Obsah Dostupné filtre
Predpisy SR (2)

6 Sžf 18/2010 Právne účinky rozhodnutia krajského súdu o odklade vykonateľnosti rozhodnutia Protimonopolného úradu Slovenskej republiky na účasť subjektov vo verejnom obstarávaní

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxsledkov, ktoré vyplývajú z právoplatnosti správneho rozhodnutia.
Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 25. mája 2011,
6 Sžf 18/2010
Nxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxaného zo dňa 24.9.2007, ktorým podľa § 139 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršíxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxediska cestovného ruchu medzinárodného významu Liptovský Mikuláš - Liptovská Mara - Ráztoky" vyhlásenej verejným obstarávateľom Mestom L. M. z dôvoxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xrajský súd tak, že uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi ich náhradu vo výške 66 €, do troch dní odo dňa právoplatnosti rozsudku, na účet právnxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxpel k záveru, že rozhodnutie vychádza v časti, týkajúcej sa účinkov povolenia odkladu vykonateľnosti rozhodnutia Protimonopolného úradu Slovenskex xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxosti: V námietkovom konaní proti výsledku vyhodnotenia ponúk zo strany obstarávateľa vydal žalovaný dňa 24.7.2007 rozhodnutie, v ktorom podľa § 139 oxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx z vyhodnocovania ponúk zo dňa 9.8.2007 bolo žalobcovi listom z 10.8.2007 oznámené vylúčenie zo súťaže pre nesplnenie podmienky podľa § 26 ods. 1 písm. hx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxmavaným rozhodnutím žalovaný podľa § 139 ods. 4 ZVO zamietol námietky žalobcu. Krajský súd ďalej poukázal na to, že rozhodnutím zo dňa 16.10.2006 právxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxubliky tak, že konanie podnikateľov S., a.s., D., a.s., B., s.r.o., I. s., a.s., S. DS, a.s. a M., E. E-C., S.A., spočívajúce v kolúznom správaní, v dôsledxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxbných prác na realizáciu stavby "Diaľnica D 1 Mengusovce - Jánovce" oznámenej vo Vestníku verejného obstarávania dňa 11.5.2004 je a) dohodou, ktorá môxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xakázaná, a súčasne b) dohodou obmedzujúcou súťaž, ktorá je zakázaná, za ktoré konanie bola uvedeným subjektom uložená pokuta v rôznych výškach, žalobxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxte xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xyššie špecifikovaného rozhodnutia protimonopolného úradu. Rozsudkom č. k. 2S 430/06 zo dňa 10.12.2008 Krajský súd v Bratislave zrušil uvedené rozhoxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxx x) a ods. 3 OSP a vec vrátil protimonopolnému úradu na ďalšie konanie, pričom rozsudok ku dňu vyhlásenia napadnutého rozsudku nenadobudol právoplatnxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xojmu závažné porušenie odborných povinností obsiahnutého v § 26 ods. 1 písm. h) ZVO treba prihliadať na obsah Smernice Európskeho parlamentu a Rady 20xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxbjekty, ktoré sa podľa právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu zúčastnili protisúťažných dohôd, keďže z členstva v Európskej únii a z viazanosxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x cieľmi práva únie. Konštatoval, že tento výklad pojmu "závažné porušenie odborných povinností", ktorý inak slovenské právo nijako bližšie nedefinuxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxtátneho práva. Podľa názoru krajského súdu aplikoval žalovaný zákon správne, pokiaľ považoval právoplatné rozhodnutie protimonopolného úradu za dxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxobcu o nesprávnom vyhodnotení účinkov odkladu vykonateľnosti rozhodnutia protimonopolného úradu, ktoré súd povolil uznesením zo dňa 12.2.2007. Nexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxdu len k jeho exekučnej vykonateľnosti, teda len k výroku o pokute. Krajský súd vyslovil názor, že v kontexte verejného obstarávania je treba odklad vykxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xúdu treba mať na zreteli skutočnosť, že dôsledkom záveru protimonopolného úradu o tom, že žalobca bol účastníkom zakázanej protisúťažnej dohody, je dxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxho postavenia. Na uvedený zásah do oprávnenia žalobcu efektívne sa zúčastňovať tohto procesu, ktorý vznikol výlučne v príčinnej súvislosti s rozhodnxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxx xx xx xo právoplatnosti rozhodnutia súdu vo veci preskúmania zákonnosti rozhodnutia protimonopolného úradu je treba v súvislosti s účasťou vo verejných súxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xase vydania preskúmavaného rozhodnutia žalovaným bolo rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave o odklade vykonateľnosti rozhodnutia protimonopolxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xylúčeniu zo súťaže zamietol.
Proti tomuto rozsudku podal v zákonnej lehote odvolanie xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxmonopolného úradu. V rozsiahlom obsahu odvolania vyložil a zaujal právny názor na základné pojmy teórie práva, a to právoplatnosť a vykonateľnosť rozxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx až do času, kedy o jeho prípadnej nezákonnosti nerozhodne pre tento prípad zákonom stanovený orgán, čím je zaistený princíp právnej istoty v oblasti roxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxok o povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu, pretože nie je možné vykonať výrok správneho orgánu o tom, že konanie účastníkov správneho konania je dohodou xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxkonateľnosť rozhodnutia protimonopolného úradu, treba tým podľa názoru žalovaného rozumieť odklad vykonateľnosti rozhodnutia protimonopolného xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xykonateľnosť rozhodnutia protimonopolného úradu, je zrejmé, že odklad vykonateľnosti sa vzťahoval a mohol vzťahovať výlučne na konštitutívnu časť xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxa v súvislosti s posúdením právnych účinkov odkladu vykonateľnosti rozhodnutia protimonopolného úradu nemá relevantný právny základ, pričom tvrdexxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxvení konkrétneho všeobecne záväzného právneho predpisu. Namietal preto, že súd prvého stupňa v rozpore so zásadou legality, v rozpore s úpravou inštixxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxx x xxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xykonateľnosti rozhodnutia protimonopolného úradu aj na deklaratórnu časť výroku rozhodnutia protimonopolného úradu, v ktorej sa konštatuje porušxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxtého rozsudku tak, že žaloba žalobcu sa zamieta, aby na základe § 109 ods. 1 písm. c) OSP prerušil konanie a požiadal Súdny dvor Európskych spoločenstiex x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxšenie právnych predpisov o protiprávnych dohodách pri verejných zákazkách, považovať za rozhodnutie vymienené v bode 43 Preambuly Smernice a či je oxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx. Navrhol, aby odvolací súd napadnutý rozsudok zmenil tak, že žaloba žalobcu sa zamieta a žalobcovi sa náhrada trov konania nepriznáva.
Žalobca v písoxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxxxil a priznal žalobcovi náhradu trov konania.
Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej aj ako "najvyšší súd") ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 OSP) preskúxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxx xxxx x x xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxa bol zverejnený minimálne päť dní vopred na úradnej tabuli súdu a na internetovej stránke Najvyššieho súdu Slovenskej republiky www.nsud.sk a dospel x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxajského súdu a vo vzťahu k obsahu súdneho a pripojeného administratívneho spisu najvyšší súd s prihliadnutím na ustanovenie § 219 ods. 2 OSP konštatujxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxiem obsiahnutých v odôvodnení napadnutého rozsudku krajského súdu, ktoré vytvárajú dostatočné právne východiská pre vyslovenie výroku napadnutéhx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxníkov známe fakty prejednávanej veci spolu s právnymi závermi krajského súdu, najvyšší súd sa v svojom odôvodnení následne obmedzí iba na doplnenie ďaxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxského súdu v B., ktorým odložil vykonateľnosť rozhodnutia Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, a to v časti, týkajúcej sa žalobcu, vydaxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxený napadnutým správnym rozhodnutím so všetkými právnymi konzekvenciami, a nie teda iba na exekučnú vykonateľnosť. Je zrejmé, že s pojmom "vykonateľxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xúdom by bola príliš úzka.
Legislatívna úprava inštitútu odkladu vykonateľnosti nasvedčuje tomu, že tu správny súd do účinkov právoplatnosti preskúxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxkrát o odloženie iných právnych účinkov správneho rozhodnutia. Účelom žiadosti účastníka o odklad vykonateľnosti je nesporne to, aby súd zabránil akxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxeľnosti sa pozastavujú všetky právne účinky správneho rozhodnutia.
Vychádzajúc z uvedených záverov najvyšší súd vyhodnotil odvolacie námietky žaxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxmetnú, keďže najvyšší súd nerozhodol, že požiada Súdny dvor Európskych spoločenstiev o rozhodnutie o predbežnej otázke podľa medzinárodnej zmluvy, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxávnych skutočností, po vyhodnotení námietok žalovaného Najvyšší súd Slovenskej republiky napadnutý rozsudok Krajského súdu v B. ako vecne správny pxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxx x xxxx xxxx x xxx x x xxx xxxx x x x xxx x xxxxxxx x x xxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxbcovi vyhlásenom dňa 25. mája 2011, a to tak, že v odvolacom konaní úspešnému žalobcovi náhradu trov odvolacieho konania nepriznal, nakoľko si nesplnix xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxovaný v odvolacom konaní úspech nemal.
Identifikačné číslo ASPI: JUD68477SK
Autor: Najvyšší súd SR - senát
Sp. zn. / Č.j.:6 Sžf 18/2010
Druh:Rozsudok (Rs)
Zo dňa:25.05.2011
 
Názov:Právne účinky rozhodnutia krajského súdu o odklade vykonateľnosti rozhodnutia Protimonopolného úradu Slovenskej republiky na účasť subjektov vo verejnom obstarávaní
 
Prameň:Zb.NS v čísle vydania (zväzku) 5 ročník 2012 na strane 104.
Uverejnené pod poradovým (publikačným) číslom: 107/2012
Prameň (celý názov):Zbierka stanovísk NSSR a rozhodnutí súdov SR


Vzťah k:25/2006 Z.z.: §26 ods.1 písm.h); 25/2006 Z.z.: §139 ods.4;
 
Oblasť:KONANIE V SPRÁVNOM SÚDNICTVE;SPRÁVNE SÚDNICTVO;SPRÁVNE PRÁVO;