5 Cdo 129/2010

Zánik nároku na bytovú náhradu. Doručovanie písomností

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (4)
xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxhujúcu vyhlásenie o zabezpečení bytovej náhrady v zmysle § 712c ods. 3 Občianskeho zákonníka, o uložení ktorej bol poštou riadne upovedomený, nastalx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxkej republiky
5 Cdo 129/2010
Z odôvodnenia
Žalobkyňa sa v konaní domáhala určenia, že povinnosť žalovaného vypratať byt č. 34 nachádzajúci sa v B. Bx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxa 2004 č.k. 12 C 186/2003-42 v spojení s uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici z 10. augusta 2004 sp.zn. 17 Co 221/2004, došlo k zrušeniu spoločného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xa z bytu vysťahovať do 30 dní od zabezpečenia bytovej náhrady. Zabezpečenie bytovej náhrady žalovanému preukazovala písomným vyhlásením doručovanýx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxného uložená rozhodnutím Okresného súdu Banská Bystrica z 20. februára 2004 č.k. 12 C 186/2003 vypratať sporný byt, nie je viazaná na zabezpečenie náhrxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxezpečení náhradného 1-izbového bytu nachádzajúceho sa v B. B. na ulici Ď. Druhý neúspešný pokus o doručenie sa uskutočnil 7. októbra 2005 a ďalší, rovnaxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxčovania sa žalovaný zdržiaval na adrese doručovania (B. B., ulica J.), prevzatiu zásielky sa vyhýbal, čo súd považoval za rozpor s § 3 Občianskeho zákoxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxť ohľadne nájmu bytu, ktorý mu ako bytovú náhradu zabezpečila žalobkyňa. Z uvedených dôvodov súd žalobe vyhovel. O trovách konania rozhodol podľa § 142 xxxx x xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xtupňa tak, že žalobu zamietol a žalovanému nepriznal náhradu trov konania. V odôvodnení uviedol, že žalobkyňa preukázala naliehavý právny záujem na pxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx stupňa ale zaujal právny názor, že nárok žalovaného na bytovú náhradu nezanikol. Vychádzal z toho, že ustanovenie § 712c ods. 3 Občianskeho zákonníka xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxaní nemožno vychádzať z fikcie doručenia podľa ustanovenia § 47 ods. 2 O.s.p., pretože postup súdu pri doručovaní súdnych zásielok nemožno vzťahovať xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxvzatiu zámerne vyhýba. Vzhľadom na to nepovažoval za doručené písomné vyhlásenie o zabezpečení bytovej náhrady žalovanému. Z uvedeného dôvodu v danox xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxskeho zákonníka). Odvolací súd sa stotožnil s názorom súdu prvého stupňa, že vedomé nepreberanie zásielok žalovaným motivované snahou vyhnúť sa riešxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podľa § 224 ods. 1 a 2 O.s.p. v spojení s § 142 ods. 1 O.s.p. a § 150 ods. 1 O.s.p.
Uvedený rozsudok odvolacieho súdu napadla žalobkyňa dovolaním. Žiadaxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxm posúdení veci (§ 241 ods. 2 písm. c/ O.s.p.). Nesúhlasila so záverom odvolacieho súdu o nedoručení vyhlásenia o zabezpečení bytovej náhrady žalovanxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxčenia, aj keď sa žalovaný o tom nedozvedel. Svoj právny názor utvrdila konštatovaním odvolacieho súdu, že žalovaný v snahe vyhnúť sa riešeniu veci a oddxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxho súdu je vecne správne.
Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací (§ 10a ods. 1 O.s.p.) po zistení, že dovolanie podala včas účastníčka konxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx. 1 O.s.p.) preskúmal rozsudok odvolacieho súdu v rozsahu podľa § 242 ods. 1 O.s.p. a bez nariadenia dovolacieho pojednávania (§ 243a ods. 1 O.s.p.) dxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x 237 O.s.p., b/ konanie je postihnuté inou vadou, ktorá mala za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, c/ rozhodnutie spočíva na nesprávnom právnom pxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx). Právnym posúdením veci je činnosť súdu, pri ktorej zo skutkových zistení vyvodzuje právne závery a aplikuje konkrétnu právnu normu na zistený skutkxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xal správne použiť, alebo aplikoval síce správny právny predpis, ale ho nesprávne interpretoval.
Odvolací súd v napadnutom rozsudku xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxlásenie o zabezpečení bytovej náhrady (ďalej tiež "vyhlásenie") musí byť (fakticky) doručené nájomcovi; nie je možné považovať neprevzatú zásielku xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxr v danom prípade považovala za nesprávny, lebo žalovaný v snahe vyhnúť sa riešeniu veci a oddialiť vypratanie bytu vedome nepreberal zásielky; podľa nxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxca, ktorý má byt vypratať, je povinný uzavrieť zmluvu o bytovej náhrade do 30 dní od doručenia písomného vyhlásenia o zabezpečení bytovej náhrady; ak náxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxého neuzavretia nájomnej zmluvy ohľadne zabezpečenej bytovej náhrady tým, kto má byt vypratať (viď napríklad rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxsti nájomcu (ktorý má byt vypratať) uzavrieť zmluvu o bytovej náhrade do 30 dní od doručenia písomného vyhlásenia o jej zabezpečení.
Písomné vyhlásenxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxretiu zmluvy. Zákonná úprava daná v § 712c ods. 3 Občianskeho zákonníka vyžaduje, aby toto vyhlásenie bolo doručené nájomcovi, ktorý má byt vypratať. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxájomných práv a povinností vyplývajúcich z právneho vzťahu nájmu bytu. V konaní bola riešená otázka, či takýto prejav vôle musí byť fakticky doručený axxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxobecnou požiadavkou toho, aby bolo možné písomnosť považovať za doručenú je, že adresát mal objektívnu možnosť sa s ňou oboznámiť. Pokiaľ je obsahom záxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxm prejavu vôle v ňom vyjadrenej (keď sa dostane prejav vôle do sféry jeho dispozície).
Pri interpretácii § 712c ods. 3 Občianskeho zákonníka treba mať xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxx xx xxxx xxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxxxxx zákonníka; v zmysle týchto ustanovení prejav vôle vyjadrený jednostranným právnym úkonom pôsobí od doby, keď dôjde osobe, ktorej je určený. Prejav vôxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxa) prejav vôle pôsobí ihneď. Neprítomnej osobe (osobe, s ktorou osoba, realizujúca právny úkon nie je v bezprostrednom styku) musí prejav vôle dôjsť; nxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxéry dispozície možno rozumieť xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxmiť). Posudzovanie situácie z objektívneho hľadiska posilňuje dobromyseľnosť i právnu istotu subjektov právnych vzťahov. Vzhľadom na konkrétnu sixxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxeniu neprítomnej osobe nie je nevyhnutné, aby sa adresát s prejavom vôle skutočne oboznámil, postačuje, že mal objektívnu možnosť oboznámiť sa s prejaxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx z § 712c ods. 3 Občianskeho zákonníka, nemá zákonný podklad. Výklad predmetného ustanovenia podaný odvolacím súdom by bez ďalšieho viedol k neudržatxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxúcu bytovú náhradu a domôcť sa vypratania bytu. Dovolací súd za rozhodujúce považuje objektívne hľadisko - ak sa preukáže, že adresát mal reálnu možnosx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xx x xxx xxxxxxx xkutočne oboznámil. Tento názor zastáva aj odborná právnická verejnosťou (viď napr. Mazák, J., Vojčík, P.: Občianske právo s vysvetlivkami, 1. Zväzokx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxtka, J., Škárová, M. a kol.: Občanský zákonník, komentář, C. H. Beck, 2001, 6. vydanie, str. 279, 285, 286; Knappová, M., Švestka, J. a kol.: Občanské práxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx str. 142 a násl.; porovnaj napr. uznesenia NS ČR z 26. októbra 2005 sp. zn. 26 Cdo 625/2005, z 30. júna 2008 sp.zn. 28 Cdo 2622/2006).
Vychádzajúc z uvedenxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxsahujúcu vyhlásenie o zabezpečení bytovej náhrady v zmysle § 712c ods. 3 Občianskeho zákonníka, nastávajú hmotnoprávne účinky tohto jednostrannéhx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx dovolací súd k záveru, že rozsudok odvolacieho súdu spočíva na nesprávnom právnom posúdení veci. Žalobkyňa preto opodstatnene uplatnila dovolací dôxxx x xxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x vec vrátil tomuto súdu na ďalšie konanie.