1 Cdo 82/2009

Premlčacia doba

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (1)
xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxformácie o skutkových okolnostiach, na základe ktorých si môže urobiť dostatočný úsudok o tom, konkrétne ktorá fyzická alebo právnická osoba za škodu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxpovednosti.
(Rozsudok
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
z 28. mája 2010 sp. zn.
1 Cdo 82/2009
)
Z odôvodnenia:
Okresný súd Humenné rozsudkom x xxx xxxxxxxx xxxx xx xx xx x xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxledkami vykonaného dokazovania mal preukázané, že žalovaný bol rozsudkom Okresného súdu Humenné sp. zn. 1 T 170/2001 z 31. mája 2001, ktorý nadobudol pxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxsta obce X. prevzal finančnú hotovosť 50 000 Sk od spoločnosti T, s.r.o. ako pôžičku na zaplatenie časti rekonštrukčných prác pre obec M., pričom tieto pxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxxx xx ako poškodená strana bola s nárokom na náhradu škody odkázaná na konanie vo veciach občianskoprávnych. Rozsudkom Okresného súdu Humenné 19.septembrx xxxx xxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxť 50 000 Sk s príslušenstvom spoločnosti T. s.r.o. Obec X. túto povinnosť splnila 28. apríla 2003, kedy spoločnosti T, s.r.o. vyplatila sumu 87 273,50 Skx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxmietku premlčania vznesenú žalovaným, lebo táto námietka nie je dôvodná. Pri riešení otázky jej dôvodnosti vychádzal z toho, že dvojročná subjektívnx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx x x xxx/2001 o odsúdení žalovaného) a skončila by 31. júna 2003; žalobca ale podal žalobu 2. mája 2003, teda pred uplynutím tejto premlčacej doby.
Na odvolanix xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxl tiež o náhrade trov konania. Zmeňujúci výrok odôvodnil tým, že uplatnené právo žalobcu nie je právom z bezdôvodného obohatenia podľa § 451 ods. 1 a 2 Oxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxeľom na vznesenú námietku premlčania (§ 100 ods. 1 Občianskeho zákonníka) nebolo možno premlčané právo žalobcovi priznať a jeho žalobu bolo potrebné xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxčnosť vyplýva aj z obsahu pripojeného vyšetrovacieho spisu zn. 1 T 170/2001, podľa ktorého zástupca žalobcu L. B. v zápisnici o výsluchu svedka - poškodxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxi problémy so starostom obce pri jeho finančných transakciách a upovedomili ho, že bola podaná žaloba na Okresný súd v Humennom na J. M. Zároveň starosta xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x. sa uskutočnil 15. februára 2001. Dvojročná (subjektívna) premlčacia doba začala preto žalobcovi plynúť 29. novembra 2000 a mala uplynúť dňom 29. novxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxx xxxx xxxx xxx právoplatnosti rozsudku v trestnom konaní). Dva mesiace a 17 dní predstavuje plynutie premlčacej doby za čas od 29. novembra 2000 do 15. februára 2001, xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxacov a 17 dní dvojročná doba na uplatnenie práva z náhrady škody tak uplynula 14. apríla 2003; žalobca podal žalobu 2. mája 2003, t.j. po uplynutí tejto doxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx x x xxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx dovolanie žalobca, ktorý navrhol zrušenie napadnutého rozhodnutia a vrátenie veci odvolaciemu súdu na ďalšie konanie. Vytýkal odvolaciemu súdu nesxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxo zákonníka). Tvrdil, že žalobca sa o tom dozvedel až 30. júna 2001, teda dňom právoplatnosti rozsudku Okresného súdu Humenné sp. zn. 1 T 170/2001 z 31. máxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxa premlčacia doba mu začala plynúť 29. novembra 2000.
Žalovaný sa k dovolaniu nevyjadril.
Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací (§ 10a oxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxiu, proti ktorému je tento mimoriadny opravný prostriedok prípustný (§ 238 ods. 1 O.s.p.), preskúmal napadnutý rozsudok bez nariadenia dovolacieho xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx
xxdľa ustanovenia § 241 ods. 2 O.s.p. dovolanie možno odôvodniť len tým, že a/ v konaní došlo k vadám uvedeným v ustanovení § 237 O.s.p., b/ konanie je postxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxx xxxxxxx dovolateľ namieta nesprávne právne posúdenie veci (§ 241 ods. 2 písm. c/ O.s.p.). Právnym posúdením veci je činnosť súdu, pri ktorej zo skutkových zisxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na zistený skutkový stav. xxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xodľa § 100 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa právo premlčí, ak sa nevykonalo v dobe v tomto zákone ustanovenej (§ 101 až 110). Na premlčanie súd prihliadne xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxty občianskoprávnych vzťahov, aby v primeraných dobách uplatnili svoje práva a zároveň aj zabrániť tomu, aby povinné osoby neboli po časovo neprimeraxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxla zákonom stanovená premlčacia doba a oprávnená osoba v nej stanoveným spôsobom u príslušného orgánu svoje právo nevykonala, vzniká povinnej osobe oxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxietky premlčania v občianskom súdnom konaní má totiž za následok, že súd nemôže oprávnenej osobe právo priznať (§ 100 ods. 1 tretia veta Občianskeho záxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na to, že v prípade jej oprávnenosti takýto postup vedie k rýchlemu vydaniu rozhodnutia vo veci samej, bez potreby vykonávania ďalších dôkazov na zistexxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxmlčaciu dobu v § 106, a to kratšiu subjektívnu (ods. 1) a dlhšiu objektívnu (ods. 2). Ich začiatok je upravený odlišne. Ich vzájomný vzťah je taký, že ak sa xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxodený dozvedel o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá, do uplatnenia práva na náhradu škody uplynie čas uvedený v ustanovení § 106 ods. 1 Občianskeho zákonnxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxna desaťročná premlčacia doba podľa ustanovenia § 106 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
Podľa ustanovenia § 106 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo na nxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x x xxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxčanie práva uplynutím subjektívnej dvojročnej premlčacej doby na podmienku vedomosti poškodeného: a/ o škode (nie iba o protiprávnom úkone, či o škodxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xby poškodený mohol svoj nárok na náhradu škody uplatniť aj na súde; okamih vzniku škody, resp. vedomosť poškodeného o škode sa pritom nemusí zhodovať s oxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxbjektívnej premlčacej doby môže byť teda rozdielny vo vzťahu k vedomosti poškodeného o škodcovi a k jeho vedomosti o škode. Nielen prax, ale aj teória (pxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx x xxxx xxto dobu označuje ako subjektívnu [presnejšie - avšak na úkor stručnosti - by sa tu malo hovoriť o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxutočnostiach vymedzených v § 106 ods. 1 Občianskeho zákonníka; keďže ani táto premlčacia doba sama osebe ako právna skutočnosť - udalosť (čas) subjekxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxsti poškodeného o tomto prvku (nestačí teda len možnosť dozvedieť sa o ňom).
Najvyšší súd Slovenskej republiky po preskúmaní veci dospel k záveru, že oxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxdnutie založil na konkrétnych, výsledkami vykonaného dokazovania preukázaných skutočnostiach a tvrdeniach; odvolacím súdom zvolené riešenie nasxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxzor, že žalobca vedomosť o tom, kto za vzniknutú škodu zodpovedá, nadobudol až 30. júna 2001, kedy nadobudol právoplatnosť rozsudok Okresného súdu Humxxxx x xxx xxxx xxxx xxx xxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xa náhradu škody na občianskoprávne konanie (t.j. názor, že k tomuto dňu sa viaže začiatok plynutia premlčacej doby práva na náhradu škody). Poškodený sx xxxxx xxxxxx x xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxe urobiť dostatočný úsudok o tom, ktorá určitá (konkrétna) osoba za škodu zodpovedá. Nemusí však ísť o nespochybniteľnú istotu o takomto zodpovedajúcxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxtu tak, ako to v odôvodnení napadnutého rozsudku opísal odvolací súd, teda nie až z rozsudku Okresného súdu Humenné z 31. mája 2001 sp. zn. 1 T 170/2001. Táxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xebol teda daný dôvod, aby sa plynutie (subjektívnej) premlčacej doby práva na náhradu škody začalo odvíjať až od právoplatnosti uvedeného rozsudku. Txx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxúcom subjekte. Práve v spojitosti s trestným konaním žalobca opísal, ako a kedy, tieto informácie získal. Názor žalobcu, že (subjektívna) premlčacia xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxtnosti rozsudku v trestnej veci žalovaného, prehliadajúc preukázanú skoršiu vedomosť žalobcu o žalovanom ako subjekte, ktorý za vzniknutú škodu zodxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xokračuje, premlčacia doba od tohto uplatnenia po dobu konania neplynie.
Odvolací súd do plynutia subjektívnej premlčacej doby v súlade s citovanou zxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxa 2001 (do právoplatnosti rozsudku v trestnom konaní), kedy spočívala premlčacia doba (zastavilo sa dočasne jej plynutie). Aj napriek tomuto spočívaxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxe v dôvodoch napadnutého rozsudku uviedol odvolací súd, napokon uplynula (14. apríla 2003) a stalo xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (dočasné zastavenie jej plynutia) nemožno zamieňať s pretrhnutím doby, kedy sa za zákonom stanovených predpokladov plynutie doby zastaví, ale po odpxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxhrady škody v trestnom konaní na plynutie premlčacej doby je v súlade s doterajšou judikatúrou (porovnaj napr. R 31/1974) a tiež právnou teóriou (porovxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxlektív, Občiansky zákonník. Stručný komentár. Bratislava 2008, str. 235 - 236).
Z uvedeného vyplýva, že dovolací dôvod podľa § 241 ods. 2 písm. c/ O.sxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxutého rozhodnutia odvolacieho súdu, Najvyšší súd Slovenskej republiky dovolanie žalobcu podľa § 243b ods. 1 O.s.p. zamietol.
Späť na text

Súvisiace dokumenty