3 Ndc 20/2010

Vhodnosť delegovania veci inému súdu

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (1)
x xxx xxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xídlom v Bratislave, Nám. Slobody č. 12, IČO: 30 798 841, proti žalovanému JUDr. Š. Š., bývajúcemu v B., o príspevok na výživu nevydatej matky, vedenej na Oxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx x x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxj na Okresnom súde Stará Ľubovňa pod sp. zn. 2 C 93/2010 prikazuje Okresnému súdu Galanta.
Odôvodnenie:
V konaní o príspevok na výživu nevydatej matkxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xvoj návrh na prikázanie veci z dôvodu vhodnosti odôvodnila finančnými dôvodmi, nakoľko ako nevydatá matka osobne sa starajúca o dve maloleté deti, bez xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxoch maloletých detí mladších ako 2 roky, pre ktoré nemôže zabezpečiť náhradnú celodennú starostlivosť a ktoré by v prípade konania sa súdnych pojednávxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xe voči návrhu na prikázanie veci z dôvodu vhodnosti Okresnému súdu Galanta nemá námietky.
Podľa § 12 ods. 2, 3 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxený príslušnému súdu (Okresnému súdu Stará Ľubovňa) a súdu, ktorému sa má vec prikázať (Okresnému súdu Galanta). V danom prípade je najbližšie spoločnx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxady, že nikto nesmie byť odňatý svojmu zákonnému sudcovi (čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky), ktorý je daný na podklade vopred stanovených zákxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxdnanie veci iným než (doposiaľ) príslušným súdom znamenalo z komplexného pohľadu hospodárnejšie, rýchlejšie, alebo po skutkovej stránke spoľahlivxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxledkov konania. Dôvody na strane účastníkov konania vyplývajúce z ich postavenia môžu mať najmä osobnú, zdravotnú, finančnú prípadne sociálnu povahxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxvených pravidiel vecnej a miestnej príslušnosti, musí mať však aj dôvod delegácie vždy výnimočný charakter. V neposlednom rade nadriadený súd berie v xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx zaťaží druhého účastníka konania.
S poukazom na uvedené prichádza aplikácia ustanovenia § 12 ods. 2 O.s.p. do úvahy len vtedy, ak sú pre to dané dôležixx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxlegáciu navrhuje, ako aj na pomery a dopad prípadnej delegácie veci na ostatných účastníkov. Pri tom všetkom treba mať na zreteli aj výnimočnosť inštitxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx x prípade konania súdnych pojednávaní na súde v súčasnosti príslušnom zhoršila a spolu s ňou aj jej prístup k súdu a nepriaznivým dopadom dochádzania na sxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxriaznivý zdravotný stav) nie je schopná zabezpečiť náhradnú celodennú starostlivosť o maloletých. Pre rozhodnutie a úvahy súdu mal aj významný vplyv xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx ostatných účastníkov konania, nielen žalobkyne. Do úvahy súd rovnako vzal aj okolnosť, že súdne konanie v predmetnej veci sa nachádza iba v počiatočnex xxxx x x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xvedených (najmä z dôvodu objektívne sťaženého prístupu žalobkyne k súdu) ako aj s ohľadom na postoj žalovaného, dospel nadriadený súd k záveru, že je vhxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxveru, že v danom prípade sú splnené zákonné podmienky pre prikázanie veci inému súdu z dôvodu vhodnosti v zmysle § 12 ods. 2 O.s.p.; vec Okresného súdu Stxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxustný opravný prostriedok.
V Bratislave 21. októbra 2010
JUDr. Daniela Sučanská, v.r.
predsedníčka senátu
Za správnosť vyhotovenia: Klaudia Vrxxxxxx
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Predpisy SR