Obsah Dostupné filtre
Predpisy SR (7)

3 Sžp 1/2010 Účastníci územného konania

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
x xxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxrdovej a JUDr. Jany Zemkovej PhD. v právnej veci žalobcov: 1/ A. N., bytom P. B, 2/ O. N., bytom P. B, 3/ Z. Š., bytom P. B, 4/ P. M., bytom P. B, 5/ M. O., bytom P. Bx xx xx xxx xxxxx xx xx xx xx xxx xxxxx xx xx xx xx xxx xxxxx xx xx xx xx xx xxxxx xx xx xxx xx xxx xxxxx xx xx xxx xx xxx xxxxx xx xx xxx xx xxx xxxxx xx xx xxx xx xxx xxxxx P. B, 14/ V. V., bytom P. B, 15/ P. L., bytom P. B, 16/ E. K., bytom P. B, 17/ G. M., bytom P. B, 18/ M. A. bytom P. B 19/ J. A. bytom P. B, 20/ Ing. J. T., bytom P. B, 21/ Fx xxx xxxxx xx xx xxx xx xx xxxxx xx xx xxx xx xxx xxxxx xx xx xxx xx xxx xxxxx xx xx xxx xx xxx xxxxx xx xx xxx xx xxx xxxxx xx xx xxx xx xxx xxxxx xx xx xxx xx xxx xxxxx x. B, 29/ Z. K., bytom P. B, 30/ J. K. bytom P. B, 31/ M. Z., bytom P. B, 32/ M. N., bytom P. B, 33/ E. S, bytom P. B, 34/ Ľ. F., bytom P. B, 35/ M. N., bytom P. B, 36/ L. M. bxxxx xx xx xxx xx xx xxxxx xx xx xxx xx xxx xxxxx xx xx xxx xx xxx xxxxx xx xx xxx xx xxx xxxxx xx xx xxx xx xxx xxxxx xx xx xxx xx xxx xxxxx xx xx xxx xx xxx xxxxx xx xx xx/ V. B. bytom P. B, 45/ M. M. bytom P. B, 46/ M. Š., bytom P. B, 47/ E. K. bytom P. B, 48/ A. P., bytom P.B, 49/ J. M., bytom P. B 50/ P. J., bytom P. B, 51/ M. H., bytom P. xx xxx xxxx xx xxx xxxxx xx xx xxx xx xxx xxxxx x xx xxx xx xxx xxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxx xx xx xxx xx xxx xxxxx xx xx xxx xx xx xxxxx xx xx xxx xx xxx xxxxx xx xx xxx xx D., bytom Č. B, 60/ A. P., bytom Č. B, 61/ R. M., bytom Č. B, 62/ B. L., bytom Č. B, 63/ S. S., bytom Č. B, 64/ T. B., bytom Č. B, 65/ Ľ. K., bytom Č. B, 66/ P. K., bytom Čx xx xxx xx xxx xxxxx xx xx xxx xx xxx xxxxx xx x xxx xx xxx xxxxx xx xx xxx xx xxx xxxxx xx xx xxx xx xxx xxxxx xx xx xxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxx xx xx xxx xx xxx xxxxx xx B, 74/ E. S., bytom Č. B, 75/ M. G., bytom Č. B, 76/ V. P., bytom Č. B, 77/ V. R., bytom Č. B, 78/ A. M., bytom M. B 79/ L. M., bytom M. B, 80/ Ľ. H., bytom M.B, 81/ P. B., xxxxx xx xx xxx xx xxx xxxxx xx xx xxx xx xxx xxxxx xx x xxx xx xxx xxxxx xx xx xxx xx xxx xxxxx xx xx xxx xx xxx xxxxx xx xx xxx xx xxx xxxxx xx xx xxx xx xxx xxxxx xx xx x9/ M. C., bytom F. B, 90/ J. H., bytom F. B, všetci zastúpení: JUDr. M. M., advokát so sídlom G. B, proti žalovanému: Krajský stavebný úrad v Bratislave, so sxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx časti Bratislava – Petržalka č. UKSP 4267- TX1/2007-Ze, Kb-30 zo dňa 17.08.2007 a ďalších, o odvolaní žalobcov proti rozsudku Krajského súdu v Bratislxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x.k. 2S/63/08-103, 2S/165/09-103 zo dňa 21. októbra 2009 potvrdzuje.
Žalobcom 1/ - 90/ náhradu trov odvolacieho konania nepriznáva.
Odôvodnenie:
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx-Ze, Kb-30 zo dňa 17.08.2007 a oznámenia žalovaného č. A/2007/2253/MEP zo dňa 05.03.2008 zastavil, vo zvyšnej časti žalobu zamietol a žalobcom neprizxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xretože žalobcovia v žalobe neuviedli žiadne konkrétne okolnosti, pre ktoré by bolo možné považovať rozhodnutia o nepriznaní postavenia účastníkov kxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxvrhovanej stavby zasiahnuť do ich xxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx sa touto argumentáciou riadne zaoberali. V žalobe však špecifické okolnosti, pre ktoré predstavuje umiestnenie stavby možný zásah do práv a oprávnenxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xákona a ich právo na účasť v konaní bolo porušené, pričom tieto tvrdenia, ktoré by svedčili o nezákonnosti rozhodnutí o nepriznaní postavenia účastníkxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxanicu s pozemkom, na ktorom sa umiestňuje navrhovaná stavba, môže byť v zmysle zákonnej definície susednou stavbou, ktorej vlastník môže byt‘ navrhovxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxleží „automaticky“ každému vlastníkovi bytu v lokalite dotknutej posudzovanou stavbou, ale iba tomu, resp. tým, ktorých tvrdenie o možnom zásahu do pxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxbný úrad vždy na základe konkrétnych špecifických okolnosti prípadu, pričom tento zaver a jeho dôvody premietne do rozhodnutia, ak má za to, že postavexxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx67-TXl/2007-Ze, Kb-30 zo dňa 17.08.2007 a oznámenia žalovaného č. A/2007/2253/MEP zo dňa 5.3.2008, nadväzuje názor krajského súdu na otázku účastníxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxania. Vzhľadom na to, že po vydaní prvostupňového územného rozhodnutia boli žalobcovia z účastníctva v konaní právoplatne vylúčení, postupoval žaloxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx mimo odvolacieho konania, resp. konania obnove a bez vydania rozhodnutia ho vybavil formou oznámenia o tom, že zistené skutočnosti nepovažoval za dôvxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx správne považoval za právoplatné, s ohľadom na skutočnosť, že odvolanie proti tomuto rozhodnutiu podali osoby, ktoré boli z účastníctva v územnom konxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxerušiť územné konanie do právoplatnosti rozhodnutia o nepriznaní postavenia účastníkov tohto konania vlastníkom bytov, pretože rozhodnutie o účasxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x konaní bol stavebný úrad povinný konať so žalobcami ako s plnohodnotnými účastníkmi územného konania a umožniť ich zástupcovi zúčastniť sa všetkých úxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxv v období od prihlásenia sa k účasti v konaní do právoplatnosti rozhodnutia o nepriznaní ich účastníctva postupom stavebného úradu porušené. Toto porxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxejednaniu žaloby proti rozhodnutiu Mestskej časti Bratislava – Petržalka č. ÚKSP 4267-TXl/2007-Ze, Kb-30 zo dňa 17.8.2007 bránila jednak skutočnosxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 5.3.2008 toto nemalo povahu rozhodnutia o právach, oprávnených záujmoch a povinnostiach účastníkov správneho konania a ako také súdnemu prieskumu nx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, že Mestská časť Bratislava - Petržalka a následne aj žalovaný nevykonali dôkazy, ktoré navrhovali žalobcovia a vecne sa nezaoberali námietkami žaloxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxe so zákonom (napr. vykonali navrhované dôkazy, požiadali o prehodnotenie žalobcami napadnutých záväzných stanovísk dotknutých orgánov), mohli doxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxali dokazovanie napr. prostredníctvom dopravnej štúdie, zopakovaním meraní vzdialeností domov žalobcov od navrhovanej stavby (keďže vykonané merxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx xxsplnenie podmienky právneho vzťahu k pozemku, nesúlad s územným plánom, rozpor s verejným záujmom.
Žalovaný včas a riadne podané odvolanie účastníkxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxňové rozhodnutie stavebného úradu Petržalka o umiestnení stavby bolo vyhotovené dňa 17.08.2007 a odvolanie bolo podané dňa 31.08.2008. Právoplatnoxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxda až po 01.02.2008. Podané odvolanie teda bolo oprávneným a riadnym úkonom účastníkov konania a žalovaný bol povinný sa ním v zmysle zákona ako odvolanxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxnuté rozhodnutie stavebného úradu Petržalka nemohlo nadobudnúť právoplatnosť bez preskúmania žalovaným. Ak by žalovaný rozhodoval v zmysle ust. § 5x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx
xxlobcovia navrhli, aby súd zmenil rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave č. k. 2S/63/08-103 zo dňa 21.10.2009 tak, že rozhodnutie žalovaného č. A-205xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxoznačené identické rozhodnutia vo vzťahu k ostatným žalobcom, oznámenie žalovaného č. A/2007/2253/MEP zo dňa 05.03.2007 a rozhodnutie Mestskej časxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x odvolaniu žalobcov uviedol, že považuje rozsudok Krajského súdu v Bratislave č. k. 2S/63/08-103, 2S/165/09-103 zo dňa 21.10.2009 za zákonný a dostatxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx potvrdil.
Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací podľa § 10 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len O.s.p.) preskúmal napadnutý xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxánke Najvyššieho súdu SR www.supcourt.gov.sk, www.nsud.sk, vyhlásil vo veci rozsudok, ktorým podľa § 219 O.s.p. v spojení s § 250ja ods. 3 veta druhá xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxratívneho spisu zistil, že dňa 23.03.2007 podala Ing. arch. D. B., zastupujúca navrhovateľa spoločnosť V. T. a.s., na Miestny úrad mestskej časti Bratxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxxx xx xx
xxxxosťou doručenou Miestnemu úradu Mestskej časti Bratislava – Petržalka dňa 04.05.2007, S. S. ako zástupkyňa žalobcov žiadala, aby stavebný úrad žalobxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxnutím č. UKSP 6560-TX1/2007-Ze-206 zo dňa 20.07.2007 rozhodla, že S. S. nie je účastníčkou konania o umiestnení stavby -,,V. T. polyfunkčný objekt – apxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xx xxx xxx xxx xx xx xx x xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xpoločnosťou G. R., spol. s r.o.
Mestská časť Bratislava – Petržalka rozhodnutím č. UKSP 4267-TX1/2007-Ze, Kb-30 zo dňa 17.08.2007 umiestnila stavbuxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xx xxx xxx xxx xx xx xx x xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xpoločnosť G. R., spol. s r.o. a spoločnosť V. T. a.s.
Dňa 31.08.2007 žalobcovia podali odvolanie proti rozhodnutiu č. UKSP 4267- TX1/2007-Ze, Kb-30 zo xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx008 zamietol odvolanie S. S. a potvrdil rozhodnutie Mestskej časti Bratislava – Petržalka č. UKSP 6560- TX1/2007-Ze-206 zo dňa 20.07.2007, ktorým bolx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxMEP zo dňa 05.03.2008 S. S. oznámil, že odvolanie proti rozhodnutiu č. UKSP 4267-TX1/2007-Ze, Kb-30 zo dňa 17.08.2007 o umiestnení stavby,,V. T. polyfxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx č. UKSP 4267-TX1/2007-Ze, Kb-30 zo dňa 17.08.2007 ponechal v platnosti.
Podľa § 34 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriaxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xonanie a ten, komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov.
Podľa § 34 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v územnom konaní o umiestnení stavby, o využxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.
Podľa § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx pozemku alebo stavby na základe nájomnej zmluvy alebo dohody o budúcej kúpnej zmluve, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu, b/ práxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xx xxx1976 Zb. ak sa v tomto zákone používa pojem a/ "stavba", rozumie sa tým aj jej časť, b/ "vlastník", rozumie sa tým podľa povahy veci aj správca majetku štáxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xohto zákona a stavby na týchto pozemkoch, d/ "susedná stavba", rozumie sa ňou aj stavba na takom pozemku, ktorý nemá síce spoločnú hranicu s pozemkom, o kxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xákon v § 34 ods. 1 a 2, v zmysle ktorého ďalším právnickým či fyzickým osobám v územnom konaní o umiestnení stavby priznáva postavenie účastníkov konanixx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xzhľadom k tomu, že zákon č. 50/1976 Zb. ako lex specialis obsahuje osobitnú právnu úpravu účastníkov územného konania, je použitie ustanovenia § 14 odxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xonania len vtedy, ak by rozhodnutím o umiestnení stavby mohli byť priamo dotknuté ich vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám ako aj k susednxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxcie subjektu, ktorý je porušením dotknutý. Tento stav musí byť preukázaný musí byť v konaní účastníkmi preukázaný.
Žalobcovia svoju žiadosť o vstup dx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx ich bývania ako práva priamo vyplývajúceho z ich vlastníckeho práva, poukázali na dopravnú situáciu, parkovanie, zeleň, žiadali znížiť podiel zastaxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxhodnutie Mestskej časti Bratislava – Petržalka č. UKSP 6560- TX1/2007-Ze-206 zo dňa 20.07.2007, ktorým bolo rozhodnuté, že S. S. nie je účastníčkou koxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xúd Slovenskej republiky uznesením sp. zn. II. ÚS 22/02 zo dňa 06.03.2002 odmietol z dôvodu zjavnej neopodstatnenosti ústavnú sťažnosť v časti o porušxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxy a v čl. 8 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ako aj základného práva na priaznivé životné prostredie upraveného v čl. 44 Ústaxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xráva na priaznivé životné prostredie, pretože z charakteristiky rozhodnutia o umiestnení stavby vyplýva, že ide o rozhodnutie, ktorým sa stavba priaxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxásenia stavebnému úradu v určitých zákonom ustanovených prípadoch). Taktiež uviedol, že rozhodnutie o umiestnení stavby reálne nezasahuje do narušxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxavby, ku ktorej môže, ale nemusí v budúcnosti dôjsť. Vyplýva to aj z časovej platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby.
Vychádzajúc z vyššie citovanéxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nie sú
ipso facto
priamo dotknutí na svojich právach. Rozhodnutím môže byť priamo dotknutý len ten, koho právne postavenie môže byť po vydaní rozhodnuxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxenie stavby, určujú sa požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas platnosti rozhodnutia (§ 39a ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.). Na základe rozhoxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxvbu je možné až na základe právoplatného stavebného povolenia vydaného v stavebnom konaní. Územné konanie tak predchádza stavebnému konaniu a rozhodxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxutočňovaná. Ak má na rozhodnutie o umiestnení stavby nasledovať ešte ďalšie rozhodnutie, až na základe ktorého môže byť stavba uskutočňovaná, nemôžu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xrávach, a preto v zmysle § 34 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. nie sú účastníkmi konania o umiestnení stavby. Námietky žalobcov smerovali k faktickému stavxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxxx a § 246c ods. 1 veta prvá O.s.p. tak, že žalobcom, ktorí nemali úspech v odvolacom konaní nepriznal náhradu trov odvolacieho konania.
Poučenie:
Protx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx
xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxovenia:
Emília Čičková
Identifikačné číslo ASPI: JUD68064SK
Autor: Najvyšší súd SR - senát
Sp. zn. / Č.j.:3 Sžp 1/2010
Druh:Rozsudok (Rs)
Zo dňa:29.03.2011
 
Názov:Účastníci územného konania
 
Prameň:ASPI v čísle vydania (zväzku) ročník na strane .
Uverejnené pod poradovým (publikačným) číslom:
Prameň (celý názov):Pôvodné texty alebo texty upravené pre ASPI


Vzťah k:71/1967 Zb.: §14; 71/1967 Zb.: §29 ods.1; 50/1976 Zb.: §34 ods.1; 50/1976 Zb.: §34 ods.2; 50/1976 Zb.: §139 ods.2; 50/1976 Zb.: §139 ods.1; 209/1992 Zb.: čl.8 ods.1;
 
Oblasť: