5 To 23/2010

Naplnenie zákonných znakov prípravy obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (2)
xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxto trestného činu, je prípravou na obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podľa § 13 ods. 1 k § 144 ods. 1 Tr. zák., najmä ak páchateľ dohodol s touto osoxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxestného činu mohlo byť realizované a páchateľ jeho realizáciu taktiež v plnej miere predpokladal.
II. Skutočnosť, že osoba, ktorá bola objednaná pácxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxlnenie zákonných podmienok trestnej zodpovednosti za prípravu obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy.
Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxx xxxšil v celom rozsahu rozsudok Špecializovaného trestného súdu Pezinok, pracovisko Banská Bystrica z 20. októbra 2010, sp. zn. BB - 4T 20/2010. Na pokladx x xxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxaždy v štádiu prípravy podľa § 13 ods. 1 k § 144 ods. 1 Tr. zák. Za to ju odsúdil podľa § 144 ods. 1, § 39 ods. 2 písm. a/, § 39 ods. 3 písm. b/ Tr. zák. k trestu odňxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx x xx xxxx x Tr. zák. uložil obžalovanej aj ochranný dohľad v trvaní 1 (jeden) rok.
Z odôvodnenia:
Špecializovaný trestný súd Pezinok, pracovisko Banská Bystrxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxžného zločinu úkladnej vraždy podľa § 13 ods. 1 k § 144 ods. 1, ods. 2 písm. f/ Tr. zák. na tom skutkovom základe, že
začiatkom júla 2009 v N. požiadala pri xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxenca R.O., E.S., ktorá nesúhlasila so vzťahom svojho syna a obžalovanej E.B. a pokiaľ by E.S. nesúhlasila s podmienkami, aby ju usmrtili. Zároveň im pri xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xebrániť ich vzťahu, musí ich poslúchať a svoju štvrtinu a synovu štvrtinu ich rodinného domu, ktorý sa nachádza v N., musí prepísať na ňu. Ďalej im v liste xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxx x x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 700 €. Pretože M.C. a M.B. nič v tomto smere nekonali, opätovne sa s nimi v priebehu mesiaca júl 2009 stretávala, opakovane ich osobne alebo prostredníctxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxx x xxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxkytla čiastky vo výške najmenej 3 000 €. Pre neochotu M.C. a M.B. takto postupovať voči E.S., nedošlo k pokusu ani k dokonaniu tohto trestného činu a M.C. dxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx x xx xxxx x xxxxx xxx x xx ods. 3 písm. b/ Tr. zák. k trestu odňatia slobody vo výmere 9 (deväť) rokov, pričom
obžalovanú na výkon trestu odňatia slobody podľa § 48 ods. 4 Tr. zák. xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxx xx x xx xxxx x xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxľad v trvaní 1 (jeden) rok.
Proti tomuto rozsudku v zákonom stanovenej lehote podala odvolanie obžalovaná E.B.
Odvolanie obžalovanej E.B., ktoré odxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxx x x xxxxxxx
x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxolania obžalovaná E.B. namietala skutkové zistenia špecializovaného trestného súdu. Vo vzťahu k týmto skutkovým zisteniam, ku ktorým podľa jej názoxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxitím informačno-technických prostriedkov obžalovaná E.B. uplatnila konkrétne námietky, ktoré najvyšší súd cituje v odôvodnení svojho rozsudku.
x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx:
- v posudzovanej veci ide o jedinečný a neopakovateľný prípad, keď bola uznaná za vinnú z objednávky a návodu na úmyselné usmrtenie iného s vopred uvážxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx spôsobom a už vôbec nevedia, koho, kde a akým spôsobom majú úmyselne usmrtiť;
- rovnako z dokazovania vyplýva, že domnelí vykonávatelia v tomto smere ox xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jednoznačne dospieť k záveru, že v tomto prípade išlo o tzv. nespôsobilú prípravu.
Z uvedených dôvodov sa obžalovaná E.B. podaným odvolaním domáhalax xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx xxx xxxxxx xxecializovanému trestnému súdu, aby ju v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol s tým, aby ju v konečnom dôsledku spod obžaloby oslobodil.
Podľa x xxx xxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxa, ktoré im predchádzalo. Na chyby, ktoré neboli odvolaním vytýkané, prihliadne len vtedy, ak by odôvodňovali podanie dovolania podľa § 371 ods. 1 Tr. xxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xúdu podala procesná strana na to oprávnená, proti výrokom, proti ktorým odvolanie podať mohla a urobila tak v lehote ustanovenej v zákone, pričom odvolxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xe napadnutý rozsudok výsledkom konania, v ktorom sa postupovalo podľa Trestného poriadku a v ktorom nedošlo k žiadnym podstatným chybám, ktoré by mohlx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx že ho spáchala obžalovaná E.B. a že z jej konania bolo reálne možné očakávať tam uvedený následok, pokiaľ ide o úmyselné usmrtenie E.S. s vopred uváženou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxsahu vyšetrovacieho a súdneho spisu dospel k záveru, že výrok o vine obžalovanej E.B. bol založený na presvedčivých dôkazoch, ktoré bez akejkoľvek pocxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxskej republiky v otázke skutkových zistení v prevažnej miere odkazuje na podrobne rozvedené dôvody rozsudku špecializovaného trestného súdu, s ktorxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx preto za neopodstatnené.
Treba dodať, že v tejto súvislosti obžalovanou E.B. prednesené obhajobné tvrdenia tak v prípravnom konaní ako aj v konaní prxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxhajobné tvrdenia a svoje stanovisko k nim podrobne uviedol na stranách 7 až 10 odôvodnenia rozsudku, vrátane záverov znalcov psychiatrov a psychologixxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxkovej expertízy.
Pokiaľ ide o právne posúdenie tejto trestnej veci rovnako Najvyšší súd Slovenskej republiky dospel k záveru, že konanie obžalovanex xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx xx x xxx xxxx x xxx xxxxx keďže obžalovaná E.B. sa dopustila konania, ktoré spočívalo v objednaní a návode na úmyselné usmrtenie E.S. s vopred uváženou pohnútkou, pričom zo strxxx xxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxávneho posúdenia jej konania, Najvyšší súd Slovenskej republiky považuje za potrebné uviesť nasledovné:
Len myšlienku trestným právom nie je možné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xin sa netrestá). Pojatie myšlienky spáchať trestný čin predstavuje obligatórne štádium, ale bez ďalšieho konania smerujúceho k dokonaniu trestného xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
Ani prejav myšlienky, či úmyslu trestný čin spáchať, nie je v platnej úprave priamo a všeobecne postihovaný. Ide o fakultatívne štádium, kedy sa naprx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxh už samotné vyjadrenie hrozby naplňuje skutkovú podstatu trestného činu.
V posudzovanej veci Najvyšší súd Slovenskej republiky však dospel k záverxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x x x xxx xxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xre tento záver je konanie obžalovanej E.B. vo vzťahu ku svedkom M.C. a M.B. Toto konanie malo charakter prípravy obzvlášť závažného zločinu úkladnej vrxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxu realizáciou niekedy v budúcnosti, ale veľmi konkrétne, vrátane zjednania doby, miesta, spôsobu spáchania činu a odovzdania potrebných informácií xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxsokú peňažnú čiastku, ktorej použitím mal byť sledovaný cieľ dosiahnutý (a to opakovane, od čoho ju neodradilo ani postupné zvyšovanie výšky odmeny zo xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx x xxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xegendou neváhala požičať a aj požičala od svojho manžela) a potrebné informácie o osobe poškodenej (jej presná adresa bydliska).
Za tejto situácie boxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xej úspešného vykonania, čokoľvek ďalšie urobila.
V danom prípade nešlo o nespôsobilú prípravu, pretože toto konanie obžalovanej E.B. naopak bolo spxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxuje spôsobilosť prípravy, ktorej sa dopustila obvinená vo forme návodu a objednania obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy. Uvedená okolnosť ibx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxkej republiky takto prejavený úmysel obžalovanej E.B. bol už trestným, keďže trestná činnosť bola reálne uskutočniteľná.
Konanie páchateľa, ktorý xxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxčin úkladnej vraždy podľa § 13 ods. 1 k § 144 ods. 1 Tr. zák., pokiaľ páchateľ dohodol s touto osobou dobu, miesto a spôsob spáchania činu, opatril prostrxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxchateľ jeho realizáciu taktiež v plnej miere predpokladal.
Pre záver, že obžalovaná E.B. realizáciu tohto trestného činu v plnej miere predpokladalxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxvne možné, bolo však závislé nie na vôli obžalovanej E.B., ale svedkov M.C. a M.B.
Vo vzťahu k otázke, či v tomto prípade vôbec išlo o prípravu konania smexxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxl na svoj právny názor vyjadrený v trestnej veci obvinenej M.H. v uznesení zo 7. júna 2001, sp. zn. 5 To 19/2001, ktoré bolo publikované v Zbierke stanovísx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x x xxxx x x x xxx xxxx x xxx xxxx xxxxného do 1. januára 2006).
Z vyššie uvedeného rozhodnutia vyplýva právny názor, že dobrovoľnosť upustenia od ďalšieho konania smerujúceho k spáchanix xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx x x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxni dokončiť trestnú činnosť, ani mu nehrozí žiadne nebezpečenstvo a predpokladá, hoci aj mylne, že jeho trestná činnosť je uskutočniteľná a napriek toxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx urobiť o príprave na trestný čin oznámenie v čase, keď vzniknuté nebezpečenstvo mohlo byť ešte odstránené.
O dobrovoľné upustenie od prípravy na tresxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx na spáchanie trestného činu objednal a ktorým už vyplatil zálohu za jeho spáchanie a jednak to, že tieto osoby takýto úmysel ani nemali a nemajú.
V posudxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxjho zadržania v plnej miere predpokladala, pričom skutočný úmysel svedkov M.C. a M.B., ktorí zámer spáchať taký čin iba predstierali, jej nebol známy.
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxy za odmenu usmrtila iného, od samého počiatku iba predstierala zámer taký čin spáchať, nevylučuje u páchateľa, ktorý ju zjednal, naplnenie formálnycx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxj republiky sa v plnom rozsahu stotožnil s právnym názorom špecializovaného trestného súdu, pokiaľ konanie obžalovanej E.B. právne posúdil po stránkx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x x x xxx xxxx x xxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxy podľa § 15 písm. a/ Tr. zák., keďže obžalovaná E.B. konala celkom vedome a cielene a v prípade realizácie usmrtenia poškodenej E.S., by tento následok xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxikovanej skutkovej podstaty, ako čin spáchaný v úmysle získať majetkový prospech.
Špecializovaný trestný súd tento svoj právny názor odôvodnil na sxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Práve naopak Najvyšší súd Slovenskej republiky nezistil existenciu takých okolnosti, ktoré by svedčili pre úmysel obžalovanej E.B. získať týmto činxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxorá nakoniec napriek xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxa matku vyvoleného objektu, teda poškodenú E.S. Satisfakciou za prežívanú domnelú ujmu, ktorú jej obeť spôsobila, malo byť zastrašovanie, týranie až xxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx
xxjvyšší súd Slovenskej republiky vzhľadom k tomu dospel k záveru, že úmysel obžalovanej E.B. primárne smeroval k odstráneniu prekážky jej končiaceho ixxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxj stránky treba zdôrazniť, že táto okolnosť (získanie majetkového prospechu) podmieňujúca použitie vyššej trestnej sadzby rovnako musí byť pokrytá xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxeho podielu na nehnuteľnosti po prípadnej smrti poškodenej E.S., ktorý predstavoval iba 1/4, nebol reálne ani možný, keďže ako zákonní dedičia by v prvxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxmetnej nehnuteľnosti. Pritom bolo preukázané, že spoluvlastníčkou inej nehnuteľnosti (rodinného domu, v ktorom žila so svojim manželom a dcérou) boxx xx xxxxxxxxxx xxxx