol (lieh), v colnxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xx x xxxxx x xxxxxx x xxx xxx xxx xxx xxxxx x xxxxxx xxx xxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxom 1 600 852 Sk a dovoznej prirážke 5% - celkom 20 115 Sk, teda spolu colnému dlhu vo výške 8 158 771 Sk (dane 7 810 372 Sk), (poplatky 348 399 Sk), v dôsledku čohx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xaťaženia oboch komodít ujmu štátnemu rozpočtu Slovenskej republiky vo výške 8 016 757 Sk (skrátenia dane 7 708 588 Sk, skrátenie poplatkov - cla 308 169 Sxxx
xx x xxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xx xx xxxxxx xxxxxxxkej republiky s cieľom odňať prepravovaný tovar colnému dohľadu a vyhnúť sa povinnosti úhrady daňových a colných poplatkov tak, že
2-1/ dňa 12. januárx xxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx x x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxešiel cez hraničný prechod D. do Č.R., kde mu v liehovare Ch. naložili dňa 13. januára 1998 lieh v 92 sudoch o objeme 19 040 litrov v hodnote 376 922 Sk; pri coxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxvzdal v zalepenej obálke J. L., a to potvrdenie o zabezpečení colného dlhu č. 27/96 na sumu 20 000 000 Sk, falošné splnomocnenie na meno Š. I., v dokladoch bxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx prejednaný na vnútrozemskej colnici určenia - B. a prepustený do voľného obehu v Slovenskej republike, ale dňa 14. januára 1998 bol vodič podľa pokynov xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxx xx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxý alkohol; v dôsledku tohto konania obžalovaných lieh unikol spod colného dohľadu a štátnemu rozpočtu Slovenskej republiky bola spôsobená ujma nezapxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxx xx x xxxx xx xxxxx x xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxx xxx xxx x xxx xxx xxxx
xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x. Š. na nákladnom motorovom vozidle Renault Magnum ŠPZ X., s návesom ŠPZ X., ktoré boli opatrené nepravými ŠPZ X., náves X. a s falošným OEV bez nákladu prexxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxx x52 Sk; pri colnom prejednaní na hraničnom prechode K. dňa 16. januára 1998 asi o 17.30 hod,. predložil I. Š. na colné prejednanie falošné doklady, ktoré mx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xx xxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx x xxkladoch bola uvedená ako odberateľ v Slovenskej republiky neexistujúca firmy W.-O., s.r.o., B. X., B. IČO X.; po colnom prejednaní na hranici tovar všax xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxfón usmerňovaný J. L. do K. N. M. do priestorov skladu v areáli PD N. na R. ceste, kde bol lieh v noci zo 16. januára 1998 na 17. januára 1998 zložený a uskladnexx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xolného dohľadu a štátnemu rozpočtu Slovenskej republiky bola spôsobená ujma nezaplatením DPR vo výške 18 443 Sk a nezaplatením daní vo výške 5 299 932 Sk xxx x xxx xxx xxx
xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxi ŠPZ PD X., náves X. a s falošným OEV bez nákladu prešiel cez hraničný prechod D. do Č. R., kde mu v liehovare Ch. naložili dňa 15. januára 1998 lieh v 92 sudocx x xxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxjednanie falošné doklady, ktoré mu predtým odovzdal v zalepenej obálke J. L., a to potvrdenie o zabezpečení colného dlhu č. 27/96 na sumu 20 000 000 Sk, faxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxx xxx xx xolnom prejednaní na hranici tovar však už nebol prejednaný na vnútrozemskej colnici určenia - B. a prepustený do voľného obehu v Slovenskej republike, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xkladu J. B. ul. Z. č. X., kde bol lieh zložený, uskladnený a spracovávaný na konzumný alkohol; v dôsledku tohto konania obžalovaných lieh unikol spod colxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxx xxx xx xxPD 4 236 466 Sk, DPH 1 063 466 Sk),
2-4/ na požiadanie Ing. V. B. a J. H. J. L. vo februári 1998 u autodopravcu J. T. pod zámienkou prepravy potravinárskeho toxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxx xx x xxxxxxxx xx x xxxz 110 ŠPZ X. s prívesom X., ktoré riadili vodiči M. R., P. B. a L. G., pričom dňa 5. marca 1998 prešli cez hraničný prechod S. do Č. R., pri D. sa vodiči podľa prexxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx osvedčenia o evidencii vozidiel a prikázala im namontovať na autá nepravé, dovtedy nepoužívané ŠPZ: X., X., X., X., X., X., ktoré im priniesol a konať ďaxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxnené liehom a naložené na vozidlá, s ktorými vodiči išli dňa 6. marca 1998 tovar colne prejednať na vnútrozemskú colnicu do J. H.; tu však colné orgány zisxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ktorého príjemcom mala byť neexistujúca firma W.-O., s.r.o., B. X., B., IČO X. (rovnako ako v bodoch 2-1, 2-2, 2-3); konanie obžalovaných smerovalo k toxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xo výške 60 421 Sk a nezaplatením daní vo výške 16 173 783 Sk (SPD 12 912 160 Sk, DPH 3 261 623 Sk),
2-5/ v marci 1998 na pokyn Ing. V. B. a J. H. J. L. objednal preprxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xx x xxxodoprava H. z Č. R., kde vodičmi boli K. F. na kamióne ŠPZ X., náves X. a T. S. na kamióne ŠPZ X., náves X.; naloženie tovaru sa uskutočnilo v dňoch 9. - 10. marcx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxgány zistili, že vodiči predložili falošné doklady - potvrdenie o zabezpečení colného dlhu č. X. na sumu 40 000 000 Sk, splnomocnenie pre vodičov kamiónxx xx xxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx x x xxxpusteniu tovaru na územie Slovenskej republiky preto nedošlo; konanie obžalovaných smerovalo k tomu, aby lieh na území Slovenskej republiky unikol sxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxx x46 Sk (SPD 16 622 437 Sk, DPH 4 222 709 Sk);
dokonaním všetkých skutkov uvedených v rozsudku by teda štátnemu rozpočtu Slovenskej republiky bola spôsobexx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxx xxx xxx xxx xx xxx xxx xx x xxx xxx xxx xxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx x xx xx xxxxxxxxxxxxx x xxdoch 1/ a 2/ (2-1 až 2-5) obžaloby ako spolupáchateľstvo trestného činu skrátenia dane podľa § 9 ods. 2, § 148 ods. 1, ods. 5 Tr. zák., účinného do 31. augusxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxx x xxx xxxxx x xxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxx xx x xxxb Tr. zák., účinného do 31. augusta 1999, sčasti dokonaný, sčasti v štádiu pokusu podľa § 8 ods. 1 Tr. zák. a v bode 1/ obžaloby ako spolupáchateľstvo pokxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxxx xx x x xxxx x x x xxx xxxx xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xx. augusta 1999,
u obžalovaného J.B. kvalifikované v bodoch 2-1 a 2-3 obžaloby ako spolupáchateľstvo trestného činu skrátenia dane podľa § 9 ods. 2, § 14x xxxx xx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxx xx x 148 b Tr. zák., účinného do 31. augusta 1999,
a u obžalovaného V. O. kvalifikované v bode 2-2 obžaloby ako spolupáchateľstvo trestného činu skrátenia xxxx xxxxx x x xxxx xx x xxx xxxx xx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx rozsudku v zákonom stanovenej lehote podali odvolanie krajský prokurátor a obžalovaný J. L.
Krajský prokurátor v odôvodnení odvolania podaného do oxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx x/2008, a ktorý podľa jeho tvrdenia následne nekriticky prevzal do napadnutého rozsudku aj krajský súd.
Podľa jeho názoru Najvyšší súd Slovenskej repxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xeformoval zmysel predtým vydaných rozhodnutí (publikovaných v Zbierke pod č. 81/2003 a 19/2004), na ktoré vo vyššie uvedenom uznesení poukazoval.
Kxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxosti strán" a ďalej, že "nie je vylúčené, aby tieto dôkazy boli použité pre účely vznesenia obvinenia, na druhej strane je však potrebné ich okamžite opaxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx x xxxxxxxxxxxx xxestnej veci v prípravnom konaní bolo postupované štandardným spôsobom, keďže obvineným bolo umožnené uplatnenie práv na obhajobu v celom rozsahu podxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx
x xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxm od 30. augusta 2000. Prípravné konanie bolo ukončené podaním obžaloby 22. januára 2002, pričom ani jeden z obvinených a ich obhajcov nepožadovali opaxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Slovenskej republiky, žiadne okamžité opakovanie procesných úkonov vykonaných do momentu vznesenia obvinenia x xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xeho obhajcu na opakovanie vyšetrovacieho úkonu nebola bezdôvodne akceptovaná, možno podľa názoru krajského prokurátora hovoriť o porušení rovnostx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxký prokurátor vytýkal krajskému súdu, že sa v odôvodnení oslobodzujúcej časti napadnutého rozsudku vôbec nevyrovnal s vykonanými dôkazmi a obmedzil xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxx xx xx x xx xx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxší súd Slovenskej republiky na podklade ním podaného odvolania podľa § 258 ods. 1 písm. b/ Tr. por. zrušil napadnutý rozsudok v oslobodzujúcej časti a pxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxlania vo vzťahu ku skutku pod bodom 1/ namietal, že vykonaným dokazovaním tak v prípravnom konaní, ako aj na hlavnom pojednávaní nebol preukázaný jeho úxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx M.. Vo vzťahu ku skutkom bod bodmi 2-1 až 2-5 obžalovaný J. L. vytýkal krajskému súdu procesný postup na hlavnom pojednávaní, keď tento viaceré svedecké xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho osobe bolo začaté 1. apríla 1998 (pre skutok pod bodom 1 napadnutého rozsudku), resp. 16. júla 1998, (pre skutky pod bodmi 2-1 až 5 napadnutého rozsuxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xx x xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxé svedecké výpovede na hlavnom pojednávaní nemohol prečítať na základe vyššie uvedeného ustanovenia, keďže tieto neboli v prípravnom konaní vykonanx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxx xxxxx x x x x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxcovia a vodiči ho ani v jednom prípade neusvedčovali z organizovania dovozu liehu na územie Slovenskej republiky.
Z týchto dôvodov navrhol, aby Najvyxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xrajského súdu, aby ju v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol.
Obžalovaný J. L. alternatívne poukázal na neprimeranú dĺžku konania v jeho tresxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxpubliky, čl. 6 ods. 1 Dohovoru ako aj ustanovenie § 40 ods. 1 Tr. zák.
Vzhľadom na túto skutočnosť navrhol, aby Najvyšší súd Slovenskej republiky v príxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxobody.
Podľa § 254 ods.1 Tr. por. ak nezamietne odvolací súd odvolanie podľa § 253, preskúma zákonnosť a odôvodnenosť všetkých výrokov rozsudku, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxx odvolaním vytýkané.
Najvyšší súd Slovenskej republiky postupom uvedeným v citovanom ustanovení zistil, že odvolania proti rozsudku krajského súdx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xe dôvodné iba odvolanie obžalovaného J. L.
Najvyšší súd Slovenskej republiky úvodom považuje za potrebné uviesť, že v predmetnej trestnej veci už v mixxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxc vrátil na nové prejednanie a rozhodnutie krajskému súdu s právnym názorom, ktorým bol krajský súd viazaný.
Najvyšší súd Slovenskej republiky vo vzťxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxk. č. 247/1994 Z.z.) ak zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že bol spáchaný trestný čin, a ak je dostatočne odôvodnený záver, že ho spáchala určitá osoxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x vznesení obvinenia, ktoré sa obvinenému oznámi (§ 137) do troch dní alebo najneskôr na začiatku prvého výsluchu. Odpis uznesenia o vznesení obvinenia xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxté a obvinenie pre skutok uvedený v bode 1/ napadnutého rozsudku právne posúdený ako trestný čin skrátenia dane podľa § 148 ods.1, ods. 5 Tr. zák., účinnxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx § 8 ods. 1 Tr. zák. vznesené J. L. 1. apríla 1998. Pre skutky uvedené v bodoch 2-1 až 2-5 napadnutého rozsudku právne posúdené rovnako ako vyššie uvedené bxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxx xx xx x xx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx 1 a 2-1 až 2-5 právne posúdené ako u obžalovaného J. L. vznesené 30. augusta 2000 s tým, že v ich prípade už išlo o spolupáchateľstvo, resp. účastníctvo vo fxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxom na výpoveď svedka I. C. z 1. apríla 1998. Obvinenie pre skutky pod bodmi 2-1 až 2-5 bolo J. L. vznesené rovnako na základe zabezpečených listinných dôkaxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xx xx x xxx xxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx x xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxok, o čom svedčí jeho svedecká výpoveď zo 7. decembra 1998. Obvinenie bolo mu vznesené pre skutky pod bodmi 1/ a 2-1 až 2-5 napadnutého rozsudku až 30. auguxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxx xxxalovaného Ing. V. B. na tomto skutku vypovedal svedok I. C. až 10. septembra 2001. Naopak svedecká výpoveď I. Š. z 11. mája 1998 jednoznačne nasvedčovala xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxx x xxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xj obžalovanému Ing. V. B., vykonával vo veci ďalšie xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xx xx x xx xxx xxxxx xj týmto obžalovaným vzniesol obvinenie až 30. augusta 2000, a predtým vo veci vykonal dokazovanie výsluchmi okrem vyššie uvedených svedkov aj J. Š. (8. xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxembra 1998), F. K., S. T. (obidvaja 20. apríla 1999), J. M. (12. októbra 1998), Z. M. (20. apríla 1999), S. T. (20. októbra 1999), J. S., A. S. (obidvaja 20. sxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xx xx x xx xx x xxxe vykonania ich výsluchov v procesnom postavení svedkov by v prípravnom konaní (za situácie vznesenia obvinenia J. B.) mali právo odmietnuť vypovedať x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxmi slovami povedané takýmto procesným postupom došlo k porušeniu princípu zachovania rovnosti strán, keďže obhajca mal možnosť zúčastniť sa takéhotx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xstanovení Trestného poriadku, aby tieto dôkazy nemohli byť použité pre účely vznesenia obvinenia, na druhej strane bolo však potrebné ich okamžite opxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xx0. septembra 2001), I. Š. (10. septembra 2001), J. M. (7. septembra 2001) boli po vznesení obvinenia aj ostatným obžalovaným v tejto veci opätovne vypočxxxx xxxxx xxx xx xx xxx xx xx xx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxaný v súlade s ustanoveniami Trestného poriadku, tento nedostatok nemožno napraviť tým, že pri ďalšom výsluchu tohto svedka, ktorý sa realizuje v súlaxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xykonané pred vydaním uznesenia o vznesení obvinenia, prípadne pred oznámením uznesenia o vznesení obvinenia, ak ich vykonaniu došlo po začatí trestnxxx xxxxxxxxx
xx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxteľ dôkazného bremena v konaní pred súdom, oprieť obžalobu, je nevyhnutné takého svedka vypočuť až po vznesení obvinenia a tak zachovať právo obvinenéxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xx/2003 a 19/2004).
Vyššie uvedený procesný postup vyšetrovateľa bol nezákonný a prokurátor tým, že tento stav nenapravil, ale toleroval, sa rovnakou xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xo významnej miere rozhodujúcich, ktoré neskôr neboli buď vôbec alebo zákonným spôsobom zopakované, pričom nešlo o dôkazy majúce charakter neopakovaxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxmohli v tom čase ani uplatniť a ani realizovať.
Na tomto závere nemení nič skutočnosť, či sa v posudzovanej trestnej veci konalo podľa Trestného poriadxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxh v prípravnom konaní sú vymedzené xxxxxxx x x x xxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx x x x x xxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxôvodnení podaného odvolania, ktorá miestami zachádza až do invektív voči rozhodnutiu odvolacieho súdu, Najvyšší súd Slovenskej republiky nepovažoxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxokratickom štáte, ktoré sú zakotvené v našej ústave a premietnuté aj do ustanovení Trestného poriadku.
Riadiac sa takýmto "právnym názorom" prokuráxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxx xx xx x xx xx xx xx xxxxx xxxxxxxvania, vypočul ich ako obvinených a oboznámil ich s výsledkami vyšetrovania a keďže by títo obvinení nepožiadali o zopakovanie predtým vykonaných dôkxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxľný pre postavenie a poslanie prokurátora, ktorého úlohou je vykonávať dozor nad zákonnosťou v prípravnom konaní a zastupovať štát v konaní pred súdom xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xng. V. B., J. H., J. B. a V. O. neprihliadol. Keďže vzhľadom na túto situáciu a zmenu výpovede svedka I. C. nastal na strane obžaloby stav dôkaznej núdze, krxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxky oslobodil podľa § 226 písm. c/ Tr. por., účinného do 1. januára 2006.
Iný režim hodnotenia dôkazov však platil vo vzťahu k obžalovanému J. L., keďže v xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxx x xxx xák. a iné 1. apríla 1998 a hneď v ten istý deň mu bola ustanovená obhajkyňa, ktorá aj reálne vykonávala obhajobu. V tomto smere sú jeho odvolacie námietky nxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx x. L. stíhaného pre rovnakú trestnú činnosť, pre ktorú mu neskôr bolo obvinenie rozšírené a za situácie, keď jeho obhajca, ktorého si zvolil na plnú moc 7. xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xzťahu ku skutkom pod bodmi 2-4 a 2-5 napadnutého rozsudku, keďže svedkovia J. T. a F. K. v spojitosti s ostatnými dôkazmi, na ktoré bolo poukázané v odôvodxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xx xxxxxx pod bodom 1/ napadnutého rozsudku, pričom v tomto smere odkazuje na odôvodnenie napadnutého rozsudku súdom prvého stupňa, ktoré je plne kompatibilné x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xasti napadnutého rozsudku.
Stavu veci a zákonu zodpovedá aj právna kvalifikácia konania obžalovaného J. L. tak po stránke objektívnej aj po stránke sxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxy považoval xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxra do marca 1998. Prokurátor podal obžalobu na súde 24. januára 2002, teda po štyroch rokoch. Krajský súd začal vo veci konať na hlavnom pojednávaní až 9. xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxla 2008 a po jeho zrušení opätovne až 1. júla 2009, teda po jedenástich rokoch od spáchania skutkov.
Podľa čl. 48 ods. 2 prvá veta Ústavy Slovenskej repuxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxkazom.
Podľa čl. 6 ods. 1 prvá veta Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd pri rozhodovaní o trestnom obvinení je každá dotknutá strana oxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx § 2 ods. 4 Tr. por. ak tento zákon neustanovuje niečo iné, postupujú orgány činné v trestnom konaní z úradnej povinnosti; musia trestné veci prejednávax xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxznamným zásahom do princípov zaručujúcich právo na spravodlivý proces. Neodôvodnené prieťahy a neprimeraná dĺžka trestného konania sú závažným a nexxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxtného práva a odporuje účelu trestného konania. Súčasne je však nutné konštatovať, že porušenie tohto práva samo o sebe nezakladá neprípustnosť trestxxxx xxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxatárskym štátom, aby organizovali svoje súdnictvo tak, aby princípy súdnictva v Dohovore zakotvené, boli rešpektované.
Štát prostredníctvom orgáxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxo konania je nielen právom, ale predovšetkým povinnosťou týchto orgánov. Je celkom v rozpore so zmyslom čl. 6 Dohovoru, aby orgán činný v trestnom konaxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xe práve rozhodnutie o otázke viny a trestu.
Účelom trestného konania je predovšetkým to, aby trestné činy boli náležite zistené a ich páchatelia podľa xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx v duchu dôsledného zachovávania zákonov a pravidiel občianskeho spolužitia i čestného plnenia povinností k štátu a spoločnosti (§ 1 ods.1 Tr. por., úxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxa, ktoré sa uplatňujú nielen z pohľadu samotného obvineného, ale i z pohľadu práv a povinností ostatných subjektov a strán trestného konania. Predovšexxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxťahy v konaní sám spôsobil, zastaviť trestné stíhanie, celkom neprijateľná.
Týmto xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxastnej iniciatívy urobiť všetko pre naplnenie účelu trestného konania, a zároveň by sa tak oslabovala funkcia trestného práva vo všeobecnom zmysle, pxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxstanovuje žiadnu výslovnú sankciu, ktorou by stíhal porušenie práva na spravodlivý proces, ktoré je v tomto článku zakotvené a pod ktorým je uvedený cexx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxo súdu pre ľudské práva (ďalej len Súd) posudzovaná s ohľadom na konkrétne okolnosti prípadu s prihliadnutím ku kritériám zakotveným v judikatúre Súdux xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxodnutí nekonkretizoval "všeobecne záväznú" dobu, ktorú by bolo možné za primeranú lehotu považovať.
Porušenie pravidla plynúceho z čl.6 ods.1 Dohxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxé zadosťučinenie vo forme peňažnej náhrady a konštatované porušenie čl.6 ods.1 Dohovoru.
Nápravu porušenia práva na prejednanie veci v primeranej xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxto ohľade jednoznačná v tom smere, že zmiernenie trestu z dôvodu neprimeranosti dĺžky konania v zásade zbavuje jednotlivca jeho postavenia obete v zmyxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxravu.
Krajský súd v týchto intenciách vôbec neuvažoval, keď obžalovanému J. L. po jedenástich rokoch od spáchania skutkov a začatia trestného stíhanxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxísnejšie trestného, i keď obžalovaný J. L. podľa odpisu registra trestov nebol odvtedy odsúdený.
V tomto smere Najvyšší súd Slovenskej republiky konxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xoužite zákonom stanovenej trestnej sadzby odňatia slobody by bolo pre páchateľa neprimerane prísne a že účel trestu možno dosiahnuť aj trestom kratšixxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xplikáciou ustanovenia § 40 ods. 1 Tr. zák. zohľadňovala predovšetkým, ak nie výlučne, tie okolnosti prípadu, ktoré súviseli so skutkom ako takým a s jexx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx x x xxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x čase rozhodovania o treste.
Vôbec alebo len ojedinele niektoré súdy pri ukladaní trestu zohľadňujú neprimeranú dĺžku konania v rámci posúdenia otázxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxtnej sadzby s použitím ustanovenia § xx xxxx x xxx xxxx
x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xbvineného k trestnému stíhaniu a procesný postup orgánov činných v trestnom konaní výrazne a neprimerane presahuje dĺžku konania v porovnateľných vexxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxého do 1. januára 2006 (§ 39 ods. 1 Tr. zák.) a uloženie trestu odňatia slobody pod dolnú hranicu trestu ustanoveného týmto zákonom s obmedzením uvedenýx x xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xx xxxx x xxx xxxxxx
xxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxadil, i keď z obsahu spisu je bez akýchkoľvek pochybností zrejmé, že výraznou mierou participoval na tejto dĺžke konania, ktorá je vzhľadom na povahu a oxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxx xds. 2 Tr. por. zrušil napadnutý rozsudok vo výroku o treste a spôsobe jeho výkonu u obžalovaného J. L. a na podklade § 259 ods. 3 Tr. por. podľa § 148 ods. 5 x xxxxxxxx x xx xxxxx x x xx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx na výkon ktorého ho podľa § 39a ods. 3 Tr. zák., účinného do 31. augusta 1999 zaradil do I. (prvej) nápravnovýchovnej skupiny.
Zároveň mu podľa § 55 ods. x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxého, ktorého vlastníkom sa podľa § 55 ods. 3 Tr. zák., účinného do 31. augusta 1999 stáva štát.
Nakoniec uložil obžalovanému aj ochranné opatrenie, a tx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxa O. H., a.s., T. v počte 1 000 ks,
- čerpadla na kvapalinu zn. Rover Pompe č. X. červenej farby s hadicou dĺžky 0,5 m,
- prístroja na meranie hustoty kvapalxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxbolo dôvodné, Najvyšší súd Slovenskej republiky ho zamietol podľa 256 Tr. por., účinného do 1. januára 2006.