Tpj 104/2009

Pojem "viac trestných činov"

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (2)
xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xx xxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxac" trestných činov sp. zn. Tpj 104/2009, prijaté 14. júna 2010.
"Pojmy "viac" v slovnom spojení "viac trestných činov" v § 37 písm. h/ Tr. zák. a "dva a vxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxadať tak, že Trestný zákon považuje za priťažujúcu okolnosť spáchanie viac ako jedného trestného činu.
Spáchanie zbiehajúceho sa trestného činu sa vxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x
xx xxx xx xxxx
xx xxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxeň o okolnosť, ktorá podmieňuje použitie vyššej trestnej sadzby, pričom môže ísť aj o okolnosť podľa ustanovenia všeobecnej časti Trestného zákona (§ xx xxx x xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxrávneho kolégia Krajského súdu v Trenčíne v rámci činnosti podľa § 21 ods. 4 zákona č. 757/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov zistil, že v rozhodnuxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxx xxx x xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxx zák. v otázke, či pod pojmom "viac" v slovnom spojení "viac trestných činov" je potrebné rozumieť najmenej dva trestné činy, alebo najmenej tri trestné xxxxx
xx
xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x x xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx výživy podľa § 207 ods. 1, ods. 3 písm. c/ Tr. zák. a v bode 2/ z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 ods. 1 písm. a/ Tr. zák. Bol za to odsxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx x xxxxxxxx x xx xxxx xx xxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxx xxx xxxx x x x xx xxxxx xxx xx xxx xxxx x xxxxxxx x x xx xxx. 1 Tr. zák. k úhrnnému trestu odňatia slobody v trvaní 29 mesiacov nepodmienečne, pre výkon ktorého bol podľa § 48 ods. 2 písm. b/ Tr. zák. zaradený do úsxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxutý odvolaním obžalovaného, ktoré zahlásil do zápisnice o hlavnom pojednávaní x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v inej trestnej veci do 17.3.2009). Odvolanie smerovalo proti výroku o treste. Obžalovaný sa domáhal uloženia trestu odňatia slobody s povolením podmxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx xxxx x xxxxení dolnej hranice trestnej sadzby o jednu tretinu, pretože súd neaplikoval ustanovenie § 38 ods. 1 Tr. zák. v tom, že nemal prihliadnuť na priťažujúcu xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxh prečinov. Pomer priťažujúcich okolností a poľahčujúcich mal byť teda kvalifikovaný ako rovnaký, bez vplyvu na trestnú sadzbu uvedenú v Osobitnej čaxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxajský súd v Trenčíne ako odvolací súd preskúmal podľa § 317 ods. 1 Tr. por. zákonnosť a odôvodnenosť výroku o treste napadnutého rozsudku, ako aj správnxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxi podľa § 37 písm. m/ Tr. zák. sa odvolací súd nestotožnil. Je síce pravdou, že predchádzajúce právoplatné odsúdenie Trestným rozkazom Okresného súdu xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxtra trestov, obžalovaný bol právoplatne odsúdený Okresným súdom Trenčín aj v ďalších dvoch prípadoch v roku 2005 a 2006, ktoré odsúdenia nie sú súčasťox xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxnné.
Odvolací súd však podľa § 17 ods. 1 Tr. por. prihliadal i na chybu, ktorá odvolaním vytýkaná nebola, pretože mal za to, že táto chyba by zakladala dôxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxru, že odvolanie obžalovaného je čiastočne dôvodné.
Toto pochybenie odvolací súd zistil pri aplikácii hmotnoprávneho ustanovenia § 37 písm. h/ Tr. xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxvaný za dva trestné činy, pričom podľa ustálenej trestnej praxe sa to spravidla vyjadruje vo zvýšenej výmere uloženého trestu podľa trestnej sadzby trxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx xx xxx xxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxestných činov. Už uvedené ustanovenie o úhrnnom treste
expressis verbis
hovorí o dvoch alebo viac trestných činoch, čím je vyjadrené, že pod pojem viax xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx - pozri § 127 ods. 12 - viaceré osoby, § 143 - smrť viacerých osôb.
Na základe toho potom súd prvého stupňa pochybil, keď dospel k záveru, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x Tr. zák. zvýšil dolnú hranicu trestnej sadzby o jednu tretinu, t.j. u prečinu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 3 Tr. zák. zvýšil dolnú hranixx x xxxxxxx xxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx slobody. Správne mal súd prvého stupňa dospieť k záveru, že pomer priťažujúcich a poľahčujúcich okolností je vyrovnaný, a preto pri ukladaní trestu max xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxx päť rokov.
Z takto rozvedených dôvodov odvolací súd rozsudkom zo 17. júna 2009, sp. zn. 23 To 41/2009 sám vo veci rozhodol a podľa § 322 ods. 3 Tr. por. § 32x xxxx x xxxxx xxx xxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxx xx x x 38 ods. 2 a 4 Tr. zák.
B.
Rozsudkom Okresného súdu v Považskej Bystrici zo dňa 28.10.2008, sp. zn. 2 T 105/2008, bol obžalovaný J.G. uznaný za vinného pxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx. 1 písm. d/ Tr. zák.
Za tieto prečiny bol odsúdený podľa § 348 ods. l Tr. zák., za použitia § 41 ods. l, § 38 ods. 2, § 36 písm. l/, písm. n/, § 37 písm. h/, písxx xx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxestu s minimálnym stupňom stráženia. Podľa § 61 ods. l, ods. 2 Tr. zák, mu bol uložený aj trest zákazu činnosti riadiť motorové vozidlá na dobu 3 rokov.
Prxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxe. V písomných dôvodoch uviedol, že uložený trest považuje za neprimerane prísny, nakoľko skutku sa dopustil v čase, keď na komunikácii nebola takmer žxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a žiadal, aby krajský súd zrušil napadnutý rozsudok a uložil mu miernejší trest.
Krajský súd na podklade podaného odvolania preskúmal podľa § 317 ods. x xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxhádzalo a zistil, že odvolanie obžalovaného nie je dôvodné.
Vo vzťahu k výroku o treste odvolací súd zistil, že uložený xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxvny a zákonný. Rovnako správny a zákonný je uložený trest zákazu činnosti riadiť motorové vozidla všetkého druhu na dobu 3 rokov. Uložený trest zodpovexx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx xx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx x páchaní ďalšej trestnej činnosti a vytvorí podmienky na jeho výchovu k tomu, aby viedol riadny život a súčasne odradí od páchania trestných činov. Tresx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, priťažujúce okolnosti, poľahčujúce okolnosti, prihliadol na osobu obžalovaného, jeho pomery a možnosti jeho nápravy. Krajský súd nevzhliadol žiaxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxúceho trestu nevzal ponaučenie.
Odvolací súd nezistil žiadne zákonné dôvody na zmenu výroku rozsudku, ktorý bol napadnutý odvolaním obžalovaného, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxkov a odôvodnenia rozhodnutí oboch odvolacích senátov Krajského súdu v Trenčíne, tieto senáty rozdielne vyložili a aplikovali § 37 písm. h/ Tr. zák. v xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx základe tohto ustanovenia, kým v druhom z nich bolo použitie priťažujúcej okolnosti súdom prvého stupňa, spočívajúcej v spáchaní dvoch trestných činxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxestnoprávneho kolégia na základe § 21 ods. 4 písm. b/ zák. č. 757/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa článkov 17 ods. 4 písm. c) a 14 ods. 1 Rokoxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxovisko na zabezpečenie jednotného výkladu zákona v uvedených otázkach.
Súčasne predseda trestnoprávneho kolégia podľa § 22 ods. 2 zák. č. 757/2004 xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxdzovaným otázkam Generálnu prokuratúru SR, Ministerstvo spravodlivosti SR, Ministerstvo vnútra SR, krajské súdy v Bratislave, Trnave, Nitre, Trenxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxstrici, UPJŠ v Košiciach, Trnavskej univerzity. Akadémiu PZ v Bratislave a Slovenskú advokátsku komoru.
Z uvedených subjektov žiadostí o vyjadrenix xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxnčíne a Akadémia Policajného zboru v Bratislave.
Generálna prokuratúra SR, krajské súdy v Prešove a Košiciach a Akadémia Policajného zboru v Bratislxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxjmä s poukazom xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xázor uvedený pod bodom B. Argumentujúci prevažne tým, že priťažujúcou okolnosťou je akýkoľvek súbeh trestných činov, pričom k súbehu dochádza už pri dxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxstnoprávne kolégium Najvyššieho súdu Slovenskej republiky s prihliadnutím na dôvody, ktoré viedli senáty Krajského súdu v Trenčíne k rozdielnym názxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxjúcou okolnosťou v zmysle § 37 písm. h/ Tr. zák. je spáchanie viac ako jedného trestného činu.
V posudzovanom prípade má prednosť materiálno - logický xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxívnej, či interpretačnej zmeny) trestania súbehu trestných činov úhrnným alebo súhrnným trestom, použiť pri ukladaní takéhoto trestu ako priťažujúxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxúceho sa trestného činu nebolo zohľadnené ako priťažujúca okolnosť, išlo by o faktickú a právnu beztrestnosť vo vzťahu k menej prísne trestnému činu, nx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxx xxk. alebo súhrnný trest podľa § 42 ods. 1Tr. zák.
Vyššie uvedený výklad je materiálne výstižný a neodporuje žiadnej legálnej definícii obsiahnutej v Trxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx", celkom zjavne nevynecháva z tejto definície dva zločiny a pojem "viacej" je tu tiež potrebné vyložiť ako "viac než jeden".
Pokiaľ ide o definíciu podxx x xxx xxxx xx x x xxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxx xxxx
xožno dodať, že pre situáciu požiadavky na výskyt viac než dvoch osôb používa Trestný zákon okrem pojmu "viaceré" (§ 127 ods. 12 a § 143) aj formuláciu "najxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx x xx xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xde nie je číselné označenie vyjadrené
expressis verbis
, je potrebné použiť výklad podľa príslušných interpretačných metód.
Ustanovenie § 37 písm. hx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxa v znení účinnom do 1. januára 2006. Rekodifikačná úprava ho formulačne prevzala s tým, že niet dôvodov na zmenu dlhodobo zaužívaného výkladu.
Spáchaxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxh činov x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xx xxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xx xxs. 3 alebo § 42 tr. zák.). Spáchanie druhého trestného činu (popri zločine alebo prísnejšie trestnom zločine) je totiž okolnosťou podmieňujúcou pouxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxy môže byť takto použitá nielen podľa úpravy v obsiahnutej v ustanovení osobitnej časti Trestného zákona (jeho príslušnom vyššom odseku), ale aj v ustaxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx. h/ Tr. zák. bráni zásada "
ne bis in idem
" vyjadrená v § 38 ods. 1 Tr. zák.