3 Cdo 137/2008

Právo na ochranu osobnosti

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (4)
xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxntnou formou závažnosti ujmy spôsobenej fyzickej osobe na chránených právach.
Ak došlo k zásahu do súkromia, nie je procesnou povinnosťou dotknutej xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxeho súdu Slovenskej republiky
3 Cdo 137/2008
Navrhovateľka sa v konaní o ochranu osobnosti návrhom z 29. decembra 2004 domáhala, aby odporkyňa bola xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxporkyňa 20. septembra 2004 na úvodnej stránke čísla 38/2004 týždenníka P. uverejnila fotografické snímky navrhovateľky a P. W. s textom: "Ani nie rok px xxxx xx xx xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxky uverejnené informácie z jej súkromného života, obsahujúce tiež údaje o súkromnej časti jej bežného dňa, ako aj fotografie zachytávajúce ju v spoločxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxd Bratislava V rozsudkom zo 16. januára 2006, č. k. 11 C 253/2004-137, uložil odporkyni povinnosť zaplatiť navrhovateľke 350 000,- Sk a nahradiť jej troxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxbo boli v rozpore so zákonom zverejnené skutočnosti z jej súkromného života. Bez súhlasu navrhovateľky boli zverejnené tiež základné údaje o nej (menox xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx x xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxry. Predmetné články nemali spravodajský charakter a týkali sa súkromia navrhovateľky, ktorá má pritom, ako sudkyňa, zákonom zaručenú zvýšenú ochraxx xxxx xx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xspoločenský status" navrhovateľky a privodil stav, keď sa nie vlastnou vinou stala terčom nežiaducej publicity. Súd prvého stupňa súhlasil s navrhovxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxy nemajetkovej ujmy v peniazoch vzal súd prvého stupňa na zreteľ najmä povahu práv, do ktorých bolo zasiahnuté, intenzitu zásahu, "profesionálny statxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx v zmysle § 142 ods. 3 O.s.p.
Proti výroku tohto rozsudku súdu prvého stupňa, ktorým bol vo zvyšnej časti zamietnutý návrh na priznanie náhrady nemajetxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxnania, napadla odvolaním odporkyňa.
Krajský súd v Bratislave rozsudkom z 15. novembra 2007, sp. zn. 3 Co 128/2006, rozsudok súdu prvého stupňa vo výroxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxi o zaplatenie 650 000,- Sk) napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa potvrdil. Navrhovateľke xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch má fyzická osoba v prípade, že morálna satisfakcie nie je aktuálna. Súhlasil aj s názorom, že zverejnené články nxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich. Navrhovateľka sa v danom prípade stala nie vlastnou vinou terčom nežiaduceho záujmu a publicity. V dôslxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Peňažná satisfakcia je však prípustná len vtedy, ak je preukázané, že osobná ujma je spojená so zvlášť citeľným znížením a sťažením postavenia dotknuxxx xxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxukázala, že by v dôsledku protiprávneho konania odporkyne bola v značnej miere znížená jej dôstojnosť. Konanie o náhradu nemajetkovej ujmy v peniazocx xx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxe svoje skutkové tvrdenia, lebo nie je úlohou súdu nahrádzať v tomto smere jej procesnú aktivitu. Zo spisu nevyplýva, že by navrhovateľka v priebehu konxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxvrhovateľky a pri posudzovaní výšky náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch sa obmedzil len na niekoľko (prevažne všeobecných) úvah bez vysvetlenia, kxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxovateľky. Tvrdenie o zverejnení fotografie jej dcéry, ktoré si osvojil súd prvého stupňa, nemá oporu vo vykonanom dokazovaní, lebo nebolo preukázanéx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxy, že uvedený článok vyšiel v čase, keď sudcovia podávali majetkové priznanie a údaj o dome "patriacom navrhovateľke vzbudil nedôveru" nadriadených k xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx aj stavovská a profesionálna česť a vážnosť, avšak aj preukázanie zásahu do týchto hodnôt musí byť výsledkom dokazovania. Navrhovateľka v danom konanx xxxxxxxxxxxxx xx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxrady nemajetkovej ujmy v sume 350 000,- Sk zmenil (§ 220 ods. 1 O.s.p.) tak, že návrh v tejto časti ako nedôvodný zamietol; v zamietajúcom výroku rozsudox xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x x x xxxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxx x x x 151 ods. 1 O.s.p.
Uvedený rozsudok odvolacieho súdu napadla navrhovateľka dovolaním, v ktorom uviedla, že toto rozhodnutie bolo vydané v konaní posxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxpreukázala zníženie svojej dôstojnosti a vážnosti v dôsledku protiprávneho konania odporkyne. Zdôraznila, že odvolací súd nesprávne interpretovax x xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxosti fyzickej osoby v spoločnosti. V zmysle tohto ustanovenia je ale jedinou podmienkou na priznanie náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch (iba) to, žx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxoločnosti, prichádza náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch do úvahy aj v ďalších prípadoch, v ktorých neoprávnený zásah nie je nevyhnutne spojený so zxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xoho, že niektorým právam sudcu sa nad rámec daný všeobecnou právnou úpravou (§ 11 až 13 Občianskeho zákonníka) poskytuje zvýšená ochrana, ktorá vyplýxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xrčité práva sudcu, je nenáležité dokazovať, že opakované, neoprávnené, vedomé a úmyselné porušovanie týchto práv zasiahlo jeho česť a dôstojnosť. Doxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Tým, že odporkyňa protiprávne odhalila jej súkromie, vzniklo reálne nebezpečenstvo možnosti opakovania ďalších podobných útokov. Bez povšimnutia xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxých článkov a fotografií. Poukázala na to, že pri niektorých typoch zásahov do práva na ochranu osobnosti je nárok na peňažnú satisfakciu opodstatnený xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxd v danej veci odlišný názor na otázku preukázania splnenia určitej podmienky vzniku nároku na peňažnú satisfakciu, mal rozhodnutie napadnuté odvolaxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxupoval, došlo v konaní k tzv. inej vade majúcej za následok nesprávne rozhodnutie vo veci [§ 241 ods. 2 písm. b) O. s. p]. Dovolateľka v ďalšom poukázala na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxž dostatočne preukázaná. Uviedla tiež, že v priebehu konania upozornila na pokračujúce zasahovanie odporkyne do jej chránených práv (v číslach 3 - 5/2xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxky primeranej výšky peňažného zadosťučinenia prihliadať aj na to, s akým úmyslom bolo zasiahnuté do osobnosti navrhovateľky. V danom prípade motívom xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxnu neodsúhlaseného, neetického a protiprávneho medializovania jej súkromných záležitostí udržať alebo zvýšiť čítanosť periodika a finančný prospxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx čoho zaujal nesprávny záver, že nie sú splnené podmienky na priznanie materiálnej satisfakcie. Zo všetkých týchto dôvodov navrhovateľka žiadala napxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxkej republiky, ako súd dovolací (§ 10a ods. 1 O.s.p.), po zistení, že dovolanie podala včas účastníčka konania (§ 240 ods. 1 O.s.p.), ktorá je zastúpenx xxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxaním možno napadnúť právoplatné rozhodnutie odvolacieho súdu, pokiaľ to zákon pripúšťa (§ 236 ods. 1 O.s.p.).
V prejednávanej veci odvolací súd rozxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xa odvolací súd odchýlil od právneho názoru dovolacieho súdu vysloveného v tejto veci (§ 238 ods. 2 O.s.p.). Dovolanie je prípustné aj proti potvrdzujúxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xásadného významu (§ 238 ods. 3 O.s.p.).
Dovolanie navrhovateľky smeruje proti rozsudku, ktorý má viacero výrokov [a) potvrdzujúci, b) zmeňujúci a cx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx súdu prvého stupňa, ktorým bol zamietnutý návrh vo zvyšnej časti (t.j. v časti presahujúcej sumu 350 000,- Sk). Tento výrok rozsudku odvolacieho súdu nxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx vada konania v zmysle § 237 O.s.p., lebo vada tejto povahy nebola v dovolaní namietaná a v dovolacom konaní nevyšla najavo. So zreteľom na to dovolací súx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxsti je dovolanie navrhovateľky procesne prípustné, lebo smeruje proti výroku, ktorým odvolací súd zmenil výrok rozsudku súdu prvého stupňa (§ 238 odsx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxrávnosť rozhodnutia odvolacieho súdu preskúmať len v časti napadnutej procesne prípustným dovolaním (pozn.: v ďalšom texte sa pod dovolaním navrhovxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx x O.s.p.), preskúmal dovolací súd napadnutý rozsudok bez nariadenia dovolacieho pojednávania (§ 243a ods. 1 O.s.p.) a dospel k záveru, že dovolanie je xxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxsť súdu, pri ktorej zo skutkových zistení vyvodzuje právne závery a na zistený skutkový stav aplikuje konkrétnu právnu normu. Nesprávnym právnym posúxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxy predpis alebo ak síce aplikoval správny právny predpis, nesprávne ho ale interpretoval alebo ak zo správnych skutkových záverov vyvodil nesprávne pxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxbnosti, pre ktorú nedávajú § 11 až 13 Občianskeho zákonníka dostatočnú oporu.
Fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdraxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xovahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť alebo pouxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxé snímky alebo obrazové a zvukové záznamy na úradné účely na základe zákona (§ 12 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Podobizne, obrazové snímky a obrazové x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxové, rozhlasové a televízne spravodajstvo. Ani také použitie však nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby (§ 12 ods. 3 Občianskeho xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxledky týchto zásahov a aby jej bolo dané primerané zadosťučinenie (§ 13 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Pokiaľ by sa nezdalo postačujúce zadosťučinenxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xáhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch (§ 13 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Výšku náhrady podľa odseku 2 určí súd s prihliadnutím na závažnosť vzniknutxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxci ktorého sú chránené jednotlivé čiastkové práva zabezpečujúce občianskoprávnu ochranu konkrétnych stránok osobnosti fyzickej osoby. Predmetom xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxbnej povahy (napr. podobizne, zvukové záznamy). Otázku prípadného negatívneho dotknutia týchto čiastkových práv v rámci práva na ochranu osobnosti xxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch, treba poukázať predovšetkým na to, že do rámca vymedzeného ustanoveniami § 11 až 13 Občianskeho zákonníka pxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxkového a citového života). V najširšom xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxíva v práve fyzickej osoby samostatne sa rozhodnúť podľa vlastného uváženia, či a v akom rozsahu majú byť skutočnosti z jej súkromného života sprístupnxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxej osoby, ale tiež v prípade neoprávneného rozširovania týchto poznatkov a vedomostí. K zásahom do súkromia môže v niektorých prípadoch dôjsť aj v dôslxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxov do súkromia a ich dôsledkov na chránené osobnostné práva. Vzhľadom na niektoré otázky nastolené v prejednávanej veci treba osobitne zdôrazniť, že txxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxusí vždy vyvolať zníženie vážnosti alebo dôstojnosti dotknutej fyzickej osoby. Porušenie práva na súkromie treba dôsledne odlišovať od prípadov neoxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxu osobnosti patrí tiež právo na podobu (zahŕňajúce aj oprávnenie domáhať sa ochrany proti neoprávnenému zachyteniu podoby zo strany iného subjektu) a xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xnímky). Rovnako právo na ochranu podoby a podobizne treba odlišovať od porušenia práva na česť a dôstojnosť. Ani zásah do týchto práv nemusí mať difamačxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xorušené v oboch smeroch (v oboch čiastkových právach).
Ustanovenia § 11 až 13 Občianskeho zákonníka chránia aj ďalšie čiastkové práva fyzickej osobx x xxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xo cti a dôstojnosti fyzickej osoby, ktorý je objektívne spôsobilý privodiť ujmu (to v prípade zásahov do týchto čiastkových práv znamená mať difamačné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxhu, ktorý je neoprávnený a ktorý je spôsobilý privodiť ujmu fyzickej osobe. Osobitnými prípadmi dovolených zásahov sú zákonné licencie podľa § 12 ods. x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xnútri systému základných práv a slobôd, ktorý treba riešiť prostredníctvom zásady ich spravodlivej rovnováhy (napr. PL. ÚS 22/06, PL. ÚS 6/04, III. ÚS xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxtojnosti, osobnej cti a mena, ako aj práva na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe nexxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxlností tiež v prípade osôb, ktoré politicky činné nie sú, ale s politicky činnou osobou sú v bližšom vzťahu) môžu byť považované za vec oprávneného verejxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxu vyvíjajú navonok. Neprípustné je pri tom uspokojovanie túžby po senzácii alebo dokonca ich škandalizácii.
Pokiaľ došlo k neoprávnenému zásahu do vxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xásledky neoprávnených zásahov, poskytlo primerané zadosťučinenie. Podaním návrhu na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch sleduje fyzická osoba pxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxajetkovej ujmy v peniazoch (ktorej sa navrhovateľka domáha v prejednávanej veci) môže súd podľa § 13 ods. 2 Občianskeho zákonníka priznať vtedy, ak by xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xriznania náhrady sú v tomto ustanovení uvedené len demonštratívne. Zákon tu stanovuje jedinú podmienku priznania náhrady nemajetkovej ujmy v peniazxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xreto, že bola v značnej miere znížená dôstojnosť fyzickej osoby alebo jej vážnosť v spoločnosti", ide iba o príklad následku neoprávneného zásahu, v ktxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x hľadiska intenzity zásahu, okolností, za ktorých k nemu došlo a stupňa negatívnych dôsledkov dopadu zásahu na chránené práva sa v praxi môžu vyskytnúť xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxriálnu satisfakciu,
c) opodstatňujú tak nemateriálnu, ako aj materiálnu satisfakciu.
Podmienkou priznania náhrady nemajetkovej ujmy v peniazocx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xodľa právneho názoru dovolacieho súdu považovať ujmu, ktorú fyzická osoba vzhľadom na okolnosti, za ktorých k porušeniu práva došlo, intenzitu zásahxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx, či by predmetnú ujmu takto v danom mieste a čase (v tej istej situácii, prípadne spoločenskom postavení a pod.) vnímala aj každá iná fyzická osoba.
Pokxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxžnosť fyzickej osoby v spoločnosti (pozri znenie § 13 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Aj v prípade niektorého zásahu do práva na súkromie alebo do práva xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxgatívny - difamačný následok ale nie je jediným právne akceptovateľným prejavom (jedinou právne relevantnou formou prejavu) závažnosti ujmy spôsobxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxe znaky neoprávneného zásahu do osobnostných práv, ktorý bol objektívne spôsobilý privodiť navrhovateľke ujmu. Rozdielne však pristúpili k riešenix xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xko aj o zásahu odporkyne do jej práva sudkyne na udelenie súhlasu so zverejnením jej tváre a bydliska a práva na primerané utajenie údajov o jej osobe a jej xxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxatusu" navrhovateľky. Na tomto základe dospel po vykonanom dokazovaní k záveru, že navrhovateľke bola na chránených osobnostných právach spôsobená xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx k samotnej výške priznanej náhrady nemajetkovej ujmy - konštatuje, že právne závery súdu prvého stupňa, na ktorých spočíva jeho rozhodnutie, sa neprixxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxcí súd dostatočne nezohľadnil vyššie zdôraznenú potrebu samostatného posudzovania jednotlivých negatív dopadu konania pôvodcu zásahu na čiastkovx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxdla dôraz na zásah do jej súkromia a súkromného života, a že so zreteľom na to, do akej chránenej sféry (do ktorých čiastkových osobnostných práv) bolo zaxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xôstojnosti v spoločnosti.
Bez opodstatnenia daného povahou preskúmavanej veci sa odvolací súd zameral zužujúco len na otázku "zníženia a sťaženia pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxzky opodstatnenosti návrhu na priznanie nemateriálnej satisfakcie (§ 13 ods. 1 Občianskeho zákonníka) potrebné považovať zníženie dôstojnosti a vxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxáv, nie však za jediný určujúci následok, ktorý by výlučne opodstatňoval priznanie náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch.
Právne závery odvolaciehx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxnskeho zákonníka. V dôsledku skutkovo a právne neodôvodneného zamerania pozornosti na otázku stupňa zníženia dôstojnosti a vážnosti navrhovateľky x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxh osobnostných práv navrhovateľky boli dotknuté neoprávneným zásahom odporkyne, v ktorých smeroch alebo sférach a oblastiach sa prejavila ujma spôsxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxo vecne nesprávne.
Z týchto dôvodov dovolací súd dospel k záveru, že dovolateľka v dovolaní opodstatnene uplatnila dovolací dôvod v zmysle § 241 ods. 2 xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxľa § 243b ods. 1 O.s.p., pričom ako súvisiaci zrušil tiež výrok rozsudku odvolacieho súdu o náhrade trov konania a vec v rozsahu zrušenia vrátil odvolacxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx