3 Sžo 144/2010

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
x xxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxly Gerdovej a JUDr. Ivana Rumanu v právnej veci žalobcu: Ing. P. H., bytom S., Ž. právne zastúpeného: JUDr. Š. S. advokátom, Advokátska kancelária V. O. Žx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxodnutia a postupu žalovaného č.: 0001/2008-I/13 zo dňa 30. júna 2008, konajúc o odvolaní proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave č. k. 1S/142/2008-xx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxa 2010 potvrdzuje.
Žalobcovi náhradu trov konania nepriznáva.
Odôvodnenie:
Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Bratislave zamietol žalobu žaloxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx prvostupňového správneho orgánu, Národného inšpektorátu práce č. AK/2006/00268-AK/2007/00310nip/2008/03093 zo dňa 27.02.2008, a rozhodnutie pxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxrizovaného bezpečnos tného technika, zastavil konanie vo veci žiadosti o vydanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika, ktorú podal žxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxx xxxedčenia autorizovaného bezpečnostného technika sa primerane aplikujú ustanovenia správneho poriadku a je toho názoru, že požiadavka na predloženix xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxladu v kópii alebo len vyhlásenie žiadateľa na preukázanie určitej skutočnosti upravuje zákon priamo v jednotlivých ustanoveniach, a predloženie doxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxažoval za doklad, ktorý sám osebe nespĺňa predpoklady ustanovenia § 39 ods. 4 záko na č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmenx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxčením bezpečnostného technika a obidva správne orgány predloženie všetkých požadovaných dokladov odôvodnili s poukazom na príslušné ustanovenia txxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxx xol toho názoru, že ich predložil tak, ako upravuje a konkretizuje ust. § 39 ods. 4 zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Požiadavka Národnéhx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxvny a jeho námietku, že ďalšia požiadavka na doplnenie dokladov bol a s odstupom 5 mesiacov súd vyhodnotil tak, že generálny riaditeľ Národného inšpektxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx svoju funkciu vykonávať a postupovala za rovnakých podmienok aj u ďalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxžené žiadosti a je zrejmé, že pán P. disponuje osvedčením odborného pracovníka bezpečnosti práce z roku 1989, ktoré je v súčasnom ponímaní osvedčením bxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxdné s právnymi predpismi a vydané na základe spoľahlivo zisteného skutkového stavu veci.
Proti rozsudku krajského súdu podal včas odvolanie žalobcax xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxov konania, alternatívne aby rozsudok zmenil ta k, že zruší rozhodnutie žalovaného, vec mu vráti na ďalšie konanie a prizná náhradu trov odvolacieho koxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxpel sú d k nesprávnym právnym záverom. P o preštudovaní písomného vyhotoveni a rozsudku nie je mu jasné a zrejmé, aké skutočnosti považoval krajský súd zx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxé doručené mu písomné rozhodnutie patrične preskúmať. V danej veci žalovaný, v nadväznosti na požiadavku kvalifikačných predpokladov, nepovažoval xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxské štúdium ako to vyžaduje § 24 ods. 3 zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, a samotné vysvedčenie nepovažoval za doklad o skončení vysokošxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x nevyžiadal si od Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave – Strojnícka fakulta, potvrdenie o tom, či predložené vysvedčenie je mo žné považovxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxosti nie je možné jednoz načne vyvodiť záver o tom, či predložený žalobcov dokla d je dokladom potvrdzujúcim ukončenie vysokoškolského vz delania. Ďalxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxedol, že pokiaľ ide o požiadavku preukázania odbornej praxe bezpečnostného technika, žalobcom predložené potvrdenie nespĺňa náležitosti podľa § 24 xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxxčnosti a ochrane zdravia pri práci nadobudol účinnosť dňom 01.07.2006 a zmluvy o poskytovaní služieb bezpečnostného technika boli podpisované oprávxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxhnika vyplýva, že vykonával bezpečno stno – technické služby. V prípade, že by nevykonával činnosti, ktoré sú uvedené v týchto zmluvách, nedošlo by k icx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxtvrdenie o odbornej praxi bezpečnostného technika zo dňa 24.07.2006 bolo podpísané zástupcom spoločnosti V., a.s., na základe poverenia, ktoré bolo xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxmieru zaťažoval samotného žalobcu. Príslušný súd v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x ochrane zdravia pri práci v platnom znení od 01.05.2001 stal bezpečnostným technikom priamo zo zákona, pričom na túto skutočnosť reagoval živnostensxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxenského oprávnenia: 02.01.2003.
Žalovaný v písomnom vyjadrení k odvolaniu navrhol rozsudok krajského súdu potvrd iť z dôvodu, že odvolanie žalobcu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxčujú aj citácie uvedené v odvolaní, keď sa žalobca odvoláva na dikciu z odôvodnenia rozsudku zo str. 4 odsek 5, pričom vynecháva dve vety, ktoré vysvetľuxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxlatného rozhodnutia orgán u štátnej správy, pričom dôkazné bremeno je na žalobcovi. Žalovaný predkladá súdu administratívny spis, vyjadrenie k jeho xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxtej Krajským súdom v Bratislave dňa 05.09.2008 takýto dôkaz nebol ani navrhnutý. Na strane 3 odvolania (druhý úplný odsek), obviňuje žalobca (bez akéhxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx činnosti by samotná domnienka o čísle OKEČ nestačila. Súd v tomto konaní naviac neposudzoval či mal, alebo nemal správny orgán priznať žalobcovi postaxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxanie z dôvodu, že žalobca nepredložil požadované doklady. Prioritnou požiadavkou na vydanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika pox xx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxné. Inak nemožno aplikovať uvedené ustanovenie zákona, podľa ktorého sa po splnení zákonných predpokladov vydá osvedčenie autorizovaného bezpečnoxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxx.p. ) preskúmal odvolaním napadnutý rozsudok v rozsahu a z dôvodov uvedených v odvolaní žalobcu (§ 212 ods. l O.s.p.) a postupom podľa § 250ja ods. 2 vetx xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xww.nsud.sk, rozsudok verejne vyhlásil (§ 156 ods. 1, 3 O.s.p.).
Podľa § 244 ods. 1 O.s.p., v správnom súdnictve preskúmavajú súdy na základe žalôb alxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxe (§ 219 ods. 1 O.s.p.)
Ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonšxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxovenskej republiky, najmä s hmotnými a procesnými administratívnymi predpismi. Predmetom preskúmavania v správnom súdnictve je aj postup správnehx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxc danú mu zákonmi.
Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v § 1 ustanovuje všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xoškodení zdravia z práce.
Žalobca v podstate namietal nedostatočné zistenie skutkového stavu, nedostatok dôvodov a nesprávne právne posúdenie vecxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx od neho doplňovanie údajov, ktoré mu už boli známe.
Podľa § 24 ods. 1 vyššie citovaného zákona o ochrane a bezpečnosti zdravia pri práci,
- autorizovanx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxaní osvedčenia bezpečnostného technika úspešne vykonal skúšku pred skúšobnou komisiou vymenovanou Národným inšpektorátom práce.
Žiadateľ o vykoxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xriezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu. K žiadosti priloží
a/ doklad o skončení úplného stredného vzdelania, úplného stredného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,
d/ správny poplatok.
Odborná prax podľa ods. 1 sa preukazuje písomným potvrdením zamestnávateľa o výkone odborných činností a jeho dĺžke, s uvedenxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxm spôsobe výkonu úloh bezpečnostného technika sa odborná prax preukazuje príslušnou zmluvou o výkone odborných činností s uvedením dĺžky výkonu u jedxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxj je zaradený odberateľ jeho služby.
Z vyššie citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že zákonná právna úprava jednoznačne definuje kritériá, resxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxej aplikácie zákona.
Odvolací súd vyhodnotil rozsah a dôvody podaného odvolania vo vzťahu k napadnutému rozsudku Krajského súdu v Bratislave, a s prixxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx záverov obsiahnutých v odôvodnení napadnutého rozsudku, s ktorým sa stotožňuje a na doplnenie dodáva.
Z obsahu pripojeného spisu krajského súdu, ktxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxho technika. K žiadosti priložil sprievodné doklady potvrdzujúce jeho odbornú spôsobilosť a dĺžku odbornej praxe. Podľa Národného inšpektorátu práxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxoškolského vzdelania a tiež o predloženie 2/ dokladu o preukázaní dĺžky praxe s tým, že kópie dokladov musia byť úradne overené. Na uvedenú žiadosť reagxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxe, nech sa obráti na organizáciu, ktorá uvedené doklady vydala a podľa údajov od JUDr. R. K. kópie dokladov nemusia byť úradne overené, pretože zákon č. 1xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxšpektorát práce ho opätovne listom zo dňa 15.12.2006 požiadal o ich doloženie s tým, aby boli zaslané v origináloch alebo úradne overené kópie. Ďalším lxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxovaného bezpečnostného technika považovaná za bezpredmetnú.
Ako vyplýva z vyššie citovaných zákonných ustanovení, predpokladom na vydanie osvedxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xunkcie autorizovaného bezpečnostného technika vymedzuje ustanovenie § 24 zákona č. 124/2006 Z.z., z ktorého okrem iného vyplýva, že túto funkciu môxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxenie autorizovanému bezpečnostnému technikovi sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak. Národný inšpektxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xľadiska splnenia všetkých zákonom stanových podmienok (§ 21 ods. 2 veta prvá zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxčenie autorizovanému bezpečnostnému technikovi (§ 6 ods. 1 písm. d/ bod zákona č. 125/2006 Z.z.).
V súlade s týmito ustanoveniami správny orgán opätxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxa bude konanie zastavené. Na výzvu reagoval žalobca listom zo dňa 16.01.2008 tak, že vzhľadom k ustanoveniu článku 2 ods. 2 a 3 zákona č. 460/1992 Zb. im nxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxvny orgán potvrdil a odvolanie zamietol.
Podľa § 39 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z.z. osvedčenie bezpečnostného technika vydané do 30. júna 2006 stráca xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxého technika, vydaným do 30. júna 2006 môže vykonávať činnosť autorizovaného bezpečnostného technika na základe osvedčenia vydaného Národným inšpexxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxteľa, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxeskôr do 31. decembra 2007 (§ 39 ods. 4 citovaného zákona).
Prioritnou požiadavkou na vydanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika poxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovenie zákona, podľa ktorého sa po splnení zákonných predpokladov vydá osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika bez vykonania skúšxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxu komisiou vymenovanou Národným inšpektorátom práce.
Žiadosť žalobcu bola posúdená v akreditačnej komisii Národného inšpektorátu práce a na záklaxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxmu dokladov predkladaných v žiadosti o vydanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika zákon osobitne nešpecifikuje, treba zdôrazniť, xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxého vzdelania, osvedčenia a potvrdenia určitej skutočnosti preukazuje originálom dokladu, overeným odpisom alebo výpisom, úradným overením kópie xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxenia zákonom požadovaných dokladov nemôže teda orgán rozhodujúci o vydaní osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika akceptovať takéto doxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xdvolací súd dospel k záveru, že predloženie žiadaných dokladov (absolvovanie aktualizačnej odbornej prípravy, ktoré priamo súvisí s osvedčením bezxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx6 Z.z., a žalobca nemôže so žalovaným neustále polemizovať o tom, či a aké doklady má alebo nemá predložiť.
Neobstojí námietka žalobcu ani v tom, že ak max xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxo súvislosti odvolací súd poukazuje na osobitnú, piatu časť O.s.p. upravujúcu správne súdnictvo a jeho ustanovenie § 250i ods. 1, podľa ktorého
- pri pxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx
xx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxzy
nevyhnutné na preskúmanie napadnutého rozhodnutia.
V danom prípade dôkaz navrhovaný žalobcom súd nebol povinný vykonať (čo vyplýva z vety druhex x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxklady k žiadosti priloží.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti je rozhodnutie žalovaného v súlade so zákonom, a preto odvolací súd rozsudok krajskxxx xxxx xxxxx x xxx xxxx xx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx x xpojení s § 224 ods. l a 2 O.s.p. a § 250k ods. l veta prvá O.s.p. tak, že ich žalobcovi, ktorý v konaní nebol úspešný xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxedníčka senátu
Za správnosť vyhotovenia:
Emília Čičková
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.