2 Tdo 43/2010

Konanie o spoločnom treste a viazanosť skorším rozsudkom

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (3)
xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xo vzťahu ku skoršiemu a podľa tohto ustanovenia zrušovanému výroku o vine o pokračovacom trestnom čine a trestných činoch spáchaných s ním v jednočinnox xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxx xx xxx nemôže meniť právnu kvalifikáciu skoršieho rozsudku, okrem zmeny, vyvolanej doplnením skutkových zistení zrušeného výroku o vine o ďalší čiastkový xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxženiu spoločného trestu podľa tohto ustanovenia, a zároveň úhrnného trestu podľa § 41 ods. 1 a 2 Tr. zák., ak súd zistí, že v súlade s § 122 ods. 13 Tr. zákx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxušeniu jednoty skutku vo vzťahu ku konaniu považovanému predchádzajúcim rozsudkom za čiastkový útok pokračovacieho trestného činu.
III. Výrokmi, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxo nadväzujú.
Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo 14. decembra 2010,
2Tdo 43/2010
Najvyšší súd Slovenskej republiky uvedeným rozsuxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xorušený zákon v ustanoveniach § 41 ods. 3, § 122 ods. 10, ods. 13 Tr. zák. v neprospech obvineného M. K. Zrušil uvedený rozsudok a zrušil aj ďalšie rozhodnxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxa zo 14. apríla 2009, sp. zn. 1T 5/2008.
Okresnému súdu Trnava prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prerokoval a rozhodol.
Z odôvodnenia:
Obvxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxx. 2 písm. f/ Tr. zák. č. 300/2005 Z.z. v znení zákona č. 650/2005 Z.z., a to na skutkovom základe, že
1/ 27. augusta 2006 asi o 10.40 hod. v S., z predajne T. xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xR, a.s. K. X, B., IČO: X škodu vo výške 999,- Sk, hoci bol za obdobný priestupok proti majetku postihnutý 25. apríla 2006 blokovou pokutou č. bloku AA 16484xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxx x xx x xxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xk, a z predajne odišiel, čím spôsobil T. S. SR, a.s. K. X, B., IČO: X škodu vo výške 999,- Sk, hoci bol za obdobný priestupok proti majetku postihnutý 25. aprxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxx x 37 písm. m/ s použitím § 38 ods. 4 Tr. zák. trest odňatia slobody v trvaní 10 mesiacov.
Podľa § 49 ods. 1 písm. a/, § 50 ods. 1 Tr. zák. súd výkon trestu odňaxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx poškodenému T. S. SR, a.s. K. X, B., IČO: X škodu vo výške 999,- Sk.
Trestný rozkaz Okresného súdu Senica, sp. zn. 1T 125/06, nadobudol právoplatnosť 26. xxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxia prečinu krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. f/ Tr. zák. č. 300/2005 Z.z. v znení zákona č. 650/2005 Z.z. a to na skutkovom základe, že
napriek tomu, že mu xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx
1/ 9. novembra 2006 asi o 11.00 hod. v S. na T. ulici č. X z predajne L. odcudzil 11 ks čokolád zn. Milka, 1 ks cukríky zn. Winterfreš a 1 pár pánskych poltopánoxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xx xx xx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx
xx xxx xxxxxxxx xxxx x xx xx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxj stanice T. využil nepozornosť obsluhy a z regálu odcudzil 1 ks krém Nivea, 1 ks kompresor zn. Filson a 2 ks šunkovej bagety, čím spoločnosti T. S. SR, a.s.x xx xx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx
xx xxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxx x xx xx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxnečné okuliare zn. Zoom, čím spoločnosti T. S. SR, a.s., K. X, B. IČO: X spôsobil škodu vo výške 598 Sk.
Súd podľa § 212 ods. 2 Tr. zák. s použitím § 42 ods. 1 xxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxx x x xx xxxxx xx xxx xxxxx x xx xxxxx xx xxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxvaní 12 (dvanásť) mesiacov.
Podľa § 49 ods. 1 písm. a/, § 50 ods. 1 Tr. zák. súd výkon trestu odňatia slobody obvinenému podmienečne odložil na skúšobnú xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xx xx xxx xxx x xxxxx xx xxxxx xxx Sk.
Súd zároveň zrušil výrok o treste trestného rozkazu Okresného súdu Senica, sp. xxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxdu Senica sp. zn. 3T 132/2007 nadobudol právoplatnosť 16. mája 2008.
Obvinený M. K. bol rozsudkom Okresného súdu Trnava, sp. zn. 1T 5/2008, z 15. mája 20xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx
xx xxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxx x xxx x xredajne T. S. SR, a.s. B., prevádzka S., S. ul. č. X odcudzil bavlnenú zimnú bundu hnedej farby zn. Cherokee v hodnote 999,- Sk, a z predajne odišiel, čím spxxxxxx xx xx xxx xxxx xx xx xxx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxku AA 1648488, príslušníkom polície Obvodného oddelenia PZ S.,
2/ 20. septembra 2006 asi o 19.55 hod. v S. z predajne T. S. SR, a.s. B., prevádzka S., S. ulx xx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxx xx xx xxx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxný priestupok proti majetku postihnutý 25. apríla 2006 blokovou pokutou č. bloku AA 1648488, príslušníkom polície Obvodného oddelenia PZ S.,
3/ 24. nxxxxxxx xxxx x xxxx xxx x xxxxx xxxx x xx xx xxx xx xx x x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxedne prešiel pokladňou bez zaplatenia, čím spôsobil poškodenej spoločnosti L. Slovenská republika, v.o.s., P. č. X, N., škodu vo výške 60 Sk, napriek txxxx xx xx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxľa § 50 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Podľa § 212 ods. 2 Tr. zák. s použitím § 41 ods. 3, § 36 písm. i/, § 37 písxx xxx x xx xxxx x xxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx x xx xxxx x xxx xxxx xx xxx xxxxx xxdmienečného trestu odložil a určil skúšobnú dobu v trvaní 3 (tri) roky.
Podľa § 41 ods. 3 Tr. zák. súd zrušil výrok o vine a treste uložené obvinenému trexxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx x xxxxxx xx mesiacov, s podmienečným odkladom a skúšobnou dobou v trvaní 2 roky, ako aj všetky rozhodnutia na tento výrok obsahovo nadväzujúce, ak vzhľadom na zmenxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx
xxx xxxxxx 2009 Okresný súd Trnava uznesením, sp. zn. 1T 5/2008, rozhodol podľa § 50 ods. 4 Tr. zák., že obv. M. K. sa v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia neosvxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxá.
Podľa § xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxskej chybe, zaradenie do ústavu na výkon trestu so stredným stupňom stráženia je podľa § 48 ods. 2 písm. b/ Tr. zák.).
Proti naposledy uvedenému rozsudxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx
x xeho odôvodnení cituje ustanovenia § 41 ods. 3, § 112 ods. 10 a § 122 ods. 13 Tr. zák. a ďalej uvádza, že Okresný súd Trnava rozsudkom, sp. zn. 1T 5/2008, nesxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxca, sp. zn. 1T 125/06, z 26. februára 2007.
Skutok, pre ktorý bol obv. M. K. stíhaný, netvorí súčasť pokračovacieho trestného činu krádeže, pre ktorý box xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxe o ďalší čiastkový útok pokračovacieho trestného činu, pretože skutok, ktorý spáchal obvinený 24. novembra 2006 a bola v danej veci na neho podaná obžaxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xn. 1T 125/2006, (29. augusta 2006 a 20. septembra 2006). V danom okamihu začal obvinený páchať nový skutok, resp. nový trestný čin.
Podľa § 371 ods. 1 písxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxnoprávneho ustanovenia.
Podľa § 371 ods. 4 Tr. por. dôvod podľa ods. 1 písm. i/ nemožno použiť, ak zistené porušenie zákona zásadne neovplyvnilo postxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xvplyvnilo jeho postavenie ako obvineného. Skutky vo všetkých troch uvedených trestných veciach spáchal obvinený skôr, ako bol obvinenému 17. mája 20xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx právoplatne skončených konaniach uložené tresty vo výmere 12 mesiacov a 16 mesiacov. Z daného vyplýva, že ich súčet prevyšuje trestnú sadzbu odňatia sxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx xx xx x xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxx x xxx xxxx xx08 bol porušený zákon v neprospech obvineného M. K. v ustanovení § 41 ods. 3 Tr. zák.
Vyššie uvedeným porušením zákona je daný dôvod dovolania podľa § 37x xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx ods. 2 Tr. por. uplynie 26. mája 2011.
Ministerka spravodlivosti preto navrhuje, aby Najvyšší súd Slovenskej republiky 1) podľa § 386 ods. 1 Tr. por. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx xxxx,
2) podľa § 386 ods. 2 Tr. por. napadnutý rozsudok okresného súdu zrušil a zrušil aj ďalšie rozhodnutia naň obsahovo nadväzujúce, pokiaľ vzhľadom na zxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxx
xx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxu Trnava prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znova prerokoval a rozhodol.
Predseda senátu najvyššieho súdu ako súdu dovolacieho predbežne preskúmxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxx toho je aj konštatovanie, že ministerka spravodlivosti nepodlieha podmienke dovolania, spočívajúcej v predchádzajúcom vyčerpaní riadneho opravnxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxho rozhodnutia, proti ktorým podal dovolateľ dovolanie (výrok o vine), ako aj správnosť postupu konania, ktoré predchádzalo rozsudku, so zameraním nx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx x x xxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxaľ ide o navrhované riešenie následkov porušenia zákona napadnutým rozhodnutím uložením len súhrnného trestu v konaní po zrušení dotknutého rozsudkxx x xx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxdmetom konania v prejednávanej veci nemôže byť súčasťou pokračovacieho trestného činu krádeže, za ktorý bol obvinený právoplatne odsúdený trestným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx útok dotknutého pokračovacieho trestného činu, čím došlo k prerušeniu jednoty skutku tak, ako sa to (obsahovo) uvádza v dovolaní, a to v zmysle § 122 odsx xx xxx xxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxcieho trestného činu, keďže tento je takto (teda ako pokračovací trestný čin) kvalifikovaný v predmetnom rozhodnutí, ktoré, ako je uvedené ďalej, súd xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxkáto prekážka sa nevyskytuje vo vzťahu k pokračovaciemu trestnému činu, za ktorý bol obvinený odsúdený trestným rozkazom Okresného súdu Senica, sp. zxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxného (tretieho) z čiastkových útokov pokračovacieho trestného činu, ktorý je ako taký kvalifikovaný v trestnom rozkaze Okresného súdu Senica, sp. znx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xa posledný z čiastkových útokov dotknutého xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxastkovým útokom) sú dané aj prvky objektívnej a subjektívnej súvislosti v zmysle § 122 ods. 10 Tr. zák., vrátane rovnakej právnej kvalifikácie.
Postxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxo súdu Senica, sp. zn. 3T 132/2007, zo 16. januára 2008, teda čiastkové skutky z 9. novembra 2006, 18. novembra 2006 a 16. apríla 2007, ku ktorým sa pridáva xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxateľa za ďalší čiastkový útok, ktorý tvorí súčasť pokračovacieho trestného činu, za ktorého iný čiastkový útok bol súdom prvého stupňa vyhlásený odsuxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x ním v jednočinnom súbehu, celý výrok o treste, ako aj ďalšie výroky, ktoré majú v uvedenom výroku o vine svoj podklad. Súd pri viazanosti skutkovými zistxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx x jednočinnom súbehu, ako aj o spoločnom treste za pokračovací trestný čin, ktorý nesmie byť miernejší než trest uložený skorším rozsudkom. Súd prípadnx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx x x2 a § 43 sa použijú primerane.
Podľa § 122 ods. 10 Tr. zák. za pokračovací trestný čin sa považuje, ak páchateľ pokračoval v páchaní toho istého trestnéhx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxvislosť v čase, spôsobe ich páchania a v predmete útoku, ako aj subjektívna súvislosť, najmä jednotiaci zámer páchateľa spáchať uvedený trestný čin; tx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxoré je stíhaný, aj po oznámení vznesenia obvinenia, posudzuje sa také konanie od tohto procesného úkonu ako nový skutok; to neplatí, ak ide o trestný čin xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx sa súd druhého stupňa neodobral na záverečnú poradu.
V súvislostiach riešeného problému je relevantné aj to, že:
Podľa § 2 ods. 8 Tr. por. nikoho nemoxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxných prostriedkov v súlade so zákonom.
Podľa § 9 ods. 1 písm. e/ Tr. por. trestné stíhanie nemožno začať, a ak už bolo začaté nemožno v ňom pokračovať a muxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxavené, podmienečne zastavené a obvinený sa osvedčil alebo sa skončilo schválením zmieru a zastavením trestného stíhania, ak rozhodnutie nebolo v prexxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx duplicitne, a to jednak trestným rozkazom Okresného súdu Senica, xxx xxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx nemení okolnosť, že procesne je aj čiastkový útok pokračovacieho trestného činu samostatným skutkom (§ 9 ods. 2, § 10 ods. 15 Tr. por.). Ohľadom každéhx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xové rozhodnutie o vine za všetky čiastkové útoky pokračovacieho trestného činu a uloženie jedného trestu za trestnú činnosť v celom tomto rozsahu. Samxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxnosti na to uložením dvoch trestov za ten istý pokračovací trestný čin (jeho rôzne čiastkové útoky) bol porušený zákon v neprospech obvineného M. K., a tx x xxxxxxxxxxxxx x xx xxxx x x x xxx xxxx xx x xx xxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx Tr. por., a to z hľadiska nesprávneho právneho posúdenia prejednávaného skutku rozsudkom Okresného súdu Trnava, sp. zn. 1T 5/2008, z 15. mája 2008 (jexx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xa čím bolo, ako je uvedené vyššie, vyvolané dvojité odsúdenie a dvojitý trest za ten istý čin, resp. skutok v hmotnoprávnom ponímaní).
Porušenie je danxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxx07, zo 16. januára 2008 nevedel, na čo by bolo alternatívne možné reagovať aj obnovou konania vo veci napadnutej dovolaním, k podaniu takého návrhu však xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxesného súdu Senica, sp. zn. 1T 125/06, z 26. februára 2007.
Na základe uvedeného najvyšší súd vyslovil porušenie zákona tak, ako je to uvedené vo výroku xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nadväzujúce, ak vzhľadom na zmenu, ku ktorej došlo zrušením, stratili podklad, najmä uznesenie Okresného súdu Trnava zo 14. apríla 2009, sp. zn. 1T 5/2xxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x x x1 ods. 3 veta prvá Tr. zák. sa rozumejú a aj výroky ďalších rozhodnutí na tento výrok obsahovo nadväzujúcich (to sa týka v prejednávanej veci uznesenia o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxm veci (určeným aj podľa skôr skončených konaní proti obvinenému) a zákonom.
V ďalšom konaní takto odstráni zistené porušenie zákona, nebude však prexxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxkových skutkov ako pokračovacieho trestného činu, alternatívne samostatných, opakovane spáchaných trestných činov), čo nečiní xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxného trestu podľa § 41 ods. 3 Tr. zák., nie je konaním o opravnom prostriedku vo vzťahu ku skoršiemu a podľa tohto ustanovenia zrušovanému výroku o vine o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxenom rozsudku, ako to § 41 ods. 3 Tr. zák. výslovne ustanovuje, ale aj tým, že súd nemôže meniť právnu kvalifikáciu skoršieho rozsudku, okrem zmeny, vyvxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxo čin.
Viazanosť skorším rozsudkom v zmysle § 41 ods. 3 Tr. zák. však nebráni uloženiu spoločného trestu podľa tohto ustanovenia, a zároveň úhrnného txxxxx xxxxx x xx xxxx x x x xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx x x xxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxkračovacieho trestného činu, ktorý je predmetom konania v novoprejednávanej veci, došlo k prerušeniu jednoty skutku vo vzťahu ku konaniu považovanéxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxné právne dokreslenie riešenej problematiky).
Je potrebné dodať, že vo vzťahu k trestnému rozkazu Okresného súdu Senica 1T 125/06 z 26. februára 2007 xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxxx x xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xn. 3T 132/07, zo 16. januára 2008.
Možno nad rámec tohto konania dodať, že pre celkovú nápravu nezákonného stavu by bolo potrebné dovolaním napadnúť prx xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xenica, sp. zn. 3T 132/2007, zo 16. januára 2008. Vzhľadom na konkrétne okolnosti dotknutých vecí by však išlo o podanie dovolania v neprospech obvinenéxxx xx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx x xxxxxx xx xxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxsm. i/ Tr. por., a to z dôvodu podľa odseku 4 tohto ustanovenia.
Keďže rozhodnutie bolo zrušené len v dôsledku dovolania podaného v prospech obvinenéhxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx
x xxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxenia prísnejšieho trestu než aký bol pôvodne uložený. Vo vzťahu k eventuálnej ďalšej trestnej činnosti, spáchanej po doručení trestného rozkazu Okrexxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx x xx xxxx x xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxúry o viacčinný súbeh (reálnu konkurenciu) trestných činov, ale o trestnoprávnu recidívu, nie je teda aktuálna otázka ukladania súhrnného trestu (anx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odňatia slobody uložený mu pôvodným rozsudkom nevykonáva (vykonal ho v celom rozsahu na základe uznesenia Okresného súdu Trnava, sp. zn. 1T 5/2008, zo xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxx