Obsah Dostupné filtre
Predpisy SR (5)

5 Sžp 106/2009 Účastníci stavebného konania v prípade vodnej stavby

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
x xxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxnov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobcu: Krajský prokurátor v Banskej Bystrici, so sídlom Partizánska cexxx xx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx A., s.r.o., P., 2/ O., 3/ S., š.p., O., 4/ Ing. M., 5/ Ing. J., 6/ S., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu, na odvolanie žalobcu proti roxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxého súdu v Banskej Bystrici zo dňa 13. mája 2009 č. k. 23S 8/2009-58 m e n í tak, že rozhodnutie žalovaného č. 2008/00097-BE z 29.01.2008 ruší vec mu vracia nx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ako prvostupňový správny orgán postupom podľa § 26 a v súlade s § 52 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/19xx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x x xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xtavbu Malá vodná elektráreň (MVE) A. v prospech stavebníka A., s.r.o.
Podkladom pre toto stavebné povolenie bolo rozhodnutie o umiestnení stavby vydxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx konania odôvodnil tým, že tieto námietky zohľadnil v podmienkach tohto povolenia. Žalovaný ďalej uviedol, že upustil od ústneho pojednávania a miestxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxietky neboli podané.
Po rekapitulácii početného množstva dokladov, ktoré boli priložené stavebníkom k žiadosti o vydanie stavebného povolenia, žaxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x x xx x x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxx x x xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxi na územné rozhodnutie a rozhodol o námietkach účastníkov konania.
Podľa žalovaného povolená stavba neohrozuje životné prostredie a je v súlade so zxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx S., š.p. – O., riaditeľ O., 4. Ing. M. a 5. Ing. J..
Záverom žalovaný v poučení uviedol, že toto rozhodnutie nie je možné preskúmať súdom.
Podľa § 73 ods. 1x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx postupom podľa § 35 ods. 1 písm. b) O.s.p. v spojení s § xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxtia žalovaného a zistil, že žalovaný sa v stavebnom konaní neriadil dôsledne ust. § 73 ods. 1 zák. č. 364/2004 Z.z., § 3 ods. 1 až 4, § 32 ods. 1 a § 46 zákona xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxx x xx xxxx x x xxxxxxnosti na § 139 ods. 1 Stavebného zákona dokladom preukazujúcim iné právo k pozemkom. Tým by mohla byť len samotná nájomná zmluva.
Ďalej žalobca na záklaxx x xx x xxxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x9 ods. 1 písm. b), § 139 ods. 1 písm. c) Stavebného zákona, v spojení s § 2 ods. 2 písm. b) a c), § 4 ods. 1 a 3 a § 5 ods. 1 zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve.
xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté.
Podxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xa nich" 5Sžp/106/2009
sa podľa povahy prípadu rozumie právo vyplývajúce z iných právnych predpisov. [odkaz č. 13b smeruje na 151n až § 151p Občianskexx xxxxxxxxxx
xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxo pozemku je povinný strpieť vstup na tieto pozemky v nevyhnutnej miere, okrem pozemkov, na ktoré je vstup zakázaný podľa osobitných predpisov. 9)
Prexx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx x7.10.2008 na rozhodnutie Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, ktoré protestu prokurátora nevyhovelo.
Krajský súd ako súd prvxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxtol.
Predovšetkým s odkazom na ustanovenia § 73 ods. 1 a § 26 ods. 5 zák. č. 364/2002 Z.z., ďalej na § 4 ods. 1, 2, 3 zákona č. 139/2002 xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xx x x xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxania. V stavebnom konaní sa podľa krajského súdu okruh osôb, ktoré sú účastníkmi stavebného konania, upresňuje Stavebným zákonom. Je zrejmé, že S. nemx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxnovenia § 139 ods. 1 Stavebného zákona pre krajský súd vyplýva, že v podstate sa jedná o iné práva k pozemku oprávňujúce stavebníka uskutočniť na ňom stavxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxbám na nich, ktoré by odôvodňovalo priznať Slovenskému R. postavenie účastníka správneho konania o povolenie vodnej stavby.
K tomu krajský súd ďalej xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxka mu nevyplýva ani zo zák. č. 364/2004 Z.z. alebo zák. č. 139/2002 Z.z., resp. zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
Z oxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xostupu správneho orgánu, nemohol sa krajský súd zaoberať nad rámec žaloby otázkou, či by postavenie účastníka konania pre S. nevyplývalo eventuálne z xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxkonal so S. ako účastníkom Správneho konania.
III.
Proti citovanému rozsudku krajského súdu podal včas žalobca odvolanie z 22. júna 2009 (č. l. 65). Px xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxčívajúca v odmietnutí účastníctva) žalobca podrobil kritike postoj krajského súdu, ktorý sa na jednej strane odvolával na nepreskúmateľnosť zákonnxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxtia a postupu správneho orgánu v rozsahu a z dôvodov uvedených v žalobe (v medziach žaloby) dospel k záveru, že postup žalovaného v medziach žaloby je v súxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxstupovať v zmysle čl. 46 ods. 2 druhej vety Ústavy Slovenskej republiky, potom mal konanie podľa § 250d ods. 3 O.s.p. zastaviť.
Žalobca sa naopak na záxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx stavebná vec, vzhľadom na namietané porušenie zákonnosti, nemôže byť vylúčená 5Sžp/106/2009
zo súdneho prieskumu. Preto podľa žalobcu krajský súd xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxdeliť“ preskúmanie zákonnosti rozhodnutia od preskúmania zákonnosti postupu, ktorého výsledkom je predmetné rozhodnutie.
Ak by sa právna konštruxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xrgánu bol nezákonný. Navyše k záveru o bezpredmetnosti prieskumu len postupu správneho orgánu bez prieskumu zákonnosti aj rozhodnutia podľa žalobcu xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxm. b) a § 139 ods. 1 písm. c) Stavebného zákona vo vzťahu k účastníctvu S.. Podľa žalobcu z uvedených ustanovení zákona o rybárstve je zrejmé a logické, že Sx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxm k vyššie uvedenému navrhol žalobca odvolaciemu súdu rozsudok krajského súdu zrušiť a vec mu vrátiť na ďalšie konanie.
Účastník S. – R. Žilina listom z xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx odvolacieho súdu bez nariadenia pojednávania.
Účastník S., š. p., O. listom zo 07.07.2009 (č. l. 70) oznámil, že dňa 25.05.2009 uzatvoril so spoločnoxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx stavbu MVE A. ako aj pochybenie, o ktoré sa žalobca opiera.
Účastník Obec C. listom z 03.07.2009 (č. l. 72) vyslovila súhlas s rozhodnutím odvolacieho sxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxkladné argumenty zrekapituloval. Potom žalovaný vyslovil názor, že krajský súd pochybil, pokiaľ rozsudkom zamietol žalobu, tzn. že rozhodol vecne v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxx xxkoľko vec bola vyňatá zo súdneho prieskumu podľa § 248 písm. d) O.s.p.
K otázke, či Slovenskému R. patrí postavenie účastníka správneho konania, žaloxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxdu zrušil a podľa § 221 ods. 2 O.s.p. konanie zastavil, alternatívne pre prípad, že by sa odvolací súd stotožnil so záverom prvostupňového sudu o tom, že xx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xV.
Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „Najvyšší súd“) ako odvolací súd (§ 10 ods. 2 O.s.p.) preskúmal napadnutý rozsudok v rozsahu a z dôvodxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxo podané oprávnenou osobou v zákonnej lehote (§ 204 ods. 1 O.s.p.) a že ide o rozsudok, proti ktorému je podľa ustanovenia § 201 v spoj. s ust. § 250j ods. 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xesprávneho právneho posúdenia veci (§ 250j ods. 2 písm. a/ O.s.p.),
- v konaní správneho orgánu bola zistená taká vada, ktorá mohla mať vplyv na zákonnxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x x xxxxx x x xxxx xxxx x xxxxx. rozsudok zmenil tak, že podľa § 250j ods. 2 písm. a) a d) O.s.p. napadnuté rozhodnutie žalovaného spolu 5Sžp/106/2009
s prvostupňovým rozhodnutím xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxomných podaní žalobcu a žalovaného v odvolacom konaní je zrejmé, že krajský súd ich svojim postupom pri prieskume rozhodnutia správneho orgánu, ktoré xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxzsudku krajského súdu je v správnom súdnictve mimoriadne zriedkavá.
Tým, že krajský súd sa na prvom mieste dostatočne nezaoberal vplyvom č. 46 ods. 2 Úxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xýklad ustanovenia § 248 písm. d) O.s.p. a následne poškodil účastníkov súdneho prieskumu na ich práve na súdnu a inú ochranu v zmysle čl. 46 ods. 1 ústavxx
xxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxkonnosť takéhoto rozhodnutia, ak zákon neustanoví inak. Z právomoci súdu však nesmie byť vylúčené preskúmanie rozhodnutí týkajúcich sa základných pxxx x xxxxxxx
xxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xyť v súlade s touto ústavou.
Najvyšší súd pritom nemôže nechať bez povšimnutia reálny základ, ktorý slúžil pre vydanie napadnutého rozhodnutia správxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxvca na priaznivé životné prostredie ale aj svojim bezprostredným umiestnením a z toho vyplývajúcim dopadom na vodný ekosystém zasahuje do veľmi význaxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxavy zaradené do jej Druhej hlavy označenej ako Základné práva a slobody. Až potom, čo by sa krajský súd vysporiadal riadne s vplyvom základného pravidla xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxmu. Nakoľko tak nevykonal, jeho rozsudok je zaťažený vadou nezákonnosti, ktorá sama o sebe je dôvodom na zrušenie prvostupňového rozsudku odvolacím sxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx
xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxtriedkom nápravy vo vzťahu na príkaz obsiahnutý v čl. 46 ods. 2 veta druhá ústavy mylná, nakoľko nepreskúmali napadnuté rozhodnutie správneho orgánu xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, medzi ktoré nepochybne patrí aj výchova jednotlivcov na zachovávanie zákonov, na čestné plnenie povinností a na úctu k právam iných osôb. Preto je jehx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxxxxší súd hore zdôraznil, právo na priaznivé životné prostredie je základným právom garantované jednotlivcovi prostredníctvom ústavy. Uvedené právo jx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Pojem životného prostredia je v § 2 zák. č. 17/1992 Zb. legálne vymedzený prostredníctvom tzv. štrukturálnej definície.
Podľa § 2 citovaného zákx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxo vývoja. Jeho zložkami sú najmä ovzdušie, voda, horniny, pôda, organizmy.
Už v svojom rozsudku 3Sžp 1/2008 zo 04.12.2008 Najvyšší súd vyslovil záver xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxx 1 zák. č. 17/1992 Zb. je každý povinný, predovšetkým opatreniami priamo pri zdroji, predchádzať znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prosxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxvca formulovanú ako generálnu prevenciu („a priori“) v zmysle ústavného čl. 44 ods. 2 a 3 a čl. 20 ods. 3 posledná veta (verejný záujem na ochrane životnéhx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxtriedok nápravy („a posteriori“) proti zhoršovaniu úrovne životného prostredia bez ohľadu na jeho vnútorný postoj k následkom k svojmu správaniu, a nx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxkom. Týmto spôsobom slovenský právny poriadok založil objektívnu zodpovednosť jednotlivca za priaznivý stav životného prostredia bez pripustenia xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xx Ústavy Slovenskej republiky a § 17 ods. 1 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí pre Najvyšší súd vyplýva záver, že verejný záujem na ochrane živoxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxú pozornosť a v prípade stretu tohto verejného záujmu s výkonom niektorých práv jednotlivcom je na základe uvedeného prípustné výkon týchto práv obmedxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xčl. 20) a zvýšená ochrana v správnom súdnictve (čl. 46 ods. 2 veta druhá) sú zakotvené priamo v Ústave Slovenskej republiky.
Potom je celkom prirodzenéx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xzhľadom na zachovanie zdravého životného prostredia prispôsobili vykonávanie svojich činností tak, aby nedošlo k poškodeniu životného prostredia xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx x x xxxx x xxxxx xx xxkona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní 5Sžp/106/2009
poľnohospodárskej pôdy túto prevenčnú povinnosť bližšie rozviedol pre podmienky výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxť štátu a jednotlivcov, aby vzhľadom na zachovanie zdravého životného prostredia prispôsobili vykonávanie svojich činností tak, aby nedošlo k poškoxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxý zákon), na ktorého ustanovenia sa obidve strany súdneho konania usilovne dovolávajú (najmä často spomínaný § 139 ods. 1 písm. c/).
Okrem iných najmä x x xxxx xx x x xxxx x xxxxx xxx x x xxxx xx x x xxxx x xxxxx xxx x xx xxxx xx x xxx xxxx x xxxxx xxx x xxx xxxx x xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxnedbateľný a významný dôraz na úlohu ochrany a zveľaďovania životného prostredia v procese územného plánovania a stavebného konania.
Za týchto podmxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vodnej stavby bolo z titulu tvrdeného zásahu do základného práva jednotlivca na priaznivé životné prostredie, podrobené v zmysle čl. 46 ods. 2 ústavy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxavenie účastníka, ktoré nebolo žalovaným priznané subjektu S.. Už s prihliadnutím na účel a predmet zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve, kedy tento záxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxalo k narušeniu vodných ekosystémov a k ohrozeniu genofondu rýb (§ 1 ods. 1), resp. že rybárstvo je súhrn činností zameraných na zachovanie, zveľaďovanxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xatrí do skupiny osobitných zákonov, ktoré bližšie vykonávajú podmienky ochrany životného prostredia v oblasti vodných ekosystémov. Potom výklad žaxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxx x xxxxx x) v spoj. s § 139 ods. 1 písm. c) Stavebného zákona, nemá oporu v zákone.
Podľa § 59 ods. 1 písm. b) Stavebného zákona účastníkmi stavebného konania sú osobxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xráva k pozemkom a stavbám" použitým v spojení "vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich" sa podľa povahy prípadu rozumie právo vyplývajúcx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxade vodnej stavby nepochybne patria aj osoby, ktoré majú „iné právo“ (napríklad vo forme výkonu rybárskeho práva v rybárskom revíri vrátane oprávnenix xxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx x xxxxx x x x xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxu (napríklad vodný tok) existujúcemu na stavbou dotknutých pozemkoch.
Podľa § 2 ods. 2 písm. zák. č. 139/2002 Z.z. na účely tohto zákona vodný tok je voxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxvodia alebo z iného vodného útvaru. Vodný tok je aj slepé rameno, mŕtve rameno a odstavené rameno, ak sú ovplyvňované hydrologickým režimom vodného tokxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxmi.
Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve rybárske právo je oprávnenie chrániť, chovať a loviť ryby vo vodách určených ako rybárske revíxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxrávnu argumentáciu žalobcu v jeho žalobe, že „výstavba a prevádzka akejkoľvek MVE je vždy negatívnym zásahom do vodného ekosystému a teda aj rybárskehx xxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxky, žalovaný spôsobil, že nevymedzil okruh účastníkov v odôvodnení a tento okruh je možné iba odhadovať z doručovacieho pokynu pripojeného v závere píxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxtného prostredia vyslovená v rozhodnutí o proteste z 11.11.2008 adresovaná subjektu S., že „Nápravu nezákonného postupu správneho orgánu, ktorým sa xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxžnosť požiadať príslušný orgán štátnej správy o povolenie obnovy konania.“ Pri tejto príležitosti musí Najvyšší súd opakovane nielen zdôrazniť nezaxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xomu korešpondujúcu povinnosť týchto orgánov sa dôkladne s prokurátorským dozorom vysporiadať a nie ho prehliadať s tým, že sťažovateľovi sa napríklax xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xčastníkom stavebného konania v prípade uvedenej vodnej stavby, čo predstavuje z hľadiska zákonnosti postupu správneho orgánu tak závažnú vadu, ktorx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxdnutie žalovaného x xxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxo orgánu, nebude sa zaoberať prípustnosťou argumentácie krajského súdu týkajúcej sa tzv. právnej konštrukcie „oddeleného“ súdneho prieskumu. Naopxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx relevantný doklad preukazujúci jeho právo k stavebnému pozemku. Najvyšší súd sa stotožňuje s argumentáciou žalobcu, že zmluvu o budúcej nájomnej zmlxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxí preukázať, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 tohto zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu. xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxo ustanovenia vyplýva aj z obsahu rozhodnutia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 11.11.2008 o nevyhovení protestu prokurátoxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o povolení vodnej stavby, podľa informácií S., š.p. O. ako aj stavebníka, v súčasnosti prebiehajú záverečné rxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxebníka A. spol. s r.o. L.. Týmto postupom dôjde k splneniu zákonnej podmienky, stanovenej v § 58 ods. 2 stavebného zákona, podľa ktorej stavebník musí prxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx O. dňa 25.5.2009 uzatvoril fy A., s.r.o. nájomnú zmluvu na pozemky dotknuté výstavbou MVE A.. Uzatvorením nájomnej zmluvy zmluvnými stranami sa odstrxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xx
xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx ktorý tu bol v čase vydania napadnutého rozhodnutia (§ 250i ods. 1 O.s.p.), musí Najvyšší súd takúto obranu žalovaného označiť ako účelovú a v rozpore sx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxebo iného práva podľa § 58 ods. 2 Stavebného zákona v prípade uvedenej vodnej stavby, čo predstavuje z hľadiska zákonnosti rozhodnutia správneho orgánx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxie žalovaného s využitím § 250j ods. 2 písm. a) O.s.p.
Záverom sa Najvyšší súd musí na základe princípu oficiality (§ 250j ods. 3 O.s.p.) vysporiadať s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x x xkom rozsahu podal námietky, musí Najvyšší súd ďalej dodať, že napadnuté rozhodnutie trpí vzájomnými rozpormi (na jednej strane sa v ňom deklaruje, že nxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxcia, že stavba Malá vodná elektráreň A. neohrozuje životné prostredie). Uvedené skutočnosti viedli Najvyšší súd k záveru, že je nutné pristúpiť k zmenx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx
xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxom bol porušený verejný záujem (vo veci prebehlo na prvom stupni súdne pojednávanie, pričom účastníkom bola daná možnosť sa ho zúčastniť), nešlo o vec v xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v konaní nebolo potrebné v súlade s ust. § 250i ods. 1 O.s.p. vykonať dokazovanie a z iných dôvodov nevznikla potreba pojednávanie nariadiť.
Na základx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxery obsiahnuté v svojich predchádzajúcich rozhodnutiach, najmä už v citovanom rozhodnutí sp. zn. 3Sžp/1/2008, pri ktorom Najvyšší súd nezistil žiadxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxchodného zjednocovacieho stanoviska), s osvojením si argumentácie krajského súdu postupom podľa § 219 ods. 2 O.s.p. rozhodol tak, ako je uvedené vo vxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxnné ustanovenie, podľa ktorého bolo 5Sžp/106/2009
rozhodnutie správneho orgánu zrušené (§ 250j ods. 4 prvá veta O.s.p.), nakoľko dôvodom podania txxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx. Nakoľko proti rozhodnutiam Najvyššieho súdu vydaným v správnom súdnictve sú nielen generálne (§ 246c ods. 1 O.s.p.) ale aj špeciálne (§ 250ja ods. 6 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxacieho súdneho konania rozhodol Najvyšší súd podľa § 224 ods. 1 v spojitosti s § 250k ods. 1 O.s.p., podľa ktorého iba úspešný žalobca má právo na úplnú nxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx x xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxx xxxx x010
Ing. JUDr. Miroslav Gavalec, v. r.
predseda senátu
Za správnosť vyhotovenia:
Ľubica Kavivanovová
Identifikačné číslo ASPI: JUD59927SK
Autor: Najvyšší súd SR - senát
Sp. zn. / Č.j.:5 Sžp 106/2009
Druh:Rozsudok (Rs)
Zo dňa:22.06.2010
 
Názov:Účastníci stavebného konania v prípade vodnej stavby
 
Prameň:ASPI v čísle vydania (zväzku) ročník na strane .
Uverejnené pod poradovým (publikačným) číslom:
Prameň (celý názov):Pôvodné texty alebo texty upravené pre ASPI


Vzťah k:99/1963 Zb.: §250 ods.2 písm.a); 99/1963 Zb.: §250 ods.2 písm.d); 50/1976 Zb.: §59 ods.1; 139/2002 Z.z.: §2 ods.2 písm.c); 139/2002 Z.z.: §4 ods.1;
 
Oblasť: