Cpj 25/73

K vlastnickým a užívacím vztahům k nemovitostem

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (29)
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x x xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x když občanský zákoník vychází v ustanovení § 131 odst. 1 ze zásady nedotknutelnosti osobního vlastnictví, neznamená to (a tím spíše to platí pro vlastxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxomezené povinnosti jiných osob. Proto také při aplikaci ustanovení § 132 a § 489 o.z. nutno přihlédnout k omezením vlastníka v jeho právu domáhat se ocxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx x x xxx xxxxx x xxxxx a i tím, že zdroj tohoto práva musí být poctivý (§ 125 odst. 2 a § 452 o.z.).
Oprávněným uživatelům poskytuje občanský zákoník ochranu proti neoprávněnxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxx xxtno však vyvodit, že v podstatě stejně jako vlastník je chráněn proti neoprávněným zásahům i oprávněný uživatel věci (srov. i stanovisko uveřejněné pox xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx
x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxnu vlastnictví osobnímu, kdežto u vlastnictví soukromého - a tedy ve všech případech, kdy jde o ochranu vlastnického práva k pozemkům - jde o ochranu podxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx
xx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx x xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx, tak i nemovité) na tom, kdo mu ji neprávem zadržuje. Procesní právo naproti tomu hovoří o vydání věci [§ 345 o.s.ř., § 186 Exekučného poriadku - poznámkx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xodle ustanovení § 257 o.s.ř. (§ 63 Exekučného poriadku - poznámka redakcie) nařídit a provést výkon rozhodnutí lze jen způsoby uvedenými v tomto zákoxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxli výrok rozsudku soudu na vydání nemovitosti, je tu nejistota, co má být vlastně při výkonu rozhodnutí provedeno. Proto by soudy formulaci "vydat" nemxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx-li předmětem vyklizení nemovitosti i byt. Výroky soudních rozhodnutí tam, kde jde o vyklizení rodinných domků (protože jde zpravidla současně o vyklxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxak ustanovení o tom, zda vlastník má právo domáhat se nejen vydání věci, ale i vydání užitků a přírůstků. V těchto případech je nutno užít analogicky ustaxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xx xxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxy, ukládá přihlédnout k dobré víře povinného (srov. stanovisko uveřejněné pod č. 65/1972 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, str. 234).
b) Soudx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xx smyslu ustanovení § 80 písm. c) o.s.ř. naléhavý právní zájem na tomto určení a vycházejí z toho (srov. rozhodnutí uveřejnění pod č. 115/1967 a č. 88/196x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xrčení není dán tam, kde lze žalovat na plnění.
Vyskytují se ještě případy, že žalobce se obrací na soud se žádostí o určení či vyměření hranice mezi jeho pxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xést žalobce k úpravě návrhů tak, že žalovaný je povinen zdržet se užívání části pozemku patřícího žalobci. Jestliže totiž nejde o neoprávněný zásah do vxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxěření bránil, mají orgány geodézie dostatek právních prostředků, aby bez zásahu soudu mohly takové měření provést. Tyto prostředky jim poskytuje zákxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxx xxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xozemku s odůvodněním, že mezi nimi dochází k neshodám při užívání nemovitostí. Žalobce navrhoval, aby žalovaný byl povinen svolit k tomu, aby oblastní xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxerak také nebránil žalobci, aby si vyměření hranic na svůj náklad dal provést.
c) Při rozhodování o žalobách na zdržení se neoprávněného zásahu do vlasxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb.) nemá kromě obecných ustanovení § 132 a § 489 žádná zvláštní ustanovení o vztazích mezi vlastníky sousedníxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x ustanovení čl.VI a čl. VII o.z., aby po náležitém zjištění skutečného stavu věci a s přihlédnutím ke všem okolnostem konkrétního případu bylo vydáno taxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxtníků a jež by na jedné straně poskytovalo vlastníku co nejširší ochranu, na druhé straně však mu znemožňovalo zneužít vlastnické právo na úkor sousednxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxemku stojí na správném místě. Žalobní návrhy většinou směřují k odstranění (přemístění) plotů. Rozhodnutí soudu závisí většinou na posudku znalce - gxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x x xxx xxxxx x xxxx xxx xx xxxxnský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb.) nepřipouští na rozdíl od dříve platného zákona č. 141/1950 Sb. možnost zřídit věcné břemeno smlouvou, takže právax xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxdle ustanovení § 51 o.z., ovšem jen jako práva závazková a nikoliv věcná, se v praxi náležitě nevžilo. Stále dochází k pochybením, když neurčitou formulxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx xčastníci byli náležitě poučeni o povaze jim zřizovaného práva, popřípadě jim ukládané nebo jimi přebírané povinnosti.
Také ve věcech, které se týkajx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx spory mezi účastníky řízení.
-----------------------------------------------------------------
xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxžurovaného vydání tohoto rozboru pro služební potřebu soudů z r. 1967); závěry tohoto rozboru jsou podle usnesení pléna Nejvyššího soudu ČSSR, Plsf 2/xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx