7 Cdo 10/2010

Odňatie možnosti konať pred súdom

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (2)
xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxo byť podľa obsahu návrhom na začatie konania (§ 43 ods. 2 O.s.p.), hoci nedostatok tohto podania sa týka len jedného z viacerých odporcov.
(Uznesenie
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxx xxx 16 Co 126/2010 potvrdil uznesenie Okresného súdu Zvolen z 29. apríla 2010 č. k. 9 C 41/2010 - 37, ktorým tento súd odmietol podanie navrhovateľov doručenx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxvať (§ 43 ods. 2, § 79 O.s.p.) a žiadnemu z účastníkov nepriznal náhradu trov konania.
Proti tomuto uzneseniu odvolacieho súdu podali dovolanie navrhxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxdu prvého stupňa na ďalšie konanie z dôvodu, že súd navrhovateľom odňal možnosť konať pred súdom (§ 237 písm. f/ O.s.p.). Poukázali na ustanovenia §§ 1, xx xxx xxx xxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxrmálnych dôvodov. Uznesenia súdov z hľadiska dôvodov odmietnutia boli nezrozumiteľné a nejasné (vrátane označenia procesne nespôsobilého účastníxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxých údajov katastra [§ 70 ods. 1 zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxk, nie sú pravdivé, pretože odporca v 1/ v čase podania návrhu nežije a teda nemôže byť neznámym vlastníkom, hlavne keď navrhovatelia v návrhu tvrdia, že xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxsti vydržali do svojho vlastníctva. Zdôraznili, že zápisu do katastra nehnuteľností predchádzalo konanie vedené na Obvodnom pozemkovom úrade vo Zvoxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xom, že v predmetnej veci nejde o taký nedostatok návrhu na začatie konania, ktorý by bránil pokračovaniu vo veci. Napokon zdôraznili, že Slovenský pozexxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxbilého účastníka konania.
Odporcovia sa v dovolacom konaní písomne nevyjadrili.
Najvyšší xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xapadnúť právoplatné rozhodnutia odvolacieho súdu, pokiaľ to zákon pripúšťa (§ 236 ods. 1 O.s.p.). V danom prípade dovolanie smeruje proti uzneseniu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxého prostriedku prichádzala do úvahy, len ak by v konaní na súdoch nižších stupňov došlo k procesnej vade konania v zmysle § 237 O.s.p.
Najvyšší súd Sloxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxk iba v časti ich podania týkajúcej sa odporcov 2/ až 5/. Ako totiž vyplýva z obsahu spisu, navrhovatelia súdom vytýkané nedostatky tejto časti podania oxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x O.s.p.; podanie navrhovateľov (doručené 11. marca 2010) bolo nesprávne odmietnuté ako celok (aj v časti, pre odmietnutie ktorej nebol daný zákonný poxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xaný aj dôvod, pre ktorý musel dovolací súd napadnuté rozhodnutie zrušiť, lebo rozhodnutie vydané v konaní postihnutom touto procesnou vadou nemôže byx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxj sa odmietnutia podania navrhovateľov vo vzťahu k odporcom 2/ až 5/ (§ 243b ods. 1 O.s.p.); #pre rovnakú vadu zrušil tiež uznesenie súdu prvého stupňa, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxuácia iná; dovolací súd súhlasí s konštatovaním súdov, že podanie navrhovateľov nespĺňa v tejto časti náležitosti návrhu na začatie konania, lebo odpxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxva z § 239 O.s.p. ani § 237 O.s.p., dovolací súd v tejto časti dovolanie navrhovateľov odmietol ako procesne neprípustné (§ 218 ods. 1 písm. c/ O.s.p.)x