Cpj 86/71

K bezpodílovému spoluvlastnictví manželů

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (7)
xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxk občanský zákoník se v ustanovení § 149 odst. 2 omezuje jen na to, že stanoví povinnost manželů, kteří se vypořádali dohodou, vydat si na požádání písemxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x o. s. ř.) účastníky řízení o rozvod manželství, o právních důsledcích rozvodu, a tedy i o způsobu jejich majetkoprávního vypořádání.
Ze znění ustanovxxx x xxx xxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxtví, které již zaniklo. Je tedy vyloučeno, aby nerozvedení manželé, i když nežijí ve společné domácnosti, se dohodli (pokud ovšem nedošlo k návrhu jednxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxho z nich podle § 352 o. s. ř.) o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví 1).
Ze znění ustanovení § 149 odst. 1, 2 a 3 o. z. nutno vyvodit, že vypořádání xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxx xpolečný existoval v době zániku tohoto spoluvlastnictví. Ani ustanovení § 149 o. z. ani jiné zákonné ustanovení nebrání manželům, aby v rámci vypořádxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxictví nenáležejí, které však vznikly v souvislosti s jejich hospodářským a spotřebním společenstvím. Pokud ovšem tak neučiní a omezí se jen na vypořádxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxí těchto majetkových práv.
Občanský zákoník nestanoví žádnou formu pro dohodu o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů. Může být proto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxx xxastníků směřovaly shodně k tomu, aby bylo (a jakým způsobem) vypořádáno jejich zaniklé bezpodílové spoluvlastnictví.
V praxi soudů byly pochybnostx x xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xx xxxxkají potíže při provedení zápisu vlastnického práva v evidenci nemovitostí. Jak již bylo uvedeno, spočívá podstata bezpodílového spoluvlastnictví xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xodílovými spoluvlastníky - nejde o smlouvu o převodu nemovitosti nebo její části ve smyslu ustanovení § 134 odst. 2 o. z. Taková dohoda proto nevyžadujx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxsemné formě a týkala se nemovitosti. V zájmu právní jistoty a zabránění případným sporům by ovšem soudy měly v rámci poradenské činnosti a při poučování xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů písemné formy, nemůže nic změnit ani to, že zákon č. 22/1964 Sb. o evidenci nemovitostí a vyhlášxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxkladě listin, neboť vlastníku nic nebrání v tom, aby ve smyslu ustanovení § 149 odst. 2 o. z. požadoval (nebo i žalobou uplatnil) vydání písemného potvrxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 73/1968 Sbírky rozhodnutí a sdělení soudů ČSSR bylo uvedeno, že by soud mohl zamítnout návrh na vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů xxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxodílového spoluvlastnictví, a to ohledně všeho jejich společného majetku. Přitom uzavření této dohody, k níž může dojít i na základě konkludentního pxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xe znění ustanovení § 149 odst. 1 o. z., zejména i s přihlédnutím ke znění ustanovení § 150 o. z., nelze dovodit, že by se týkalo jenom těch případů, kdy docháxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxd manželství, a při sepisování smírů vést účastníky k tomu, aby si i při uzavírání dohod o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů byli těchxx xxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x x x xx xxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxelu jí sledovaného nutno vyvodit, že takovou dohodu mohou uzavřít jenom manželé (bývalí manželé). Pokud tedy manželství a bezpodílové spoluvlastnicxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x ze znění ustanovení § 35 not. ř., podle něhož určí státní notářství v řízení o dědictví, které z věcí, jež měl zůstavitel s pozůstalým manželem v bezpodílxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx