Cpj 59/71

K vlastnictví nemovitostí a sousedské spory

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (3)
xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva k nehnuteľnostiam, nie sú vždy formulované dostatočne presne, takže z nich niekedy nevysvitá, akého súdneho výroku sa žalobcovia domáhajú. Ani x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxhu, aký zodpovedá potrebe žalobcu, najmä či výkonom rozhodnutia vydaného podľa tohto návrhu bude môcť žalobca dosiahnuť opatrenia zabezpečujúce mu úxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx súd starostlivo zistil, čoho sa vlastne žalobca domáha, a to nielen podľa žalobného návrhu, ale podľa celého obsahu žaloby, a aby príslušným poučením pxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxych rozhodnutí a stanovísk).
Základnou podmienkou úspechu všetkých žalôb vo veciach vlastníckych je preukázanie vlastníckeho práva žalobcu. Bez xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx preukázania vlastníctva však ešte nevyplýva, že žalobcov nárok na požadovanú ochranu je už tým samým opodstatnený. Žalovaný totiž môže mať právo na užxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xchranu vlastníckeho práva nebude mať úspech. Tak tomu bude najmä v prípadoch, ak žalovaný vykonáva oprávnenia vyplývajúce z vecných bremien, z platnýxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxtevnej pôdy ako záhumienok a pod.
Preto postupujú súdy správne, keď od žalobcu, ktorý vyvodzuje nárok uplatnený žalobou zo svojho vlastníctva k nehnuxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxsom nemožno považovať vždy za spoľahlivý; ak sú pochybnosti o správnosti týchto údajov, treba ich preskúmať a žiadať predovšetkým listinné dôkazy.
Pxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xotárstiev, zriedkavejšie potvrdenie národných výborov a pod.), alebo napr. svedecké dôkazy, a zisťujú okolnosti, z ktorých možno vyvodiť správnosť xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxíctvo mimo pozemkovej knihy od svojho právneho predchodcu, ktorý tiež nebol pozemnoknižným vlastníkom, vyžadujú súdy správne aj preukázanie vlastnxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx svoje vlastníctvo odvodiť od posledného vlastníka, ktorý bol zapísaný v pozemkovej knihe.
Pri rozhodovaní vlastníckych sporov vychádzajú súdy z usxxxxxxxxx x xxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxovanie nadobudnutia vlastníctva nehnuteľností vydržaním, podľa práva platného pred účinnosťou Občianskeho zákonníka, vyskytujú sa pochybenia poxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxbudnutí vlastníctva vydržaním, hoci splnenie tejto požiadavky bolo základným predpokladom vydržania tak podľa bývalého uhorského práva platného nx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xej oprávnenými užívateľmi, či už na základe práva osobného užívania podľa ustanovení § 198 a nasl. O. z., či ju dostali pridelenú v rámci hospodársko-texxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx č. 50/1955 Zb. a či im ju poskytlo JRD ako záhumienok podľa ustanovenia § 24 zákona č. 49/1959 Zb. o jednotných roľníckych družstvách. Správne postupuxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxe právo užívania z citovaných predpisov aj v tom prípade, ak jeho žaloba smeruje proti vlastníkovi nehnuteľnosti. Citované predpisy zakladajú totiž žxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxkiaľ jeho súdna ochrana nevyplýva priamo z osobitných predpisov, treba ju vyvodiť z ustanovenia § 4 O. z.
Pravdaže v prípadoch, keď sa žalobca domáha ocxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxosť ich pridelenia do náhradného užívania, vychádzajúc z toho, že užívacie oprávnenie k náhradným pozemkom je trvale spojené s vlastníctvom pôvodnýcx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxýva, že nehnuteľnosť, ktorá je predmetom sporu, musí byť tak v návrhu ako aj v rozsudku presne označená. 3)
K nejasnostiam môže dochádzať v tých prípadoxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxie nehnuteľností. Treba poznamenať, že tam, kde dosiaľ nebol založený vlastnícky list, vychádzajú orgány geodézie vykonávajúce identifikáciu obvyxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx x xkých boli pozemky užívané, a nie hranice vlastnícke. Diferencie vo výmerách a tvaroch parciel podľa týchto dvoch operátov treba pozorne rozlišovať. Nxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xáta, modifikované so zreteľom na zmeny vo vlastníctve (vyvlastnenie, zrušenie spoluvlastníctva a rozdelenie spoločnej nehnuteľnosti, úprava hranxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ale často uvádzajú najrozličnejšie tituly nadobudnutia vlastníctva. Súdy sa obvykle zaoberajú titulom, ktorý je najľahšie zistiteľný. Ak pre rozhoxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xžitkov), bude sa treba postupne xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxíctva predmetnej nehnuteľnosti alebo priamo tvrdenie žalovaného, že sám je jej vlastníkom. Pomerne častým prípadom obrany je tvrdenie, že žalovanémx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxiadenia č. 50/1955 Zb. Pokiaľ žalobca naopak poukazuje na to, že opatrenie MNV uplynutím času stratilo účinnosť, správne postupujú súdy, keď dotazom xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxnutia vo veciach trestných) ).
Ak žalobca žalobou uplatňuje zavše aj nárok na vydanie plodov z nehnuteľností, treba považovať za správne, ak súdy pri nxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxechu.
Ako predurčujúca otázka môže sa vo vlastníckych sporoch vyskytnúť zistenie hranice medzi pozemkami účastníkov. Vždy ide v podstate o vyriešenxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxiacimi pozemkami môže sa postupom času a následkom najrozličnejších udalostí stať neurčitou, keď napr. došlo k jej zahladeniu, zabudnutiu, zotretiu x xxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xemožné, je úlohou znalca, aby hranicu vytýčil na mieste samom tak, ako ju zistí zo zememeračských podkladov, a aby ju vyznačil v prírode. Ak jestvujúce zxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx napríklad bude, ak už geometrický plán existuje alebo ak znalcovi pre určenie hranice postačujú kótové body, ktoré sú v mapových podkladoch už zavedenx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxzemkami účastníkov s pomocou znalca len na základe mapových pokladov, najmä nie v prípadoch, keď medzi účastníkmi ide o také nepatrné diferencie, že spxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxžiadavkám každého jednotlivého prípadu; neslobodno pritom spustiť zo zreteľa, že hranica, podľa ktorej vlastníci svoje pozemky v minulosti pokojne x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx nie, a to aj v tom prípade, ak mapová hranica pred vydržaním bola správna. Pozemnoknižné dáta o výmere jednotlivých parciel neboli nikdy záväzné, takže xxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxrávna.
Ak teda žalobca tvrdí, že žalovaný posunul hranicu, bude na mieste zisťovať, či k posunu hranice došlo; ak posunutie hranice nebude preukázanéx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx predovšetkým treba zisťovať, či sa žalobca do 31.3.1964 včítane nestal následkom vydržania vlastníkom sporného pásu zeme.
Ak žalobca netvrdí, že doxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxia, ktorú účastníci rešpektovali ako čiaru vymedzujúcu aj hranice vlastníctva k susediacim pozemkom, a či xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx vždy náležite uvážiť.
Ak účastník konania napáda správnosť existujúcej hranice preto, lebo si uplatňuje vlastnícke právo k časti susediacej parcelxx x xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxneho úkonu, ktorý nebol zapísaný v pozemkovej knihe, a pod., ide o zistenie, či sa žalobca stal vlastníkom plochy, ktorá podľa pozemkovej knihy, prípadxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxtrických plánov 4), v ktorom znalec spornú plochu vymedzí podľa výsledkov zistenia súdu. Až podľa tohto posudku potvrdeného príslušným strediskom gexxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxaz nie je evidenčne v mapových podkladoch zachytená, treba vyhotoviť znalecký plán, majúci náležitosti geometrického plánu, ktorý bude súčasťou vynxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxčrtku, ani na body, ktoré síce v prírode existujú, ktoré však v mapových podkladoch zachytené nie sú. Náčrtky súdu slúžia iba ako orientačná pomôcka pre xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxa ten môže byť podkladom pre zmeny v evidencii nehnuteľností. Chybné sú teda napr. rozhodnutia, v ktorých sa súd odvoláva len na vlastný náčrtok, práve txx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx čiaru, ktorú vyznačil na vyhotovenom pláne sudca sám.
V praxi môže pravda dôjsť aj k prípadom, že znalec, ktorému súd uložil vymeranie hraníc pozemkov x xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xlastného uváženia, kde sú hranice pozemku.
-----------------------------------------------------------------
xx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx
xx xxxx xx xxxxxxx xx xx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx