Obsah Dostupné filtre
Predpisy SR (6)

4 Sžo 65/2010 Odstránenie dočasnej stavby

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
x xxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxy Čanádyovej a JUDr. Milana Moravu v právnej veci žalobcu: JUDr. J. M., B.právne zastúpený advokátom: JUDr. J. B., B.proti žalovanému: Krajský stavebnx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxx xxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx x xxxxxx x xxxxkúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. A-2390/2007-DLD zo dňa 18.4.2008, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave č. xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x x0 zo dňa 24. júna 2010 potvrdzuje.
Účastníkom náhradu trov odvolacieho konania nepriznáva.
Odôvodnenie:
Rozsudkom krajského súdu bolo zrušené rxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxľa 250j ods. 2 písm. c/ OSP a vec bola vrátená žalovanému na ďalšie konanie. Žalovanému bola súdom uložená povinnosť zaplatiť trovy konania žalobcu. Prexxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xx xx xxxxienok uvedených v rozhodnutiach správnych orgánov.
Krajský súd po preskúmaní zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov a ich postupu v správnom konaxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xola povolená rozhodnutím zo dňa 28.3.1988. Jej
užívanie bolo povolené rozhodnutím bývalého Okresného úradu Bratislava IV,
odboru životného prostxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx
xx xxxxxx xxxxxxnutia upozornený, že môže stavebný úrad požiadať o predĺženie
doby dočasnosti, avšak, pred uplynutím doby dočasnosti, ak preukáže zmluvný
vzťah alxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxnia záhradnej
chatky. Následne bol žalobca vyzvaný na zaplatenie správneho poplatku
a rozhodnutím Mestskej časti Bratislava – Devín, zo dňa 18.11.xxxx xxx xxxxxxxx
xxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxoti rozhodnutiu Mestskej časti Bratislava – Devín zo dňa 18.11.2004 sp. zn.
D2004/359-P/GA, ktorým stavebný úrad podľa § 60 ods. 1, § 19 ods. 3, § 29 ods. x
xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx. § 22 ods. 1
písm. c/ zák. č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre, prokurátor protest, ktorému bolo
vyhovené rozhodnutím Mestskej časti Bratislava – Devín zx xxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxj chaty
na pozemku parc. č. X. v k.ú. D., JUDr. J. M. bytom B., nakoľko uplynul určený čas jej trvania koncom xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx1261-OBT dňa 15.11.2005 tak, že napadnuté rozhodnutie Mestskej časti Bratislava – Devín zo dňa 23.5.2005 zrušil a vec vrátil prvostupňovému správnemx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxkonnosti postupu Mestskej časti Bratislava – Devín, pôsobnosťou stavebného úradu v konaní o odstránení stavby stavebníka JUDr. J. M. a podľa ust. § 29 oxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxti stavebného úradu upozornenie prokurátora. 6. rozhodnutím č. D2006-05/359/OZODS/Gš zo dňa 6.10.2006 Mestská časť Bratislava – Devín oznámila začxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx rozhodnutia je zrejmé, že Mestská časť Bratislava – Devín, že účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť písomne do 10 pracovných dnxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxzemku S. K. so žiadosťou o nepredĺženie povolenia na dočasné užívanie, a to aj za P. B. a G. C., ďalších spoluvlastníkov. 7. následne bolo dňa 29.1.2007 vyxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxby bolo určených 10 podmienok. Voči tomuto rozhodnutiu bolo dňa 13.4.2007 podané odvolanie, o ktorom bolo rozhodnuté rozhodnutím, ktoré je predmetom xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xx a 2/, v ostatných častiach bolo ponechané napadnuté rozhodnutie v platnosti. Toto rozhodnutie je predmetom súdneho preskúmavania. 8. na Okresnom súdx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xre hlavné mesto SR Bratislavu, obec Bratislava, Mestská časť Devín, k.ú. D., domáhajú ochrany vlastníckeho práva odstránením stavby vonkajších úprax x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxilo platnosť a teda zaniklo, v dôsledku čoho sa stavba záhradnej chaty stala stavbou nepovolenou, čím bola daná oprávnenosť postupu podľa § 88 ods. 1 písxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxa rozhodujúcich skutočností na posúdenie žalobcových argumentov, najmä otázka vlastníctva k predmetnej nehnuteľnosti. Nakoľko od zániku povolenix xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xžíval, preto bolo v tomto prípade potrebné, aby sa žalovaný podrobnejšie vysporiadal s námietkou žalobcu týkajúcou sa právneho režimu stavby, najmä ox xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xx xx xxxx xxx xx xxxukázal súlad s verejnými záujmami. Osobitne je upravený postup v prípade, keď je nepovolená stavba alebo jej časť na cudzom pozemku a vlastník pozemku s xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xredpisov upravuje § 135c Občianskeho zákonníka.
Proti rozsudku krajského súdu podal xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xesať mesiacov po uplynutí doby dočasnosti stavby, v dôsledku čoho táto žiadosť nemohla vyvolať relevantné právne účinky. Rozhodnutie o odstránení doxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx na dobu dočasnú a táto doba uplynula. Preukázanie naplnenia tohto zákonného dôvodu je postačujúce na to, aby stavebný úrad z vlastného podnetu začal koxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxčuje v jej užívaní. Rovnako je z hľadiska preukázania naplnenia zákonného dôvodu podľa ustanovenia § 88 ods. 1 písm. d/ stavebného zákona (podľa ktoréxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxv nezmení nič na skutočnosti, že sa naplnil zákonný dôvod na odstránenie stavby. Zotrval na právnom názore, že skúmanie právneho vzťahu k pozemku, respx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxnia § 88 ods. 1 písm. d/ stavebného zákona právne irelevantnou skutočnosťou, rovnako ako námietka o prebiehajúcom súdnom konaní (ktorého predmetom všxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxávny považuje žalovaný aj odkaz na ustanovenie § 88 ods. 3 stavebného zákona (stavba na cudzom pozemku), nakoľko ide o postup v konaní o dodatočnom povolxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxx xds. 1 OSP (spoluvlastníci pozemku, na ktorom stavba stojí) a žiadali zamietnutie žaloby.
Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 10 odxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxávania (§ 250ja ods. 2 veta prvá OSP) a potom, ako bolo oznámenie o verejnom vyhlásení rozsudku vyvesené na úradnej tabuli súdu a na webovej stránke najvxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xx x xxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx s rozsudkom krajského súdu, ktorý zrušil rozhodnutia správnych orgánov a uložení povinnosti odstránenia dočasnej stavby. Vecnú správnosť prvostupxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) možno každú dokončenú stavbu užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia za predpokxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx a ak je to potrebné, stavebný úrad určí aj podmienky jej užívania. Jednou z podmienok užívania stavby môže byť aj obmedzenie doby užívania stavby na dobu xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxKo/08H zo dňa 11.8.1997 (ďalej len „kolaudačné rozhodnutie“). V tomto rozhodnutí stavebný úrad určil podmienky užívania záhradnej chaty, že povolil xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx resp. o prekvalifikovanie stavby z dočasnej na trvalú, ak stavebník preukáže zmluvný vzťah alebo vlastníctvo k pozemku, inak je povinný stavbu na vlasxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxkona nariadi vlastníkovi odstránenie dočasnej stavby, pri ktorej uplynul určený čas jej trvania alebo pominul účel, na ktorý bola zriadená.
Z uvedenxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x
xx xxxxxxx
x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xrčeného na trvanie dočasnej stavby, má toto konanie začať.
V tomto prípade je potrebné vysporiadať sa s otázkou, či už samotný fakt, že žiadosť o predĺžxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxx xxvodom na nariadenie odstránenia stavby podľa § 88 ods. 1 písm. d/ stavebného zákona, alebo existuje možnosť, že by stavebný úrad povolil predĺženie dobx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx.12.2003) za predpokladu, že ostatné podmienky uvedené kolaudačným rozhodnutím (preukázanie zmluvného vzťahu alebo vlastníctvo k pozemku) budú spxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxčne iba to, že užívanie stavby bolo povolené na dobu dočasnú a že doba dočasnosti uplynula. Preukázanie tohto zákonného dôvodu je podľa krajského stavexxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xlastníkovi stavby nariadil.
Odvolací súd tento názor považuje za nesprávny. Samozrejme, v danom prípade nie je spor o tom, že predmetná stavby – záhraxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xednoducho konštatovať, že v prípade dočasnej stavby, u ktorej uplynula stanovená doba jej trvania, sa dá rozhodovať len o jej odstránení. Pokiaľ už staxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxikovanie stavby z dočasnej na trvalú) aj potom, čo uplynula lehota dočasnosti. Opačný záver by znamenal znemožnenie akéhokoľvek riešenia pre vlastníxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx svojich dôsledkoch by tiež mohol znamenať neopodstatnenú nerovnosť vlastníkov dočasných stavieb vo vzťahu k vlastníkom stavieb nepovolených, ktorx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxým, ak záhradná chata je stavbou dočasnou, u ktorej 31.12.2003 uplynul určený čas jej trvania, stavebný úrad má
ex officio
začať konanie o odstránení sxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxy (či už pred jeho začatím alebo počas konania) má xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxe je dôvodom na to, aj stavebný úrad konal len o odstránení stavby podľa § 88 ods. 1 písm. b/ stavebného zákona, ak vlastník stavby túto žiadosť podal pred sxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxavby.
Tomuto záveru svedčí aj rozhodnutie Nejvyššího správního soudu ČR z 15.3.2007 sp.zn. 8 As 28/2005, ktorý konštatoval: „Pokud během řízení o odsxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxní o podané žádosti s tím, že bylo-li by této žádosti vyhověno, řízení o odstranění stavby by se zastavilo a v opačném případě by se v něm pokračovalo.“
2. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxej záhradkárskej osade. Z uvedeného hľadiska sa stavebný úrad vecou rovnako nezaoberal, hoci bolo zrejmé, že prebieha aj súdne konanie o odstránenie sxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxý úrad mal konanie prerušiť a to až dovtedy, kým nedôjde k usporiadaniu občiansko-právnych vzťahov medzi vlastníkom stavby a vlastníkmi pozemku.
Z týxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx odvolacieho konania neuplatnil a žalovanému a ďalším účastníkom na náhradu trov právo nevzniklo.
Poučenie:
Proti tomuto rozsudku opravný prostrixxxx xxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
Identifikačné číslo ASPI: JUD68318SK
Autor: Najvyšší súd SR - senát
Sp. zn. / Č.j.:4 Sžo 65/2010
Druh:Rozsudok (Rs)
Zo dňa:28.04.2011
 
Názov:Odstránenie dočasnej stavby
 
Prameň:ASPI v čísle vydania (zväzku) ročník na strane .
Uverejnené pod poradovým (publikačným) číslom:
Prameň (celý názov):Pôvodné texty alebo texty upravené pre ASPI


Vzťah k:99/1963 Zb.: §250j ods. 2 písm.c); 50/1976 Zb.: §88a; 50/1976 Zb.: §88 ods.1 písm.d); 50/1976 Zb.: §88 ods.1 písm.b); 209/1992 Zb.: čl.6 ods.1; 460/1992 Zb.: čl.48 ods.2;
 
Oblasť: