3 Sžo 117/2010

Obec ako účastník územného konania

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (5)
x xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxx 4/ K., s.r.o., so sídlom Č., 5/ T. J., bytom P., 6/ A. S., bytom B., 7/ A.. K., bytom K., 8/ K. T., bytom J., zastúpení: Mgr. M. H., advokát so sídlom R., proti žaxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxx Z., o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. KSÚ-OSP-00419/2009/Gi zo dňa 03.06.2009, konajúc o odvolaní žalobcov 1/ až 8/ proti uzneseniu Krajského xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxx/78/2009-158 zo dňa 28. januára 2010 zrušuje a vec mu vracia na ďalšie konanie.
Odôvodnenie:
Krajský súd v Trnave zastavil konanie o preskúmanie zákxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxx x78 m××, v k.ú. Č., O.,,,Ťažba štrkopieskov – rozšírenie ťažobnej plochy“ tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese č. 002, ktorý tvorí neoddeliteľnx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx xx x xxxxxx x xxxxxxí s § 247 a nasl. O.s.p. a dospel k záveru, že konanie o žalobe podľa druhej hlavy piatej časti O.s.p. nie je možné vykonať pre nedostatok podmienok konanixx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxušný stavebný úrad prvého stupňa, ktorému bola v zmysle § 50 správneho poriadku žalovaným, ako správnym orgánom oprávneným rozhodnúť o odvolaní, odňxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxušným vo veci rozhodnúť v prvom stupni. Jeho rozhodnutie je prvostupňovým rozhodnutím, proti ktorému sa zásadne možno odvolať v zmysle § 53 správneho xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xo veci prvostupňovému orgánu, nedošlo k naplneniu podmienky uvedenej v § 34 ods. 1 stavebného zákona, nakoľko obec je stále stavebným úradom. Prechodxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxe rozhodovanie podľa iného zákona (zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie).
Vzhľadom na vyššie xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxenok konania v zmysle § 103 O.s.p. v spojení s § 250d ods. 3 O.s.p.
Pokiaľ ide o žalobcov 2/ až 8/ krajský súd taktiež dospel k záveru, že nie sú splnené podxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxol v poslednom stupni. V danom prípade žalobcovia 1/ až 8/ označili za žalovaného Krajský stavebný úrad v Trnave, teda správny orgán, ktorý rozhodol v daxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxo nemôže byť predmetom preskúmania súdom v konaní podľa druhej hlavy piatej časti O.s.p., a je preto daný ďalší dôvod na zastavenie konania v zmysle § 250x xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xx xxxolo rozhodnutie žalovaného ako správneho orgánu prvého stupňa doručované, a že správny orgán s nimi nekonal ako s účastníkmi konania. Zákon síce priznxxx x xxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxu sa v správnom konaní nekonalo ako s účastníkom, hoci sa s ňou ako s účastníkom konať malo, t.j. opomenutému účastníkovi, je však povinnosťou takéhoto oxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xx xxxxxx xalovaného správny orgán príslušný na rozhodnutie v druhom stupni. V danom prípade mal byť ako žalovaný označený správny orgán príslušný vo veci rozhodxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xx nebolo rozhodnutie doručované a teda odvolacie konanie neprebehlo.
Z obsahu spisového materiálu vyplýva, že napadnuté rozhodnutie bolo doručené lxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxnickej osobe, ktorá sa cíti byť opomenutým účastníkom, podať proti takémuto rozhodnutiu riadny opravný prostriedok, teda odvolanie a to v 15 dňovej záxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx žalobca 1/ podal v zákonnej lehote riadny opravný prostriedok, keďže z prípisu, ktorý bol krajskému súdu doručený z Ministerstva výstavby a regionálnxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxet žalobcu 1/ mimo odvolacieho konania podľa § 65 správneho poriadku. Využitie možnosti podať proti napadnutému rozhodnutiu riadny opravný prostrixxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxdnutiu správneho orgánu nemôže domáhať ten, kto v správnom konaní proti rozhodnutiu správneho orgánu prvej inštancie nepodal odvolanie. Nevyužitie xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxovia 2/ až 8/ mali možnosť sa s rozhodnutím žalovaného oboznámiť a to prostredníctvom žalobcu 1/, ktorému bolo toto rozhodnutie doručené dňa 16.06.200xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxli, pokiaľ sa cítili byť opomenutými účastníkmi, mali možnosť kedykoľvek vstúpiť do správneho konania a to až do momentu jeho skončenia. Správny poriaxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxx sa cítia byť opomenutými účastníkmi konania, nezbavuje opomenutého účastníka jeho procesných práv. Z toho dôvodu mali žalobcovia 2/ až 8/ možnosť potxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxhodnutiu riadny opravný prostriedok, teda odvolanie. Odvolací orgán je povinný totiž skúmať aj v odvolacom konaní okruh účastníkov konania a musí akcxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxriek tomu, že sa o ňom preukázateľne dozvedel nepodal. Taktiež sa ani jeden z označených žalobcov nepokúsil vstúpiť do správneho konania, hoci o ňom prexxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxmu orgánu prvého stupňa doručiť im správne rozhodnutie a to práve z dôvodu neodstrániteľnej vady konania, keď žalobcovia označili na strane žalovanéhx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxil v zmysle § 104 ods. 1 O.s.p. a v zmysle § 250d ods. 3 O.s.p.
Proti tomuto uzneseniu žalobcovia 1/ až 8/ podali odvolanie z dôvodov, že napadnutým uznesxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxnia veci a krajský súd dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam.
V dôsledku nesprávneho právneho posúdenia a pochybení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Tým krajský súd porušil základné právo na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1, 2 Ústavy SR. Zo strany krajského súdu došlo k odmietnutiu spravodlivosti, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxo do ich právneho postavenia.
Právny názor krajského súdu, že bolo povinnosťou žalobcov 1/ až 8/ označiť na strane žalovaného správny orgán príslušný xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxedmetnom konaní v poslednom stupni. Preto by bolo pre žalobcov 1/ až 8/ absolútne nepredvídateľné, aby v zmysle uvedeného právneho názoru mali úspešne xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxnuť do práv žalobcov 1/ až 8/, a preto ani neexistuje rozhodnutie MVRR SR, zrušenia ktorého by sa mohli žalobcovia 1/ až 8/ domáhať. K uvedenému pochybenix xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxzhodnutiu bez využitia riadneho opravného prostriedku.
Ustanovenie § 250b ods. 2 O.s.p. predpokladá práve situáciu, ktorá nastala v predmetnom prxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxia) po súdom nariadenom doručení správneho xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xozhodnutia v zmysle § 250b ods. 2 O.s.p. má žalobca možnosť podať odvolanie, o čom správny orgán bez zbytočného odkladu upovedomí súd.
Krajský súd prexxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xtorému rozhodnutie žalovaného bolo doručené. Žalobcovia majú za to, že je neúnosné prenášať povinnosti zo správneho orgánu (povinnosť žalovaného doxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xento s nimi ako s účastníkmi ani nekonal.
Krajský súd nedostatočne zistil skutkový stav veci keď konštatoval, že sa mu nepo darilo zistiť, či žalobca 1/ xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xalovaný nekonal so žalobcom 1/ ako s účastníkom, ale mu iba doručil svoje rozhodnutie, žalobca 1/ sa napriek vyznačenej právoplatnosti pokúsil podať pxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xreskúmanie rozhodnutia v konaní mimo odvolania podľa § 65 správneho poriadku. MVRR SR o odvolaní žalobcu 1/ ani nerozhodlo, len mu poslalo odpoveď, že xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxja SR preskúmalo podnet žalobcu 1/ mimo odvolacieho konania podľa § 65 správneho poriadku“).
Žalobca 1/ odvodzuje svoje účastníctvo (a tým aktívnu lxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxvou právnou otázkou ohľadom účastníctva žalobcu 1/ v konaní pred žalovaným (a tým aj ohľadom jeho aktívnej legitimácie pre podanie žaloby) je teda to, čx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xákona v predmetnom konaní. Podľa žalobcu l/ atrahovaním v zmysle § 50 správneho poriadku prestal byť žalobca 1/ príslušným stavebným úradom na predmexxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxor ohľadom aktívnej legitimácie žalobcu 1/.
Na základe uvedeného žalobcovia majú za to, že krajský súd nesprávne právne posúdil vec tým, že ustanovenxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxušnosť. Na tomto základe krajský súd bol toho názoru, že v dôsledku atrakcie došlo k presunu právomoci a nie príslušnosti. Pritom z dikcie § 50 správnehx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxslušnosti rozhodnúť v prvom stupni na nadriadený orgán. Na základe atrakcie vykonanej žalovaným, už žalobca 1/ viac nebol v predmetnom územnom konaní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxonal.
Žalobcovia navrhli, aby odvolací súd uznesenie Krajského súdu v Trnave č.k. 14S/78/2009-158 zo dňa 28.01.2010 zrušil a vec vrátil krajskému súxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxa 02.12.2009.
Účastník konania vo vyjadrení zo dňa 29.03.2010 k odvolaniu žalobcov uviedol, že krajský súd správne konštatoval, že rozhodnutím vydaxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxzhodnutia v zmysle uvedených ustanovení je prostriedkom, ktorý je možné využiť len po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. Podstatnou náležixxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxo žalovaného Krajský stavebný úrad v Trnave – orgán, ktorý rozhodol v tomto prípade v prvom stupni. Takéto prvostupňové rozhodnutie nemôže byť bez ďalšxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxpel k záveru, že tento bol na podanie žaloby neoprávnenou osobou. Odňatie kompetencie rozhodnúť vo veci nemožno totiž považovať za odňatie pôsobnosti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxnie.
Podľa stavebného zákona ako hmotnoprávneho predpisu, v nadväznosti na procesnoprávny správny poriadok, je stavebným úradom miestne a vecne prxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxo rozhodnutia (tým bolo konanie začaté) a taktiež žalobca 1/ vykonal v tejto veci určité úkony. Skutočnosť, že žalobca 1/ ostáva stavebným úradom, nie jx xxxxxxxx xxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxení stavebného zákona (§ 34 ods. 1 a § 140a ods. 1 písm. b/) postavenie účastníka konania alebo dotknutej osoby len vtedy, ak sama na toto konanie nie je príxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx x x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx x x xxx xxavebného zákona naplnená.
Žalobca 2/ nie je a ani nemohol byť účastníkom konania pri vydávaní napadnutého rozhodnutia. Okruh účastníkov územného koxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx územnom konaní. Dotknutým môže byť len ten, koho právne postavenie môže byť po vydaní rozhodnutia iné ako pred rozhodnutím. Vydaním rozhodnutia žalovxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxžu byť rozhodnutím žalovaného priamo dotknuté.
Žalobca 3/ má za to, že jeho neprizvaním došlo k porušeniu jeho práva, nakoľko je vlastníkom nehnuteľnxxxx x xxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxtve žalobcu 3/ susedí s parc.č. X., nie s parc.č. X., na ktorej je plánovaná ťažba. Teda pozemok žalobcu 3/ nie je nijako dotknutý činnosťou na dotknutom úxxxxx
xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxosti od ťažobnej jamy. Pre stavbu pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie EIA boli robené hlukové štúdie, xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxré by mohli mať vplyv na výsledok posudzovania vplyvov na životné prostredie. V žalobe podanej žalobcom 4/ možno nepochybne vidieť čisto ekonomický záxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxnutím žiadnym spôsobom dotknutí. Nedotknuté zostávajú aj práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti týchto osôb. Ich právne postavenie sa vydanxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxo veci boli posudzované pri záverečnom stanovisku EIA a nebol zistený taký vplyv, ktorý by znamenal zmenu v právach a právom chránených záujmoch vlastnxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxnania MVRR SR s výsledkom, že napadnuté územné rozhodnutie žalovaného sa ponecháva v platnosti. Nebol konštatovaný rozpor právoplatného územného roxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxzal na skutočnosť, že účel využívania územia na ťažbu štrkopieskov, spolu s podmienkami a spôsobom úpravy územia, odvodnenia, pripojenia na dopravné x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxím o využití územia a umiestnení stavby č. Ča 2005/013004, vydaným pre účastníka konania stavebným úradom Čakany dňa 18.10.2005 s tým, že v budúcnosti sx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxsku právoplatne určené, ide iba o rozšírenie hraníc územia vymedzeného v rozhodnutí o využití územia na dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu v súlxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxvrdil ako vecne správne.
Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 O.s.p.) preskúmal napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa v rxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xx xxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx a dospel k záveru, že napadnuté uznesenie krajského súdu je potrebné zrušiť podľa § 250ja ods. 3 veta druhá O.s.p. v spojení s § 221 ods. 1 písm. f/ O.s.p. x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx01.2009 bola žalobcovi 1/ doručená žiadosť účastníka konania o vydanie rozhodnutia o využití územia na parc. č. X. o rozlohe 186 378 m××, ostatné plochyx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxtup žalobcu 1/ v konaní o využití územia,,Ťažba štrkopieskov, rozšírenie ťažobnej plochy“, z dôvodu, že vo veci nekoná a spôsobuje prieťahy. Uviedol, xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxné posudzovanie vplyvov na životné prostredie pochádza ešte z roku 2007 a v danom území údajne nastali podstatné zmeny, ktoré vyžadujú nové posudzovanxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxie vplyvov, vyjadrovala sa k nej a zúčastnila sa aj na verejnom prerokovaní. Podľa účastníka konania žiadne podstatné zmeny nenastali, naopak územný pxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xám.
Žalovaný listom zo dňa 11.03.2009 oznámil účastníkovi konania a žalobcovi 1/, že si podľa § 50 zákona č. 71/1967 Zb. vyhradzuje právomoc stavebnxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxlobca 1/ listom zo dňa 04.06.2009 a žalobca 2/ listom zo dňa 03.06.2009, obidva listy doručené žalovanému dňa 04.06.2009, aby podľa § 14 ods. 1 zákona č. xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xalovaný im listom zo dňa 11.06.2009 oznámil, že konanie vo veci žiadosti účastníka konania zo dňa 29.01.2009 o využívaní územia,,Ťažba štrkopieskov, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.06.2009.
Žalovaný rozhodnutím č. KSÚ-OSP-00419/2009/Gi zo dňa 03.06.2009 rozhodol o využívaní územia na pozemxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxx xxx xxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xtorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
Žalobca 1/ podal proti tomuto rozhodnutiu žalovaného odvolanie, ktoré bolo žalovanému doručenx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxnutia mimo odvolacieho konania a z dôvodu, že sa nepreukázal rozpor právoplatného územného rozhodnutia s hmotným právom a tiež s ohľadom na dobromyseľxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxnechalo v platnosti.
Žalobcovia 1/ až 8/ sa žalobou zo dňa 01.07.2009, doručenou krajskému súdu dňa 02.07.2009 domáhali zrušenia rozhodnutia žalovaxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxm 1/ až 8/ do vlastných rúk rozhodnutie č. KSÚ-OSP- 00419/2009/Gi zo dňa 03.06.2009.
Krajský súd zastavil konanie pre nedostatok podmienok konania. Vxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxx x x xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx súdu prechodom právomoci podľa § 50 správneho poriadku sa nemení príslušnosť obce ako stavebného úradu podľa stavebného zákona, mení sa len inštančnx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxmpetencie) rozhodnúť vo veci prvostupňovému orgánu, nedošlo k naplneniu podmienky uvedenej v § 34 ods. 1 stavebného zákona, nakoľko obec je stále stavxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxa doručiť im správne xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxán, ktorý nemôže byť žalovaným podľa § 250 ods. 4 O.s.p.
Podľa § 250 ods. 2 O.s.p. žalobcom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá o sebe tvrdí, že ako úxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxba, s ktorou sa v správnom konaní nekonalo ako s účastníkom, hoci sa s ňou ako s účastníkom konať malo.
Podľa § 250 ods. 4 O.s.p. pri rozhodnutí správneho xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx tvrdí, že mu rozhodnutie správneho orgánu nebolo doručené, hoci sa s ním ako s účastníkom konania malo konať, súd overí správnosť tohto tvrdenia a uloží xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxán viazaný. Po uskutočnenom doručení predloží správny orgán spisy súdu na rozhodnutie o žalobe. Ak sa v rámci správneho konania po vykonaní pokynu súdu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxnky sú predpoklady prípustnosti vydania meritórneho rozhodnutia v danej veci, a preto ak súd zistí neodstrániteľný nedostatok v procesných podmienkxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xodmienkach majú rovnaký následok ako neodstránenie vád žaloby, ktoré bránia vecnému vybaveniu žaloby, t.j. zastavenie konania podľa § 250d ods. 3 O.xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxdu žaloby, pretože žalobcovia 1/ až 8/ správne označili žalovaného.
Žalovaným v žalobách proti rozhodnutiam správneho orgánu je podľa § 250 ods. 4 O.xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxx xj orgán prvostupňový. Bude tak tomu v tých prípadoch, keď zákon proti rozhodnutiu správneho orgánu nepripúšťa opravný prostriedok podľa § 247 ods. 3 Oxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx x xxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x nimi ako s účastníkmi malo konať a žiadajú, aby súd uložil žalovanému doručiť im rozhodnutie žalovaného podľa § 250b ods. 2 O.s.p. Keďže žiaden z účastnxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxo rozvoja Slovenskej republiky ho preskúmalo v mimo odvolacom konaní, je žalovaným v zmysle § 250 ods. 4 O.s.p. Krajský stavebný úrad v Trnave, pretože xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxa veci a ak nápravu nemožno dosiahnuť inak, správny orgán, ktorý by bol inak oprávnený rozhodnúť o odvolaní, sám vo xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx ods. 2.
Inštitút atrakcie zakotvený v § 50 zákona č. 71/1967 Zb. je opatrením proti nečinnosti správnych orgánov. Jeho podstata spočíva v zákonom daxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx na to povinný alebo ak nedodrží lehotu na vydanie rozhodnutia stanovenú v § 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. Pri atrakcii má odvolací orgán právo prisvojxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxodovať konkrétnu vec, teda či vec patrí prejednať a rozhodnúť napr. súdu alebo správnemu orgánu, prípadne ktorému správnemu orgánu. Príslušnosťou sa xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xrgán, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť v prvom stupni.
Podľa § 34 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu.
Podľa § 34 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v územnom konaní o umiestnení stavby, o využívaní územia, o staxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxm, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.
V danom prípade stavebným úradom príslušným na územné konaxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxm stavebným úradom na územné konanie. Keďže žalobca 1/ už v danom prípade nebol príslušným stavebným úradom na územné konanie, mal byť v zmysle § 34 ods. 1 xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxm správnych orgánov priznáva aktívnu procesnú legitimáciu aj fyzickej alebo právnickej osobe, s ktorou sa v správnom konaní nekonalo ako s účastníkomx xxxx xx x xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxom boli porušené, z dôvodu, že správny orgán s ním nekonal ako s účastníkom, hoci mal byť účastníkom konania. V prípade žalobcu 1/ sú splnené podmienky na xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx 50/1976 Zb., keď v dôsledku atrakcie podľa § 50 zákona č. 71/1967 Zb. prestal byť stavebným úradom príslušným na územné konanie v predmetnej veci.
Poxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xx xx x xxxx xxo s účastníkmi územného konania malo konať.
Keďže krajský súd zastavil konanie o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. KSÚ- OSP-00419/2009/Gi zo dňx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxho súdu v Trnave č.k. 14S/78/2009-158 zo dňa 28.01.2010 zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie.
O trovách odvolacieho konania rozhodne krajský súd v nxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x010
za správnosť vyhotovenia:
Alena Augustiňáková
JUDr. Ivan Rumana, v.r.
predseda senátu